Elektronická podatelna Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat podání v elektronické podobě a jejich přílohy. Podání v elektronické podobě a jejich přílohy je možné zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování probíhá pouze v úředních hodinách podatelny.

Elektronická podatelna Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přijímá podání v elektronické podobě zaslaná

·         na email: posta@uohs.cz

·         prostřednictvím datové schránky: fs2aa2t

Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt na internetových stránkách www.datoveschranky.info.

·      prostřednictvím webového portálu: na tomto odkazu

Kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích dat

Elektronická podání jsou přijímána rovněž na technických nosičích dat (CD, DVD, USB flash disk), které lze doručit v úředních hodinách na podatelnu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno,od pondělí do čtvrtka v době 8:00-16:00 hod., v pátek v době 8:00-15:00. Není-li s podatelem dohodnuto jinak, přijatý přenosný technický nosič dat se podateli nevrací. Na jednom nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Technické podmínky pro příjem elektronického podání

Maximální celková velikost elektronického podání (e-mail nebo datová schránka) včetně vložených dokumentů je shodně 20 MB. Překročí-li elektronické podání včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude elektronické podání doručeno.

Příjem a zpracování elektronického podání

Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, považuje se takové elektronické podání v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, za nedodané a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O této skutečnosti bude podatel vyrozuměn.

Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání, se považují v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, za nedodané a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O této skutečnosti bude podatel vyrozuměn.

Požadavky na elektronická podání

Elektronická podatelna přijímá elektronická podání POUZE ve formátech:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)p) tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Dokumenty zaslané v jiném než povoleném formátu se v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, považují za nedodané. Úřad takový dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O této skutečnosti bude podatel vyrozuměn.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) lze zaslat pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Podepisování datových zpráv a dokumentů

Elektronicky učiněné podání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které souvisí s výkonem jeho působnosti, musí být v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (tj. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem). Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsaná.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

O přijetí datové zprávy a v ní vložených dokumentů zaslaných na elektronickou podatelnu budete, v souladu s § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, informováni potvrzující zprávou na e-mail, ze kterého bylo doručení elektronickou cestou přijato. Informace o přijetí datové zprávy by měla být obdržena nejpozději následující pracovní den po dni jejího doručení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny

Případné dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@uohs.cz nebo na poštovní adresu: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz