Informace k nahlížení do spisu

K nahlížení do spisu je níže zveřejněn stručný popis postupu při podání žádosti a v příloze je doplněn o výtah z příslušné části vnitřního předpisu upravujícího nahlížení do spisu.

Konkrétní postup při žádosti o nahlížení

  1. Žádost v písemné formě musí být doručena poštou, elektronicky do datové schránky ÚOHS, v elektronické formě podepsaná zaručeným elektronickým podpisem anebo podána ústně do protokolu.
  2. Za podmínky, že bude žádost do 5 dnů potvrzena, popřípadě doplněna výše uvedenými způsoby, je možno ji učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.
  3. V žádosti musí být specifikován konkrétní spis, do kterého má být nahlíženo.
  4. Konkrétní termín k nahlížení do spisu je stanoven pověřenou úřední osobou po předchozí domluvě.
  5. O každém nahlížení do spisu musí být pořízen písemný protokol. V protokolu se zaznamená průběh nahlížení a další podstatné skutečnosti.
  6. Nahlížející osoba má právo činit si výpisy a také má právo na to, aby pověřená úřední osoba pořídila kopie spisu nebo jeho části, případně si může pořizovat fotografie vlastním fotoaparátem.
  7. Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu je zpoplatněno správním poplatkem podle sazebníku, který je přílohou zákona o správních poplatcích.

file icon Informace k nahlížení do spisu 671 KB

Poučení při nahlížení do spisu Poučení při nahlížení do spisu 43 KB

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz