Rozhodnutí: S299/2012/VZ-14216/2012/511/MK

Instance I.
Věc Zařízení na třídění balíkových zásilek
Účastníci
  1. Česká pošta, s. p.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 23. 8. 2012
Související rozhodnutí S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn
S299/2012/VZ-14216/2012/511/MK
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

Č. j.: ÚOHS-S299/2012/VZ-14216/2012/511/MKl

V Brně dne 31. července 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23. 5. 2012 na návrh ze dne 22. 5. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel − VOP CZ, s.p., IČ 00000493, se sídlem Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína, zast. Ing. Adolfem Veřmiřovským, ředitelem,

·  navrhovatel – Lankwitzer ČR, spol. s r.o., IČ 18631088, se sídlem Václavské nám. 832/19, 110 00 Praha - Nové Město, za niž jedná Radek Žíla, jednatel, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 18. 5. 2012 Mgr. Andreou Vovesnou, advokátkou, se sídlem Dvořákova 13, 602 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v nadlimitní veřejné zakázce „Dodávky barev a souvisejícího sortimentu (rámcová smlouva)“, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 13. 2. 2012 pod ev. č. 207629 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 2. 2012 pod ev. č. 2012/S 38-061543, vydává toto

Usnesení:


Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – Lankwitzer ČR, spol. s r.o., IČ 18631088, se sídlem Václavské nám. 832/19, 110 00 Praha - Nové Město – ze dne 22. 5. 2012 se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1.  VOP CZ, s.p., IČ 00000493, se sídlem Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína, zast. Ing. Adolfem Veřmiřovským, ředitelem (dále jen „zadavatel“), uveřejnil v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 13. 2. 2012 oznámení otevřeného řízení o nadlimitní veřejné zakázce „Dodávky barev a souvisejícího sortimentu (rámcová smlouva)“ pod ev. č. 207629 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 2. 2012 pod ev. č. 2012/S 38-061543.

2.  Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel nabídky 2 uchazečů.

3.  Z protokolu o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 2. 4. 2012 je zřejmé, že hodnotící komise z důvodu předložení nabídky s položkami, které svojí technickou specifikací neodpovídají zadávací dokumentaci a jedná se tedy dle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o nabídku nevhodnou, která nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, vyřadila nabídku navrhovatele - Lankwitzer ČR, spol. s r.o., IČ 18631088, se sídlem Václavské nám. 832/19, 110 00 Praha - Nové Město, za niž jedná Radek Žíla, jednatel, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 18. 5. 2012 Mgr. Andreou Vovesnou, advokátkou, se sídlem Dvořákova 13, 602 00 Brno (dále jen "navrhovatel"). Zadavatel navrhovatele, jehož nabídka byla vyřazena při posouzení nabídek, podle § 76 odst. 6 zákona bezodkladně vyloučil z účasti v zadávacím řízení.

4.  Navrhovatel podal dne 30. 4. 2012 námitky proti rozhodnutí zadavatele ze dne 20. 4. 2012 o vyloučení. Rozhodnutím ze dne 11. 5. 2012 o námitkách zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl. Navrhovatel nesouhlasil s vypořádáním námitek zadavatelem a podal u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce.

5.  Dnem 23. 5. 2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení.

II. Řízení před správním orgánem

6.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel − VOP CZ, s.p., Šenov u Nového Jičína,

o  navrhovatel – Lankwitzer ČR, spol. s r.o., Praha.

7.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S299/2012/VZ-10519/2012/510/MKl ze dne 13. 6. 2012 a usnesením č. j. ÚOHS-S299/2012/VZ-10609/2012/510/MKl ze dne 13. 6. 2012 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

8.  Usnesením č. j. ÚOHS-S299/2012/VZ-10609/2012/510/MKl ze dne 13. 6. 2012 Úřad navrhovateli rovněž stanovil lhůtu pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení k provedení úkonu k  prokázání doručení návrhu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele ze dne 11. 5. 2012 o námitkách ze dne 30. 4. 2012.

9.  Dne 19. 6. 2012 Úřad obdržel dopis navrhovatele, v němž sděluje, že návrh na přezkoumání postupu zadavatele VOP CZ, s.p. byl zadavateli zaslán dodatečně, až po zákonem stanovené lhůtě.

10.  Dne 27. 6. 2012 obdržel Úřad žádost navrhovatele o zahájení řízení z moci úřední.

11.  Dne 18. 7. 2012 obdržel Úřad rozhodnutí zadavatele č.j. ŘP/217/15 o zrušení zadávacího řízení s odkazem na ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona, a to z důvodu, že na základě provedené kontroly zjistil nesrovnalost týkající se chybně zadaného CPV kódu v úředním věstníku EU. Zveřejněním chybného kódu mohlo dojít k porušení § 6 odst. 1 – nedodržení zásady transparentnosti, které by vedlo k vyloučení některých zejména zahraničních dodavatelů, kteří se řídí při vyhledávání veřejných zakázek tímto kódem. Zrušení zadávacího řízení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 27. 7. 2012 pod ev. č. formuláře 7251011007629.

12.  Podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Úřad postup zadavatele při zrušení předmětného zadávacího řízení na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona posoudil v souvislostech šetřeného případu jako důvodný.

13.  Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

14.  S ohledem na skutečnost, že zadavatel zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil, Úřad konstatuje, že se návrh stal zjevně bezpředmětným.

15.  Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

  otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1. VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

2. Mgr. Andrea Vovesná, advokátka, Dvořákova 13, 602 00 Brno

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz