Evropská soutěžní síť (European Competition Network - ECN)

Evropská soutěžní síť byla založena jako fórum pro diskuzi a spolupráci evropských soutěžních úřadů v případech, kdy jsou aplikovány články 101 (dříve čl. 81 SES) a 102 (dříve čl. 82 SES) Smlouvy o fungování Evropské unie. Zajišťuje efektivní rozdělení práce a účinnou a jednotnou aplikaci soutěžních pravidel Evropské unie. Evropská komise a soutěžní úřady členských států spolupracují v rámci ECN

  • při vzájemném informování se o nových případech a vykonaných rozhodnutích;
  • v případech potřeby koordinace vyšetřování a místních šetření;
  • v rámci vzájemné pomoci při vyšetřování a místních šetřeních;
  • při výměně důkazů a jiných informací;
  • v rámci diskuze o různých otázkách společného zájmu.

Cílem ECN je vybudovat účinný právní rámec pro prosazování unijního soutěžního práva proti soutěžitelům, kteří svým přeshraničním jednáním porušují pravidla hospodářské soutěže a jejichž aktivity jsou v rozporu se zájmy spotřebitele.  

Základy fungování ECN jsou položeny v Oznámení Komise o spolupráci v rámci sítě orgánů pro hospodářskou soutěž a ve Společném prohlášení Rady a Komise o fungování sítě orgánů pro hospodářskou soutěž.

 

Pracovní skupiny, sektorové podskupiny Evropské soutěžní sítě (ECN) a žádosti o poskytnutí informací (RFI)

 

V rámci soutěžní sítě ECN působí pracovní skupiny zaměřené na dílčí aspekty zejména unijního soutěžního práva, kterých se aktivně účastní také zástupci Úřadu příslušní k problematice probírané v dané skupině. Mezi nejaktivnější pracovní skupiny patří skupiny pro kartely, fúze nebo mezinárodní spolupráci soutěžních úřadů a spravedlivý proces (Working Group on Cooperation Issues and Due Process). Posledně jmenovaná pracovní skupina se v současnosti zabývá otázkami transpozice nové Směrnice (EU) 2019/1 Evropského parlamentu a Rady z 11. 12. 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu, tzv. Směrnice ECN+, která má značný vliv mimo jiné na spolupráci mezi jednotlivými soutěžními úřady členských států Evropské unie a která byla schválena na konci roku 2018 a publikována v Úředním věstníku EU 14. 1. 2019.

Platforma ECN zároveň slouží pro přímou komunikaci a spolupráci jednotlivých soutěžních úřadů členských států Unie. Nejčastějším komunikačním prostředkem této spolupráce jsou žádosti o výměnu informací zasílané ve formě tzv. RFI (Request for Information).

Další nedílnou součástí spolupráce soutěžních úřadů sdružených v síti ECN jsou tzv. žádosti o asistenci při vyšetřování na základě článku 22 nařízení Rady (ES) č. 1/2003, o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy. Tyto žádosti mohou využít soutěžní úřady v případech, kdy potřebují získat více informací pro zahájení řízení s určitým subjektem či doplnit spis v rámci již probíhajícího řízení o porušení článku 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

  

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz