Za nouzového stavu lze nakupovat roušky, respirátory a dezinfekci i bez zadávacího řízení

20. 3. 2020
V situaci, kdy jsou výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 ve zvýšené míře ohroženy životy a zdraví osob nacházejících se na území ČR a kdy byl z tohoto důvodu vládou České republiky vyhlášen podle úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro celé území státu nouzový stav, jistě mnoho zadavatelů řeší otázku, v jakém režimu nakupovat komodity nezbytné pro zvládání tohoto nebezpečí – zejm. dodávky typu roušek, respirátorů, dezinfekce apod.

Lze předpokládat, že klíčovým požadavkem – v situaci, kdy je výše uvedených komodit nedostatek – je, aby se jednalo o nákupy rychlé. Je proto možno říci, že jsou dány důvody pro využití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 ZZVZ, podle kterého může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění také, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.

V této souvislosti však nelze zapomínat na to, že i takové jednací řízení bez uveřejnění má určitý (byť třeba i minimální) formální rámec. Např. i pro „podlimitní“ JŘBU se jistě uplatní pravidlo § 73 odst. 1 ZZVZ, tj. povinnost požadovat prokázání základní způsobilosti, dále pak i pravidlo o doložení skutečného majitele. I tento formální rámec může za současné situace (kdy je např. třeba „shánět“ plnění na zahraničních trzích systémem „kdo dřív přijde, ten dřív bere“) znamenat překážku pro úspěšný nákup.

V úvahu pak připadají dvě výjimky z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, a to výjimky upravené v § 29 písm. a), resp. c) ZZVZ.

Jedná se o situace, kdy by provedení zadávacího řízení ohrozilo ochranu základních bezpečnostních zájmů České republiky a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo, resp. kdy jde o zadávání nebo plnění veřejné zakázky v rámci zvláštních bezpečnostních opatření stanovenými jinými právními předpisy a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo.

Mezi základní bezpečnostní zájmy ČR patří nepochybně (čl. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky) kromě zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrany jejích demokratických základů i ochrana životů a zdraví. Pokud jsou tedy ve zvýšené míře ohroženy životy a zdraví osob nacházejících se na území ČR, měly by být dle názoru Úřadu v zásadě obě citované výjimky použitelné pro každého zadavatele, mezi jehož úkoly na základě zvláštních právních předpisů patří přijetí opatření nezbytných pro eliminaci/snížení takového ohrožení, resp. k odstranění/zmírnění důvodů pro vyhlášení nouzového stavu.

Nezbytnou podmínkou pro uplatnění daných výjimek přitom pochopitelně je, že jsou používány výlučně na skutečně urgentní nákupy související se zvládáním aktuálního ohrožení. Jejich použití na jakékoli jiné nákupy je z povahy věci vyloučeno.

Zjednodušeně řečeno: pokud např. kraj řídí nemocnici, která má ošetřovat i osoby potenciálně nakažené novým typem koronaviru, a pro potřeby této nemocnice potřebuje nakoupit roušky, respirátory, dezinfekce apod. (tj. něco, co je pro takovou péči nezbytné), je možno pro tento nákup uvedené výjimky využít.

Obecnou podmínkou použití těchto výjimek pak samozřejmě je nemožnost provedení zadávacího řízení. Úřad předpokládá, že stěžejním argumentem bude, že na provedení zadávacího řízení jednoduše není čas, což pokládá za argument použitelný a přijatelný. Zároveň je však třeba myslet na to, že by nemělo být možné ani provedení JŘBU podle § 63 odst. 5 ZZVZ. I rozumnou argumentaci v tomto směru si však nepochybně lze – se zřetelem k výše uvedenému – představit.

Konečně nelze zadavatelům než doporučit, aby se s případnými detailnějšími dotazy obraceli na gestora právní úpravy zadávání veřejných zakázek, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/025

 

2. března 2021 / Krajský soud potvrdil pokuty, které Úřad uložil zdravotním pojišťovnám Krajský soud v Brně zamítl žaloby proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z roku 2019, jímž byly sedmi zdravotním pojišťovnám uloženy pokuty v celkové výši 1 790...

15. února 2021 / Registrace na metodický den veřejného zadávání již byla zahájena První metodický den v oblasti zadávání veřejných zakázek uskuteční Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve čtvrtek 18. března 2021 od 9:30, a to formou on-line přenosu. Tématem tohoto...

5. února 2021 / Úřad uložil Ministerstvu obrany nepravomocně pokutu 550 milionů korun za přestupek při nákupu armádních vrtulníků Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím zde dne 2. února 2021 Ministerstvu obrany České republiky pokutu ve výši 550 000 000 korun za porušení zákona...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz