Povinnost pro poskytovatele v souvislosti s revizí obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)

25. 9. 2023

Úřad na svých stránkách informoval o proběhlé revizi nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. GBER).

Revidované znění GBER vstoupilo v platnost dne 1. 7. 2023 a použije se do 31. 12. 2026. Revidovaný GBER obsahuje změny jak ve Společných ustanoveních (Kapitola I GBER), v ustanoveních týkajících se kontroly (Kapitola II GBER), tak zejména v ustanoveních týkajících se jednotlivých kategorií podpory (Kapitola III GBER).

V přechodných ustanoveních GBER (čl. 58 odst. 5) je uvedeno: „Dojde-li ke změně tohoto nařízení, jakýkoli režim podpory vyňatý podle tohoto nařízení ve znění použitelném v době vstupu daného režimu v platnost zůstává vyňatý po dobu opravného období šesti měsíců“.

Poskytovatelům podpor tedy vzniká povinnost v rámci 6 měsíčního adaptačního období (tj. do 31. 12. 2023) upravit podmínky stávajících režimů podpor tak, aby byly v souladu s aktuálním zněním nařízení GBER, a tyto změny oznámit Evropské komisi prostřednictvím Úřadu na předepsaném formuláři.

V této souvislosti Úřad kontaktoval dotčené poskytovatele režimů podpor s žádostí o kontrolu těch režimů podpor, které byly oznámeny dle GBER a u nichž doba trvání překračuje rok 2023, tj. zda změny provedené v GBER, platné od 1. 7. 2023, dopadají na tyto režimy a je tedy třeba tyto režimy přeoznámit Evropské komisi a uvést podmínky těchto režimů do souladu s revidovaným GBER.

Přeoznámení režimu Evropské komisi je třeba provést do 20 pracovních dnů ode dne, kdy (pozměněné/upravené) opatření vstoupilo v účinnost; nejpozději však do 20 pracovních dnů ode dne 31. 12. 2023. Podrobnější informace jsou k dispozici v dokumentu Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle nařízení Komise č. 651/2014.

Poskytovatelé podpory se mohou v této věci obracet na kontaktní osoby, uvedené ve výše zmíněné komunikaci Úřadu, nebo na adresu posta@uohs.cz.

Tiskové oddělení ÚOHS

23/133

 

7. prosince 2023 / Debata o hospodářské soutěži vzbudila v Brně velký zájem Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes pořádalo v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně debatu na téma Proč potřebujeme hospodářskou...

5. prosince 2023 / Evropská komise prodloužila platnost Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích do 31. 12. 2025 Evropská komise prodloužila možnost poskytnutí podpory na záchranu a restrukturalizaci podnikům v obtížích podle Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních...

23. listopadu 2023 / Aktuální informace k novelám nařízení de minimis Úřad informoval o probíhající práci na novelách nařízení de minimis na svém webu dne 18. 10. 2023. Evropská komise k dnešnímu dni ještě stále nepřijala konečná znění dvou novel...

21. listopadu 2023 / ÚOHS získal ocenění Egovernment The Best 2023 za systém pro vzdálený přístup do správního spisu Systém Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže umožňující vzdálený přístup ke správnímu spisu zvítězil v kategorii ústředních správních úřadů při udělování ocenění Egovernment...

20. listopadu 2023 / Evropská komise schválila prodloužení platnosti bodů 2.1 a 2.4 Dočasného krizového a transformačního rámce do konce června 2024 Evropská komise dnes schválila prodloužení platnosti některých částí Dočasného krizového a transformačního rámce

1. listopadu 2023 / Evropská komise schválila český program na podporu výroby biometanu Evropská komise schválila České republice program v hodnotě 2,4 miliardy eur (60 mld. korun) na podporu výstavby a provozu nových nebo konvertovaných zařízení na výrobu udržitelného biometanu...

18. října 2023 / Informace k poskytování podpor de minimis a de minimis SOHZ po 31. 12. 2023 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informuje o aktuálním stavu revize nařízení de minimis a nařízení de minimis SOHZ a o souvisejících připravovaných změnách při poskytování...

16. října 2023 / Evropská komise schválila České republice program podpory dekarbonizace a energetické účinnosti průmyslových procesů s cílem podpořit přechod na klimaticky neutrální hospodářství Program ENERG ETS s rozpočtem ve výši 60 miliard Kč byl Evropskou komisí schválen dle bodu 2.6 dočasného krizového a transformačního rámce. Je určen na pomoc podnikům, a to na dekarbonizaci...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz