Veřejné zakázky

Prostřednictvím zadávání veřejných zakázek dochází k výdeji značné části veřejných prostředků. Postup při zadávání veřejných zakázek a při uzavírání koncesních smluv upravují v současně době zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Smyslem těchto zákonů je zajistit takovou praxi, která by zabezpečovala volnou a svobodnou soutěž mezi dodavateli zakázek a současně provedení výběru nejvhodnější nabídky transparentním způsobem bez diskriminace uchazečů. Dohled nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách vykonává ÚOHS od roku 1995.

Sekce veřejných zakázek

Sekce veřejných zakázek se zabývá zejména řešením návrhů dodavatelů směřujících proti možnému nesprávnému postupu zadavatelů podle zákona o veřejných zakázkách či koncesního zákona ve správních řízeních. Čtyři odbory sekce veřejných zakázek a metodický odbor sídlí v Brně, jeden odbor v Praze. Odbory samostatně provádí jednotlivá správní řízení.

Správní řízení

Ve správním řízení Úřad rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky (resp. koncese) postupoval v souladu se zákonem. Průběh správního řízení, pokud není zákonem o veřejných zakázkách či koncesních smlouvách stanoveno jinak, se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Správní řízení je zahájeno na návrh dodavatele nebo z moci úřední. Proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu je možno podat rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu.

Podněty

Na základě podnětů fyzických či právnických osob (např. občané, Policie ČR, ministerstva) Úřad přezkoumává dokumentace o veřejných zakázkách. Pokud získá pochybnosti o zákonnosti úkonů zadavatele, zahajuje správní řízení z moci úřední (viz výše). 

Ostatní

Současný legislativní rámec odráží platné směrnice ES, avšak tak jako u většiny poměrně nových právních úprav i stávající zákon vyžaduje legislativní změny, které vyplývají z jeho praktické aplikace. Úřad při své činnosti sbírá zkušenosti, které jsou podkladem pro věcnou novelizaci zákona, na které spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj, které je gestorem legislativy v oblasti zadávání veřejných zakázek.

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz