Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020

15. 4. 2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výroční zprávu shrnující jeho významné aktivity v roce 2020 a nastiňující agendu v roce 2021, v němž Úřad slaví 30. výročí svého založení.

Česká republika potřebuje silný Úřad, jenž bude s potřebnou autoritou chránit trh, podporovat hospodářskou soutěž i rozhodovat o férovosti veřejných zakázek. A platí to dvojnásobně v současné bouřlivé době, kdy se moderní společnost v globálním měřítku ocitla v situaci, kterou dosud nezažila. Domnívám se, že koronavirová pandemie a související opatření mohou ve svých důsledcích vést k ekonomické krizi a také k zásadním proměnám některých sektorů. Lze předpokládat, že mnozí soutěžitelé se v nestandardních podmínkách budou uchylovat výrazně častěji k praktikám narušujícím hospodářskou soutěž. Bude proto obzvláště důležité provádět důraznou, cílevědomou a nekompromisní soutěžní politiku,“ uvedl v úvodním slově k výroční zprávě předseda Úřadu Petr Mlsna.

Jednotlivé kapitoly výroční zprávy jsou věnovány oblastem pravomocí Úřadu: ochraně hospodářské soutěže, dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, kontrole významné tržní síly a poradenství v oblasti veřejné podpory. V každé z těchto kapitol je část věnovaná aktuálnímu vývoji legislativy, statistice a charakteristice příslušných aktivit Úřadu a vybraným případům. Výroční zprávu doplňují kapitoly o mezinárodní spolupráci Úřadu a informačním servisu.

V oblasti hospodářské soutěže Úřad v roce 2020 vydal 65 prvostupňových rozhodnutí, v nichž uložil pokuty převyšující 266 milionů korun. Zakázaných dohod se týkalo 11 rozhodnutí, přičemž v sedmi případech se jednalo o horizontální kartely. Za nejvýznamnější lze považovat dva bid riggingové kartely v oblasti informačních technologií a kartel v nákladní železniční dopravě. Čtyři rozhodnutí pokutovala protisoutěžní dohody o určování cen pro další prodej uzavírané většinou mezi distributory a maloobchodními prodejci. Jeden případ se týkal zneužití dominantního postavení prosazovaného prostřednictvím nepřiměřených podmínek ve smlouvách. V oblasti dozoru nad protisoutěžním jednáním orgánů veřejné správy bylo vydáno pět sankčních rozhodnutí týkajících se obecně závazných vyhlášek regulujících hazardní hry, jedno rozhodnutí bylo vedeno kvůli pravidlům pro parkování hybridních automobilů. Spojování soutěžitelů se v roce 2020 týkalo 48 rozhodnutí.

Na druhém stupni bylo v oblasti hospodářské soutěže vydáno sedm rozhodnutí. K nejvýznamnějším například patří potvrzení více než desetimilionové pokuty pro OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním. U soudního přezkumu dosáhl Úřad v roce 2020 výrazných úspěchů při obhajobě svých soutěžních rozhodnutí. Krajský soud v Brně zamítl sedm z devíti podaných žalob a Nejvyšší správní soud ve všech čtyřech případech řešených v roce 2020 rozhodl pozitivně pro ÚOHS.

V oblasti významné tržní síly Úřad v roce 2020 vydal dvě rozhodnutí a za nedovolené praktiky uložil pokutu převyšující 32 milionů korun.

Agenda Úřadu v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek v roce 2020 významně vzrostla, a to především z hlediska počtu přijatých podnětů (95,9 %), počtu podaných návrhů (o 20,6 %) a počtu zahájených správních řízení (o 12,7 %). Významný nárůst počtu obdržených podnětů k zahájení řízení z moci úřední nevedl ke zvýšení počtu řízení zahajovaných z moci úřední, což ukazuje na nedůvodnost obdržených podnětů. Úřad v roce 2020 ukončil devět kontrol, v šesti případech konstatoval porušení kontrolovaného ustanovení. V I. stupni veřejných zakázek bylo v roce 2020 vydáno 377 rozhodnutí ve věci a uloženo 65 pokut v celkové výši 11 904 000 korun. Průměrná doba pro vydání rozhodnutí I. stupně v roce 2020 činila 38,8 dne.

Na II. stupni veřejných zakázek pokračoval trend mírného navyšování počtu podaných rozkladů. V roce 2020 bylo vydáno 223 rozhodnutí o rozkladu, z nichž přibližně v 66 % bylo potvrzeno prvoinstanční rozhodnutí. Průměrná doba pro vydání rozhodnutí předsedy klesla na 53 dny. Úřad v roce 2020 zpřísnil sankce – vzrostla výše pokut uložených na základě druhostupňových rozhodnutí téměř o sedm procent, přičemž počet uložených pokut o téměř 17 % poklesl. Celkem bylo ve II. stupni uloženo 25 pokut v celkové výši 11 021 000 korun. V oblasti soudního přezkumu roce 2020 o třetinu poklesl počet podaných žalob a kasačních stížností podaných k příslušným soudům. Úřad byl v jednáních před Krajským soudem v Brně úspěšný v 64 % případů, v jednáních před Nejvyšším správním soudem v 74 % případů.

V oblasti veřejné podpory byla stěžejní činnost Úřadu v roce 2020 zaměřena především na spolupráci s Evropskou komisí při vyjednávání velkého množství programů podpory přijímaných v reakci na ekonomické následky celosvětové pandemie nemoci covid-19. Do konce roku 2020 bylo pro Českou republiku notifikováno 26 programů podpory.

Výroční zpráva ÚOHS za rok 2020

Tiskové oddělení ÚOHS
21/059

21. října 2021 / Za přístavbu školy v Nehvizdech uložil ÚOHS druhou pokutu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Dobrovolnému svazku obcí (DSO) k zajištění přístavby školy v Nehvizdech pokutu ve výši 500 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné...

19. října 2021 / Úřad bude spolupracovat také s brněnskou MENDELU Projekt navazování spolupráce a oboustranně přínosných kontaktů mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a akademickou sférou opět pokročil, když dnes předseda ÚOHS Petr Mlsna...

19. října 2021 / Čtvrtý metodický den veřejného zadávání již na počátku listopadu - aktualizováno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá 2. listopadu 2021 již čtvrtý metodický den veřejného zadávání. I tentokrát bude metodický den realizován pouze v online podobě, a to...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz