Povinnosti zadavatele při přezkumu veřejné zakázky

Ačkoliv povinnosti spojené s doručováním dokumentace o veřejné zakázce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) nejsou v českém právním řádu nijak nové a jsou prakticky v nezměněné podobě jeho trvalou součástí již od 1. 1. 2014 od nabytí účinnosti zákona č. 341/2013 Sb., kterým byl změněn zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Úřad se stále setkává s tím, že někteří zadavatelé stále nemají jasno jakým způsobem a v jaké podobě mají dokumentaci o veřejné zakázce v souvislosti s přezkumem vedeným Úřadem předkládat, tj. jak splnit své povinnosti vůči Úřadu.  Protože naším společným cílem je rychlý, efektivní a bezproblémový průběh komunikace, považujeme za vhodné uvést základní východiska správného postupu dle předmětných ustanovení.

ZADAVATEL JE POVINEN ZASLAT ÚOHS DOKUMENTACI O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

 Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), stanoví v § 252 odst. 1 povinnost doručit Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, společně s vyjádřením zadavatele do 10 dnů od doručení návrhu na zahájení správního řízení. V § 252 odst. 3 pak ZZVZ stanoví, že zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je zadavatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. V § 252 odst. 4 pak ZZVZ stanoví, že části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 3 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

§ 258 ZZVZ stanoví obdobné povinnosti zadavateli i pro případy předcházející zahájení správního řízení [tj. například šetření podnětu podaného k Úřadu podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)] s tím, že je odlišně upraven okamžik rozhodný pro určení počátku běhu lhůty pro splnění povinnosti odeslat dokumentaci (do 10 dnů ode dne doručení výzvy Úřadu).

Odpověď na otázku, co tvoří dokumentaci o zadávacím řízení, dává ustanovení § 216 odst. 1 ZZVZ. Podle tohoto ustanovení dokumentaci o zadávacím řízení tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje ZZVZ, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů.

Zadávací dokumentace je rovněž součástí dokumentace o zadávacím řízení, avšak pro její předkládání Úřadu v případě, kdy je napaden u Úřadu postup zadavatele podle ZZVZ platí odlišné pravidlo. Zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

U netextové části zadávací dokumentace, jako je např. projektová dokumentace, by mohlo být někdy velmi obtížné a finančně náročné pro zadavatele tuto dokumentaci převést do elektronické podoby tak, aby s ní bylo možno efektivně nakládat ve správním řízení. Netextovou část zadávací dokumentace je proto možno předložit Úřadu i v listinné podobě.

V rámci zachování principu dobré správy Úřad upozorňuje, že datovou schránkou je možné zaslat pouze formáty elektronických dokumentů uvedené v příloze č. 3 vyhlášky č.194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, v platném znění. E-mailovou komunikaci lze zaslat Úřadu například formou elektronické pošty podepsané uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu posta@uohs.cz

V případě zadávání veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje zašle zadavatel ve lhůtě podle § 252 odst. 1 ZZVZ rovněž výstup ze systému elektronického nástroje obsahující přehled všech úkonů a veškeré komunikace učiněné při zadávání veřejné zakázky včetně času provedení těchto úkonů a komunikace a včetně času odeslání a doručení veškerých dokumentů zasílaných prostřednictvím elektronického nástroje.

NEODESLÁNÍ DOKUMENTACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ÚOHS JE PŘESTUPKEM, ZA JEHOŽ SPÁCHÁNÍ HROZÍ ZADAVATELI POKUTA AŽ 1 000 000 KČ

ZZVZ v § 268 odst. 1 považuje za přestupek zadavatele nesplnění některé z povinností podle § 252 odst. 1, 3, 4 nebo § 258 odst. 1. ZZVZ. Podle § 268 odst. 2 ZZVZ může být zadavateli za spáchání přestupku podle § 268 odstavec 1 písm. e) uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč. 

JAK ZASÍLAT ÚOHS DOKUMENTACI O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ, KTERÁ VZNIKLA V SOUVISLOSTI S „ELEKTRONICKÝM“ ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK? 

Zadavatelé občas činí i dotaz jak postupovat v případě dokumentace o zadávacím řízení, která zahrnuje rozsáhlé dokumenty či nabídky, kdy jejich velikost v souhrnu přesahuje maximální přípustnou velikost příloh datové zprávy, tj. 20 MB. Zde Úřad uvádí, že je zcela v souladu se ZZVZ bude-li v takovém případě zaslána dokumentace o zadávacím řízení Úřadu ve více datových zprávách. 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz