Významná tržní síla

Dozor nad dodržováním zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, v platném znění (dále též „zákon o významné tržní síle“ nebo jen „zákon“), je kompetencí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od 1. února 2010. Tímto datem vstoupil v účinnost zákon schválený 9. září 2009. Dohled nad dodržováním zákona na Úřadu vykonává Oddělení kontroly tržní síly.

Oddělení kontroly tržní síly

Oddělení kontroly tržní síly bylo ustaveno k 1. 12. 2010 (původně jako odbor) a organizačně spadá do Sekce legislativy a veřejné regulace. Základním právním předpisem, který vymezuje činnost oddělení, je zákon o významné tržní síle. Při vlastní činnosti se činnost oddělení po stránce procesní řídí také příslušnými ustanoveními zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění a stejně tak zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Zaměstnanci působící v Oddělení kontroly tržní síly vyřizují veškerou agendu spadající podle zákona o významné tržní síle do působnosti Úřadu. Tato agenda zahrnuje šetření zaměřená na zjištění, zda v konkrétních případech nedochází k porušování zákona, vedení správních řízení (včetně vydávání správních rozhodnutí a případně i ukládání sankcí za porušení zákona), provádění plošných (sektorových) šetření, spolupráci v rámci pracovní skupiny FOOD při Evropské komisi a další aktivity, jako např. účast na konferencích a seminářích věnovaných problematice prodeje potravinářských a zemědělských produktů.

Při své činnosti oddělení vychází jak z vlastních poznatků získaných ze sektorového šetření či z veřejně dostupných zdrojů, tak i z nejrůznějších podnětů zvenčí, doručovaných Úřadu ve formě stížností.

Zde považuje oddělení za vhodné informovat, že pro podání stížnosti není předepsána žádná závazná forma. Podání může být učiněno ve formě dopisu zaslaného na adresu Úřadu, faxem, č#64;compet.cz. Každý podnět bude prošetřen s tím, že se získanými informacemi je Úřad povinen nakládat způsobem zaručujícím jejich ochranu dle příslušných právních předpisů.

Novela zákona o významné tržní síle

Při přípravě novelizace zákona vycházelo Oddělení kontroly tržní síly ze zkušeností získaných v průběhu dosavadní aplikace zákona. Významným zdrojem informací byla dále setkání se zástupci Potravinářské komory a rovněž studium obdobných zahraničních právních předpisů.

Na základě vyhodnocených poznatků byla vedena jednání s Úřadem vlády, přičemž hlavním cílem bylo připravit novelu zákona tak, aby bylo možno lépe a efektivněji postihovat případy, kdy odběratelé zneužívají svou tržní sílu vůči dodavatelům potravin.

Snahou tak především bylo zpřehlednit původní právní úpravu odstraněním nekoncepčnosti a nejasnosti některých ustanovení zákona, což by vedlo k posílení stavu právní i faktické jistoty ohledně rozsahu povoleného, resp. zakázaného jednání. Současně bylo cílem novelizace umožnit Úřadu snazší aplikaci zákona v rámci jím vedených správních řízení, a to zejména prostřednictvím zpřesnění užitých pojmů a stanovením konkrétních oprávnění Úřadu, čímž by došlo i k celkovému zrychlení správních řízení.

Výsledkem přípravných prací se stal text návrhu novely zákona, který svou konečnou podobu získal v rámci následného legislativního procesu. Po svém projednání v Parlamentu ČR byl v lednu 2016 schválen a zveřejněn ve Sbírce zákonů jako zákon č. 50/2016 Sb., který nabyl účinnosti dne 6. března 2016.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz