Poslání a kompetence

Posláním Úřadu je zajistit takové fungování trhů, které bude v souladu s pravidly hospodářské soutěže a bude přinášet prospěch spotřebitelům.

Abychom dosáhli tohoto cíle:

  • vedeme soutěžitele k tomu, aby se chovali v souladu s principy soutěžního práva
  • zasahujeme proti praktikám, jež narušují hospodářskou soutěž, jako jsou např. kartelové dohody, zneužití dominantního postavení aj.
  • současně však dáváme podnikům možnost, aby své nezákonné jednání, které dosud nemělo závažné dopady na trh, mohly samy napravit

Dohlížíme také na zadávání veřejných zakázek a koncesí, čímž zajišťujeme větší transparentnost při vynakládání veřejných prostředků

  • přezkoumáváme úkony zadavatelů veřejných zakázek
  • provádíme kontroly u zadavatelů
  • podílíme se na tvorbě a úpravách legislativy týkající se veřejných zakázek a koncesí

Zajištujeme dohled podle zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků a jejím zneužití, v jehož rámci usilujeme mimo jiné o

  • nastoleni korektních vztahů mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli
  • odstranění nejkřiklavějších problémů - např. nesplácení faktur v zákonné lhůtě 30 dní

Monitorujeme a poskytujeme poradenství v otázkách veřejné podpory v České republice, aby její poskytování bylo v souladu s platnými pravidly Evropských společenství

  • koordinujeme a sledujeme poskytování VP
  • spolupracujeme s poskytovateli na notifikacích národních opatření VP a předkládáme je  Evropské komisi k posouzení
  • poskytujeme poradenství zejména poskytovatelům VP

Vykonáváme působnost vyplývající ze zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz