ÚOHS zastavil řízení s Lesy ČR a uložil opatření k nápravě

4. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pravomocně uzavřel správní řízení se společností Lesy ČR. Řízení bylo zahájeno v lednu 2005, kdy uvedená společnost začala jednostranně ukončovat smlouvy dřevařským firmám.

Těmto společnostem, které jsou ekonomicky závislé na Lesech ČR, hrozil vznik nevratné újmy.

V rámci správního řízení bylo proto 20. ledna 2005 vydáno předběžné opatření ukládající Lesům ČR zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znemožňovalo či omezovalo výkon podnikatelské činnosti jejich smluvních partnerů. Zároveň bylo uloženo neuzavírat nové smlouvy týkající se provádění pěstebních činností a prodejů a nákupů dříví bez předchozího projednání dalšího postupu s Úřadem v této oblasti. Toto předběžné opatření bylo zrušeno v dubnu 2005, a to na základě zjištění Úřadu, že odpadly důvody pro další trvání předběžného opatření.

Správní řízení bylo vedeno jak podle českého zákona na ochranu hospodářské soutěže, tak podle článku 82 Smlouvy o založení Evropských společenství, a to pro možné zneužití dominantního postavení. V průběhu řízení navrhly Lesy ČR závazek (opatření), který měl odstranit závadný stav na trhu. ÚOHS po přezkoumání případu dospěl k závěru, že splněním navrženého opatření bude odstraněn závadný stav a proto svým rozhodnutím správní řízení zastavil.

Současně v rozhodnutí o zastavení řízení účastníkovi řízení uložil splnění předloženého opatření, tedy aby pokračoval ve smluvním vztahu se svými partnery, s nimiž má uzavřeny smlouvy s dobou platnosti delší než do konce roku 2004. Tato podmínka platí po celou dobu platnosti smluv, ledaže by mezi Lesy ČR a smluvními partnery došlo k dohodě o zkrácení doby smluvního vztahu.

Výběr smluvních partnerů musí Lesy ČR v budoucnu provádět důsledně na základě transparentních a nediskriminačních výběrových řízení. Tato opatření k nápravě mají být zveřejněna na internetových stránkách www.lesycr.cz, což zajistí, aby partneři účastníka řízení byli informováni o situaci, která nastala vydáním rozhodnutí.

odbor tisku a informací ÚOHS

27. září 2019 / Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího...

26. září 2019 / Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních...

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud vydal dne 18. září 2019 rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz