Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže


2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) byl zřízen s účinností od 11. října 1996 zákonem č. 273/1996 Sb., kterým byla stanovena jeho působnost jako ústředního orgánu státní správy České republiky. Úřad vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže, vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek a vykonává další působnosti stanovené zvláštními zákony.


3. Popis organizační struktury povinného subjektu:

Organizační struktura ÚOHS

 

4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, e-podatelna:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Pokud nevyužíváte Českou poštu, pak PSČ 602 00

Tel. ústředna: 542 167 111
Tel. tiskový mluvčí: 542 167 225
Fax: 542 167 112
E-mail e-podatelna: posta@uohs.cz 
E-podatelna: www-rozhraní pro občany
ID datové schránky: fs2aa2t

 

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

  • ČNB Brno, č. ú.: 24825621/0710 (ze zahraničí IBAN: CZ41 0710 0000 0000 2482 5621).
  • pro platbu pokut: účet Celní správy (číslo uvedeno v příslušném rozhodnutí Úřadu).
  • pro platbu správních poplatků: 19-24825621/0710 (ze zahraničí IBAN: CZ27 0710 0000 1900 2482 5621); konstantní symbol: 1148.
  • pro platbu kaucí VZ: 16010-24825621/0710 (ze zahraničí BIC (SWIFT): CNBACZPP, IBAN: CZ22 0710 0160 1000 2482 5621); variabilní symbol: IČ navrhovatele.
  • pro platbu nákladů řízení: 19-24825621/0710 (ze zahraničí IBAN: CZ27 0710 0000 1900 2482 5621).

 

6. Identifikační číslo organizace:

IČO: 65349423

 

7. Daňové identifikační číslo organizace:

------

 

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů:

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2022   

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2021  

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2020  

 

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

 • poštou:
  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  třída Kpt. Jaroše 7
  604 55 Brno
 • telefonicky:
  542 167 111 (spojovatelka)
  542 167 225 (tiskový mluvčí)
 • faxem:
  542 167 112 (fax – sekretariát předsedy)
 • e-mailem:
  posta@uohs.cz 

Poskytování informací se řídí platným sazebníkem - viz bod 15.
Formuláře pro podávání žádostí o informace:

 

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí:

Podatelna ÚOHS (Po - Pá 8.00 - 16.00 hod.)

Elektronická podatelna (dle zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o elektronickém podpisu)
e-mail: posta@uohs.cz 

Postup pro podání a vyřizování stížností u ÚOHS  Postup pro podání a vyřizování stížností u ÚOHS  106 KB

 

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

Opravný prostředek je možno podat u předsedy Úřadu poštou, prostřednictvím podatelny či elektronické podatelny (viz 9, 10).

 

12. Název formuláře pro podání opravného prostředku a způsob a místo, kde lze takový formulář získat:

 

13. Popis postupů (návody pro řešení životní situace):

 

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

Právní předpisy naleznete v oddíle Legislativa.
(jednotlivé právní předpisy jsou k nahlédnutí po domluvě dle jednotlivých oblastí)

 

15. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

 

16. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpovědi na dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

17. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz