Evropská komise prodlouží účinnost části předpisů v oblasti veřejné podpory a zahájí jejich hodnocení

9. 1. 2019
Evropská komise plánuje o dva roky prodloužit sedm předpisů upravujících poskytování veřejné podpory, které by jinak pozbyly účinnosti s koncem roku 2020. Zároveň zahájila proces hodnocení (evaluace) těchto a dalších předpisů.

Od května 2012 Komise provedla zásadní reformu pravidel EU pro veřejnou podporu -  tzv. modernizaci pravidel veřejné podpory. Cílem modernizace pravidel bylo umožnit členským státům rychlejší a jednodušší aplikování pravidel pro veřejnou podporu, zatímco Komise se může zaměřit na posuzování případů, které mají reálný potenciál narušit hospodářskou soutěž. Součástí modernizace byla rozsáhlá revize tehdy platných předpisů upravujících poskytování veřejné podpory.

Komise se rozhodla prodloužit platnost těchto předpisů pro poskytování veřejné podpory do konce roku 2022 ve stávajícím znění:

 • nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER);
 • nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis;
 • Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020;
 • Sdělení Komise Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování;
 • Sdělení Komise Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020;
 • Sdělení Komise Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích;
 • Sdělení Komise Kritéria pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem. 

Prostřednictvím procesu hodnocení (evaluace) Evropská komise v souladu s Pokyny Komise pro zlepšení právní úpravy (Better Regulation Guidelines) zanalyzuje uvedené předpisy společně s dalšími pravidly pro veřejnou podporu, která byla přijata jako součást modernizace veřejné podpory. Hodnocení má formu tzv. kontroly vhodnosti ("fitness check"). Poskytne základ pro následné rozhodnutí Komise, zda je třeba zkoumané předpisy po roce 2022 dále prodloužit nebo je případně aktualizovat. Hodnocení bude zahrnovat následující pravidla, která byla přijata jako součást modernizace veřejné podpory:

 • nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER);
 • nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis;
 • Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020;
 • Sdělení Komise Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací;
 • Sdělení Komise Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování;
 • Sdělení Komise Pokyny ke státní podpoře letišť a leteckých společností;
 • Sdělení Komise Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020;
 • Sdělení Komise Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích.  

„Kontrola vhodnosti" bude rovněž zahrnovat Pokyny pro železnice z roku 2008 a Sdělení o krátkodobém vývozním úvěru z roku 2012. Tato pravidla nebyla revidována jako součást modernizace veřejné podpory, ale hodnocení je relevantní vzhledem k vývoji právních předpisů EU a souladu s rozhodovací praxí Komise. "Kontrola vhodnosti" bude zahrnovat interní analýzy Komise a veřejné konzultace, jakož i v některých případech studie vypracované externími konzultanty nebo cílené konzultace s konkrétními zúčastněnými stranami. Výsledky tohoto šetření budou shrnuty v pracovním dokumentu útvarů Komise.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
19/002/VP001

4. prosince 2020 / Nový předseda Petr Mlsna: navrátím Úřadu důvěryhodnost Nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes na tiskové konferenci v Brně představil svou koncepci a plány na fungování ÚOHS pod jeho vedením. Vůbec poprvé v...

2. prosince 2020 / Novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl jmenován Petr Mlsna Prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval 1. prosince 2020 novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu. Dosavadní předseda ÚOHS Petr Rafaj na svou funkci rezignoval

25. listopadu 2020 / Evropská komise schválila program veřejné podpory COVID kultura II Evropská komise dnes vydala souhlasné rozhodnutí ve věci českého opatření veřejné podpory pro subjekty působící v oblasti kultury, tzv. COVID kultura II. Program podle rozhodnutí Komise...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz