Oznámení ÚOHS o de minimis

Zákon o ochraně hospodářské soutěže zakazuje dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (souhrnně „dohody“), jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže. Současně však stanoví, že dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané. Skutečnost, že dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané podle čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, vyplývá i z evropského soutěžního práva.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 29. 7. 2023 Oznámení o dohodách de minimis s cílem vymezit dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, a nejsou tedy považovány za zakázané ve smyslu § 3 odst. 1 zákona.

Úřad má za to, že zanedbatelný dopad na hospodářskou soutěž ve smyslu § 3 odst. 1 zákona mají dohody pouze v případě, kdy jejich cílem není narušení hospodářské soutěže a kdy zároveň platí, že:

a) společný podíl soutěžitelů, kteří jsou účastníky horizontální dohody, nepřesahuje 10 % na kterémkoliv touto dohodou dotčeném relevantním trhu,

b) podíl žádného ze soutěžitelů, kteří jsou účastníky vertikální dohody, nepřesahuje 15 % na kterémkoliv touto dohodou dotčeném relevantním trhu.

Za dohody, jejichž cílem je narušit hospodářskou soutěž, Úřad považuje především dohody obsahující tzv. tvrdá omezení, která přímo nebo nepřímo, samostatně nebo ve spojení s jinými faktory mají za svůj cíl zejména:

(i) u horizontálních dohod:

a)       určení cen, včetně určení cen pro prodej zboží třetím stranám,

b)      omezení nebo kontrolu výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic,

c)       rozdělení trhu, zákazníků nebo nákupních zdrojů,

d)      vyloučení soutěže v rámci výběrových řízení (bid rigging),

e)      výměnu informací o individualizovaných záměrech soutěžitelů ohledně budoucího chování, pokud jde o ceny nebo množství[1],

f)        kolektivní bojkot,

 

(ii) u vertikálních dohod:

a)       určení fixních či minimálních cen pro další prodej (resale price maintenance),

b)      omezení území, na kterém kupující, který je stranou dohody, může prodávat zboží nebo služby nebo omezení okruhu zákazníků, kterým kupující, který je stranou dohody, může prodávat zboží nebo služby,

c)       bránění účinnému využívání internetu pro účely prodeje nebo určitých omezení online reklamy.

 

Na dohody, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže, není možné aplikovat oznámení o de minimis, tedy dopad takových dohod na hospodářskou soutěž nelze považovat za zanedbatelný. Pokud je totiž najisto postaveno, že soutěžitel uzavírá dohody s cílem narušit hospodářskou soutěž, je v jeho případě aplikace pravidla de minimis vyloučena per se, tedy bez nutnosti zabývat se dalšími kritérii testu pro jeho použití.[2]

 

Oznámení o de minimis (účinné od 29. 7. 2023)  

 


[1] Informace o plánovaném budoucím množství by mohly zahrnovat například plánovaný budoucí prodej, podíly na trhu, území a prodej konkrétním skupinám spotřebitelů.

[2] Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2017, sp. zn. 3 As 110/2016-90 ve věci CANDY, s. 9.

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz