Metodická činnost

Uřad pro ochranu hospodářské soutěže nevykonává pouze dozor nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek, ale rovněž se věnuje rozsáhle metodické činnosti. Zástupci Úřadu pravidelně vystupují na nejrůznějších konferencích, seminářích, školeních a dalších setkáních se stakeholdery a poskytují jim metodická doporučení týkající se jednotlivých aspektů a institutů zákona o zadávání veřejných zakázek. Současně se zástupci Úřadu setkávájí se zástupci institucí, které mají vliv na zadavatelské prostředí v České republice a společně diskutují nad možnostmi jeho zlepšení. 

 

Přehled vybraných akcí v roce 2021

 

Dne 8. prosince 2021 se uskutečnil 5. metodický den veřejného zadávání. Zástupci Úřadu nejprve odpovídali na dotazy, které Úřad obdržel v souvislosti s tématy prezentovanými v rámci 4. metodického dne. Zástupci Úřadu dále představili možnosti využití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 ZZVZ, jakožto nouzového řešení aktuální situace na trhu s energiemi. Dále se zástupci Úřadu věnovali zvláštním postupům dle části šesté zákona, zejména možnostem využití dynamického nákupního systému. Prezentace z metodického dne jsou k dispozici zde.

Dne 1. prosince 2021 se uskutečnila schůzka zástupců Úřadu a ředitelkou Svazu měst a obcí Mgr. Radkou Vladykovou. Byly projednány možnosti spolupráce Úřadu se Svazem měst a obcí ČR pro následující roky 2022 a 2023. Lze prozradit, že v následujících letech bude probíhat mezi Úřadem a SMO ČR spolupráce.

Dne 25. listopadu 2021 zástupce Úřadu vystoupil na XXIV. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR s příspěvkem na téma Přezkum zadávání veřejných zakázek.

Dne 16. listopadu 2021 se zástupce Úřadu zúčastnil panelové diskuze v rámci webináře #Kvalita ve zdravotnictví pořádaného Institutem kvality nákupu ve zdravotnictví.

Dne 11. listopadu 2021 se zástupce Úřadu účastnil jednání Pracovní skupiny pro veřejné zakázky, kde prezentoval aktuality z rozhodovací praxe Úřadu a správních soudů.

Dne 11. listopadu 2021 se zástupkyně Úřadu účastnily workshopu k zadávání veřejných zakázek pro archivní soustavu, tj. zástupce státních oblastních/zemských archivů a odboru archivní správy a spisové služby MV. V rámci workshopu byly ze strany Úřadu prezentovány důležité aspekty, které by neměl zadavatel při zadávání veřejné zakázky z pohledu orgánu dozoru opomenout.

Dne 8. listopadu 2021 se zástupci Úřadu, coby lektoři, účastnili semináře Justiční akademie s názvem Veřejné zakázky a dotace. Trestná činnost úředních osob. Korupční rizika. Organizovaný zločin a korupce. Zástupci Úřadu zabývající se problematikou veřejných zakázek, jak ze Sekce veřejných zakázek, tak odboru druhostupňového rozhodování se zaměřil na problematiku korupčních rizik při zadávání veřejných zakázek a následně vystoupil i místopředseda pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže, který se věnoval dané problematice z pohledu hospodářské soutěže. Zástupci Úřadu tak účastníkům semináře představili komplexní pohled na jednání mající dopad na soutěžní prostředí.

Dne 4. listopadu 2021 vystoupil předseda Úřadu na konferenci Odpovědné veřejné zadávání 2021, v rámci které hovořil o dosavadní skromné rozhodovací praxi Úřadu v oblasti odpovědného veřejného zadávání či o tom, jak působit na zadavatele, aby odpovědné zadávání aplikovali.

Dne 2. listopadu 2021 se uskutečnil 4. metodický den veřejného zadávání. Zástupci Úřadu prezentovali témata reflektující nejčastější dotazy a náměty, jež byly zainteresovanými stranami zaslány na základě výzvy Úřadu v průběhu srpna. Zástupci Úřadu hovořili o nových zásadách dle § 6 odst. 4 ZZVZ, střetu zájmu dle § 44 ZZVZ, dále o možnostech vysvětlení, doplnění a změně nabídky dle § 46 ZZVZ a rovněž o změnách závazků ze smluv dle § 222 ZZVZ. Součástí prezentace jednotlivých témat bylo seznámení posluchačů s aktuální rozhodovací praxí Úřadu. Prezentace z metodického dne je k dispozici zde.

Ve dnech 14. a 15. října 2021 vystoupili zástupci Úřadu na 13. ročníku "Velké" říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky. 

Ve dnech 12. a 13. října 2021 se uskutečnila vzdělávací akce zaměstnanců Sekce veřejných zakázek, v rámci uvedené akce proběhlo setkání se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a zástupcem Vysokého učení technického v Brně. V rámci setkání se zástupci MMR byla diskutována aktuální výkladová praxe k vybraným institutům zákona. Zástupce VUT představil možnosti zadávání veřejných zakázek s využitím metody hodnocení BVA. 

Ve dnech 7. a 8. října 2021 se zástupci Úřadu včetně předsedy Úřadu účastnili konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví pořádané Fakultní nemocnicí Olomouc.

Dne 20. září 2021 se předseda ÚOHS zúčastnil slavnostního zahájení konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) o reformě státní správy, rozvoji e-Governmentu a informatizaci společnosti. V dalším průběhu konference zástupci Úřadu prezentovali příspěvek (Bez)důvodné překážky hospodářské soutěže při vymezování předmětu veřejné zakázky a kritérií kvalifikace.

Dne 20. září 2021 zástupce Úřadu prezentoval v rámci on-line konference pořádané společností epravo.cz příspěvek Rozhodovací praxe k dynamickému nákupnímu systému.

Ve dnech 15. a 16. září 2021 zástupci Úřadu na pracovním jednání v Pozlovicích diskutovali se zástupci Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství o sjednocení výkladové praxe u vybraných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek i o slaďování přístupu mezi orgány dozoru (ÚOHS) a kontroly (Auditní orgán Ministerstva financí). 

Ve dnech 14. až 16. září 2021 se zástupci Úřadu účastnili konference Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 2021, kde nejprve předseda Úřadu vystoupil s příspěvkem na téma Aktuality z rozhodovací praxe ÚOHS – výzvy do budoucna a dále zástupkyně Odboru druhostupňového rozhodování vystoupila s příspěvkem ÚOHS – Aktuální trendy v zadávání veřejných zakázek a navazující rozhodovací praxe Úřadu a správních soudů.

Ve dnech 14. a 23. září 2021 byla zástupci Úřadu v rámci 54. konference Den malých obcí, která se uskutečnila 14. září 2021 v Praze a 23. září 2021 v Olomouci, prezentována problematika nárůstu cen stavebních materiálů a dále bylo apelováno na plnění uveřejňovacích povinností ze strany jednotlivých zadavatelů z řad malých obcí.

Dne 9. září 2021 zástupce Úřadu prezentoval v rámci tematického setkání Asociace pro veřejné zakázky s názvem Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: výpočet, sčítání, vyhrazené změny a aktuální rozhodovací praxe příspěvek na téma Dělení veřejných zakázek v aktuální rozhodovací praxi .

Dne 3. září 2021 předseda Úřadu a místopředsedkyně Úřadu vystoupili na VI. právní konferenci Svazu měst a obcí ČR, kde hovořili o legislativních novinkách ve veřejném zadávání i o přestupcích veřejných zadavatelů.

Dne 19. července 2021 jednali zástupci Úřadu se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ve věci konfliktu zákona o střetu zájmu a zákona o zadávání veřejných zakázek.

Dne 30. června 2021 předseda Úřadu prezentoval na konferenci Veřejné zakázky v českém zdravotnictví příspěvek na téma Aktuální otázky nákupu léčiv a role antimonopolního úřadu.

Dne 26. června 2021 se uskutečnil 3. metodický den veřejného zadávání. Zástupci Úřadu hovořili o posouzení nabídek, oznamování výběru dodavatele a o problematice zakázaných dohod ve veřejném zadávání (tzv. bid rigging). Součástí prezentace jednotlivých témat bylo seznámení posluchačů s aktuální rozhodovací praxí Úřadu. Prezentace z metodického dne je k dispozici zde. 

Dne 28. května 2021 se zástupce Úřadu účastnil XL. členské schůze a jarního celostátního odborného semináře Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s. s příspěvkem na téma Jak se vyhnout pochybením při zadávání veřejných zakázek.

Dne 27. května 2021 se uskutečnil 2. metodický den veřejného zadávání. Zástupci Úřadu hovořili o hodnocení nabídek jak z hlediska nastavení hodnoticích kritérií, tak provedení hodnocení, a to se zohledněním nových základních zásad dle § 6 odst. 4 ZZVZ. Součástí prezentace jednotlivých témat bylo seznámení posluchačů s aktuální rozhodovací praxí Úřadu. Prezentace z metodického dne je k dispozici zde. 

Dne 5. května 2021 se zástupce Úřadu spolu se zástupci dohledových orgánů, zadavatelů i expertů na veřejné zakázky zúčastnil on-line setkání na téma Obstrukční chování uchazečů II v rámci platformy Procurement TV společnosti PROEBIZ.

Dne 22. dubna 2021 se zástupce Úřadu účastnil e-konference Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Veřejné zakázky s příspěvkem na téma Odpovědné veřejné zadávání z pohledu ÚOHS.

Dne 21. dubna 2021 se zástupce Úřadu účastnil porady Ministerstva vnitra s řediteli krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy s příspěvkem na téma Aktuální informace z  ÚOHS v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Dne 20. dubna 2021 zástupce Úřadu v rámci webináře Ministerstva vnitra Inovace ve veřejných zakázkách prezentoval příspěvek Kvalitativní přístup k veřejnému zadávání a praxe při jeho posuzování ze strany ÚOHS.

Dne 26. března 2021 se zástupce Úřadu účastnil on-line diskuze k odpovědnému zadávání, která se uskutečnila na půdě Asociace pro veřejné zakázky.

Dne 25. března 2021 zástupce Úřadu v rámci on-line setkání Asociace pro veřejné zakázky prezentoval příspěvek na téma Hodnocení na kvalitu – zkušenosti z rozhodovací praxe.

Dne 25. března 2021 zástupce Úřadu v rámci on-line setkání Asociace pro veřejné zakázky na téma Možné postupy zadavatele před vypršením smlouvy na plnění VZ, resp. tzv. překlenovací a nouzová řešení prezentoval relevantní rozhodovací praxi týkající se dané problematiky.

Dne 24. března 2021 se zástupce Úřadu spolu se zástupci dohledových orgánů, zadavatelů i expertů na veřejné zakázky zúčastnil on-line setkání na téma Obstrukční chování uchazečů I v rámci platformy Procurement TV společnosti PROEBIZ.

Dne 18. března 2021 se uskutečnil historicky 1. metodický den veřejného zadávání. Zástupci Úřadu hovořili o vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 ZZVZ a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů. Součástí prezentace jednotlivých témat bylo seznámení posluchačů s aktuální rozhodovací praxí Úřadu. Prezentace z metodického dne je k dispozici zde. 

Dne 28. ledna 2021 se zástupce Úřadu v rámci on-line setkání Nákupního klubu časopisu Veřejné zakázky účastnil diskuze na téma předběžných tržních konzultací. 

Dne 13. ledna 2021 zástupce Úřadu v rámci on-line setkání Asociace pro veřejné zakázky na téma Aplikace zásad odpovědného zadávání VZ a inovací dle dílčí novely ZZVZ účinné od 1. 1. prezentoval právní názory k aplikace nových zásad § 6 odst. 4 ZZVZ.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.