Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory

20. září 2021 / Evropská komise vydala konsolidované znění nařízení o slučitelnosti určitých kategorií podpor s vnitřním trhem Evropská komise zveřejnila konsolidované znění nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER) po novele z července 2021

16. září 2021 / Zvažujete kariéru ve veřejné správě? Přijďte se podívat na Den otevřených dveří ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá 6. října 2021 ve svém sídle na třídě Kpt. Jaroše 7 v Brně historicky první Den otevřených dveří pro zájemce o práci v oblasti dozoru nad veřejným zadáváním. Pokud máte právnické, ekonomické nebo stavební vzdělání a zvažujete...

24. srpna 2021 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice. Nová základní sazba je od 1. 9. 2021 ve výši 0,82 %

3. srpna 2021 / ÚOHS navazuje spolupráci s Univerzitou Karlovou Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dnes podepsali memorandum o spolupráci obou institucí

2. srpna 2021 / Podpora ve formě kompenzací škod pro železniční osobní dopravce byla odsouhlasena Evropskou komisí Evropská komise vydala kladné rozhodnutí ve věci opatření podpory, které umožní státu vyplatit náhrady škod vzniklých železničním osobním dopravcům v důsledku pandemie v první polovině loňského roku

2. srpna 2021 / EK schválila opatření podpory Ministerstva zdravotnictví související s řešením následků koronavirové nákazy u OSVČ Evropská komise schválila podporu ve formě odkladu lhůty pro podání přehledu příjmů a výdajů za rok 2020 a pro související úhradu zůstatku platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění

2. srpna 2021 / Nová mapa regionální podpory na léta 2022–2027 schválena Evropskou komisí Česká mapa regionální podpory je první mapou schválenou Komisí v rámci nových Pokynů k regionální státní podpoře. Regionální podpora má usnadnit rozvoj určitých hospodářských oblastí v Evropské unii a napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní...

29. července 2021 / Veřejná konzultace EK – návrh úpravy sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů Sdělení stanovuje pravidla, která pomáhají zajistit, aby veřejná podpora nenarušovala hospodářskou soutěž mezi soukromými a veřejnými nebo veřejně podporovanými pojistiteli vývozních úvěrů. Pomáhá vytvořit rovné podmínky mezi vývozci. Jeho účelem je poskytnout členským státům...

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz