2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 6. 12. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda bylo předběžné šetření sp. zn. ÚOHS-P0332/2017/DP zastaveno.

Dne 9. 12. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že předběžné šetření uvedeného podnětu bylo zastaveno, neboť nebyla zjištěna indicie pro zahájení správního řízení pro možné porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 3. 12. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se veřejné zakázky „Zajištění cateringových služeb ve vlacích Českých drah, a.s.“.

Dne 10. 12. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad dne 25. 10. 2021 obdržel návrh ve věci uvedené veřejné zakázky, který byl zaevidován pod sp. zn. ÚOHS-S0491/2021/VZ. Dále bylo žadateli sděleno, že se Úřad návrhem, resp. věcnými námitkami nezabýval, neboť navrhovatel nesložil kauci na účet Úřadu ve lhůtě pro doručení návrhu a Úřad tak dne 26. 11. 2021 vydal usnesení o zastavení správního řízení. Proti usnesení byl podán rozklad.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 30. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 10. 2019, č. j. 62 Af 13/2018-74 a rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 14. 12. 2017, č. j. ÚOHS-R0153/2017/VZ-36539/2017/322/JSu. 

Dne 3. 12. 2021 bylo žadateli rozhodnutí předsedy Úřadu poskytnuto v souladu s § 6 odst. 1 InfZ a kasační stížnost poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 1. 12. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o vývoji šetření podnětů vedených pod sp. zn. ÚOHS-P0493/2021/VZ a ÚOHS-P0492/2021/VZ. 

zda a jak bylo ukončeno šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0430/2021/DP. 

Dne 3. 12. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětů nadále  probíhá. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 26. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda a jak bylo ukončeno šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0430/2021/DP. 

Dne 30. 11. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu bylo ukončeno a Úřad neshledal porušení soutěžních pravidel. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 23. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, jakým způsobem bylo ukončeno šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0226/2021/VZ.

Dne 30. 11. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu nadále probíhá.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 17. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2018, č. j. 29 A 219/2017-45 a rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 30. 6. 2017, č. j. ÚOHS-R30/2017/IN-19367/2017/310. 

Dne 22. 11. 2021 byly žadateli poskytnuty požadované dokumenty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 15. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, jakým způsobem byl vyřízen podnět ze dne 9. 8. 2021 podaný žadatelem. 

Dne 25. 11. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0449/2021/VZ stále probíhá. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí všech rozhodnutí Úřadu, jež byla vydána v rámci probíhajících či skončených řízení, v nichž Úřad podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) posuzoval oprávněnost požadavků zadavatele, který při zadávání veřejné zakázky v oblasti IT požadoval k prokázání kvalifikace doložení dokladu osvědčujícího partnerství se společností Microsoft či s jinou soukromou společností, a to s ohledem na požadavek rovného zacházení a zákazu diskriminace podle § 6 odst. 2 ZZVZ nebo zákaz zvýhodňování podle § 36 odst. 1 ZZVZ. 

Dne 18. 11. 2021 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. (pozn. Úřadu – rozhodnutí jsou dostupná ve sbírce rozhodnutí na webových stránkách Úřadu) 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 9. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k veřejné zakázce „II/385 Čebín obchvat“, a to informací týkajících se jednání rozkladové komise v této věci. 

Dne 23. 11. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, konkrétně mu bylo sděleno, že rozklad proti prvostupňovému rozhodnutí byl projednán dne 19. 11. 2021 rozkladovou komisí pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně II. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 4. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se pojistných smluv životního pojištění konkrétní pojišťovnou, resp. informací ohledně příspěvků Úřadu jako zaměstnavatele na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců. 

Dne 16. 11. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 16. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentu, kterým Úřad vyřídil podnět vedený pod sp. zn. ÚOHS-P0136/2021/VZ.

Dne 19. 11. 2021 byly žadateli v souladu s § 4a odst. 1 InfZ poskytnuty dokumenty obsahující oznámení výsledku šetření podnětu (oznámení zaslané podateli podnětu a zadavateli).

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 11. 2021 a 4. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatelé požadovali poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu ve věci veřejné zakázky „II/385 Čebín obchvat“, jejímž zadavatelem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. 

Dne 1. 11. 2021 byla žadatelům požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. (pozn. Úřadu – rozhodnutí je dostupné v informacích z roku 2021). 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 27. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí ve vztahu ke správnímu řízení ve věci veřejné zakázky „D1 rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 – levá strana“

Dne 5. 11. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí částečně poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 22. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se sankčních správních řízení vedených Úřadem ke dni vyřízení žádosti, a to v oblasti podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 4. 11. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací k podnětu k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 11. 11. 2020 ve věci veřejné zakázky „Modernizace IP/MPLS vrstvy sítě CESNET2“, a to konkrétně sdělení, jak Úřad podnět vyřídil, resp. zda shledal důvody pro zahájení řízení z moci úřední a řízení zahájil či nikoli, dále v jakém stavu je zahájené řízení či jak pokračovalo, příp. jak skončilo. 

Dne 22. 10. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že s ohledem na to, že společnost, která podnět podala nevyužila možnosti podat námitky, resp. námitky byly podány opožděně, Úřad podnět neprošetřoval, a to s ohledem na § 258 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 15. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu ve věci veřejné zakázky „II/385 Čebín obchvat", jejímž zadavatelem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje.

Dne 27. 10. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí částečně poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o počtu úředníků ve služebním a pracovním poměru, dále informace o počtu státních zaměstnanců v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády č. 304/2014, o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 20. 10. 2021 byly žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadované informace poskytnuty. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Úřadu k pozměňovacímu návrhu poslance MUDr. Miloslava Janulíka k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 1091).

Dne 11. 10. 2021 bylo žadateli požadované stanovisko poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad ukončil šetření podnětu obdrženého dne 20. 7. 2021 od Státního zemědělského intervenčního fondu ohledně aplikace § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 8. 10. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu nebylo doposud ukončeno. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku šetření podnětu sp. zn. ÚOHS-P0046/2020/VZ. 

Dne 4. 10. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad neshledal porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 23. 9. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového rozhodnutí, příp. i rozhodnutí předsedy Úřadu, vydaného v posledních dvou letech, ve kterém se Úřad zabýval postavením společnosti Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, případně společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 27403505, případně společnosti Pražská plynárenská Holding a.s., IČO: 26442272, z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a ve kterém Úřad dospěl k závěru, že tato společnost je veřejným zadavatelem. 

Dne 4. 10. 2021 bylo žadateli sděleno, že znění jeho žádosti odpovídá: i) rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0096/2021/VZ, č. j. ÚOHS-30887/2021/500/ISo ze dne 10. 9. 2021, které bylo vydáno téhož dne a proti kterému Úřad obdržel dne 27. 9. 2021 rozklad, tudíž toto rozhodnutí je nepravomocné, ii) usnesení sp. zn. ÚOHS-S0097/2021/VZ, č. j. ÚOHS-30890/2021/500/ISo ze dne 10. 9. 2021, které bylo vydáno téhož dne a nabylo právní moci dne 30. 9. 2021. Požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 23. 9. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí v souvislosti s šetřením podnětu vedeným pod sp. zn. ÚOHS-P0172/2021/VZ. 

Dne 1. 10. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. Uvedené rozhodnutí je nepravomocné, neboť byl proti němu podán rozklad. 

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 22. 9. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-40365/2020/500/ISo vydaného ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0325/2020/VZ, které bylo rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-08483/2021/161/JSu vydaném v řízení o rozkladu sp. zn. ÚOHS-R0240/2020/VZ zrušeno.

Dne 4. 10. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. 9. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0068/2021/VZ, č. j. ÚOHS-11600/2021/500/AIv ze dne 6. 4. 2021. 

Dne 6. 9. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí v souladu s § 4a odst. 1 InfZ poskytnuto. 

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. 9. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda je u Úřadu vedeno jakékoliv řízení proti společnosti HOPI s.r.o. 

Dne 3. 9. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad neeviduje žádné správní řízení, které by bylo vedeno proti výše uvedené společnosti.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. 9. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad rozhodoval v rámci své rozhodovací praxe ve sporu zadavatele a dodavatele, které vedlo k vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení ve veřejné zakázce na základě § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zaslání předmětných rozhodnutí. 

Dne 2. 9. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, resp. žadateli bylo sděleno, že požadované informace je možné dohledat na internetových stránkách Úřadu ve Sbírce rozhodnutí (podle klíčových slov v položce „Text rozhodnutí“ zadat (včetně uvozovek): „§ 48 odst. 5 písm. d)“). 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů (rozhodnutí, sdělení, stanovisek apod.) týkajících se Ligové fotbalové asociace a/nebo Fotbalové asociace České republiky. 

Dne 3. 9. 2021 byly žadateli v souladu s § 4a odst. 1 InfZ poskytnuty veškeré požadované dokumenty. 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů (rozhodnutí, sdělení, stanovisek apod.) týkajících se Asociace profesionálních klubů ledního hokeje a/nebo Českého svazu ledního hokeje z.s. 

Dne 3. 9. 2021 byly žadateli v souladu s § 4a odst. 1 InfZ poskytnuty veškeré požadované dokumenty. 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 24. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o analogickém využívání institutu zahlazení podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, při ukládání správních trestů ve vztahu k přitěžující okolnosti, že pachatel spáchal přestupek opakovaně.

Dne 3. 9. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že z rozhodovací praxe Úřadu nevyplývá, že by institut zahlazení byl využíván.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 22. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů ke změnám, které přinášejí úplný zákaz tzv. technické hry neboli hracích automatů na území hlavního města Prahy. 

Dne 31. 8. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad nevydal stanovisko k úplnému zákazu tzv. technické hry na území hlavního města Prahy, v dopise ze dne 10. 12. 2020 však upozornil na to, že Vyhláška č. 14/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vymezují podmínky provozování hazardních her na území hlavního města Prahy, by mohla být v rozporu s § 19a odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, neboť stanovuje odlišnou úpravu (tzv. nulová tolerance/možnost provozovat živé hry) v závislosti na konkrétní městské části. V souladu s § 4a odst. 1 InfZ byly žadateli poskytnuty veškeré požadované dokumenty. 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 26. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, jakým způsobem byl vyřízen podnět ze dne 4. 6. 2021 k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ČEPRO, a. s. 

Dne 31. 8. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu, s ohledem na složitost věci, stále probíhá. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 25. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

 Žadatel požadoval poskytnutí informací o podnětech, které Úřad obdržel od roku 2010 v souvislosti s konkrétními obchodními modely distribuce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, a to včetně anonymizovaných verzí takových podnětů.

Dne 1. 9. 2021 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad od roku 2010 obdržel 18 podnětů, a to od subjektů – 4x velkodistributor, 4x distributor, 1x více distributorů, 1x sdružení lékárníků, 1x sdružení lékáren, 3x zákazník, 1x lékárna, 1x sdružení farmaceutických společností, 1x výrobce léků, 1x lékárník; dále bylo žadateli sděleno, že všechny podněty byly řádně prošetřeny a u žádného nebyly shledány důvody k zahájení správního řízení. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 18. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí i) všech rozhodnutí Úřadu a předsedy Úřadu vydaných podle zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVTS"), a ii) základních informací o podnětech, které Úřad přijal v období od 17. 5. 2021 do dne vyřízení žádosti ve věci tvrzeného zneužití významné tržní síly ve smyslu ZVTS.

Dne 31. 8. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že i) veškerá rozhodnutí Úřadu či předsedy Úřadu vydaná podle ZVTS jsou zveřejněna na https://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/sbirkyrozhodnuti.html; ii) Úřad v období od 17. 5. 2021 do dne vyřízení žádosti neobdržel žádný podnět ve věci tvrzeného zneužití významné tržní síly ve smyslu ZVTS.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 6. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 21. 4. 2021, č. j. ÚOHS-10412/2021/164/Aši. 

Dne 11. 8. 2021 bylo žadateli rozhodnutí předsedy Úřadu částečně poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 5. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí veškeré oficiální komunikace mezi Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF““) a Úřadem týkající se aplikace § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), s ohledem na závěry Evropské komise. 

Dne 13. 8. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že jeho žádosti odpovídá podnět, který Úřad obdržel dne 20. 7. 2021 od SZIF a šetření podnětu nebylo  doposud ukončeno. Podnět obdržený od SZIF byl žadateli poskytnut v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 3. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 7. 12. 2020, č. j. ÚOHS-39345/2020/851/LŠt a rozkladů proti tomuto rozhodnutí.

Dne 12. 8. 2021 bylo žadateli rozhodnutí předsedy Úřadu částečně poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ, poskytnutí rozkladů bylo odmítnuto.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 3. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 

Dne 4. 8. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. (pozn. Úřadu – rozhodnutí je dostupné v informacích z roku 2021). 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 2. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí: 1. dopisu Úřadu, který byl adresován poslancům Evropského parlamentu zvoleným za Českou republiku, na který je odkazováno v tiskové zprávě ÚOHS č. 21/056 ze dne 13. 4. 2021, 2. informací zpřístupněných žadateli dne 13. 5. 2021 na základě žádosti přijaté Úřadem dne 29. 4. 2021 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 4. 8. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha č. 1 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 29. 7. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022“, a to: 1. rozhodnutí Úřadu o předběžném opatření ze dne 29. 6. 2021, kterým byl uložen zákaz uzavřít smlouvu, 2. usnesení Úřadu o zastavení správního řízení. 

Dne 5. 8. 2021 byly žadateli požadované dokumenty poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha č. 1 

Příloha č. 2  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 27. 7. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o počtu správních řízení zahájených na návrh podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021 podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 29. 7. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, neboť jsou dostupné na webových stránkách Úřadu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 7. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí 1) rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0305/2020/VZ, č. j. ÚOHS-38462/2020/500/JBě ze dne 30. 11. 2020, 2) informaci, zda uvedené rozhodnutí Úřadu nabylo právní moci a zda v této věci bylo vedeno rozkladové řízení, 3) informace, zda již bylo o rozkladu rozhodnuto a pokud ano, pak bylo požadováno poskytnutí rozhodnutí předsedy Úřadu.

Dne 20. 7. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. K bodu 2) bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že požadované rozhodnutí Úřadu nenabylo právní moci, neboť bylo zrušeno rozhodnutím předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0219/2020/VZ, č. j. ÚOHS-03333/2021/163/MBr ze dne 2. 3. 2021. V bodě 3) byl žadatel odkázán v souladu s § 6 odst. 1 InfZ na již zveřejněné rozhodnutí předsedy Úřadu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 6. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. a informace, zda byl proti rozhodnutí Úřadu podán rozklad.

Dne 12. 7. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že proti rozhodnutí v dané věci byl podán rozklad. Dne 15. 7. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 7. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dopisu předsedy Úřadu ze dne 7. 5. 2021 týkajícího se novelizace zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 12. 7. 2021 byl žadateli požadovaný dopis poskytnut v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 6. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí 1) rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0316/2019/VZ-35843/2019/541/OKo ze dne 30. 12. 2019, které bylo zrušeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. 09878/2020/323/PBl, sp. zn. ÚOHS-R0012/2020/VZ ze dne 31. 3. 2021, 2) bližších informací ke správním řízením, jejichž předmětem byl přezkum postupu zadavatele směřujícího k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení na základě obecné výjimky a 3) informace o řízeních vedených ve věci možného spáchání přestupku zadavatele podle § 268/ odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 7. 7. 2021 byly žadateli informace pod body 2) a 3) poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, neboť jsou dostupné na webových stránkách Úřadu. Dne 9. 7. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí Úřadu (bod 1) poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 6. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí žádostí, podání, návrhů apod. do spisu sp. zn. S109/2011/DP a s ním souvisejících.

Dne 14. 7. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad neobdržel žádné žádosti, podání, návrhy apod., které by odpovídaly jeho žádosti.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 6. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí stanovisek Úřadu ke sněmovnímu tisku č. 1091. 

Dne 24. 6. 2021 byly žadateli požadované dokumenty poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1  InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 6. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí ve věci veřejné zakázky „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba (DÚR a IČ)“

Dne 24. 6. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ a současně mu bylo sděleno, že rozhodnutí není pravomocné, neboť byl proti němu podán rozklad. 

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 6. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval vyjádření města Příbram k podnětu ÚOHS-P0145/2021/VZ a ÚOHS-P0146/2021/VZ. 

Dne 24. 6. 2021 byla žadateli požadovaná vyjádření poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 6. 2021 a 10. 6. 2021 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatelé požadovali poskytnutí rozhodnutí Úřadu, kterým byla kolektivnímu správci INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z. s., uložena pokuta za zneužití dominantního postavení a rozhodnutí předsedy Úřadu, kterým bylo rozhodnutí Úřadu potvrzeno.

Dne 11. 6. 2021 bylo žadatelům rozhodnutí Úřadu částečně poskytnuto odkazem na již zveřejněnou informaci v souladu s § 6 InfZ (pozn. Úřadu – rozhodnutí je dostupné v informacích z roku 2021). Dne 28. 6. 2021 bylo žadatelům rozhodnutí předsedy Úřadu částečně poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 6. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů souvisejících se správním řízením sp. zn. ÚOHS-S426/2012/KD, konkrétně požadoval poskytnutí: i) usnesení o vyloučení ze dne 18. 3. 2019, č. j. ÚOHS-S426/2012/KD-06020/2019/851/MŠu, ii) rozhodnutí ze dne 24. 6. 2019, č. j. ÚOHS-R0057/2019/HS-17508/2019/310/BMa, kterým byl podaný rozklad jako nepřípustný zamítnut. 

Dne 16. 6. 2021 byly žadateli požadované dokumenty poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 6. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací, resp. dokumentů souvisejících s šetřením podnětu k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ČEPRO, a.s.

Dne 18. 6. 2021 byly žadateli požadované dokumenty částečně poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 5. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda před Úřadem zastupovaly účastníky řízení subjekty v žádosti uvedené.

Dne 21. 5. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, resp. žadateli bylo sděleno, že požadovanou informaci je možné dohledat na internetových stránkách Úřadu ve Sbírce rozhodnutí. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 5. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci týkající se veřejné zakázky „Mateřská škola Drahelčice“ a vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0052/2021/VZ. 

Dne 13. 5. 2021 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ a současně bylo sděleno, že poskytnuté rozhodnutí není doposud pravomocné, neboť byl proti němu podán rozklad. 

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 4. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací k podnětům, které Úřad přijal v období od 1. 1. 2021 do dne vyřízení žádosti, a to v oblasti podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 13. 5. 2021 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 4. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kasační stížnosti, kterou podal Úřad proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 8. 2019, č. j. 62 Af 93/2017 – 94.

Dne 27. 4. 2021 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 4. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se sankčních správních řízení zahájených v období od 17. 7. 2020 do dne vyřízení žádosti, a to v oblasti podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 22. 4. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 4. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, jakým způsobem byl vyřízen podnět ze dne 19. 1. 2021 k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ČEPRO, a.s.

Dne 19. 4. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu, s ohledem na složitost věci, stále probíhá. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 12. 4. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentu „Oznámení o výsledku šetření podnětu" ze dne 9. 3. 2021, který byl Úřadem zaslán Ředitelství silnic a dálnic ČR a týkal se veřejné zakázky „D7 Chlumčany zkapacitnění".

Dne 13. 4. 2021 byl žadateli požadovaný dokument poskytnut v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 4. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací, zda Úřad vede nebo v období od 1. 4. 2020 vedl správní řízení s obcí Drahelčice a dalších doplňujících informací. 

Dne 9. 4. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že znění žádosti odpovídá jedno správní řízení, které Úřad v současné době vede a týká se veřejné zakázky „Mateřská škola Drahelčice“. Správní řízení bylo zahájeno z moci úřední a nebylo doposud ukončeno. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 4. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací k šetření Úřadu ve věci veřejné zakázky „Výběr provozovatele systému NEN“.  

Dne 7. 4. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že správní řízení ve věci veřejné zakázky „Výběr provozovatele systému NEN“ již bylo pravomocně ukončeno a rozhodnutí je dostupné ve Sbírce rozhodnutí Úřadu. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 3. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí předsedy Úřadu, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu a týkalo se pokuty udělené soutěžiteli ABISTORE SPORT, s.r.o., za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. 

Dne 23. 3. 2021 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 3. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o podaných podnětech k zahájení správního řízení z moci úřední o přezkoumání úkonů zadavatele – Obce Těrlicko. 

Dne 23. 3. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že znění jeho žádosti neodpovídá žádný podnět. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 3. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podnětu podaném ve věci veřejné zakázky „Výměna vzduchotechnické jednotky pro větrání auly Hudební fakulty", jejímž zadavatelem byla Janáčkova akademie múzických umění v Brně.

Dne 23. 3. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že se v daném případě jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávanou s odkazem na § 31 téhož zákona, podle kterého není zadavatel povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Úřad tak neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 3. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o podaných podnětech k zahájení správního řízení z moci úřední o přezkoumání úkonů zadavatele – Obce Těrlicko.

Dne 18. 3. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že znění jeho žádosti neodpovídá žádný podnět.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 3. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o odměnách vyplacených v roce 2020 vedení Úřadu.

Dne 16. 3. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že předsedovi a místopředsedům Úřadu nebyla v roce 2020 vyplacena žádná odměna.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 3. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se: i) příspěvkových organizací a jiných právnických osob, které byly Úřadem zřízeny od 1. 1. 1993, ii) nadlimitních veřejných zakázek uzavřených v roce 2020 na základě vertikální a horizontální spolupráce, popř. s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem, iii) dodržení zásady transparentnosti ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby, iv) struktury Úřadu a v) internetové adresy profilu zadavatele – Úřadu. 

Dne 11. 3. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) a § 6 odst. 1 InfZ; ad i) Úřad nezřídil žádné příspěvkové organizace ani jiné právnické osoby od 1. 1. 1993, ad ii) Úřad v kalendářním roce 2020 nezadával žádné nadlimitní veřejné zakázky; veřejné zakázky zadávané Úřadem jsou dostupné zde, ad iii) Úřad zajišťuje téměř všechny své právní záležitosti prostřednictvím svých zaměstnanců s právním vzděláním a v případě potřeby využití právních služeb externího subjektu má nastavena pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která se odvíjí od výše předpokládané hodnoty zakázky, ad iv) struktura Úřadu je dostupná zde a ad v) Úřad pro zadávání veřejných zakázek používá Národní elektronický nástroj a profil je dostupný zde

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 3. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci určování cen elektronických cigaret společností RITCHY EU s.r.o. 

Dne 2. 3. 2021 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 2. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o platech nejvyšších státních úředníků Úřadu. 

Dne 3. 3. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že plat předsedy Úřadu je odvozen od platu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a platy místopředsedů jsou odvozeny od platu viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Platy těchto osob jsou tak stanoveny zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 2. 2021 a 1. 3. 2021 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatelé požadovali poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu, kterým byla společnosti NET4GAS, s.r.o., uložena pokuta ve výši 10 milionů korun českých za zneužití dominantního postavení Úřadu. 

Dne 4. 3. 2021 byla žadatelům požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.  Poskytnuté rozhodnutí není doposud pravomocné a byl proti němu podán rozklad. 

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 2. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu ve věci určování cen elektronických cigaret společností RITCHY EU s.r.o.

Dne 4. 3. 2021 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 2. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí kopií dokumentů vztahujících se k podnětu vedenému Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-P0606/2020/VZ. 

Dne 24. 2. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.  

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí předsedy Úřadu týkající se kartelu Carpathia.

Dne 19. 2. 2021 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 2. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0520/2020/VZ. 

Dne 16. 2. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad v rámci šetření podnětu neshledal porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 2. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí žádostí, podání, návrhů apod. do spisu sp. zn. S109/2011/DP a s ním souvisejících. 

Dne 16. 2. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad neobdržel žádost o i) poskytnutí informací, ii) nahlédnutí do spisu a iii) o poskytnutí dalších přípisů týkajících se zpřístupnění dokumentů ze spisu sp. zn. S109/2011/DP a s ním souvisejících, a to za období od 29. 1. 2021 do vyřízení žádosti. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 2. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o institucích, které byly osloveny za účelem nominace kandidátů na členství v rozkladových komisích Úřadu a o členech rozkladových komisí.

Dne 12. 2. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. (pozn. Úřadu – informace jsou dostupné v informacích z roku 2021 a na internetových stránkách Úřadu – „Rozkladové komise") 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 2. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 25. 1. 2021 týkající se veřejné zakázky „II/602 Jihlava – JV obchvat“, které bylo vydáno ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0513/2020/VZ. 

Dne 8. 2. 2021 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ a současně bylo sděleno, že poskytnuté rozhodnutí není doposud pravomocné a byl proti němu podán rozklad. 

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 2. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se a) počtu uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v roce 2019 a 2020, b) počtu podaných žalob, jimiž se poškození domáhali náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu a c) počtu zaměstnanců, kteří za Úřad náhrady škody a újmy a regresní úhrady byť i jen zčásti vyřizují a kolik z nich má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru. 

Dne 11. 2. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Úřad žadateli  sdělil, že náhrady škody a újmy a regresní náhrady vyřizují 4 zaměstnanci a všichni tito zaměstnanci mají ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru. 

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí pravomocných i nepravomocných rozhodnutí Úřadu, která Úřad vydal na základě rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 70/2018-131 ze dne 27. 5. 2020, v němž bylo konstatováno, že nabývání podílů a akcií není veřejnou zakázkou.

Dne 8. 2. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty. Úřad žadateli souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že znění žádosti odpovídají dvě rozhodnutí Úřadu, a to rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0330/2017/VZ, č. j. ÚOHS24250/2020/522/PKř ze dne 6. 8. 2020 a rozhodnutí předsedy Úřadu sp. zn. R0164/2020/VZ, č. j. ÚOHS-31231/2020/321/VJu ze dne 20. 10. 2020. Současně bylo žadateli sděleno, že obě rozhodnutí byla ve zkráceném přezkumném řízení zrušena, a to rozhodnutím sp. zn. V0177/2020/PZ, č. j. ÚOHS-35027/2020/321/VJu ze dne 12. 11. 2020. Úřad v souladu s § 4a odst. 1 InfZ žadateli rozhodnutí poskytl.

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací k podnětům týkajícím se společnosti ČEPRO, a. s., v oblasti veřejných zakázek, a to a) jakým způsobem byl vypořádán podnět, který poukazoval na možné spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, b) zda bylo ukončeno šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P0005/2017/VZ, a c) zda bylo ukončeno šetření podnětu týkajícího se veřejné zakázky s názvem „Pojištění majetku společnosti ČEPRO, a. s.“. V případě, že šetření uvedených podnětů byla skončena, bylo požadováno poskytnutí závěrečného rozhodnutí, popř. shrnutí právních závěrů.   

Dne 3. 2. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že a) postup společnosti ČEPRO, a. s., nebyl v daném podnětu přezkoumáván; b) v rámci uvedeného podnětu nebyly shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední, neboť k okamžiku prověřování zanikla jakákoli případná odpovědnost za spáchání správních deliktů v důsledku plynutí času; c) podnět v dané věci nebyl vyřizován, neboť podatel podnětu neuhradil poplatek ve smyslu § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (jednalo se o podnět z roku 2016). 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí žádostí, podání, návrhů apod. do spisu sp. zn. S109/2011/DP a s ním souvisejících. 

Dne 29. 1. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o institucích, které mohly či již nominovaly kandidáta na člena některé z rozkladových komisí Úřadu a seznam osob, které již byly nominovány. 

Dne 29. 1. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí nepravomocných rozhodnutí Úřadu ve věci veřejné zakázky „Komplexní geotechnický monitoring a pasportizace pro stavbu: „Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác – Olbrachtova - stavební část“. 

Dne 28. 1. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že jeho dotazu odpovídá rozhodnutí č. j. ÚOHS-32057/2020/500/JBě ze dne 13. 10. 2020. Rozhodnutí bylo žadateli v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí (rozhodnutí Úřadu a rozhodnutí předsedy Úřadu) týkajících se společnosti BABY DIREKT s.r.o. 

Dne 27. 1. 2021 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí objednávky a znaleckého posudku ke sp. zn. S304/2010. 

Dne 27. 1. 2021 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu, kterým byla kolektivnímu správci INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z. s., uložena pokuta za zneužití dominantního postavení.

Dne 21. 1. 2021 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. (pozn. Úřadu – rozhodnutí je dostupné v informacích z roku 2021) 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 1. 2021 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatelé požadovali poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 18. 12. 2020 sp. zn. ÚOHS-S0428/2020/VZ a ze dne 30. 12. 2020 sp. zn. ÚOHS-S0425/2020/VZ. 

Dne 21. 1. 2021 byly žadatelům požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.  

Příloha č. 1 

Příloha č. 2  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentu, který obsahuje shrnutí právních závěrů k podnětu sp. zn. ÚOHS-P0475/2020/VZ a vztahuje se k veřejné zakázce „Lesnické činnosti s prodejem dříví 2021+".

Dne 19. 1. 2021 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového i druhostupňového rozhodnutí Úřadu k veřejné zakázce „Dodávky tabulek registračních značek“.

Dne 14. 1. 2021 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentu, jímž byl vyřízen podnět vedený pod sp. zn. P0475/2020/VZ. 

Dne 15. 1. 2021 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., za zneužití dominantního postavení.

Dne 14. 1. 2021 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. (pozn. Úřadu – rozhodnutí jsou dostupná v informacích z roku 2020). 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu, kterým byla kolektivnímu správci INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z. s., uložena pokuta za zneužití dominantního postavení 

Dne 12. 1. 2021 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 

cs | en