Ministerstvo obrany dostalo několik pokut, v součtu převyšujících půl milionu korun

31. 8. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil v minulých dnech za chyby v celkem sedmnácti veřejných zakázkách zadavateli Ministerstvu obrany ČR sankce v úhrnné výši převyšující půl milionu korun.

Nepravomocná rozhodnutí v řízeních zahájených na základě kontroly

Naposledy se jednalo o pět zakázek, kdy ministerstvo pro jejich zadání zvolilo jednací řízení bez uveřejnění, aniž pro to byly splněny zákonné podmínky. Sankcionováno proto bylo částkou 335 tisíc korun. Šlo přitom o zakázky „Dodávka nátělníků a triček“, „Dodávka návleků na boty polní zateplené“, „Stejnokroj 95 letní“, „Dodávka bot polních 2000 ECWCS“ a „Dodávka bund zimních 2000 modrých a zelených“ o celkové ceně téměř 21 milionů Kč. Ve všech případech zvolil zadavatel pro zadání v rozporu se zákonem jednací řízení bez uveřejnění, čímž mohl podstatně ovlivnit hodnocení nabídek. Pokud by ministerstvo využilo otevřené zadávací řízení, není vyloučeno, že by svou nabídku podali i jiní uchazeči než ministerstvem oslovené firmy, kteří by nakonec nabídli výhodnější podmínky plnění. Při ukládání sankcí ÚOHS přihlédl ke skutečnosti, že zadavatel se dopustil jednoho z nejzávažnějších porušení zákona. Na druhé straně však nebyl doposud za podobný delikt postižen. Pokuty byly proto uloženy ve výši přibližně 30% z maximální možné částky. Tato rozhodnutí doposud nejsou pravomocná, účastník řízení již podal rozklady k předsedovi ÚOHS.

Správní řízení

Zakázka

Cena zakázky (v Kč)

Horní hranice pokuty (v Kč)

Uložená pokuta

(v Kč)

137/07

Dodávka bot polních 2000 ECWCS

6 415 290

320 765

100 000

Dodávka bund zimních 2000 modrých a zelených

4 760 000

238 000

75 000

138/07

Dodávka nátělníků a triček

3 045 115

152 256

50 000

Dodávka návleků na boty polní zateplené

2 650 999

132 550

45 000

Stejnokroj 95 letní

3 984 120

199 206

65 000

Výsledky kontroly

  Obě uvedená rozhodnutí jsou přitom výsledkem kontroly, kterou ÚOHS u uvedeného zadavatele zahájil v roce 2005. Ministerstvo bylo vyzváno k předložení seznamu zakázek zadaných mimo zákon o veřejných zakázkách (resp. zákon o zadávání veřejných zakázek) nebo formou jednacího řízení bez uveřejnění. Celkem bylo kontrole podrobeno 22 zakázek ve finančním objemu cca 1,8 mld. korun. Ve většině případů (celkem 17) ÚOHS neshledal důvody k zahájení správního řízení. Většinou se totiž jednalo o zakázky strategické, na které se vztahuje výjimka ze zákona. Některé další zakázky vyžadovaly vzhledem ke svým technickým specifikacím dodávky pouze od jednoho vybraného dodavatele. Také v těchto případech proto nebylo zahájeno správní řízení. Mezi tyto výjimky však nebylo možné započíst pět zmíněných zakázek, za které byl zadavatel pokutován.

Další případy porušení zákona uzavřené pravomocně

Mimo uvedenou kontrolu ÚOHS uzavřel vydáním rozhodnutí několik dalších případů. V jednom z nich byla koncem června 2007 uložena za pochybení v 10 zakázkách, které za ministerstvo zadávaly vojenské ubytovací správy v Plzni a Praze, sankce v souhrnné výši 182,5 tisíc korun. Rozhodnutí navazuje na další případy porušení zákona zmíněného subjektu, spočívající v rozdělení více stavebních zakázek na zakázky pod 2 mil. Kč. Rozhodnutí již nabylo právní moci, zadavatel se neodvolal.

  Pravomocně byl v minulých dnech ukončen i případ veřejné zakázky na obsluhování tepelných zdrojů VUSS Praha. Zadavatel porušil zákon, neboť v zadávací dokumentaci nevymezil určitě a srozumitelně rozsah, množství předmětu veřejné zakázky. Za uvedené porušení zákona Úřad ministerstvu obrany uložil zrušit rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, jakož i zrušit zadání veřejné zakázky, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Nepravomocná pokuta

Naopak nepravomocně bylo ministerstvo obrany Úřadem sankcionováno částkou 30 000 Kč za zakázku týkající se opravy značení a dopravního značení Vojenského výcvikového prostoru Hradiště (cena zakázky činila 4,6 mil. korun). Zadavatel rozdělil předmět plnění na dvě zakázky, čímž došlo ke snížení předpokládané ceny pod zákonem stanovený dvoumiliónový limit, a tyto zakázky nezadal v některém ze zadávacích řízení podle zákona. Polehčující okolností bylo, že si však ke každé ze zakázek vyžádal tři nabídky, z nichž si vybral dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. V tomto případě byl podán rozklad. Také toto řízení nebylo vedeno na základě předchozí kontroly ÚOHS.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz