Mezinárodní spolupráce

Efektivní prosazování soutěžního práva je v současné době komplexním problémem, jehož nedílnou součástí je i mezinárodní spolupráce v oblasti prosazování a harmonizace soutěžního práva a politiky na mezinárodní úrovni. Pro účinné prosazování soutěžních pravidel je proto nutné, aby se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže aktivně zapojoval do spolupráce, která zahrnuje aktivity národních soutěžních úřadů, orgánů mezinárodních organizací a dalších iniciativ, které pomáhají řešit případy s mezinárodní dimenzí a především přispívají k výměně informací a zkušeností ohledně konkrétních témat v soutěžní politice. Vzhledem k tomu, že Česká republika je členským státem Evropské unie, plynou největší závazky a povinnosti především ze spolupráce v rámci evropských soutěžních úřadů a Evropské komise, konkrétně Generální ředitelství Competition. Komunitární rámec soutěžního práva je neodmyslitelnou součástí činnosti Úřadu a proto velká část zahraniční spolupráce spočívá v jednání s Evropskou komisí v Bruselu na jednotlivých výborech a pracovních skupinách.

Druhým významným okruhem jsou jednání a participace na konferencích pořádaných Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), kde dvakrát ročně zasedá Soutěžní výbor OECD a třikrát ročně pracovní skupiny pro spolupráci a prosazování soutěžního práva.  Na těchto fórech jsou projednávána soutěžní témata a probíhá výměna zkušeností mezi členskými státy, mezinárodními organizacemi a přidruženými pozorovateli (Rusko, Indonésie, Taiwan et.al.). OECD je unikátní platformou na expertní úrovni, která Úřadu usnadňuje sledování aktuálních trendů v ochraně hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je pravidelným přispívatelem ke všem tématům, která jsou během zasedání projednávána, a důstojně reprezentuje Českou republiku na mezinárodním poli.

Zaměstnanci ÚOHS se také pravidelně zúčastňují mezinárodních konferencí, workshopů a seminářů se zaměřením na soutěžní právo, veřejnou podporu a veřejné zakázky. Jde zejména o takové události, jejichž obsah přispívá k rozšíření odborných znalostí zaměstnanců Úřadu. V neposlední řadě je nutné uvést, že experti ÚOHS jsou pravidelnými přednášejícími na mezinárodních konferencích a jejich přednášky a příspěvky představují signifikantní přínos pro rozvoj soutěžního práva na mezinárodní úrovni.

 

Kontakty na evropské soutěžní úřady

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz