Veřejná konzultace k prodloužení doby aplikovatelnosti předpisů veřejné podpory s končící účinností ke konci roku 2020

26. 4. 2019
Evropská komise zahájila v souvislosti s prováděním tzv. ověření vhodnosti (fitness check) platných předpisů veřejnou konzultaci týkající se prodloužení doby aplikovatelnosti předpisů upravujících poskytování veřejné podpory, jimž končí účinnost ke konci roku 2020. Uvedené předpisy mají být prodlouženy do konce roku 2022.

Evropská komise předkládá k veřejné konzultaci návrh sdělení o prodloužení platnosti následujících předpisů

  • Pokyny Komise k regionální státní podpoře na období 2014–2020 odkazující na mapy regionální podpory;
  • Pokyny Komise k státní podpoře investic v rámci rizikového financování;
  • Pokyny Komise pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky;
  • Pokyny Komise pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků;
  • Sdělení Komise o kritériích pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem.

Dále Komise předkládá návrh nařízení, kterým se mění doba platnosti následujících nařízení

  • Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis ;
  • Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Oba dokumenty jsou součástí tzv. ověření vhodnosti (fitness check), na základě jehož výsledků se Komise rozhodne, zda zkoumané předpisy dále prodlouží (tj. na období po roce 2022) ve stávající podobě, anebo upraví. Návrhy dokumentů zapracovávají prodloužení příslušných předpisů do konce roku 2022 a dále návrh Sdělení detailněji popisuje metodiku a následnou úpravu regionální mapy podpory a nezbytnost jejího oznámení Evropské komisi. 

Veřejná konzultace probíhá do 16. 5. 2019. Připomínky veřejných orgánů (jako souhrnné stanovisko ČR) jsou koordinovány prostřednictvím ÚOHS. Ostatní subjekty mohou podávat připomínky přímo Evropské komisi.  

Podrobnosti k veřejné konzultaci jsou dostupné v anglickém jazyce na http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber_deminimis/index_en.html  

Sdělení Komise o prodloužení platnosti Pokynů Komise k regionální státní podpoře na období 2014–2020 odkazujících na mapy regionální podpory, Pokynů Komise k státní podpoře investic v rámci rizikového financování, Pokynů Komise pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky, Pokynů Komise pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků a sdělení Komise o kritériích pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem 

Návrh nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis a nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, pokud jde o jejich období platnosti   

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber_deminimis/guidelines_cs.pdf

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber_deminimis/gber_deminimis_cs.pdf

 

Tiskové oddělení ÚOHS
19/042/VP008

9. července 2020 / Nová vyhláška v oblasti podpory de minimis přináší novou povinnost pro poskytovatele Dne 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost nová vyhláška č. 298/2020 Sb. ze dne 15. 6. 2020, o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního...

8. července 2020 / Evropská komise schválila program veřejné podpory pro OSVČ ve výši 15 miliard korun Evropská komise svým pondělním rozhodnutím vydaným podle dočasného rámce povolila program veřejné podpory v celkovém objemu až 15 miliard korun, která je určena pro osoby samostatně výdělečně...

3. července 2020 / Veřejná konzultace k úpravě a prodloužení platnosti nařízení 360/2012 na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu Vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz