Závazný přístup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k řešení dopadů pandemie COVID-19 na hospodářskou soutěž v České republice

9. 4. 2020
Ekonomika České republiky je výrazně ovlivněna pandemií COVID-19, jejíž dopady budou soutěžitelé i spotřebitelé pociťovat přinejmenším ještě následující rok. Aktuální těžká situace může vyžadovat a ospravedlňovat některé typy spolupráce a kontaktů mezi soutěžiteli, jež by za běžných okolností mohly vyvolávat podezření z porušení zákazu uzavírat dohody narušující soutěž a být považovány za omezující hospodářskou soutěž.

Úřad výše uvedené reflektuje a oznamuje, jak bude postupovat při vyřizování žádostí o posouzení zamýšlené spolupráce soutěžitelů jako stran dohod ve smyslu § 3 ZOHS (případně čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie). Co se týče posuzování jednostranných praktik soutěžitelů, Úřad nehodlá jakkoli upravovat svůj dosavadní přístup a doplňuje, že zneužití dominantního postavení v souvislosti s dopady pandemie COVID-19 lze považovat za přitěžující okolnost při jeho sankcionování. Stejně tak v oblasti povolování spojení soutěžitelů (fúzí) je Úřad toho názoru, že platné soutěžněprávní normy umožňují dostatečnou flexibilitu jak na straně účastníků řízení, tak pro Úřad a z toho důvodu není prozatím třeba jakkoli upravovat jeho postup.

Spolupráce mezi soutěžiteli na území České republiky v dobách řešení ekonomických problémů vzniklých v souvislosti s pandemií COVID-19

1.       Úřad si je vědom možné potřeby spolupráce soutěžitelů pro zajištění některých typů zboží a služeb z důvodu bezprecedentní situace nastalé v důsledku pandemie COVID-19. Z toho důvodu je pochopitelné, že zájem společnosti na takovéto spolupráci, která by za normálních podmínek byla považována za hospodářskou soutěž narušující, může po nezbytností omezenou dobu převážit nad zájmem na ochraně liberálního tržního prostředí. Dohoda, na jejímž základě je taková spolupráce realizována, pak není dohodou zakázanou ve smyslu § 3 ZOHS a čl. 101 Smlouvy o fungování EU, ovšem pouze za podmínky, že soutěž omezí tím nejmenším možným způsobem, který povede k zajištění jejího zamyšleného cíle.

2.       Úřad tímto umožňuje soutěžitelům požádat o posouzení jejich zamýšlené spolupráce. Soutěžitelé mohou se svými dotazy kontaktovat Úřad na adrese posta@uohs.cz nebo prostřednictvím jeho datové schránky přístupné na webu Úřadu www.uohs.cz.

3.       Úřad je připraven v jednotlivých konkrétních případech posoudit, zda zamýšlená spolupráce soutěžitelů splňuje výše popsané zejména proto, že je nezbytná k zajištění krizí dotčeného zboží a služeb, a nelze ji proto považovat za současného stavu za protisoutěžní.

4.       Úřad tímto v žádném případě nevydává blanketní souhlas s jakoukoliv spoluprací soutěžitelů, ani nevydává v tomto smyslu blokovou výjimku dle § 4 odst. 2 ZOHS. Úřad naopak důrazně varuje před uzavíráním kartelových dohod a jiným protisoutěžním jednáním v horizontální či vertikální úrovni trhu.

5.       Úřad připomíná, že pokud je cílem nebo výsledkem spolupráce soutěžitelů narušení hospodářské soutěže na trhu, nevztahuje se na ni zákaz dohod podle § 3 ZOHS pouze v tom případě, kdy

  • přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží (nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje) a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích,
  • neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení těchto cílů,
  • neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody.

Tyto podmínky spolupráce soutěžitelů musí být splněny kumulativně vždy, aby mohla být považována za soutěžně konformní.

6.       K tomu, aby mohl Úřad posoudit, zda určitá spolupráce (dohoda) je v době nynější krize nezbytná a proto dovolená, požaduje od soutěžitelů, aby ve své žádosti uvedli:

  • kteří konkrétní soutěžitelé se na spolupráci mají podílet,
  • co je její podstatou a účelem,
  • jakého zboží a služeb se týká,
  • jaký je její plánovaný časový a geografický rozsah,
  • jaké informace v jejím rámci hodlají sdílet a
  • jaký je alespoň odhadem jejich tržní podíl na trzích, které mají být plánovanou spoluprací dotčeny.

7.       Bez těchto konkrétních informací je pro Úřad nemožné posoudit, zda je zamyšlená spolupráce z pohledu soutěžního zákona v  době současné krize bezproblémová.

8.       Stejně jako Úřad je i Evropská komise prostřednictvím Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž připravena pomáhat soutěžitelům, kteří chtějí spolupracovat a sdílet informace za účelem zajištění potřebného zboží a služeb v době krize, a ex ante posuzovat a hodnotit toto jednání z pohledu možného porušení článků 101 Smlouvy o fungování Evropské Unie.[1]

9.       Úřad zdůrazňuje, že nehodlá a nebude posuzovat jen hypotetické a obecné návrhy spolupráce soutěžitelů, ani návrhy spolupráce, které prokazatelně nesouvisejí s krizí dotčeným zbožím a službami.

10.   Úřad má zatím v úmyslu výše uvedeným způsobem vyřizovat žádosti o posouzení spolupráce soutěžitelů po přechodnou dobu šesti měsíců od vydání tohoto sdělení, s tím, že nevylučuje její prodloužení či zkrácení s ohledem na aktuální situaci. Úřad vynaloží veškeré úsilí, aby žádosti o posouzení spolupráce ve formě stanoviska zodpověděl co nejrychleji, ideálně v řádu několika pracovních dní.

11.   Účelem těchto neformálních stanovisek je urychlit efektivní řešení pandemií způsobené krize a poskytnout spolupracujícím soutěžitelům vodítko a vyšší právní jistotu z hlediska legality jejich postupu v soutěži na trhu.

12.   Stanoviska Úřadu budou založena výhradně na informacích poskytnutých soutěžiteli výše popsaným způsobem a i když nepochybně poskytnou soutěžitelům vodítko, jak mají postupovat, nemohou mít právní závaznost a účinky pravomocného rozhodnutí Úřadu vydaného po provedeném správním řízení. Úřad zdůrazňuje, že pokud se ukáže, že informace, které obdržel a na základě kterých formuloval své stanovisko, nejsou pravdivé, bude se následně danou spoluprací zabývat z pohledu možného porušení soutěžního zákona se zvýšenou pozorností.

17. září 2020 / Svatomartinská konference se uskuteční i letos Navzdory ztíženým podmínkám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže věří, že i letos uspořádá další ročník Svatomartinské konference o aktuálním dění v soutěžním právu

11. září 2020 / Nehledejme transparentnost ÚOHS v telefonních číslech na zaměstnance Po úterním setkání prezidenta republiky s předsedou vlády, na němž se mimo jiné řešilo fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se objevilo velké množství článků a komentářů...

3. září 2020 / Pokuta 7,6 milionu korun za vertikální dohody v oblasti prodeje zahradní techniky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 7 687 000 korun společnosti V-GARDEN s.r.o. za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz