Úřad připravil metodické doporučení pro zdravotnická zařízení, jak postupovat při nákupu léčiv

6. 4. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravil zejména pro zdravotnická zařízení metodický materiál k možnostem nákupu léčivých přípravků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Úřad k vypracování metodiky přistoupil, protože se při své rozhodovací i metodické činnosti stále častěji setkává s problematikou nákupu léčivých přípravků, a považuje tedy za účelné poskytnout zdravotnickým zařízením pomoc a doporučit vhodný postup, jakým by mohly být nákupy léčivých přípravků realizovány jak v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, tak v souladu s oprávněnými potřebami poskytovatelů zdravotní péče.

Při zpracovávání metodiky si byl Úřad vědom skutečnosti, že zvolené řešení by mělo umožňovat vystavovat a okamžitě (v řádu hodin) plnit jednotlivé dílčí objednávky, neboť časový aspekt dodávky léčivých přípravků je mnohdy zásadní, a dále, že je třeba hledat cesty, které umožní maximálně zjednodušit uzavírání smluv za současného udržení soutěžního prostředí.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pak současně upozornil, že nákup léčivých přípravků je pro typického poskytovatele zdravotní péče veřejnou zakázkou na dodávky, kterou je povinen zadat v zadávacím řízení; specifické výjimky z této povinnosti pro oblast zdravotnictví právní úprava totiž nezná.

Předkládané metodické doporučení vzniklo na základě konzultací a odborných jednání jak s gestorem právní úpravy zadávání veřejných zakázek, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, tak zejména se zástupci předních poskytovatelů zdravotní péče a Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

 

Metodické doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro nákup léčivých přípravků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/062

21. listopadu 2023 / ÚOHS získal ocenění Egovernment The Best 2023 za systém pro vzdálený přístup do správního spisu Systém Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže umožňující vzdálený přístup ke správnímu spisu zvítězil v kategorii ústředních správních úřadů při udělování ocenění Egovernment...

7. listopadu 2023 / Předseda Mlsna potvrdil pokutu 180 000 korun pro město Lom za zadání zakázky bez soutěže Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad města Lom proti rozhodnutí o pokutě 180 000 Kč, kterou město dostalo za porušení zákona o zadávání veřejných...

3. října 2023 / Úřad vydal další sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách, tentokrát z oblasti stavebnictví Po souhrnech rozhodovací praxe o veřejných zakázkách v oblasti dopravy a zdravotnictví vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další sborník rozhodnutí, tentokrát týkajících...

15. září 2023 / V zakázce na výstavbu metra D nejsou reálné překážky soutěže, rozhodl předseda ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna vyhověl rozkladu Dopravního podniku hlavního města Prahy proti prvoinstančnímu rozhodnutí, jímž bylo nepravomocně zrušeno...

14. září 2023 / Stanovisko Úřadu k novelizovaným pravidlům skládání kauce při podání návrhu dle ZZVZ V průběhu července 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) provedená zákonem č. 166/2023...

23. srpna 2023 / Předseda Mlsna potvrdil pokutu 500 000 korun pro ŘSD za nesprávné zadání pravidelných zakázek Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Ředitelství silnic a dálnic ČR a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí Úřadu, jímž byla tomuto zadavateli uložena...

10. srpna 2023 / ÚOHS snížil pokutu uloženou CZVV na 350 tisíc korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna opětovně rozhodl v případě veřejné zakázky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) na zajištění informační...

17. července 2023 / Úřad vydal výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách V neděli 16. 7. 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Její součástí je nové ustanovení v § 242 odst. 5, které upravuje stanovení konce...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz