Zohlednění compliance programu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán dozoru nad ochranou hospodářské soutěže v České republice si je vědom své nezastupitelné role při prosazování pravidel hospodářské soutěže. Ačkoliv je často vnímán pouze jako sankční orgán, jeho nedílným posláním je rovněž kultivovat tuzemské prostředí a napomáhat tím předcházení porušování soutěžního práva. Úřad si je vědom důležitosti prevence v soutěžní oblasti a rozhodl se proto v tomto směru nově začít oceňovat snahu soutěžitelů o předcházení možnému narušování hospodářské soutěže.

Úřad v tomto směru hodlá nově i při ukládání sankcí zohledňovat snahu soutěžitelů nastavit vnitřní pravidla fungování společností tak, aby v nich bylo dodržováno soutěžní právo prostřednictvím tzv. compliance programů. Compliance programy v oblasti hospodářské soutěže jsou soubory preventivních opatření, jejichž cílem je zvýšit informovanost o právu hospodářské soutěže a potenciálně problematickém jednání spočívajícím v možném porušení soutěžních pravidel s opatřeními, jak se mu vyhnout, a to na všech úrovních společnosti, tj. od řadových zaměstnanců až po střední a vyšší management.

Úřad je připraven vzít v úvahu jak již existující programy, tak jejich nové zavádění. Podmínkami pro možné zohlednění compliance programu jako polehčující okolnosti je

  •  dostatečnost samotného compliance programu vzhledem k velikosti, tržní síle daného soutěžitele a typu trhu na kterém působí,
  • úspěšné využití procedury narovnání a/nebo Leniency programu Úřadu v řízení před Úřadem a zároveň,
  •  že v případě již zavedeného compliance programu docházelo k protisoutěžnímu jednání bez vědomí statutárních orgánů či managementu daného soutěžitele.

Úřad hodlá při zohledňování compliance programů jako polehčující okolnosti více akcentovat již zavedené dostatečně kvalitní compliance programy před jejich zaváděním až v reakci na šetření Úřadu. Bude přitom dále přihlížet k míře a včasnosti spolupráce soutěžitele s Úřadem a kvalitě jednotlivých navrhovaných opatření. V této souvislosti Úřad upozorňuje, že v žádném případě nebude zohledňovat pouze formální compliance programy bez účinného zavádění konkrétních navrhovaných opatření a jejich kontrole.

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz