Významná tržní síla

  

Regulace dodavatelsko-odběratelských vztahů v potravinářském sektoru

 

Potravinářský řetězec zahrnuje všechny subjekty a aktivity od primární zemědělské výroby až po zpracování potravin, distribuci, maloobchod a spotřebu. Aktivity uskutečňované v rámci potravinářského řetězce se denně dotýkají všech spotřebitelů a výdaje za potraviny představují velký podíl průměrného rozpočtu českých domácností. Materiální hodnota v potravinářském řetězci však není rovnoměrně rozložena do všech jeho úrovní. Dochází k tomu v důsledku uplatňování různé vyjednávací síly mezi menšími a zranitelnějšími subjekty a jejich hospodářsky silnějšími a někdy i vysoce koncentrovanými obchodními protějšky. Pokud se jednání mezi obchodními partnery hrubým způsobem odchyluje od správné obchodní praxe, je v rozporu s dobrou vírou a fair jednáním anebo je jednostranně vnucováno jedním obchodním partnerem druhému, jedná se o tzv. nekalé obchodní praktiky (blíže k problematice nekalých obchodních praktik zde). Dozorem nad zneužíváním silnějšího postavení na trhu v sektoru nákupu a prodeje potravin a služeb s tím souvisejících v ČR se již od roku 2010 zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

 


Významná tržní síla

 

  • je postavení odběratele (obchodního řetězce), v jehož důsledku si odběratel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících;
  • může být zneužita ve vztazích mezi odběrateli a dodavateli v potravinářském sektoru;
  • je zjišťována u odběratelů s ročním obratem přesahujícím 5 mld. Kč;
  • její zneužití se projevuje nežádoucími obchodními praktikami ve vztazích mezi odběrateli a jejich dodavateli;
  • je regulována zákonem č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví povinné náležitosti smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem a uvádí demonstrativní výčet skutkových podstat zneužití významné tržní síly.

 

PŮSOBNOST ÚŘADU V OBLASTI VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLY

 

Kompetence Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti významné tržní síly jsou vymezeny zákonem č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů („ZVTS“). Pravomoc Úřadu spočívá především v provádění dozoru nad dodržováním ZVTS a metodické činnosti. Jedná se o výkon činností a plnění úkolů se zaměřením na odhalování nekalých obchodních praktik a šetření ve věcech zneužití významné tržní síly. Jde zejména o:

  • monitoring všech dostupných informačních zdrojů a evidence informací, které mohou vést k detekci případů zneužití významné tržní síly;
  • provádění sektorových šetření;
  • vedení správních řízení (včetně vydávání správních rozhodnutí a ukládání sankcí za porušení ZVTS);
  • alternativní řešení případů k tomu vhodných;
  • metodickou činnost spočívající zejména ve vydávání výkladových stanovisek k ustanovením ZVTS, pořádání kulatých stolů a konferencí.

Vyřizováním agendy spadající do oblasti významné tržní síly se zabývá Odbor metodiky a kontroly tržní síly.

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.