Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD)

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj je unikátní fórum určené k diskuzi a formulaci ekonomických a sociálních politik členských států. Porovnává jejich zkušenosti a hledá řešení k vyvstávajícím problémům, napomáhá ke koordinaci jejich politik v rámci vnitrostátní i mezinárodní oblasti. Všeobecně se zabývá důležitými otázkami, kterými se rovněž zabývají jednotlivé členské státy, s výjimkou kulturních a vojenských otázek. OECD je k plnění svých cílů na základě Konvence (zakládající dokument OECD z roku 1961) zmocněna uzavírat smlouvy s členskými i nečlenskými státy a mezinárodními organizacemi, přijímat rozhodnutí, doporučení či deklarace, z nichž některé jsou právně závazné. Mezi nejdůležitější nástroje OECD patří:

Doporučení vydávaná OECD nejsou závazná a záleží na členských zemích, jakým způsobem je budou implementovat. Systém práce OECD však podporuje jejich uplatňování nepřímo. Zprávy, analýzy a statistiky i diskuse vedené v rámci OECD jsou vysoce ceněny pro svoji odbornost a nepolitičnost. Proto je také nakonec většina doporučení OECD, založených na metodě doporučení nejlepší praxe (příkladů Best Practices z členských zemí), přijímána a plněna vládami členských zemí, i když OECD nemá formální nástroje na jejich vynucení (v této souvislosti se proto hovoří o tzv. soft law).

Nejvyšším orgánem organizace je Rada OECD tvořená zástupcem Evropské komise a zástupcem (velvyslancem) každé z členských zemí. Zasedání Rady řídí generální tajemník OECD. Rada se schází zhruba dvakrát měsíčně a jsou řešeny operativní a strategické otázky vedení organizace. Na úrovni ministrů se Rada schází jednou ročně. Na zasedání Rady na ministerské úrovni diskutují ministři z členských zemí koncepční otázky a udávají dlouhodobý směr pro OECD. Na podporu práce Rady OECD bylo vytvořeno několik podpůrných orgánů (Výkonný výbor, Rozpočtový výbor, Výbor pro spolupráci s nečleny, Výbor pro veřejné záležitosti a komunikaci). Stěžejní část práce OECD se však odehrává v odborných výborech. V OECD existují zhruba dvě desítky hlavních výborů, které spolu s různými skupinami a podskupinami vytvářejí síť asi tří stovek pracovních orgánů OECD. Výbory a pracovní skupiny se scházejí zpravidla dvakrát ročně a zasedají v nich odborníci z členských zemí, kteří si vyměňují zkušenosti, koordinují své postupy, případně vytvářejí společná doporučení.

OECD zpracovává pro jednotlivé členské země v intervalu dvou let tzv. hospodářské přehledy, jejichž cílem je formulace konkrétních doporučení pro hospodářskou politiku dané země.

 

V oblasti ochrany hospodářské soutěže rozvíjí OECD své aktivity prostřednictvím výše zmíněného Soutěžního výboru a jeho pracovních podskupin (v současné době jsou aktivní dvě pracovní podskupiny – Working Party No. 2 on Competition and Regulation a Working Party No. 3 on Co-operation and Enforcement).  Soutěžní výbor se zabývá především těmito tématy:

  • zneužití dominantního postavení a monopolizace,
  • kartely a jiné protisoutěžní dohody,
  • fúze,
  • liberalizace a soutěžní zásahy v regulovaných odvětvích,
  • prosoutěžní reformy,
  • prosazování ochrany hospodářské soutěže v praxi,
  • regulační reformy a soutěžní politika.

V rámci pravidelných zasedání Soutěžního výboru a jeho pracovních podskupin jsou diskutovány důležité aktuální otázky z oblasti ochrany hospodářské soutěže. Zástupci ÚOHS se těchto zasedání zúčastňují a Úřad je pravidelným přispěvatelem do diskuze k různorodým relevantním tématům.

Co se týče nástrojů OECD pro oblast ochrany hospodářské soutěže, mezi nejvýznamnější patří především:

OECD také zpracovává tzv. peer reviews, ve kterých hodnotí určitou politiku vybrané země ostatní členové na rovnoprávném základě. V oblasti ochrany hospodářské soutěže jsou peer reviews zpracovávány od roku 1998. ÚOHS dobrovolně podstoupil toto hodnocení v letech 2007–2008. Výstup z hodnocení byl představen v roce 2008, a to s ještě lepšími výsledky, než se očekávalo. Hodnotitelé se velmi pozitivně vyjádřili k rozvoji politiky ochrany hospodářské soutěže a vymáhání soutěžního práva v České republice. 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz