2016

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 19. 12. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se ke koncesnímu řízení Statutárního města Ústí nad Labem „Správa a provoz krematoria Ústí nad Labem“

Dne 27. 12. 2016 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 13. 12. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S242/2015/VZ-16654/2015/512/VKa ze dne 3. 7. 2015.

Dne 27. 12. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 15. 12. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P544/2013/DP. 

Dne 21. 12. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 1. 12. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad od měsíce ledna 2016 dosud prováděl či nadále provádí šetření týkající se jakékoliv obecně závazné vyhlášky obce, jejímž předmětem je regulace provozu loterií a jiných podobných her, a současně, zda Úřad zahájil jakékoliv správní řízení v dané věci, a poskytnutí s tím souvisejících dokumentů. 

Dne 21. 12. 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 12. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací týkajících se šetření návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, v níž má být udělena výjimka pro tzv. živé hry pro ulice Benešova a Husova.

Dne 20. 12. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že Úřad v období od měsíce června 2016 do listopadu 2016 prováděl šetření týkající se návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, jejímž předmětem je regulace provozu loterií a v níž má být udělena výjimka pro tzv. živé hry pro ulice Benešova a Husova. Úřad dále v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 2. 12. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k veřejné zakázce „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov“

Dne 19. 12. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 InfZ sděleno, že Úřad od zadavatele žádnou žádost o posouzení, či sdělení stanoviska k postupu zadavatele, či jinou žádost v souvislosti s veřejnou zakázkou „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov“ neobdržel. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 11. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 19. 7. 2011, č. j. ÚOHS-S160/2/10-11017/2011/460.

Dne 12. 12. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 11. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda ve správních řízeních S0538/2015/VS, S0444/2016/VS a S0595/2016/VS byla již vydána meritorní rozhodnutí.

Dne 30. 11. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ žadateli sdělil, že v jím uvedených správních řízeních nebyla doposud vydána žádná meritorní rozhodnutí. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 21. 11. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci vedené pod sp. zn. S0569/2015/KD

Dne 24. 11. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 21. 11. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí všech čísel jednacích rozhodnutí ze sbírky rozhodnutí Úřadu, které se týkají technických plynů, jejich dodávek a distribuce, a to od roku 2010. 

Dne 24. 11. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. Požadovaná rozhodnutí lze pomocí klíčových slov dohledat na internetových stránkách Úřadu, ve sbírce rozhodnutí. Od roku 2010 bylo vydáno rozhodnutí č. j. ÚOHS-R73/2002-11916/2014/320/HBa, jež odpovídá předmětu žádosti. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 11. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se prošetřování možného porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon
o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), konkrétně sdělení, na základě jaké skutečnosti provádí Úřad posouzení možného porušení zákona ve věci vedené pod sp. zn. P1162/2016/KD; jedná-li se o podnět ze strany třetí osoby, je požadováno sdělení jeho obsahu, resp. kopie a identifikace osoby, která podnět k Úřadu podala; a poskytnutí informace, co je obsahem prováděného posouzení porušení zákona, a v jaké fázi se toto posouzení nachází.

Dne 16. 11. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že posouzení možného porušení zákona Úřad provádí na základě podnětu a šetření podnětu stále probíhá. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 11. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací týkajících se podnětu sp. zn. ÚOHS-P1221/2014/DP.

Dne 15. 11. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ žadateli sdělil, že podnět vedený pod sp. zn. ÚOHS-P1221/2014/DP byl podán dne 3. 9. 2014 Ministerstvu kultury, které jej usnesením ze dne 19. 12. 2014 postoupilo Úřadu. Podnět byl ukončen sdělením Úřadu ze dne 7. 7. 2016. Úřad neshledal indicii, která by svědčila aplikaci cen, které by byly zjevně nepřiměřené k poskytovanému protiplnění, a nasvědčovala tak naplnění pojmových znaků skutkové podstaty podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu Úřad šetření podnětu skončil, aniž by v dané věci zahájil správní řízení. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 10. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dopisů Úřadu ze dne 11. 7. 2016, jež byly adresovány předsedovi Legislativní rady vlády, panu Jiřímu Dienstbierovi a ministru životního prostředí, panu Richardu Brabcovi, které obsahovaly negativní stanovisko k návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

Dne 26. 10. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 10. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí vyjádření Ministerstva průmyslu a obchoduEnergetického regulačního úřadu a společnosti ČEZ Distribuce, a.s., na která je odkazováno v rozhodnutí Úřadu ze dne 20. 4. 2016, č. j. ÚOHS-S0938/2015/VZ-16834/2016/553/MBu.

Dne 18. 10. 2016 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. 10. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu vydaného ve správním řízení vedeném pod
sp. zn. S0476/2016/VZ. 

Dne 18. 10. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 29. 9. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad od měsíce ledna 2016 dosud prováděl či nadále provádí šetření týkající se jakékoliv obecně závazné vyhlášky obce, jejímž předmětem je regulace provozu loterií a jiných podobných her, a současně, zda Úřad zahájil jakékoliv správní řízení v dané věci, a poskytnutí s tím souvisejících dokumentů. 

Dne 20. 10. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 27. 9. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad prováděl či nadále provádí v období od měsíce května 2016 dále šetření návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, v níž má být udělena výjimka pro tzv. živé hry pro ulice Benešova a Husova, současně kopie daného podání a všech listin/ dokumentů, které má Úřad k dispozici a v případě, že bylo ve věci vydáno stanovisko, domáhal se žadatel jeho poskytnutí a dále poskytnutí informace, zda Úřad od měsíce května 2016 dosud zahájil ve věci návrhu této vyhlášky správní řízení. 

Dne 11. 10. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že v měsíci červnu 2016 obdržel podnět k prošetření výše uvedeného návrhu obecně závazné vyhlášky a šetření nebylo doposud ukončeno. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 9. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se správních řízení vedených Úřadem pro porušení § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOHS"), a poskytnutí dokumentů, jež jsou součástí spisové dokumentace správního řízení sp. zn. S0444/2016/VS.

Dne 18. 10. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad vede v současné době celkem 3 správní řízení pro možné porušení § 19a ZOHS, a to správní řízení sp. zn. S0538/2015/VS, sp. zn. S0444/2016/VS, a sp. zn. S0595/2016/VS. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 10. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů, které byly Úřadem zaslány ve věci návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností na Úřad vlády, Legislativní radu vlády, Ministerstvo životního prostředí, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, anebo na kterékoli jiné ministerstvo a/nebo ministra.

Dne 12. 10. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 9. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Úřadu ze dne 29. 3. 2016, č. j. ÚOHS-12694/2016, včetně všech případných příloh k tomuto stanovisku, které se týká zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

Dne 5. 10. 2016 bylo žadateli požadované stanovisko poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 21. 9. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu vydaného ve správním řízení sp. zn. S0338/2015/KD

Dne 30. 9. 2016 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 9. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu vydaného ve správním řízení vedeném pod
sp. zn. S0476/2016/VZ.

Dne 26. 9. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 2. 9. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se týkajících se veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje“

Dne 16. 9. 2016. byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 9. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se obecně závazné vyhlášky města Vsetín č. 2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o stanovení místa, kde lze provozovat sázkové hry a loterie a jiné podobné hry.

Dne 14. 9. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že v měsíci červenci 2016 obdržel podnět směřující na obecně závaznou vyhlášku města Vsetín č. 2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o stanovení místa, kde lze provozovat sázkové hry a loterie a jiné podobné hry. Šetření podnětu nebylo doposud ukončeno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 31. 8. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu vydaného ve správním řízení vedeném pod
sp. zn. S185/2015/VZ.

Dne 6. 9. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 19. 8. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Úřadu k návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně některých zákonů, pod č. j. předkladatele 6612/ENV/16. 

Dne 25. 8. 2016 byly žadateli Úřadem uplatněné připomínky poskytnuty. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 11. 8. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 18. 7. 2007 pod č. j. R038/2007/02-13177/2007/310-Hr R039/2007/02-13087/2007/310-Hr

Dne 29. 8. 2016 byla žadateli požadovaná rozhodnutí poskytnuta. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 8. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací, zda Úřad v letech 2009 až 2011 prováděl v souvislosti se Smlouvou o pronájmu ploch pro reklamní činnost uzavřené dne 31. ledna 1997 mezi společností RENCAR PRAHA, a.s. a DPP, v jejím konsolidovaném a upraveném znění uzavřeném dne 19. října 2009 a ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva") šetření a poskytnutí bližších informací týkajících se možného šetření.

Dne 25. 8. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že neprováděl v letech 2009 až 2011 šetření týkající se společnosti RENCAR PRAHA, a.s., DPP, ani jiného subjektu v souvislosti se Smlouvou. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 1. 8. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se smluv mezi Úřadem a poskytovatelem právních informačních systémů. 

Dne 24. 8. 2016. byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 7. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopií všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle ustanovení § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, od doby účinnosti zákona o finanční kontrole k datu podání žádosti.

Dne 25. 8. 2016. byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 20. 7. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad prováděl či nadále provádí v období od měsíce března 2016 dále šetření návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, současně kopie daného podání a všech listin/ dokumentů, které má Úřad k dispozici a v případě, že bylo ve věci vydáno stanovisko, domáhal se žadatel jeho poskytnutí. 

Dne 8. 8. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že v měsíci červnu 2016 obdržel podnět k prošetření výše uvedeného návrhu obecně závazné vyhlášky a šetření nebylo doposud ukončeno. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 7. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací o podnětech a probíhajících sankčních správních řízeních v oblasti hospodářské soutěže.

Dne 27. 7. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 6. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o počtu zahájených správních řízení na
1. a 2. stupni v agendě veřejných zakázek, ve kterých dosud nebylo vydáno meritorní rozhodnutí, byť i nepravomocné, a to ke dnům: 1. 1. 2013, 1. 1. 2014, 1. 1. 2015, 1. 1. 2016 a 10. 6. 2016.

Dne 25. 7. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 6. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu o spojení soutěžitelů Veolia Energie ČR, a.s., a Pražská teplárenská LPZ, a.s.

Dne 12. 7. 2016 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 6. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 7. 6. 2016, č. j. ÚOHS-S0370/2012,S0338/2013/VZ-24358/2016/533/HKu.

Dne 24. 6. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 31. 5. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu 1) č. j. ÚOHS-S0013/2016/KS-21123/2016/840/DVá ze dne 16. 5. 2016, 2) č. j. ÚOHS-S0050/2016/KS-06137/2016/840/JMě ze dne 17. 2. 2016, a 3) č. j. ÚOHS-S0704/2015/KS-36664/2015/840/DVá ze dne 29. 10. 2015.

Dne 22. 6. 2016 byla žadateli požadovaná rozhodnutí poskytnuta. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 5. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 25. 9. 2015, č. j. ÚOHS-S0464/2015/VZ-30331/2015/531/JDo.

Dne 6. 6. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 18. 5. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací, resp. rozhodnutí vydaných ve správních řízeních, a to konkrétně ze spisů vedených pod sp. zn. S0606/2015/VZ, S0148/2016/VZ, S0154/2016/VZ, S0107/2016/VZ a S0179/2016/VZ. 

Dne 1. 6. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 16. 5. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 10. 5. 2016 o povolení spojení soutěžitelů HALTIXAR LTD, a Severní energetická a.s. 

Dne 6. 6. 2016 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 5. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 29. 4. 2016, č. j. ÚOHS-S0126,S0157/2016/VZ-18600/2016/532/KSt.

Dne 31. 5. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 5. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se rozkladových komisí.

Dne 23. 5. 2016 byly žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ informace informace poskytnuty. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 3. 5. 2016 a 11. 5. 2016 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatelé požadovali poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 6. 11. 2015, č. j. ÚOHS-S834/2014/KD-38118/2015/851/LŠt, a rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladu ze dne 8. 2. 2016, č. j. ÚOHS-R381, 382, 388, 389, 390, 393, 395/2015-04749/2016/310/JZm

Dne 17. 5. 2016 byly žadatelům požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 5. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí odpovědí Úřadu na dotazy vztahující se k výkladu zákona
č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, i výkladu zákona ve znění novely zákona č. 50/2016 Sb., kterým se mění zákon o významné tržní síle, a to od 1. 3. 2016.

Dne 16. 5. 2016 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4 odst. 3 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 15. 4. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k podnětu vedenému pod
sp. zn. P0974/2015/DP. 

Dne 3. 5. 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Úřad žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že šetření podnětu sp. zn. P0974/2015/DP nebylo doposud ukončeno, resp. stále probíhá. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 4. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o dni nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu ze dne 16. 12. 2002, č. j. S147/02-4363/02.

Dne 2. 5. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. 4. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královehradeckého kraje“

Dne 18. 4. 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 4. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k podnětu vedenému pod
sp. zn. P1221/2014/DP.

Dne 18. 4. 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Úřad žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že šetření podnětu sp. zn. P1221/2014/DP nebylo doposud ukončeno, resp. stále probíhá.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 13. 4. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o softwaru, který Úřad používá pro vedení spisové služby a název firmy, která jej Úřadu poskytuje. 

Dne 14. 4. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad pro vedení spisové služby užívá informační systém GINIS, jehož dodavatelem je společnost GORDIC spol. s r.o., IČO: 47903783, se sídlem Erbenova 2108/4, Jihlava. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 24. 3. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí prvoinstančních rozhodnutí ve věci veřejných zakázek „HW a SW vybavení pro zálohové pracoviště Aplikace MS 2014+“ a „Pořízení Aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu“

Dne 6. 4. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 3. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 7. 5. 2015, č. j. ÚOHS-S247/2015/VZ-11159/2015/523/MLi, kterým Úřad zamítl návrh na vydání předběžného opatření.

Dne 30. 3. 2016 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 3. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí vydaných Úřadem ve správních řízeních
č. j. S233/03-2050/04-ORP a S233C/03-11688/2006/620.

Dne 23. 3. 2016 byla žadateli požadovaná rozhodnutí poskytnuta. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 3. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informace vztahující se k dokumentaci výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Sekce druhostupňového rozhodování.

Dne 22. 3. 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Úřad žadateli v souladu s § 4 odst. 3 InfZ poskytl dokumenty „Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Sekce druhostupňového rozhodování Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Sekce druhostupňového rozhodování" a „Dodatek k oznámení – změna termínu pro podání žádostí Dodatek k oznámení – změna termínu pro podání žádostí".

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. 3. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k podnětu sp. zn. P0092/2016/VZ ve věci veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královehradeckého kraje“

Dne 22. 3. 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Úřad žadateli v souladu s § 4 odst. 3 InfZ poskytl přípisy, kterými bylo zadavateli zadavatelipodateli podateli podnětu sděleno, že Úřad neshledal důvody k zahájení správního řízení z moci úřední. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 7. 3. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k podnětu sp. zn. P0201/2016/VZ ve věci veřejné zakázky „Sanace svahu na ulici Antonínská“

Dne 18. 3. 2016 byly žadateli požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 18. 2. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí odpovědí Úřadu na dotazy týkající se výkladu některých pasáží zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, za roky 2014, 2015 a 2016, současně se domáhal poskytnutí informací k rozhodnutím vydaným v rámci dozoru nad dodržováním zákona o významné tržní síle. 

Dne 14. 3. 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 3. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informace,  zda-li byla společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o., IČO 26829495, se sídlem Nad Přehradou 2290, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, Úřadem udělena pokuta, a pokud ano, domáhal se sdělení bližších informací.

Dne 14. 3. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 2. 3. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí statistických údajů týkajících se posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup. 

Dne 4. 3. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ.Statistické údaje jsou dostupné na webových stránkách: https://www.uohs.cz/cs/o-uradu/odpovedi-na-dotazy-podle-zakona-c-106-1999-sb.html (odpověď ze dne 6. 8. 2015). 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 2. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu vydaného ve správním řízení pod sp. zn. S0906/2015/VZ.

Dne 3. 3. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 2. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o počtu podaných podnětů a zahájených správních řízení v roce 2013, 2014 a 2015, jež se týkaly správního deliktu dodavatele podle ust. § 120a odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a sdělení, jak bylo s jednotlivými podněty či správními řízeními naloženo.

Dne 15. 2. 2016 byla žadateli požadovaná informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 2. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí vydaných Úřadem ve správních řízeních
sp. zn. S123/2012/KD, resp. R426,431/2014/HS.

Dne 15. 2. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 2. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí vydaných Úřadem ve správních řízeních
sp. zn. S410/2014/VZ, resp. R277/2014/VZ.

Dne 12. 2. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 2. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda je Úřadem vedeno nějaké řízení o správním deliktu ve věci veřejné zakázky „Sanitní vozidla pro ZZSPK 2013".

Dne 9. 2. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo sděleno, že veřejná zakázka „Sanitní vozidla pro ZZSPK 2013" byla Úřadem přezkoumávána a příkazem ze dne 27. 11. 2015, č. j. ÚOHS-S0838/2015/VZ-41488/2015/553/Kli, bylo konstatováno, že se zadavatel – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 45333009, se sídlem Edvarda Beneše 19, Plzeň, dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) a § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 1. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí textu Analýzy fungování trhu a konkurenčního prostředí v oblasti hnědého uhlí po vyloučení informací představujících obchodní tajemství a informace, zda již bylo Úřadem ukončeno sektorové šetření ve vztahu k odvětví energetiky v České republice, a to se zaměřením na trh s hnědým uhlím a posléze i ve vztahu k trhu s elektřinou.

Dne 26. 1. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 1. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informace o stavu šetření podnětu týkajícího se postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Poskytování tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní společnosti" v otevřeném řízení.

Dne 26. 1. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo sděleno, že Úřad v rámci šetření podnětu získal pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání předmětné veřejné zakázky v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení z moci úřední. V rámci správního řízení bylo vydáno rozhodnutí, avšak toto rozhodnutí není doposud pravomocné, neboť byl proti němu podán rozklad. O rozkladu nebylo dosud předsedou Úřadu rozhodnuto.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 1. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí textu Analýzy fungování trhu a konkurenčního prostředí v oblasti hnědého uhlí.

Dne 20. 1. 2016 byla žadateli požadovaná informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 11. 12. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu vydaného ve správním řízení pod sp. zn. S0464/2015/VZ. 

Dne 4. 1. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

cs | en