Mezinárodní soutěžní síť (International Competition Network - ICN)

Mezinárodní soutěžní síť  je mezinárodní platformou sdružující národní soutěžní úřady z celého světa, které jejím prostřednictvím sdílejí a vyměňují informace pro podporu efektivnější ochrany hospodářské soutěže. Členství v organizaci je dobrovolné, členem ICN se může stát kterýkoliv soutěžní orgán. ICN je jedinou celosvětovou mezinárodní organizací zabývající se aplikací soutěžního práva. ICN je organizačně členěna do několika níže uvedených pracovních skupin, na jejichž práci dohlíží řídící skupina (Steering Group). ICN publikuje na základě společného konsenzu tzv. doporučení („Best Practices“), jež jsou výstupem práce jednotlivých pracovních skupin. Tato doporučení nejsou pro členy sítě ICN závazná, jejich aplikace spočívá na vůli členských států. Členové ICN se aktuálním otázkám ochrany a vývoje hospodářské soutěže věnují i na výroční konferenci a seminářích. ICN podporuje spolupráci s různými asociacemi, akademickou obcí a s ostatními celosvětovými obdobně zaměřenými organizacemi – OECD, WTO či UNCTAD.

V rámci ICN jsou v současné době aktivní následující pracovní skupiny (některé jsou rozděleny do podskupin):

  • Soutěžní advokacie (Advocacy)
  • Kartely (Cartels)
  • Efektivita soutěžních úřadů (Agency Effectiveness)
  • Fúze (Mergers)
  • Jednostranné jednání (Unilateral Conduct)
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz