Podání podnětu

 • Podnět může podat kterákoli fyzická či právnická osoba.
 • Podání může být učiněno:
 1. písemnou formou, a to dopisem odeslaným ve fyzické podobě na adresu sídla Úřadu, tj. třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno (pozn. pokud nebude zásilka zasílána prostřednictvím České pošty, je třeba použít PSČ 602 00),
 2. elektronicky do datové schránky, jejíž ID je fs2aa2t,
 3. faxem + 420 542 167 112,
 4. e-mailem zaslaným na adresu posta@uohs.cz,
 5. ústně v budově Úřadu, přičemž z ústního podání bude oprávněnou úřední osobou vyhotoven písemný protokol.
 • V případě potřeby je možné zaměstnance odboru kontaktovat telefonicky přes ústřednu, která je k dispozici na tel. čísle + 420 542 167 111, a to každý pracovní den od 8:00 hod. do 16:00 hod.
 • Pro podání podnětu není předepsána žádná závazná forma. Každý podnět bude prošetřen s tím, že se získanými informacemi Úřad nakládá způsobem zaručujícím jejich ochranu dle příslušných právních předpisů.
 • Z podnětu musí být zřejmé, kdo ho podává (pro případ následného vyžádání doplňujících informací), čeho se podnět týká a musí obsahovat důkazy k prokázání tvrzení v podnětu obsažených.
 • Úřad se zabývá i anonymními podněty, nicméně v takovém případě nelze podavatele informovat o vyřízení jeho podnětu, ani nelze vyžádat případné doplňující informace.
 • Podání podnětu není zpoplatněno.
 • Úřad může v průběhu šetření žádat o informace, které jsou nezbytné pro posouzení případu.
 • Při šetření podnětů Úřad postupuje podle zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
 • Souvisejícími předpisy jsou zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
cs | en