Pandemie COVID-19 a pravidla veřejné podpory

                       Informační list: Veřejná podpora v době koronavirové pandemie

 

Nouzový stav vyvolaný COVIDem-19 s sebou přináší poskytování značné pomoci ze strany státu - ministerstev, krajů, obcí a dalších poskytovatelů veřejné podpory. I v této mimořádné situaci je zapotřebí zohledňovat pravidla veřejné podpory. Při poskytování podpory doporučujeme postupovat následovně.

A.         Opatření bez přítomnosti veřejné podpory

Opatření, která nenaplňují kumulativně znaky veřejné podpory

  • nejsou zapojeny veřejné prostředky
  • opatření obecné povahy, která se týkají všech podniků/odvětví bez výjimky; mohou být např. dotace na mzdy, pozastavení plateb daní nebo sociálních příspěvků
  • nezvýhodňují podnik/odvětví - finanční podpora pro spotřebitele např. pro zrušené služby nebo jízdenky, které příslušní provozovatelé nevracejí
  • opatření lokálního charakteru (nutno vyhodnotit ze strany poskytovatele podpory)

B.      Opatření zakládající veřejnou podporu

(tedy ta, která jsou zejména selektivní, protože jsou určena pouze pro určité podniky (např. podniky poškozené pandemií, MSP, s určitým obratem) či odvětví (např. stravovací služby, sportovní zařízení, ubytovací zařízení); je nutno aplikovat některou z výjimek:

 

1. SPECIÁLNÍ COVIDOVÝ BALÍČEK EK

(aplikovatelný za určitých podmínek i pro podniky v obtížích)

Jedná se o speciální právní úpravu v oblasti veřejné podpory související s COVIDEM, resp. možnost využití specifického článku SFEU. S určitými výjimkami je aplikovatelný i pro podniky v obtížích. Opatření se oznamují Evropské komisi v rámci notifikačního řízení, které je oproti standardnímu notifikačnímu řízení výrazně kratší. Zpravidla v řádu dnů od zahájení řízení je vydáno rozhodnutí EK.

VÝJIMKA PODLE čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU

podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu

DOČASNÝ RÁMEC

výjimka podle čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU; podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu; – slučitelnost se posuzuje  podle podmínek Dočasného rámce – pro zahájení notifikace je potřeba vyplnit obecný notifikační formulář a speciální formulář. 

Rozhodnutí EK vydaná pro ČR dle Dočasného rámce v souvislosti s pandemií COVID-19   

 

DOPORUČENÍ KOMISE o poukazech nabízených cestujícím jako alternativa k vrácení peněz za zrušené souborné cestovní a přepravní služby a v souvislosti s pandemií COVID-19

- slučitelnost se posuzuje podle podmínek Doporučení Komise; při zahájení notifikace je nutno předložit kromě obecného notifikačního formuláře také speciální formulář, k dispozici zde: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/air_transport_notification_template_public_guarantees_on_vouchers.pdf

VÝJIMKA PODLE čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU

podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi – nutná notifikace EK; EK zveřejnila souhrn informací, které musí členský stát pro zahájení notifikace předložit, k dispozici zde: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/Notification_template_107_2_b_PUBLICATION.pdf

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

– nutná notifikace EK; EK zveřejnila souhrn informací, které musí členský stát pro zahájení notifikace předložit, k dispozici zde: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/Notification_template_107_2_b_PUBLICATION.pdf

Rozhodnutí EK vydaná pro ČR v souvislosti s pandemií COVID-19: 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202030/286956_2175432_128_2.pdf

 

 2. STÁVAJÍCÍ PRAVIDLA VEŘEJNÉ PODPORY

Pro poskytnutí podpory v souvislosti s pandemií COVID-19 lze využít i stávající předpisy pro VP.

bez notifikace EK

  • režim de minimis (aplikovatelný i pro podniky v obtížích) bližší informace naleznete zde
  • obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) (NENÍ aplikovatelný pro podniky v obtížích) – nutno vyplnit oznamovací formulář -bližší informace naleznete zde

s notifikací EK

  • výjimka podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU; podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem -  slučitelnost se posuzuje podle Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích

– pro zahájení notifikace nutno předložit vyplněný obecný formulář + formulář pro záchranu

 C. Odvětví dopravy

Evropská komise zveřejnila nové dokumenty shrnující pravidla pro poskytování podpory podnikům postiženým pandemií COVID-19, které působí v oblasti cestování a dopravy.

Odvětví letecké dopravy

přehled pravidel platných pro veřejnou podporu a závazky veřejné služby v odvětví letecké dopravy během pandemie COVID-19; https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/air_transport_overview_sa_rules_during_coronavirus.pdf

Odvětví pozemní dopravy

přehled pravidel pro veřejnou podporu, která lze aplikovat v oblasti pozemní dopravy. Obsahuje rovněž popis opatření, která veřejnou podporu nezakládají.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/land_transport_overview_rules_during_coronavirus.pdf

 

Notifikaci Evropské komisi předkládá ve všech výše uvedených případech poskytovatel veřejné podpory, a to za spolupráce a prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Poskytovatelé podpory se mohou kdykoliv obrátit na Oddělení veřejné podpory Úřadu pro konzultaci vhodného postupu při poskytování pomoci podnikům v souvislosti s pandemií COVID-19 – e-mailová adresa: posta@uohs.cz

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz