Evropská komise prodlouží účinnost části předpisů v oblasti veřejné podpory a zahájí jejich hodnocení

9. 1. 2019
Evropská komise plánuje o dva roky prodloužit sedm předpisů upravujících poskytování veřejné podpory, které by jinak pozbyly účinnosti s koncem roku 2020. Zároveň zahájila proces hodnocení (evaluace) těchto a dalších předpisů.

Od května 2012 Komise provedla zásadní reformu pravidel EU pro veřejnou podporu -  tzv. modernizaci pravidel veřejné podpory. Cílem modernizace pravidel bylo umožnit členským státům rychlejší a jednodušší aplikování pravidel pro veřejnou podporu, zatímco Komise se může zaměřit na posuzování případů, které mají reálný potenciál narušit hospodářskou soutěž. Součástí modernizace byla rozsáhlá revize tehdy platných předpisů upravujících poskytování veřejné podpory.

Komise se rozhodla prodloužit platnost těchto předpisů pro poskytování veřejné podpory do konce roku 2022 ve stávajícím znění:

 • nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER);
 • nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis;
 • Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020;
 • Sdělení Komise Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování;
 • Sdělení Komise Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020;
 • Sdělení Komise Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích;
 • Sdělení Komise Kritéria pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem. 

Prostřednictvím procesu hodnocení (evaluace) Evropská komise v souladu s Pokyny Komise pro zlepšení právní úpravy (Better Regulation Guidelines) zanalyzuje uvedené předpisy společně s dalšími pravidly pro veřejnou podporu, která byla přijata jako součást modernizace veřejné podpory. Hodnocení má formu tzv. kontroly vhodnosti ("fitness check"). Poskytne základ pro následné rozhodnutí Komise, zda je třeba zkoumané předpisy po roce 2022 dále prodloužit nebo je případně aktualizovat. Hodnocení bude zahrnovat následující pravidla, která byla přijata jako součást modernizace veřejné podpory:

 • nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER);
 • nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis;
 • Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020;
 • Sdělení Komise Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací;
 • Sdělení Komise Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování;
 • Sdělení Komise Pokyny ke státní podpoře letišť a leteckých společností;
 • Sdělení Komise Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020;
 • Sdělení Komise Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích.  

„Kontrola vhodnosti" bude rovněž zahrnovat Pokyny pro železnice z roku 2008 a Sdělení o krátkodobém vývozním úvěru z roku 2012. Tato pravidla nebyla revidována jako součást modernizace veřejné podpory, ale hodnocení je relevantní vzhledem k vývoji právních předpisů EU a souladu s rozhodovací praxí Komise. "Kontrola vhodnosti" bude zahrnovat interní analýzy Komise a veřejné konzultace, jakož i v některých případech studie vypracované externími konzultanty nebo cílené konzultace s konkrétními zúčastněnými stranami. Výsledky tohoto šetření budou shrnuty v pracovním dokumentu útvarů Komise.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
19/002/VP001

9. září 2019 / Českomalínská bublina Vojtěch Blažek ve svém včerejším článku zveřejněném na webu seznamzprávy.cz úmyslně zamlčel některá fakta, která Úřad o své pobočce v Praze zveřejnil již 26. 3. 2019 na svém...

22. srpna 2019 / Studie Evropské komise o dopadech pravidel veřejné podpory pro výzkum, vývoj a inovace Do studie o dopadech pravidel veřejné podpory pro výzkum, vývoj a inovace se zapojili jak příjemci podpory, tak poskytovatelé z několika členských států EU. Zabývá se použitím pravidel...

13. srpna 2019 / Veřejná konzultace k hodnocení pravidel pro poskytování podpor na zdravotní a sociální služby, které mají charakter služeb obecného hospodářského zájmu Evropská komise zahájila na konci července veřejnou konzultaci k pravidlům veřejné podpory, které se vztahují na služby obecného (hospodářského) zájmu (tzv. SOHZ) ve zdravotnictví a v...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz