Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory

3. listopadu 2006 / Bloková výjimka pro oblast národní investiční regionální podpory vyhlášena v Úředním věstníku Evropské unie Evropská komise přijala dne 24. 10. 2006 Nařízení č. 1628/2006, o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu.

25. října 2006 / Podpora dopravcům na Labi byla schválena Komisí Po řadě konzultací a doplňování informací Evropská komise povolila České republice kompenzování ztrát dopravců provozujících plavební přepravu na Labi.

23. října 2006 / Podporu investice Hyundai považuje ÚOHS za slučitelnou s evropským právem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v minulých dnech předal Evropské komisi k posouzení případ veřejné podpory, kterou hodlá Česká republika poskytnout automobilové společnosti Hyundai. V daném případě jde o jednu z největších investičních akcí v historii ČR.

20. října 2006 / Nová referenční sazba Nová referenční a diskontní sazba pro Českou republiku činí od 1. září 2006 - 4,34%.Nová referenční sazba a sazba pro navrácení podpory je rovněž uveřejněna na stránce: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html

20. října 2006 / Nová Pravidla pro národní regionální pomoc na léta 2007-2013 Evropská komise na svých webových stránkách zveřejnila Pravidla pro národní regionální pomoc na léta 2007-2013 (dále jen „Pravidla“).

20. října 2006 / Příprava novely Nařízení Komise č. 69/2001 ze dne 12. 1. 2001 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis Návrh Nařízení zvyšuje strop, pod kterým je podpora považována za podporu, která nesplňuje všechna kritéria stanovená čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství a nepodléhá tak oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi.

20. října 2006 / Návrh blokové výjimky pro oblast národní regionální investiční podpory Návrh Nařízení Komise o použití čl. 87 a 88 Smlouvy ES na vnitrostátní regionální investiční podporu je v souladu se zněním nových Pravidel pro národní regionální podporu a nezavádí žádné dodatečné podmínky vztahující se např. k minimální výši investice, snížení procentuální míry podpory apod.

20. října 2006 / Prodloužení platnosti nařízení Komise č. 2204/2002, č. 70/2001 a č. 68/2001 Evropská komise připravuje změnu doby použitelnosti nařízení č. 2204/2002, týkající se státní podpory zaměstnanosti, nařízení č. 70/2001, týkající se podpory malých a středních podniků a nařízení č. 68/2001, týkající se podpory na vzdělávání.

11. září 2006 / Podmínečné povolení podpory pro CIE Chequia Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým rozhodnutím ze dne 29. října 2003 povolil s podmínkami výjimku ze zákazu veřejné podpory formou investičních pobídek pro společnost CIE Chequia, s.r.o. založenou za účelem realizace investičního projektu společnostmi...

11. září 2006 / Výjimka ze zákazu veřejné podpory pro společnost Vigona Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým rozhodnutím ze dne 10. října 2003 povolil výjimku ze zákazu veřejné podpory ve výši 16 838 653 Kč ve prospěch svitavské společnosti Vigona a.s

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz