Nesplacené inkasní příkazy

Kontrola existence nesplaceného inkasního příkazu pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory u příjemce

 

Na základě předpisů Evropské unie k veřejným podporám (nařízení o blokových výjimkách, pokynů, sdělení, rámců atp.) nelze poskytovat veřejné podpory takovým příjemcům, vůči nimž je vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen. S ohledem na uvedené by měl poskytovatel před poskytnutím veřejné podpory ověřit, zda je uvedená podmínka dodržena, tj. zda příjemce navrátil předchozí platby v případě konstatování protiprávní a s vnitřním trhem neslučitelné veřejné podpory ze strany Komise. Tato podmínka se přitom vztahuje nejen na samotného příjemce, ale na celou skupinu podniků, se kterými je příjemce propojen ve smyslu jedné hospodářské entity („jednoho podniku“). 

Novelizací nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), účinnou od 10. 7. 2017, a novelizací nařízení Komise (EU) č 702/2014 o blokových výjimkách v oblasti zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (ABER), účinnou od 12. 3. 2019, bylo upřesněno, že u podpor poskytovaných dle GBER a ABER se kontrola existence nesplaceného inkasního příkazu vztahuje pouze na neslučitelné podpory poskytnuté týmž členským státem, tzn. některým poskytovatelem z České republiky. 

U příjemců, kteří jsou součástí skupiny podniků se zahraničními vazbami, by mělo být dále ověřeno, že není vystaven inkasní příkaz, který dosud nebyl splacen, vůči žádnému subjektu v této skupině (tj. ani propojeným zahraničním společnostem). Dle doporučení Komise by si měl poskytovatel od takovýchto příjemců vyžádat čestné prohlášení o tom, že v rámci skupiny podniků, do níž příslušný příjemce patří, není vystaven inkasní příkaz, který dosud nebyl splacen, zahraničním propojeným subjektům, přičemž příjemce by měl toto ověřit minimálně u své mateřské společnosti. 

V případě podpor poskytovaných v souladu s GBER a ABER se kontrola existence nesplacených inkasních příkazů u zahraničních propojených subjektů vztahuje k neslučitelným podporám poskytnutým pouze poskytovatelem z České republiky, podpory poskytovatelů z jiných členských států se v potaz neberou. 

Pro účely usnadnění kontroly (ne)existence nesplaceného inkasního příkazu u příjemců budou koordinační orgány veřejné podpory (Ministerstvo zemědělství a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) na svých webových stránkách průběžně zveřejňovat případy podpor na území České republiky, ve kterých bylo Komisí vydáno rozhodnutí o protiprávní a s vnitřním trhem neslučitelné podpoře a nařízeno její navrácení. 

Doporučujeme poskytovatelům podpory před poskytnutím veřejné podpory zkontrolovat tuto webovou stránku a stránku Ministerstva zemědělství. Pro ověření na webových stránkách Evropské komise je k dispozici průběžně aktualizovaný přehled dostupný v anglickém jazyce zde.   

Vydaná rozhodnutí Komise o protiprávní a s vnitřním trhem neslučitelné podpoře nařizující povinnost takovou podporu navrátit v ČR: 

  • V tuto chvíli v ČR neevidujeme žádné rozhodnutí Komise o protiprávní a s vnitřním trhem neslučitelné podpoře, kterým by bylo nařízeno navrácení podpory, tudíž ani žádný nesplacený inkasní příkaz vůči příjemci.

 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz