Představení přednášejících a jejich prezentace

Svatomartinská konference 2014

Poslední trendy a vývoj soutěžního práva

 

 

úterý 11. listopadu

 

PANEL I: CO NOVÉHO V HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI?

 

Přehled posledních trendů a vývoje soutěžního práva v České republice, na Slovensku a v Evropské unii v uplynulém roce

 

Michal Petr

místopředseda; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

 

Michal Petr působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2003, v roce 2010 byl jmenován do funkce místopředsedy zodpovědného za prosazování soutěžního práva. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity. Před svým jmenováním působil jako ředitel Sekce legislativy a mezinárodních záležitostí a předseda rozkladové komise Úřadu. Zodpovídal mimo jiné za novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže související s členstvím České republiky v Evropské unii, revizi programu leniency nebo vymezení působnosti Úřadu ve vztahu k sektorovým regulátorům. V akademické sféře přednáší soutěžní právo na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je autorem řady publikací na téma soutěžního práva a vybraných otázek správního trestání, je členem redakční rady časopisu Antitrust.

prezentace Trendy a vývoj soutěžního práva

prezentace Judikatura českých soudů

 

 

Radoslav Tóth

místopředseda; Slovenský soutěžní úřad

 

Radoslav Tóth je místopředseda Antimonopolního úřadu Slovenské republiky od července roku 2012. Předtím působil v advokátní kanceláři LAWCORP, s. r. o., kde se v rámci své advokátní praxe věnoval zejména soutěžnímu právu a mezinárodním transakcím. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (2002) a postgraduálního studia na The London School of Economics, Velká Británie (2007). Radoslav Tóth přednáší externě na Právnické fakultě UK předmět Soutěžní právo.

prezentace prezentace 

 

 

 

 

 

Petr Zákoucký

advokát; AK Clifford Chance

 

Petr Zákoucký je seniorním advokátem Clifford Chance v Praze, vede praxi kanceláře v oblasti energetické a soutěžní regulace a veřejných zakázek. Zastupuje klienty při realizaci nových projektů, M&A, společných projektech a sporech v České republice i v širším regionu. V rámci své regulatorní praxe pravidelně přednáší na konferencích (včetně TOPGAS, ČEPKON, ÚOHS) a na zasedáních energetické sekce Unie podnikových právníků. Během praxe strávil půl roku u soutěžního týmu Clifford Chance v Bruselu. Před příchodem do Clifford Chance v roce 2006 pracoval v advokátní kanceláři White & Case, absolvoval rovněž praxi u Tribunálu v Lucemburku a u Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise v Bruselu. Vystudoval Právnickou fakultu v Praze (2002), v rámci které se zúčastnil ročního výměnného pobytu na právnické fakultě v Manchesteru. Rovněž absolvoval postgraduální studium na právnických fakultách v Tübingenu (2004) a Amsterdamu (2005).

 

 

 

PANEL II: Sdružení soutěžitelů

 

Tomáš Kubeša

právník; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Tomáš Kubeša pracuje na českém soutěžním Úřadě na odboru kartelů. Do kompetence tohoto odboru patří zejména vedení správních řízení ve věci horizontálních dohod a také rozhodnutí sdružení soutěžitelů. Pravidelně reprezentuje Úřad na setkáních Evropské soutěžní sítě a na jiných mezinárodních akcích. Podílel se také na přednáškové osvětové činnosti pro zadavatele veřejných zakázek v oblasti bid-riggingu.

Tomáš Kubeša je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde dále pokračuje v akademické činnosti, zaměřuje se zejména na vztah soutěžního práva a práva duševního vlastnictví.

 

prezentace prezentace

 

 

 

Anna Gatziou

právník; Řecký soutěžní úřad

 

Anna Gatziou pracuje pro řecký soutěžní úřad od roku 2011 na pozici právního experta v rámci Ředitelství pro právní servis. Je členem pracovní skupiny pro svobodná povolání. Mezi její kompetence spadá také agenda OECD, ECN a další mezinárodní záležitosti. Během roku 2013 se účastnila projektu OECD „Competition Assessment of Laws and Regulations in Greece” jako expertka na hospodářskou soutěž jmenovaná do projektu soutěžním úřadem. Účelem projektu bylo zhodnocení přínosů a negativních dopadů právních předpisů omezujících hospodářskou soutěž ve čtyřech sektorech řecké ekonomiky (retail, zpracování potravin, stavební materiály a cestovní ruch). Před svým působením na soutěžním úřadu získala řadu zkušeností v soukromém sektoru, například v Potamitis-Vekris Law Partnership a v dalších advokátních kancelářích. Anna Gatziou studovala Evropské ekonomické právo na Institut d’études politiques na Univerzitě Roberta Schumana ve Štrasburku. Právnický titul získala na Aristotle University of Thessaloniki a titul LL.M z mezinárodního a evropského práva na Vrije Universiteit Brussel.

prezentace prezentace

 

 

Jaques Steenbergen

prezident; Belgický soutěžní úřad

 

Prof. Dr. Jacques Steenbergen je prezidentem Belgického soutěžního úřadu od samotného založení úřadu jako nezávislé autority v roce 2013. Od roku 2007 do roku 2013 vedl generální ředitelství pro hospodářskou soutěž belgického ministerstva hospodářství. Vyučuje soutěžní právo na Universitě v Leuven od roku 1980. Před nástupem do soutěžního úřadu byl partnerem bruselské části firmy Allen & Overy a zastával funkci tajemníka prezidenta Soudního dvora pod vedením prof. J. Mertens de Wilmars.

 Je také členem Rady Soutěžního výboru OECD, členem rady editorů a bývalým hlavním editorem nizozemsko-belgické European law review SEW, členem vědeckého výboru pro přezkum práva Concurrences, členem a bývalým prezidentem Rady bruselské Stichting van het Koninklijk Conservatorium (nadace královské hudební akademie v Bruselu) a čestným členem Asociace advokátů v Bruselu (Nederlandse Orde van Advocaten  bij de Balie te Brussel). Je také bývalým členem bruselské a vlámské rady advokátů.

Přednášel a zastával funkci člena nominačního výboru a výboru pro PhD zkoušky na institutech a univerzitách v Rakousku, Belgii, Číně, Francii, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, Španělsku, Švýcarsku, Turecku, Velké Británii a USA. Přednášel také na konferencích v Brazílii, na Kypru, v České republice, Německu, Řecku, Japonsku, Lucembursku, Portugalsku, Slovensku a Slovinsku. Pravidelně také publikuje články z oblasti EU a soutěžního práva.

Získal PhD na univerzitě v Leuven pod vedením prof. dr. W. van Gerven. Magisterský titul v oboru práva získal také na univerzitě Leuven. Bakalářský titul v oboru práva, filozofie a ekonomiky mu byl udělen na univerzitě v Antverpách.

prezentace prezentace

 

 

Zuzana Šabová

právník; Slovenský soutěžní úřad

 

Zuzana Šabová pracuje na slovenském soutěžním úřadě jako ředitelka Odboru právního a zahraničních vztahu. Do kompetence tohoto odboru patří zejména zastupování úřadu v soudních řízeních, legislativní činnost a reprezentace úřadu na setkáních Evropské soutěžní sítě (ECN) a jiných mezinárodních akcích. Odbor rovněž zabezpečuje průběh druhostupňového řízení, přípravu druhostupňových rozhodnutí a související agendy pro Radu slovenského soutěžního úřadu. Na úřad nastoupila jako právník v roce 2000, jako ředitelka odboru pracuje od roku 2003.

Zuzana Šabová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Studium práv ukončila v roce 2000 a v roce 2003 získala titul JUDr. Na této fakultě také vyučuje jako externí pedagog srovnávací soutěžní právo. Je autorkou několika odborných článků z oblasti práva hospodářské soutěže.

prezentace prezentace 

 

 

David Vogrinec

právník; Slovinský soutěžní úřad

 

David Vogrinec pracuje na slovinském soutěžním úřadu na Odboru pro restriktivní praktiky od roku 2011. V roce 2012 absolvoval stáž na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise, kde se podílel na šetření případů zneužití dominantního postavení a případů kartelových dohod s evropským rozměrem a dále se zde podílel na přípravě publikace Evropské komise o uplatňování článku 106 Smlouvy o fungování Evropské unie. Právnické vzdělání získal na univerzitě v Mariboru.

 

 

 

Panel III: Nové trendy Více ekonomického přístupu

 

Milan Brouček

ekonom; Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise

 

Vystudoval ekonomiku a management na Fakultě ekonomiky obrany státu VVŠ PV ve Vyškově. V letech 2000–2004 působil jako pedagog a analytik. V roce 2004 začal pracovat na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže jako ekonomický ředitel. Od roku 2009 byl hlavním ekonomem ÚOHS. Od května roku 2012 působil jako hlavní ekonom slovenského soutěžního úřadu. Od dubna roku 2013 působí na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Vyučuje předmět Soutěžní ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

prezentace prezentace

 

 

 

 

 

Raphaël De Coninck

viceprezident; Charles River Associates

 

Raphaël DeConinck je viceprezident společnosti Charles River Associates (CRA) a současně působí i jako ředitel pobočky CRA v Bruselu. Než nastoupil na tuto pozici, pracoval pro Evropskou komisi. Má rozsáhlé zkušenosti s uplatňováním ekonomické analýzy a kvantitativních metod v oblasti soutěžního práva. Raphaël poskytl odborné ekonomické rady v mnoha významných případech fúzí, zneužití dominantního postavení, kartelových dohod i soukromých škod, a to jak na evropské, tak i národní úrovni.

Jako člen týmu hlavního ekonoma DG Competition se podílel na významných iniciativách soutěžní politiky, včetně osvědčených postupů ekonomických nabídek a sběru dat v případech fúzí a antimonopolních řízení, metodiky ex-offo šetření kartelů a směrnice vyčíslení antimonopolních škod v občanskoprávním řízení. Přednášel právo a ekonomii na katedře ekonomie na Chicagské Univerzitě a působil i jako výzkumný pracovník na Právnické fakultě Newyorské univerzity.

Raphaël je uveden jako přední soutěžní ekonom v The International Who's Who of Competition Lawyers & Economists. Získal doktorát z ekonomie na University of Chicago a vystudoval oblast práva a ekonomie na univerzitě v Lutychu.

prezentace prezentace

 

 

Daniel Donath

advokát; ČEZ 

 

Daniel Donath v současné době poskytuje primárně společnosti ČEZ poradenství v oblasti hospodářské soutěže a regulace. Předchozích deset let působil v Bruselu a Londýně, a to jako Principal ve společnosti Charles River Associates a člen týmu hlavního ekonoma na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Daniel Donath byl také v letech 2008 až 2010 členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Specializuje se na poskytování poradenství společnostem v oblasti fúzí a akvizic, v otázkách dohod mezi soutěžiteli, kartelů a zneužití dominantního postavení na trhu, a v oblasti státní podpory a regulace. Během své praxe zastupoval desítky společností napříč širokým spektrem odvětví, jako např. letecká doprava, energetika, FMCG, finanční služby a další, a to před Evropskou komisí, evropskými soudy, národními soutěžními a regulačními úřady a v mezinárodních arbitrážích. Má doktorát z ekonomie z Pennsylvania State University, je častým přednášejícím na konferencích a vyučuje soutěžní ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně.

prezentace prezentace 

 

 

Goran Serdarevic

ekonom; Frontier Economics

 

Goran Serdarevićpracuje od roku 2010 ve společnosti Frontier Economics na pozici seniorního konzultanta se specializací na hospodářskou soutěž a regulaci v síťových odvětvích, převážně v sektoru telekomunikací.

Během působení ve společnosti Frontier Goran pracoval na významných projektech pro fixní a mobilní operátory a regulátory v Evropské unii. Byl například zodpovědný za ‘margin squeeze’ analýzu v rámci probíhajícího šetření Evropské komise proti společnosti Slovak Telekom za zneužití dominantní pozice na trhu s vysokorychlostním internetem (Article 102). Goran byl rovněž součástí týmu radícího společnosti Deutsche Telekom při úspěšné akvizici GTS Central Europe. Pro společnost Vodafone CZ vypracoval analýzu trhu s mobilními službami v České republice, testující podmínky pro tacitní koluzi na tomto trhu.

Před nástupem do společnosti Frontier pracoval pro společnosti EEIP and McKinsey & Co v Praze. Goran má magisterský titul v oboru Finance a bankovnictví z Univerzity Karlovy a titul MA v oboru Ekonomie z LMU v Mnichově. V současné době je doktorandem na Institutu Ekonomických Studií Univerzity Karlovy. Goran hovoří plynně česky, anglicky, německy, srbsky a chorvatsky.

 

 

Alexis Walckiers

ekonom; Belgický soutěžní úřad

 

Dr. Alexis Walckiers je hlavním ekonomem belgického soutěžního úřadu. Je členem řídící rady úřadu a je poradcem státních žalobců pro oblast hospodářské soutěže v ekonomických otázkách v případech spojování podniků a soutěžních případů. Vyučuje mikroekonomii na Université libre de Bruxelles.

Před svým působením na soutěžním úřadu pracoval pro společnost Oxera poskytující ekonomické poradenství, kde se specializoval na ekonomické otázky soutěžního práva a finanční regulaci.

Získal titul PhD z ekonomiky na Ecares-ULB a má vzdělání z oboru fyziky a filosofie. Publikuje řadu článků v magazínech zaměřených na oblast soutěžní politiky a práva včetně Journal of the European Economic Association.

prezentace prezentace

 

 

středa 12. listopadu 2014

 

Panel IV: Minoritní podíly při kontrole koncentrací

 

Martin Vitula

ekonom; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Martin Vitula je od září roku 2007 ředitelem Odboru fúzí. Dříve působil jako ředitel Odboru I. Sekce hospodářské soutěže I., který se zabýval hospodářskou soutěží v oblasti energetiky a průmyslu a jako ekonom na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže .

Podílel se na zpracování řady dokumentů vydaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a zúčastnil se desítek konferencí a seminářů v oblasti hospodářské soutěže.

Martin Vitula je absolventem magisterského studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

 

 

 

 

Šarūnas Keserauskas

předseda; Litevský soutěžní úřad

 

Šarūnas Keserauskas byl jmenován předsedou litevského soutěžního úřadu v dubnu roku 2011. Před svým jmenováním působil jako konzultant pro soutěžní právo na soutěžním úřadě Velké Británie. Řadu zkušeností získal také během svého působení v soukromém sektoru, kdy zastupoval klienty v antitrustových řízeních a řízeních o spojování podniků. Soutěžní právo vyučuje již od roku 2005 na Vilnius University. O různých aspektech problematiky ochrany hospodářské soutěže přednášel na řadě mezinárodních konferencí a fórech. Titul PhD v oboru práva a titul LL.M v oboru evropského práva získal na King´s College London, University of London. Titul LL.M v oboru práva se specializací na mezinárodní právo získal na Vilnius University.

 

 

 

Ulrich von Koppenfels

právník; Evropská komise

 

Ulrich von Koppenfels pracuje pro Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise od roku 2000. Dříve působil pět let na německém soutěžním úřadě.

Jako case-handler na DG COMP pracoval na řadě složitých případů nejprve v oblasti kontroly spojování podniků (včetně Schneider/Legrand, Lagardère/Vivendi Universal Publishing, Siemens/VA Tech and Metso/Aker Kvaerner), poté v rámci oddělení Energy & Environment Antitrust (rozdělení trhu německými a francouzskými dodavateli zemního plynu E.ON a GDF a uzavření italského trhu se zemním plynem společností ENI). Od roku 2009 zodpovídá Ulrich von Koppenfels za koordinaci šetření případů a politiky ochrany soutěže, momentálně jako člen oddělení Merger Case Support and Policy. V rámci této oblasti pracoval na koordinaci antitrustových případů i případů spojování podniků a na projektech týkajících se politiky ochrany soutěže (včetně balíčku pro zjednodušení kontroly spojování podniků přijatého v prosinci 2013 a včetně Bílé knihy Více efektivní kontrola spojování podniků v EU publikované v červenci 2014 a obsahující i problematiku minoritních podílů).

Ulrich von Kopenfels vystudoval práva v Bonnu, Ženevě a Freiburgu a postgraduální titul získal na College of Europe v Brugách. Evropské právo v oblasti spojování podniků přednáší na Freie Universität Berlin.

 

 

Ombretta Main

ekonomka; Italský soutěžní úřad

 

Ombretta Main je vedoucí Ředitelství pro evropské a mezinárodní záležitosti italského soutěžního úřadu.

Během let působila na několika pozicích v rámci italského soutěžního úřadu: zástupkyně generálního tajemníka (2012–2013), vedoucí Ředitelství pro evropské záležitosti (2008–2012), vedoucí Odboru pro energetiku (2006–2008), vedoucí Odboru pro finanční a pojišťovací služby (2003–2006) a vedoucí Odboru pro svobodná povolání (1997–2003).

Před svým působením na soutěžním úřadu pracovala jako vědecká pracovnice Industrial Organization na italské univerzitě v Bocconi a jako konzultantka pro soukromá výzkumná centra. Přednášela ekonomiku regulace a soutěžního práva na University of Cassino v Itálii a Tudor Fellow of Microeconomics na University of Sussex ve Velké Británii.

Publikuje řadu článků o problematice hospodářské soutěže a pravidelně přednáší na národních a mezinárodních konferencích o soutěžních tématech.

Ombretta Main vystudovala ekonomiku na University of Venice v Itálii a získala PhD titul z ekonomiky na University of Sussex ve Velké Birtánii.

prezentace prezentace

 

 

Robert Neruda

partner; AK Havel, Holásek & Partners

 

Robert Neruda je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners a vedoucím týmu právníků zaměřeného na právo hospodářské soutěže a veřejné podpory. Zastupuje klienty v řízeních o povolení spojení podniků, společnosti obviněné z protisoutěžního jednání, jakož i stěžovatele a radí v souvislosti s plánovanými projekty klientů z pohledu soutěžního práva. Robert je doporučován mezinárodními publikacemi Who's Who of Competition Lawyers, Chambers Europe a PLC Which Lawyer? Soutěžní tým Havel, Holásek & Partners získal prvenství v oficiální soutěži Právnická firma roku 2013 v ČR, jakož i v soutěži Client Choice 2014 for Antitrust and Competition.

Před nástupem do advokacie pracoval Robert celkem osm let na různých pozicích na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, poslední dva roky jako jeho místopředseda pro oblast antitrustu. V letech 2004 a 2005 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Robert Neruda je mimo jiné spoluautorem komentářů k zákonu o ochraně hospodářské soutěže (Linde 2004 a 2006) a zákonu o veřejných zakázkách (Linde 2005 a 2007), autorem a spoluautorem mnoha odborných článků. Přednáší na vysokých školách a pravidelně též na dalších tuzemských i mezinárodních fórech.

 

 

Panel V: Soutěžní aspekty internetového prodeje zboží

 

David Anderson

partner; AK Berwin Leighton Paisner

 

David Anderson je partnerem v advokátní kanceláři Berwin Leighton Paisner, jejíž bruselskou kancelář vede. Je členem bruselské advokátní komory a je způsobilý k výkonu činnosti advokáta v USA a Velké Británii. Během své více než dvacetileté praxe v Londýně a v Bruselu získal zkušenosti z oblasti evropského a mezinárodního soutěžního práva.

Zaměřuje se zejména na evropské a mezinárodní fúze, kartely a zneužití dominantního postavení. Poskytuje poradenství v oblasti regulatorního práva Evropské unie, právní úpravy dopravy, komunikace a veřejných záležitostí. Zastupuje celosvětové korporace před Evropskou komisí, národními soutěžními úřady a odvětvovými regulátory po celém světě v oblasti kontroly spojování soutěžitelů. Specializuje se na řešení složitých mezinárodních fúzí. Vedl a koordinoval případy ve většině jurisdikcí, ve kterých je zaveden režim kontroly spojování podniků. V oblasti kartelů má Dave Anderson bohaté zkušenosti se zastupováním společností zapojených do kartelových dohod před Evropskou komisí a soutěžními úřady. Poskytoval své konzultace klientům ve věci největších mezinárodních případů kartelových dohod v chemickém, energetickém, těžebním a hi-tech průmyslu. Jeho poradenských služeb využily také mezinárodní společnosti v oblasti dominantního postavení soutěžitelů (v behaviorálních otázkách a stanovování cen), stejně jako subjekty poškozené takovým to porušováním soutěžního práva. Dave Anderson zastupoval klienty z mnoha sektorů v souvislosti s podněty a šetřením regulátorů z celého světa v případech zneužití dominance.

Dave Anderson je také velmi aktivní na politické úrovni mezinárodního antitrustu. Je nevládním poradcem Evropské komise pro International Competition Network (ICN), konzultantem UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) a mnoha národních soutěžních úřadů v otázkách reforem soutěžního práva a tzv. capacity building v Evropě, Asii a Africe.

Dave Anderson je uznávaným vedoucím mezinárodním právníkem se specializací na problematiku hospodářské soutěže vydavateli Chambers, Legal 500, Legal Business a PLC’s Which Lawyer.

 

 

Marcel Balz

ekonom; Německý soutěžní úřad

 

Marcel Balz pracuje jako case-handler na odboru, který je zodpovědný za šetření případů narušení soutěže v sektoru telekomunikací, IT a výroby a prodeje elektroniky.

Dále je členem výboru pro obecnou soutěžní politiku, kde se zaměřuje na vertikální omezení hospodářské soutěže.

Získal vysokoškolské ekonomické vzdělání a pracuje pro soutěžní úřad od roku 2008.

 

 

 

 

Tomáš Fiala

advokát; AK Vejmelka & Wünsch

 

Magisterské studium práv na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně ukončil v roce 1993, titul Ph.D. v oboru obchodní právo získal na téže univerzitě v roce 2001. Od roku 1993 do roku 2001 pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde v letech 1999–2001 zastával funkci ředitele odboru evropské integrace a mezinárodního a byl rovněž členem rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže. V letech 2001–2002 pracoval jako advokátní koncipient v pražské pobočce advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer. Od převzetí této kanceláře jejími tehdejšími partnery koncem roku 2002 vykonával svoji praxi v advokátní kanceláři Vejmelka & Wünsch, ve které také od roku 2005 působí jako advokát. V roce 2008 se stal partnerem advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch. Je členem České advokátní komory a České asociace pro soutěžní právo. Účastnil se jako řečník řady seminářů a konferencí zaměřených na oblast ochrany hospodářské soutěže a rovněž publikoval řadu právních článků týkajících se této oblasti. Ratingovou publikací Chambers Europe 2009 byl vyhodnocen jako vedoucí odborník v oblasti soutěžního práva. Hovoří česky a anglicky.

V současné době se specializuje na oblast soutěžního práva, právní úpravu zadávání veřejných zakázek, ochrany osobních údajů a farmaceutické právo.

prezentace prezentace

 

 

Jiří Kindl

advokát; AK Weil, Gotshal & Manges

 

Působí v advokátní kanceláři WEIL, GOTSHAL & MANGES s. r. o., kde se dlouhodobě specializuje zejména na problematiku ochrany hospodářské soutěže. Vystudoval summa cum laude Právnickou fakultu UK v Praze. Právo studoval též na University of Limerick v Irsku a v rámci postgraduálního kursu Magister Juris na Faculty of Law, University of Oxford (University College), kde obdržel vyznamenání (Distinction) a Clifford Chance Prize (nejlepší student ročníku v programu Magister Juris), Winter Williams Prize (nejlepší student v předmětu European Business Regulation) a Monckton Chambers Prize (nejlepší student v předmětu Competition Law). Je spoluautorem publikací Soutěžní právo (Praha: C. H. Beck, 2006; 2012) a Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C.H. Beck, 2007, 2010). Je také autorem odborné monografie Kartelové a distribuční dohody (Praha: C.H. Beck, 2009). Pravidelně na téma ochrany hospodářské soutěže publikuje v ČR i v zahraničí. Externě vyučuje soutěžní právo na Právnické fakultě, UK v Praze. Je pravidelně zmiňován mezi doporučenými právníky v oblasti hospodářské soutěže v České republice prakticky ve všech relevantních referenčních publikacích (např. Chambers Europe, PLC Which Lawyer? – Cross border competition, IFLR Guide – World's leading competition & antitrust lawyers, Best lawyers atp.).

prezentace prezentace

 

 

Ralph Taschke

právník; Rakouský soutěžní úřad

 

Ralph Taschke studoval právo na University of Vienna a University of Nottingham a studia dokončil v roce 2011 rakouským titulem magistr práv.

V roce 2012 dokončil stáže u rakouských civilních a trestních soudů.

V roce 2013 se stal case-handlerem právního odboru rakouského Ministerstva obrany a sportu, kde se zabýval především případy občanského práva.

V únoru 2014 začal Ralph Taschke pracovat pro rakouský soutěžní úřad, kde se věnuje především šetření kartelových dohod. Momentálně se také podílí na organizaci Vienna Competition Conference, která se bude konat 11. a 12. prosince 2014.

Ralph Taschke také získal titul LL.M. v oboru mediálního práva.

prezentace prezentace 

 

 

Panel VI: Významná tržní síla

 

Hynek Brom

1. místopředseda; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Hynek Brom  se narodil 12. října  1975 v Plzni. Je absolventem Fakulty právní Západočeské univerzity v Plzni, kde také v současné době od roku 2000 vyučuje na katedře veřejné správy. V letech 2000 až 2002 působil jako vedoucí sekretariátu hejtmana Plzeňského kraje. Od roku 2002 až 2009 pracoval jako místostarosta a později jako starosta Městského obvodu Plzeň 4. Od roku 2006 působil v několika odborných orgánech Svazu měst a obcí ČR a odborných institucí, které se zabývají organizací a výkonem veřejné správy. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupil v listopadu 2009 jako ředitel Sekce veřejné podpory a správy úřadu a o měsíc později byl jmenován I. místopředsedou, který stojí v čele Sekce veřejné regulace a správy Úřadu.

prezentace prezentace 

 

 

 

Josef Bejček

vedoucí katedry obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

 

Působil v letech 1995 – 2001 jako děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je vedoucím katedry obchodního práva na téže fakultě. Byl přítomen jako soudní znalec u mnoha významných mezinárodních arbitráží. Je členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od samého počátku její existence a pracoval v řadě komisí připravujících návrhy nových právních předpisů (mj. Občanského zákoníku, Zákona o ochraně hospodářské soutěže, Zákona o zadávání veřejných zakázek) a působí také jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a při Agrární komoře České republiky. Profesor Bejček byl a je členem několika vědeckých rad. Působil v orgánech Akreditační komise MŠMT ČR a Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj a jako člen oborové rady Sociální a ekonomické vědy Grantové agentury AV ČR. Je členem Akademické společnosti pro soutěžní právo (ASCOLA), české skupiny Mezinárodního sdružení právních věd a členem České advokátní komory. Vyučuje po celém světě, např. ve Vídni, Budapešti, Mnichově, Berlíně, Poznani, Řezně, Salzburgu, New Yorku, Atlantě, Washingtonu, Curychu, Bonnu, Aix-en-Provence a další. Pracuje v několika redakčních radách právnických časopisů a v současné době je předsedou redakční rady odborného časopisu pro soutěžní právo s názvem Antitrust. Profesor Bejček je autorem a spoluautorem mnoha článků, studií a učebnic v oboru soutěžního a obchodního práva.

prezentace prezentace

 

 

Miroslav Koberna

Potravinářská komora České republiky

 

Miroslav Koberna je ředitelem pro programování a strategii Potravinářské komory České republiky od roku 2000. Odpovídá za ekonomickou oblast komory a mezinárodní projekty. Před nástupem na tuto pozici působil v soukromém sektoru ve funkci obchodního ředitele a jako vědecký pracovník na Akademii věd České republiky.

Miroslav Koberna je místopředsedou řídícího výboru České technologické platformy pro potraviny, členem Rady Výzkumného ústavu potravinářského Praha a členem vědecké rady Výzkumného ústavu mlékárenského. Účastnil se řady evropských a českých projektů, například na témata mezinárodního srovnání dodavatelských řetězců z pohledu konkurenceschopnosti, dále tradičních potravin na společném evropském trhu, zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví či realizace a provozování potravinářského informačního systému FOODNET.

Publikuje odborné články a příspěvky do médií, píše výzkumné zprávy a věnuje se přednáškové činnosti v rámci seminářů a konferencí.

Je absolventem Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze a doktorandského studia na Fakultě strojní Vysoké školy strojní a elektrotechnické, dnešní Západočeské univerzity v Plzni.

prezentace prezentace 

 

 

Ombretta Main

ekonomka; Italský soutěžní úřad

 

Ombretta Main je vedoucí Ředitelství pro evropské a mezinárodní záležitosti italského soutěžního úřadu.

Během let působila na několika pozicích v rámci italského soutěžního úřadu: zástupkyně generálního tajemníka (2012–2013), vedoucí Ředitelství pro evropské záležitosti (2008–2012), vedoucí Odboru pro energetiku (2006–2008), vedoucí Odboru pro finanční a pojišťovací služby (2003–2006) a vedoucí Odboru pro svobodná povolání (1997–2003).

Před svým působením na soutěžním úřadu pracovala jako vědecká pracovnice Industrial Organization na italské univerzitě v Bocconi a jako konzultantka pro soukromá výzkumná centra. Přednášela ekonomiku regulace a soutěžního práva na University of Cassino v Itálii a Tudor Fellow of Microeconomics na University of Sussex ve Velké Británii.

Publikuje řadu článků o problematice hospodářské soutěže a pravidelně přednáší na národních a mezinárodních konferencích o soutěžních tématech.

Ombretta Main vystudovala ekonomiku na University of Venice v Itálii a získala PhD titul z ekonomiky na University of Sussex ve Velké Birtánii.

prezentace prezentace

 

 

Marta Nováková

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

 

Marta Nováková je předsedkyní představenstva společnosti U&SLUNO a.s. působící v oblasti informačních technologií a odborné poradenské činnosti zaměřené na retail, logistiku a distribuci.

Svou profesní dráhu zahájila jako obchodní manažer obchodních domů PRIOR SM, dále působila jako ředitelka a prokurista odborného vydavatelskví SALVO.

Vystudovala obor Systémové inženýrství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské. Za dvacet let působení na řídících postech získala řadu praktických zkušeností, které trvale rozšiřuje studiem zaměřeným jak na manažerské a strategické dovednosti, tak na odborné oborové znalosti. Absolvovala studium MBA zaměřené na Strategii pro manažery, rozvojový program komplexního managementu a řadu dalších kurzů.

Od května 2014 je prezidentkou Svazu obchou a cestovního ruchu ČR.

 
cs | en