ÚOHS zastavil řízení s Lesy ČR a uložil opatření k nápravě

4. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pravomocně uzavřel správní řízení se společností Lesy ČR. Řízení bylo zahájeno v lednu 2005, kdy uvedená společnost začala jednostranně ukončovat smlouvy dřevařským firmám.

Těmto společnostem, které jsou ekonomicky závislé na Lesech ČR, hrozil vznik nevratné újmy.

V rámci správního řízení bylo proto 20. ledna 2005 vydáno předběžné opatření ukládající Lesům ČR zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znemožňovalo či omezovalo výkon podnikatelské činnosti jejich smluvních partnerů. Zároveň bylo uloženo neuzavírat nové smlouvy týkající se provádění pěstebních činností a prodejů a nákupů dříví bez předchozího projednání dalšího postupu s Úřadem v této oblasti. Toto předběžné opatření bylo zrušeno v dubnu 2005, a to na základě zjištění Úřadu, že odpadly důvody pro další trvání předběžného opatření.

Správní řízení bylo vedeno jak podle českého zákona na ochranu hospodářské soutěže, tak podle článku 82 Smlouvy o založení Evropských společenství, a to pro možné zneužití dominantního postavení. V průběhu řízení navrhly Lesy ČR závazek (opatření), který měl odstranit závadný stav na trhu. ÚOHS po přezkoumání případu dospěl k závěru, že splněním navrženého opatření bude odstraněn závadný stav a proto svým rozhodnutím správní řízení zastavil.

Současně v rozhodnutí o zastavení řízení účastníkovi řízení uložil splnění předloženého opatření, tedy aby pokračoval ve smluvním vztahu se svými partnery, s nimiž má uzavřeny smlouvy s dobou platnosti delší než do konce roku 2004. Tato podmínka platí po celou dobu platnosti smluv, ledaže by mezi Lesy ČR a smluvními partnery došlo k dohodě o zkrácení doby smluvního vztahu.

Výběr smluvních partnerů musí Lesy ČR v budoucnu provádět důsledně na základě transparentních a nediskriminačních výběrových řízení. Tato opatření k nápravě mají být zveřejněna na internetových stránkách www.lesycr.cz, což zajistí, aby partneři účastníka řízení byli informováni o situaci, která nastala vydáním rozhodnutí.

odbor tisku a informací ÚOHS

20. května 2020 / Rozklad zadavatelů ve věci VMO Žabovřeská byl zamítnut Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl na doporučení rozkladové komise rozklad zadavatelů Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutárního města Brna proti...

15. května 2020 / Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na...

13. května 2020 / Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti za rok 2019

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz