Etické normy a protikorupční opatření

 

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, je s účinností od 1. 7. 2015 zřízena funkce prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „oznámení“).

Prošetřovatelem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl určen Ing. Jaroslav Pecina.

Oznámení lze podat v listinné podobě na adresu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno, kdy obálka s oznámením bude nadepsána slovy: „Neotvírat“ a „Prošetřovatel“. Dále je možné oznámení vložit do schránky pro příjem oznámení, která je označena „Příjem oznámení podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu“ a je umístěna ve vstupním vestibulu budovy C Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na výše uvedené adrese. Oznámení je také možno prostřednictvím elektronické pošty zaslat na adresu posta@compet.cz. Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta budou kontrolovány a vybírány každý pracovní den.

 

Kodex etiky zaměstnanců ÚOHS

Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ctít a spoluvytvářet tak základ pro budování, posilování a udržování důvěry veřejnosti ve veřejnou správu, jsou zákonnost při rozhodování, zodpovědný výkon pracovních povinností a rovný přístup ke všem fyzickým a právnickým osobám. Zaměstnanec Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže má zájem na efektivním výkonu veřejné správy, a proto dalším vzděláváním prohlubuje své znalosti a zvyšuje tak svou odbornost.

Účelem Etického a zaměstnaneckého kodexu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je vymezení a podpora žádoucích standardů chování jeho zaměstnanců při výkonu státní správy.

Text Etického a zaměstnaneckého kodexu Etický a zaměstnanecký kodex

 

Interní protikorupční program

Účelem Interního protikorupčního programu je úprava vnitřních procesů v oblasti protikorupční prevence Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a splnění povinností vyplývajících z příslušných usnesení vlády, kterými je schvalována aktualizovaná Strategie vlády v boji proti korupci a uvedení interního protikorupčního programu do souladu s přijatým vládním Rámcovým rezortním protikorupčním programem.

 Interní protikorupční program  Interní protikorupční program 

 

Protikorupční opatření

V případě podezření na případné korupční jednání některého ze zaměstnanců ÚOHS, využijte prosím emailové adresy: posta@compet.cz - interní auditor ÚOHS.

 

Akční plán boje s korupcí na rok 2016, jehož obsahové východisko definuje Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, zpracovaná v návaznosti na usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, stanovuje povinnost zveřejňování souhrnného seznamu uzavřených smluv s poradci a poradními orgány.

 

Seznam smluv externích poradenských a právních služeb 1. pololetí 2017   

 

 Poradci úřadu

JUDr. Michal Petr, Ph. D.

Mgr. Pavel Drábek

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz