ÚOHS snížil pokutu uloženou CZVV na 350 tisíc korun

10. 8. 2023
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna opětovně rozhodl v případě veřejné zakázky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) na zajištění informační infrastruktury a souvisejících služeb pro řízení a kontrolu společné části maturitní zkoušky z listopadu 2014. Řídil se přitom závěry Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu, které v několika uplynulých letech o věci opakovaně rozhodovaly. Nové rozhodnutí zohledňuje možnou příznivost novější právní úpravy – zákona o přestupcích z roku 2016 a zákona o zadávání veřejných zakázek (včetně novely účinné od 16. 7. 2023).

Oba správní soudy potvrdily hlavní závěry původního rozhodnutí Úřadu, podle kterého zadavatel neoprávněně použil jednací řízení bez uveřejnění tím, že nedodržel taxativní zákonné podmínky pro jeho použití. Dle předsedy Úřadu sice zadavatel prokázal existenci krajně naléhavého případu (ohrožení veřejného zájmu na řádném ukončení středoškolského vzdělání nemalého počtu žáků), avšak nebyla naplněna zákonná podmínka, že vznik krajně naléhavého případu nesmí být důsledkem jednání zadavatele a zároveň musí být pro zadavatele objektivně nepředvídatelný. Naléhavost situace způsobil zadavatel svým vlastním jednáním – nezahájil zadávací řízení včas. Postupem zadavatele mohl být ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatel uzavřel na veřejnou zakázku smlouvu se společností NESS CZECH, s. r. o. Předseda Úřadu tedy v této části podaný rozklad zamítl.

Správní soudy dále konstatovaly, že po přijetí zákona o zadávání veřejných zakázek lze správní delikt spočívající v nezveřejnění oznámení o zadávání veřejné zakázky nebo oznámení o uzavření rámcové dohody podřadit deliktu neoprávněného užití jednacího řízení bez uveřejnění. Jedná se tedy o jeden delikt, nikoliv o dva delikty, jak bylo v souladu se starší právní úpravou uvedeno v původním rozhodnutí Úřadu. Snížení počtu deliktů ze dvou na jeden se projevilo i na výši uložené pokuty, kterou předseda Úřadu ve svém aktuálním rozhodnutí snížil na 350 tisíc korun (z původních 500 tisíc korun).

V části týkající se návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy bylo rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno pro bezpředmětnost z důvodu splnění závazku z předmětné smlouvy.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
23/0111 – R0277/2015 (č.j. ÚOHS-29242/2023/162)

 

6. prosince 2023 / Metodické dny v novém kabátě, první bude už 18. ledna o uveřejňování smluv Pokud jste veřejný zadavatel, dodavatel nebo se zajímáte o oblast veřejného zadávání z profesních důvodů a oblíbili jste si metodické dny pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské...

21. listopadu 2023 / ÚOHS získal ocenění Egovernment The Best 2023 za systém pro vzdálený přístup do správního spisu Systém Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže umožňující vzdálený přístup ke správnímu spisu zvítězil v kategorii ústředních správních úřadů při udělování ocenění Egovernment...

7. listopadu 2023 / Předseda Mlsna potvrdil pokutu 180 000 korun pro město Lom za zadání zakázky bez soutěže Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad města Lom proti rozhodnutí o pokutě 180 000 Kč, kterou město dostalo za porušení zákona o zadávání veřejných...

3. října 2023 / Úřad vydal další sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách, tentokrát z oblasti stavebnictví Po souhrnech rozhodovací praxe o veřejných zakázkách v oblasti dopravy a zdravotnictví vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další sborník rozhodnutí, tentokrát týkajících...

15. září 2023 / V zakázce na výstavbu metra D nejsou reálné překážky soutěže, rozhodl předseda ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna vyhověl rozkladu Dopravního podniku hlavního města Prahy proti prvoinstančnímu rozhodnutí, jímž bylo nepravomocně zrušeno...

14. září 2023 / Stanovisko Úřadu k novelizovaným pravidlům skládání kauce při podání návrhu dle ZZVZ V průběhu července 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) provedená zákonem č. 166/2023...

23. srpna 2023 / Předseda Mlsna potvrdil pokutu 500 000 korun pro ŘSD za nesprávné zadání pravidelných zakázek Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Ředitelství silnic a dálnic ČR a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí Úřadu, jímž byla tomuto zadavateli uložena...

17. července 2023 / Úřad vydal výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách V neděli 16. 7. 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Její součástí je nové ustanovení v § 242 odst. 5, které upravuje stanovení konce...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz