Etické normy a protikorupční opatření

 

Oznamování

Oznamování podezření z porušení právních předpisů

V souladu s právními předpisy, které ukládají Úřadu zajistit systém evidence oznámení o podezření z porušení právních předpisů, je s účinností od 1. 7. 2015 zřízena funkce prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje:

oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „oznámení podle Nařízení“),

oznámení z podezření z porušování práva Unie na základě přímo aplikovatelné směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „oznámení podle směrnice“).

Oznámení podle směrnice mohou oznamovatelé podat, pokud se týkají těchto oblastí:

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele;
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů a
 • porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Oznámit porušení právních předpisů v souvislosti s těmito oblastmi mohou osoby, které se o porušení dozvěděly v souvislosti s prací. Oznamovat může zaměstnanec v pracovním poměru, služebním poměru či obdobném smluvním vztahu k Úřadu, tak i dobrovolník, stážista, či uchazeč o zaměstnání, bývalý zaměstnanec a další osoby, které se pohybují v prostorách Úřadu.

Oznamovatel je oprávněn oznámit určité typy citlivých informací, jako je bankovní tajemství nebo povinnost mlčenlivosti stanovená smluvně a povinnost zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznámit nelze informace, které by mohly bezprostředně ohrozit bezpečnostní zájem České republiky a informace o zpravodajských službách. Dále nelze oznamovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení. Oznamovatel nesmí porušit povinnost mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, asistenta soudce, justičního čekatele a daňového poradce a mlčenlivosti zaměstnance notáře, advokáta, soudního exekutora a daňového poradce, nebo mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb. Oznamovateli, který poruší důvěrnost uvedených informací nebo uvedené povinnosti mlčenlivosti, nenáleží ochrana. Takový oznamovatel také může být postižen pro protiprávní jednání, kterého se tím dopustil.

 

Oznámení lze učinit

 v písemné podobě:

 • prostřednictvím poštovních služeb na adresu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno, kdy obálka s oznámením bude nadepsána slovy: „Neotvírat“ a „Prošetřovatel“;
 • osobně do zvláštní schránky pro příjem oznámení, která je označena „Příjem oznámení o podezření z porušení právních předpisů“ a je umístěna ve vstupním vestibulu budovy C Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na adrese třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, Brno;
 • prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatel(at)uohs.cz.

v ústní podobě:

 • na telefonické lince +420 542 167 890, pro zaměstnance kl. 890;
 • ústně do protokolu před prošetřovatelem.

 

Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta jsou kontrolovány a vybírány každý pracovní den, přičemž přístup do nich má pouze prošetřovatel.

Prošetřovatel vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Prošetřovatel prověří informace uvedené v oznámení a nejpozději ve lhůtě do 3 měsíců od přijetí oznámení vyrozumí oznamovatele o způsobu vyřízení oznámení, pokud se jedná o oznámení podle směrnice. Prošetřovatel oznámení prošetří a vyrozumí oznamovatele o přijatém opatření do 20 dnů od oznámení a do 40 dnů, pokud se jedná o zvlášť složitý případ, pokud oznamovatel podává oznámení podle nařízení. Jestliže prošetřovatel shledá oznámení důvodným, učiní kroky k zajištění nápravy závadného stavu nebo oznámení postoupí příslušnému orgánu veřejné moci, případně orgánům činným v trestním řízení.

O nedůvodnosti oznámení vyrozumí oznamovatele. Má se za to, že tímto způsobem je oznámení vyřízeno.

Není-li oznámení vyřízeno ve lhůtě anebo je vyřízeno nedostatečně, může oznamovatel své oznámení zveřejnit, a to prostřednictvím internetových stránek nebo sociálních sítí. Stejně tak může oznámení zveřejnit, pokud by nečinností prošetřovatele mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu nebo není možné postupovat jinak bez podstoupení zvýšeného rizika (například zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení či postihu oznamovatele).

Totožnost všech oznamovatelů, kteří podávají oznámení podle směrnice je chráněna. Totožnost oznamovatelů, kteří podávají oznámení podle nařízení je chráněna, pokud o to požádají. Oznamovatelé jsou chráněni před veškerými odvetnými opatřeními, která by proti nim mohla být uplatněna. Prošetřovatel zachovává o své činnosti mlčenlivost.

Prošetřovateli Úřadu byli určeni Mgr. Pavlína Škodová, L.L.M., a JUDr. Jiří Plachý, Ph.D.

Pokud si oznamovatelé není jistý ohledně svých práv, či předmětu oznámení nebo oznámení nechce podat u Úřadu, může jej podat prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

  

Etický kodex

Etický kodex je vnitřním organizačním předpisem stanovujícím standardy chování (státních) zaměstnanců a další pravidla vyplývající ze zákonných povinností či jiných předpisů.

Kodex je vypracován také v souladu s povinnostmi vyplývajícími z příslušných vládních dokumentů v oblasti protikorupčních opatření a úkoly uloženými usneseními vlády nebo dalšími předpisy.

Etický kodex ÚOHS  

 

Interní protikorupční program

Účelem Interního protikorupčního programu je úprava vnitřních procesů v oblasti protikorupční prevence Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Interní protikorupční program je vypracován v souladu s povinnostmi vyplývajícími z příslušných vládních dokumentů v oblasti protikorupčních opatření a úkoly uloženými usneseními vlády nebo dalšími předpisy.

Interní protikorupční program Interní protikorupční program 328 KB  

 

Protikorupční opatření

V souladu s povinnostmi vyplývajícími z příslušných vládních dokumentů v oblasti protikorupčních opatření a úkoly uloženými usneseními vlády (např. Strategiemi vlády v boji s korupcí, Akčními plány pro boj s korupcí či Rámcovými resortními interními protikorupčními programy) jsou zveřejňovány následující informace:

 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz