2022

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 17. 4. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí vydaných Úřadem ve věci úplaty za užívání autobusových zastávek, nebo stání na autobusových nádražích (terminálech) dopravcem provozujícím pravidelnou veřejnou linkovou autobusovou dopravu. 

Dne 29. 4. 2022 byla žadateli v souladu s § 4a InfZ poskytnuta následující rozhodnutí: č. j. S 12/05-3865/05-ÚHS, č. j. R 10/2005, č. j. S 279/03-6320/05-SOHS I, č. j. S 279/03-1639/04-ORP, č. j. R 18/2004.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 4. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se podnětu vedeného Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-P0114/2021/VS.

Dne 29. 4. 2022 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Žadateli bylo sděleno, že na základě šetření uvedeného podnětu bylo dne 29. 3. 2022 zahájeno správní řízení.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 12. 4. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, kdo všechno se podílí na přípravě rozhodnutí Úřadu.

Dne 21. 4. 2022 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Žadateli bylo sděleno, že úřední osoby mají dostatečné odborné znalosti, aby mohly otázky související s běžně vedenými správními řízeními posuzovat samy. Pokud závisí rozhodnutí Úřadu na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají, a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního orgánu, ustanoví Úřad znalce. Rozhodující pro určení, zda postačuje k posouzení sporné otázky odborné zázemí správního orgánu, nebo zda je nevyhnutelné přizvání znalce, jsou okolnosti konkrétního případu a složitost posuzované problematiky.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 4. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopií rozhodnutí Úřadu vydaných v letech 2021-2022 ve věci veřejné zakázky, jejíž věcnou náplní je „Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0002 poldr Karlín" (zadavatel: hl. m. Praha).

Dne 7. 4. 2022 bylo žadateli jednak poskytnuto rozhodnutí Úřadu v souladu s § 4a InfZ a dále rozhodnutí, která jsou dostupná ve sbírce rozhodnutí na webových stránkách Úřadu, byla žadateli poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, jedná se o rozhodnutí č. j. ÚOHS-00457/2021/511/KZa, č. j. ÚOHS-24116/2021/163/PMo, č. j. ÚOHS-04008/2022/500, č. j. ÚOHS-09065/2022/161.

Příloha 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 3. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o nákladech na pronájem a úklid kancelářských budov, které Úřad užíval v letech 2017 až 2021.

Dne 31. 3. 2022 byly požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 4. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 3. 9. 2021, č. j. ÚOHS-29756/2021/510/MKo

Dne 7. 4. 2022 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a InfZ.

Příloha 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 28. 3. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací o pracovnících Úřadu podílejících se na rozhodnutí ze dne 23. 3. 2022, č. j. ÚOHS-10236/2022/500, a ze dne 18. 3. 2022, č. j. ÚOHS-09760/2022/510; dále informací o podkladech obsažených ve spise sp. zn. ÚOHS-S0109/2022/VZ 

Dne 6. 4. 2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 11. 3. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"), kterou žadatel doplnil dne 21. 3. 2022.
Žadatel požadoval poskytnutí informace, a to podnětu k šetření veřejné zakázky „Rámcová dohoda na dodávky bot 21 nízkých a vysokých (klimamembrána) PČR na období 2022–2025", ve Věstníku veřejných zakázek evidované pod ev. č. zakázky Z2021-036360, zadavatele Česká republika – Ministerstvo vnitra, a informaci o vyřízení věci (vč. rozhodnutí, pokud již existuje).
Dne 31. 3. 2022 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Žadateli bylo sděleno, že šetření podnětu dosud probíhá.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 16. 3. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se sankčních správních řízení vedených Úřadem ke dni vyřízení žádosti, a to v oblasti podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 24. 3. 2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 28. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"), kterou žadatel doplnil dne 4. 3. 2022.
Žadatel požadoval poskytnutí informací, jaké podněty byly u Úřadu podány na město Horšovský Týn jako zadavatele veřejných zakázek v období 1. 1. 2021 – 28. 2. 2022 a kdo konkrétně který podnět podal.
Dne 17. 3. 2022 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Konkrétně se jednalo o podněty týkající se veřejných zakázek Oprava historické sýpky, Výstavba Koupaliště v Horšovském Týně, Smlouva na poskytnutí úvěru a Areál koupaliště v Horšovském Týně – stavba.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 2. 3. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o vývoji šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0449/2021/VZ. 

Dne 4. 3. 2022 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu nadále probíhá. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 25. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentu, který obsahuje konkrétní právní argumentaci, proč Úřad v době šetření postupu zadavatele – statutárního města Brna ve věci veřejné zakázky „Rozšíření a rozvoj systému GINIS“ neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. 

Dne 7. 3. 2022 byl žadateli dokument poskytnut v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha  

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 21. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"), která byla na základě výzvy Úřadu doplněna dne 2. 3. 2022.

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska, doporučení nebo rozhodnutí Úřadu, které by se mělo týkat posouzení přípustnosti stanovování tzv. cenových stropů stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci, a to ve věci veřejné zakázky s názvem „Odstraňování a oklešťování vegetace pro období 2021 až 2025" (zadavatel ČEZ Distribuce, a.s.), popř. v jiných veřejných zakázkách posuzovaných Úřadem.

Dne 14. 3. 2022 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že nastíněnou otázkou se Úřad zabýval při šetření podnětu sp. zn. ÚOHS-P0261/2021/VZ. V souladu s § 4a odst. 1 InfZ byl žadateli poskytnut dokument obsahující nastíněnou otázku.

Příloha 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 18. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 1. 2. 2022 č. j. ÚOHS-03746/2022/524. 

Dne 21. 2. 2022 bylo žadateli rozhodnutí Úřadu poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 15. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 29. 12. 2021 č. j. ÚOHS-44426/2021/871/KBa.

Dne 24. 2. 2022 bylo žadateli rozhodnutí Úřadu částečně poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 10. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 11. 9. 2018, č. j. ÚOHS-S0272/2018/VZ-26587/2018/522/JKr. 

Dne 14. 2. 2022 bylo žadateli rozhodnutí Úřadu poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha  

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 9. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o možnosti podání podnětu ve věci kartelových dohod. 

Dne 14. 2. 2021 byl žadatel v souladu s § 6 odst. 1 InfZ odkázán na informace dostupné na webových stránkách Úřadu.  

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 2. 2. 2022 a 8. 2. 2022 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů ze spisu sp. zn. ÚOHS-P0803/2021/VZ.

Dne 8. 2. 2022 a 11. 2. 2022 byly žadateli požadované dokumenty poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o platech nejvyšších státních úředníků Úřadu. 

Dne 9. 2. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že plat předsedy Úřadu je odvozen od platu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a platy místopředsedů jsou odvozeny od platu viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Platy těchto osob jsou tak stanoveny zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k zakázaným dohodám podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 8. 2. 2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, neboť jsou dostupné na internetových stránkách Úřadu (sbírky rozhodnutí, výroční zprávy, informace k zakázaným dohodám v sekci „Hospodářská soutěž“). 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. 1. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí stanovisek týkajících se zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, a Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/633 ze dne 17. dubna 2019, o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci, a to v období od 1. 1. 2019 do dne vyřízení žádosti. 

Dne 11. 2. 2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. 1. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-26925/2020/820/LPě ze dne 1. 9. 2020. 

Dne 4. 2. 2022 bylo žadateli rozhodnutí Úřadu poskytnuto v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 24. 1. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-00689/2022/164 ze dne 7. 1. 2022.

Dne 3. 2. 2022 bylo žadateli rozhodnutí předsedy Úřadu poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 27. 1. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2018, č. j. 31 Af 80/2016-85 a rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 6. 9. 2016, č. j. ÚOHS-R277/2015/VZ-36916/2016/322/KBe. 

Dne 28. 1. 2022 byla žadateli kasační stížnost poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. Rozhodnutí předsedy Úřadu bylo poskytnuto v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, neboť je dostupné na webových stránkách Úřadu ve sbírce rozhodnutí. 

Příloha  

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 31. 12. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. a METRO International AG.

Dne 25. 1. 2022 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 23. 12. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0023/2020/KD, ve věci možného narušení hospodářské soutěže již bylo ukončeno a co bylo jeho výsledkem.

Dne 5. 1. 2022 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření uvedeného podnětu bylo Úřadem ukončeno dne 14. 10. 2021, neboť nebyla zjištěna indicie pro zahájení správního řízení pro možné porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 15. 12. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci veřejné zakázky „Dodávka systému nuceného větrání s rekuperací Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň“ a odvolání Statutárního města Plzeň proti tomuto rozhodnutí Úřadu. 

Dne 3. 1. 2022 bylo žadateli rozhodnutí Úřadu poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ a současně mu bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že odvolání proti rozhodnutí nebylo Úřadu doposud doručeno, avšak do 7. 1. 2022 běží lhůta pro podání rozkladu. 

Příloha 

 
cs | en