Evropská komise schválila prodloužení platnosti bodů 2.1 a 2.4 Dočasného krizového a transformačního rámce do konce června 2024

20. 11. 2023
Evropská komise dnes schválila prodloužení platnosti některých částí Dočasného krizového a transformačního rámce.

Přijatý návrh odkládá postupné zrušení ustanovení, která členským státům umožňují poskytovat omezené částky podpory (bod 2.1 Dočasného krizového a transformačního rámce, dále také „DKTR“) a podpory na kompenzaci vysokých cen energie (bod 2.4 DKTR). Díky této částečné úpravě harmonogramu postupného ukončování dočasného krizového a přechodného rámce mohou členské státy zachovat či rozšířit své režimy podpory na pokrytí nadcházejícího zimního topného období pro případ, že by některé společnosti byly i nadále ovlivňovány hospodářskými poruchami způsobenými válkou Ruska proti Ukrajině.

 V této souvislosti Komise rozhodla o prodloužení platnosti ustanovení bodu 2.1 a 2.4 DKTR o 6 měsíců, tj. do 30. června 2024. Dále došlo ke zvýšení stropů stanovených pro omezené částky podpory dle bodu 2.1 DKTR, a to z 250 000 EUR na 280 000 EUR pro odvětví zemědělství; z 300 000 EUR na 335 000 EUR pro odvětví rybolovu a akvakultury; a z 2 milionů EUR na 2,25 milionů EUR pro všechna ostatní odvětví. Podle bodu 2.4 DKTR mohou členské státy nadále poskytovat podporu pokrytím části dodatečných nákladů na energii, pouze pokud ceny energie výrazně převyšují úroveň před krizí.

 Ostatní části DKTR související s krizí (tj. body 2.2. a 2.3. o podpoře likvidity formou státních záruk a zvýhodněných úvěrů a bod 2.7. o opatřeních na podporu snižování poptávky po elektřině) nebudou dále prodlouženy a jsou platné do 31. prosince 2023.

 Části DKTR týkající se přechodu na klimaticky neutrální hospodářství, které jsou nutné k další dekarbonizaci evropského hospodářství a urychlení větší nezávislosti na fosilních palivech (body 2.5, 2.6 a 2.8), nejsou změnou DKTR dotčeny a zůstávají v platnosti do 31. prosince 2025 .

 Od začátku války Ruska proti Ukrajině a v kontextu jejích přímých a nepřímých dopadů na hospodářství EU umožnila využití Dočasného rámce státní podpory přijatého dne 23. března 2022. Dne 9. března 2023 byl z důvodu vyvíjející se situace přijat Dočasný krizový a transformační rámec, který pozměnil a částečně prodloužil Dočasný krizový rámec, a umožnil podpůrná opatření v odvětvích, která jsou klíčová pro přechod na nulovou čistou ekonomiku, která je v souladu s tzv. Zelenou dohodou.

 Neformální konsolidovaná verze DKTR, se zapracovanými změnami z 20. 11. 2023, je k dispozici zde (dostupná pouze v anglickém jazyce):

https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-11/20231120_informal_consolidated_temporary_crisis_and_transition_framework.pdf

7. prosince 2023 / Debata o hospodářské soutěži vzbudila v Brně velký zájem Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes pořádalo v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně debatu na téma Proč potřebujeme hospodářskou...

5. prosince 2023 / Evropská komise prodloužila platnost Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích do 31. 12. 2025 Evropská komise prodloužila možnost poskytnutí podpory na záchranu a restrukturalizaci podnikům v obtížích podle Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních...

23. listopadu 2023 / Aktuální informace k novelám nařízení de minimis Úřad informoval o probíhající práci na novelách nařízení de minimis na svém webu dne 18. 10. 2023. Evropská komise k dnešnímu dni ještě stále nepřijala konečná znění dvou novel...

21. listopadu 2023 / ÚOHS získal ocenění Egovernment The Best 2023 za systém pro vzdálený přístup do správního spisu Systém Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže umožňující vzdálený přístup ke správnímu spisu zvítězil v kategorii ústředních správních úřadů při udělování ocenění Egovernment...

1. listopadu 2023 / Evropská komise schválila český program na podporu výroby biometanu Evropská komise schválila České republice program v hodnotě 2,4 miliardy eur (60 mld. korun) na podporu výstavby a provozu nových nebo konvertovaných zařízení na výrobu udržitelného biometanu...

18. října 2023 / Informace k poskytování podpor de minimis a de minimis SOHZ po 31. 12. 2023 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informuje o aktuálním stavu revize nařízení de minimis a nařízení de minimis SOHZ a o souvisejících připravovaných změnách při poskytování...

16. října 2023 / Evropská komise schválila České republice program podpory dekarbonizace a energetické účinnosti průmyslových procesů s cílem podpořit přechod na klimaticky neutrální hospodářství Program ENERG ETS s rozpočtem ve výši 60 miliard Kč byl Evropskou komisí schválen dle bodu 2.6 dočasného krizového a transformačního rámce. Je určen na pomoc podnikům, a to na dekarbonizaci...

11. října 2023 / Pro podniky začne dne 12. 10. 2023 platit povinnost notifikovat zahraniční finanční příspěvky Evropské komisi dle Nařízení o zahraničních subvencích Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (dále jen „Nařízení“) reaguje na možná narušení...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz