Mezinárodní spolupráce

S účinností ode dne vstupu České republiky do Evropské unie převzala kompetence související s posuzováním slučitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem Evropská komise a zároveň nabyl právní moci zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, který upravuje roli Úřadu v oblasti veřejné podpory, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory k Úřadu a také některé další vztahy v souvislosti s poskytováním veřejné podpory. Zákon se nevztahuje na oblast zemědělství a rybolovu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je v oblasti veřejné podpory koordinačním orgánem vykonávajícím centrální koordinační, poradenskou, konzultační a monitorující činnost. Významná role Úřadu v oblasti veřejné podpory spočívá především ve spolupráci s poskytovateli při přípravě oznámení opatření veřejné podpory Evropské komisi, dále Úřad spolupracuje s Evropskou komisí, které zasílá tato oznámení elektronickou formou. Cílem spolupráce s poskytovateli veřejné podpory je zajistit řádné vyplnění formuláře v souladu s nařízením Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES a přiložení dalších relevantních dokumentů, aby bylo možno považovat oznámení za kompletní. Komise může následně zahájit předběžné šetření tohoto oznámení a vydat o něm rozhodnutí.

Pro zmírnění možných důsledků omezení souvisejících s bojem proti celosvětové pandemii covid-19 Úřad také koordinuje přípravu podpůrných programů v souladu s tzv. Dočasným rámcem pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy covid-19, který byl přijat Evropskou komisí. Evropská komise jednotlivé podpůrné programy schvaluje a vydává v souvislosti s nimi rozhodnutí. V momentě, kdy dojde ke schválení daného podpůrného programu a k vydání rozhodnutí, Úřad je oprávněn poskytnout daný podpůrný program veřejné podpory konkrétní společnosti, jejíž činnost byla negativně ovlivněna pandemií nemoci covid-19. 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.