Vedení Úřadu

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Ing. Petr Rafaj 

 

* 23. 6. 1961

„Cílem Úřadu je zajistit férové a rovné podmínky na trhu pro všechny soutěžitele. Takové tržní prostředí bude prospěšné jak pro rozvoj české ekonomiky, tak pro spotřebitele. Podobně žádoucí je i vytvoření transparentních podmínek pro uchazeče o veřejné zakázky, aby bylo  zajištěno efektivní vynakládání veřejných prostředků."

Petr Rafaj se narodil 23. června 1961 ve Valašském Meziříčí. Je absolventem Hornicko-geologické fakulty na Vysoké škole báňské v Ostravě. Po několikaletém působení v soukromém sektoru se v roce 1998 stal místostarostou Frýdku-Místku a od roku 2002 pak členem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V něm působil mj. v rozpočtovém výboru, byl rovněž předkladatelem zákona o zneužití významné tržní síly.

Od 9. července 2009 je předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dne 10. června 2015 prodloužil prezident republiky Petru Rafajovi předsednický mandát na druhé funkční období.

Místopředsedové ÚOHS

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda

*12. 10. 1975

Hynek Brom

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže mimo svou kontrolní a represivní roli plní také úlohu konzultační a poradenskou. Proto je jeho cílem ve všech oblastech působnosti takovou pozici budovat. Cílem je, aby aktivity Úřadu vedly k vyššímu povědomí široké veřejnosti o problematice spojené s činností Úřadu. Současně však musejí působit jako prevence proti jednáním, jež jsou v rozporu s platnou právní úpravou."

Hynek Brom se narodil 12. října 1975 v Plzni. Je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde také v současné době od roku 2000 vyučuje na katedře veřejné správy. V letech 2000 až 2002 působil jako vedoucí sekretariátu hejtmana Plzeňského kraje. Od roku 2002 až 2009 pracoval jako místostarosta a později jako starosta Městského obvodu Plzeň 4. Od roku 2006 působil v několika odborných orgánech Svazu měst a obcí ČR a odborných institucí, které se zabývají organizací a výkonem veřejné správy.

Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupil v listopadu 2009 jako ředitel Sekce veřejné podpory a správy Úřadu a o měsíc později byl jmenován I. místopředsedou. Od 1. března 2016 stojí v čele Sekce hospodářské soutěže.

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

*31. 3. 1955

„Naším prvořadým cílem je věcný, konzistentní, transparentní a rychlý přezkum veřejných zakázek. Přezkum, který zajistí zákonnost postupu zadavatele, avšak současně omezí hladký průběh zadávacích řízení jen v nejnutnější míře."

 

Eva Kubišová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Na Úřadě působí od roku 1995 a prošla  řadou funkcí. Byla tajemnicí rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže, podílela se na založení Odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, vykonávala funkci ředitelky Odboru druhostupňového rozhodování, místopředsedkyně Úřadu pověřené vedením Sekce veřejných zakázek (2011–2015) a ředitelky Kabinetu předsedy Úřadu. Dne 16. ledna 2018 byla jmenována místopředsedkyní Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pověřenou vedením Sekce veřejných zakázek.

 

JUDr. Petr Solský 

místopředseda

 

*2. 8. 1975

Petr Solský

„Účelem činnosti Úřadu je také přispívat k tvorbě srozumitelného a transparentního legislativního prostředí, které podněcuje k férové hospodářské soutěži, a to zejména zajištěním rovných podmínek pro všechny typy soutěžitelů. Důležité je proto zejména dostatečné vyhodnocení dopadů navržených regulatorních a exekutivních opatření na oblast hospodářské soutěže, a to i z pohledu možné veřejné podpory." 

Petr Solský absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva.V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě – například na Ministerstvu vnitra či Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003 až 2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do České republiky působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast v letech 2013 až 2014. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a oblastí nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády (komise RIA).

Petr Solský byl 5. dubna 2016 jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace.

Ředitelé

 

Mgr. Michael Mikulík, LL.M

je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity v Cambridge. Před nástupem na Úřad pracoval v advokacii. Od roku 2010 působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nejprve jako poradce místopředsedy, posléze ve funkci ředitele Odboru dominance a vertikálních dohod a místopředsedy Úřadu pro oblast ochrany hospodářské soutěže. V současné době zastává pozici ředitele Sekce druhostupňového rozhodování a je rovněž členem rozkladových komisí Úřadu.

 

Mgr. Daniel Stankov

je absolventem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde získal magisterský titul v oborech mezinárodní vztahy, evropská studia a politologie. Na univerzitě v Boloni pak absolvoval mezioborové magisterské studium evropského práva. Na ÚOHS působí od roku 2006, od roku 2010 vykonával funkci ředitele mezinárodního odboru, od roku 2012 měl na starosti vnější vztahy českého soutěžního úřadu a PR, a to jak na mezinárodní, tak i na národní úrovni. V roce 2015 převzal vedení Sekce vnějších vztahů a správy Úřadu.

 

Mgr. Markéta Dlouhá

Vysokoškolské vzdělání na Masarykově univerzitě, udělen titul Mgr.

Po skončení studia pracovala v Advokátní kanceláři JUDr. Evžena Rašovského v Brně. V roce 2011 nastoupila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v roce 2014 jmenována na místo ředitelky Odboru veřejných zakázek III.

 

Mgr. Mojmír Florian

Vysokoškolské vzdělání na Univerzitě Karlově v Praze, udělen titul Mgr.

Po skončení studia pracoval v advokacii a na Úřadu městské části Praha 2. V roce 2012 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v roce 2014 jmenován na místo ředitele Odboru veřejných zakázek II.

 

Mgr. Michal Kobza

Vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, udělen titul Mgr.

Po skončení studia pracoval jako právník na Úřadě městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. V roce 1999 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kde od roku 2000 působil v různých vedoucích funkcích, v roce 2011 jmenován ředitelem Odboru kontroly veřejných zakázek a ředitelem Úseku veřejných zakázek I, v roce 2015 jmenován na místo ředitele Odboru veřejných zakázek I.

 

Mgr. Jiří Plachý

Vysokoškolské vzdělání na Masarykově univerzitě, udělen titul Mgr.

Před nástupem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pracoval na Krajském soudě v Liberci a Okresním soudě Vsetín. V roce 2012 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v roce 2015 jmenován na místo ředitele Odboru legislativně-právního.

 

Mgr. Igor Pospíšil

Vysokoškolské vzdělání na Masarykově univerzitě, udělen titul Mgr.

V roce 2001 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v roce 2007 jmenován na místo ředitele Odboru kartelů.

 

Mgr. Iveta Pospíšilíková

Vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě v Olomouci, udělen titul Mgr.

Po skončení studia pracovala jako právník na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském v Brně, poté na Magistrátu města Brna. Na Úřad nastoupila v roce 2012 jako tajemník rozkladové komise veřejných zakázek. V roce 2014 byla jmenována vedoucí Oddělení druhostupňového rozhodování VZ 1. V roce 2017 byla jmenována ředitelkou Odboru druhostupňového rozhodování VZ.

 

Ing. Radim Slovák

Vysokoškolské vzdělání na Vysoké škole pozemního vojska ve Vyškově, udělen titul Ing.

Po skončení studia pracoval v letech 2001–2005 na Finančním úřadě Brno IV a v letech 2005–2008 na Finančním ředitelství v Brně. V průběhu roku 2008 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V roce 2011 byl jmenován na místo ředitele Ekonomického odboru.

 

Ing. Petr Vévoda

Vysokoškolské vzdělání na Masarykově univerzitě, udělen titul Ing.

Po skončení studia pracoval ve společnosti BP (UK). V roce 2007 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v roce 2014 byl jmenován na místo ředitele Odboru veřejných zakázek IV.

 

Mgr. Jana Zmeškalová

Vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, udělen titul Mgr.

Po skončení studia pracovala v advokacii, poté na Nejvyšším soudu ČR, trestním kolegiu. Na Úřad nastoupila v roce 2014 jako tajemnice rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže. V roce 2016 byla jmenována vedoucí Oddělení kontroly tržní síly.

V roce 2018 byla jmenována ředitelkou Odboru metodiky a kontroly tržní síly.

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz