Rozhodnutí: S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn

Instance I.
Věc Zařízení na třídění balíkových zásilek
Účastníci
  1. Česká pošta, s. p.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 119 odst. 2 zák. 137/2006 Sb. - náklady řízení
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 23. 2. 2012
Související rozhodnutí S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn
S299/2012/VZ-14216/2012/511/MK
Dokumenty file icon dokument ke stažení 108 KB

Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn

V Brně dne: 7. února 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11.8.2011 z moci úřední, jehož účastníkem je:

·  zadavatel – Česká pošta, s. p., IČ 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zastoupený Ing. Petrem Zatloukalem, ředitelem,

o přezkoumání úkonů zadavatele České pošty, s. p. při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Zařízení na třídění balíkových zásilek“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 3.11.2009 pod ev. č. 60038152 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4.11.2009 pod ev. č. 2009/S 212-306579, rozhodl takto:

I.

Zadavatel Česká pošta, s. p., IČ 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Zařízení na třídění balíkových zásilek“ postup stanovený v § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 6 citovaného zákona, když dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 30.9.2010, ze dne 1.10.2010 a ze dne 5.10.2010 nedoručil společnosti Elsag Datamat spa, Via Puccini 2, 161 54 Genova, Italia, která byla zájemcem ve výše uvedeném jednacím řízení s uveřejněním, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.


II.

  Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele České pošty, s. p., IČ 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší předmětné zadávací řízení.

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli České poště, s. p., IČ 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, ukládá uhradit náklady řízení ve výši 30 000,-- Kč (třicet tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů[1], obdržel podnět k prošetření postupu České pošty, s. p., IČ 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zastoupeného Ing. Petrem Zatloukalem, ředitelem (dále jen „zadavatel“), při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Zařízení na třídění balíkových zásilek“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 3.11.2009 pod ev. č. 60038152 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4.11.2009 pod ev. č. 2009/S 212-306579.

2.  Na základě obdrženého podnětu si Úřad od zadavatele vyžádal dokumentaci o uvedené veřejné zakázce. Po přezkoumání předložených podkladů Úřad získal pochybnosti o zákonnosti úkonů zadavatele, spočívající zejména v tom, zda dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 30.9.2010, ze dne 1.10.2010 a ze dne 5.10.2010 byly doručeny společnosti Elsag Datamat spa, Via Puccini 2, 161 54 Genova, Italia (dále jen „Elsag Datamat spa, Genova“), která byla zájemcem ve výše uvedeném jednacím řízení s uveřejněním, a proto zahájil správní řízení z moci úřední.

II. Řízení před správním orgánem

3.  Účastníkem správního řízení podle § 116 zákona je zadavatel.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli dopisem č. j. ÚOHS-S9/2012/VZ-579/2012/510/MOn ze dne 10.1.2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S9/2012/VZ-697/2012/510/MOn ze dne 10.1.2012 Úřad zadavateli stanovil lhůty, ve kterých byl oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Tímtéž usnesením Úřad zadavateli stanovil lhůtu pro doručení dokladů prokazujících doručení dodatečných informací k zadávacím podmínkám ze dne 30.9.2010, ze dne 1.10.2010 a ze dne 5.10.2010 společnosti Elsag Datamat spa, Genova.

5.  Dne 11.1.2012, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení z moci úřední.

6.  Zadavatel se ve správním řízení ve stanovené lhůtě ani později, nevyjádřil a ani nezaslal požadované doklady.

III. Závěry úřadu

7.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce (dále jen „dokumentace“), nabídek uchazečů a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel v šetřeném případě nedodržel postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

8.  Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

9.  Podle § 49 odst. 2 zákona zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 6 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele podle § 49 odst. 1 zákona, a jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle § 39 odst. 3 písm. a) bodu 3 zákona, § 39 odst. 3 písm. b) bodu 2 nebo 3 zákona nebo podle § 41 odst. 5 zákona, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti podle § 49 odst. 1 zákona. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, též způsobem, jakým poskytl neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci.

10.  Zadavatel je povinen při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (viz § 6 zákona).


Zjištění vyplývající z dokumentace

11.  Z předložené dokumentace Úřad zjistil, že zadavatel obdržel celkem patnáct žádostí o poskytnutí kvalifikační dokumentace. Ve lhůtě pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení zadavatel obdržel celkem sedm žádostí o účast v zadávacím řízení (jedna žádost o účast v zadávacím řízení byla zadavateli doručena opožděně).

12.  Hodnotící komise vyřadila tři žádosti o účast z dalšího posuzování z důvodu, že dodavatelé neprokázali splnění zadavatelem požadované kvalifikace. Zadavatel následně rozhodl o vyloučení těchto dodavatelů z další účasti v zadávacím řízení.

13.  Dopisem ze dne 29.1.2010 zadavatel zaslal zbývajícím čtyřem dodavatelům výzvu k účasti na jednání v jednacím řízení s uveřejněním. Z předložené dokumentace vyplývá, že zadavatel uskutečnil se všemi zájemci v jednacím řízení tři jednání. Mezi zájemci byla mj. i společnost Elsag Datamat spa, Genova.

14.  Dopisem ze dne 10.9.2010 zadavatel všem zájemcům v jednacím řízení oznámil ukončení jednání a v příloze dopisu jim zaslal výzvu k podání nabídky a poskytl jim zadávací dokumentaci.

15.  Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel od dodavatelů (zájemců) několik žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

16.  Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel poskytl dopisy ze dne 30.9.2010, ze dne 1.10.2010 a ze dne 5.10.2010. Dodatečné informace zadavatel odeslal dodavatelům, které vyzval k podání nabídek (a kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace).

17.  Z předložené dokumentace však nevyplývá, že by dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 30.9.2010, ze dne 1.10.2010 a ze dne 5.10.2010 byly doručeny společnosti Elsag Datamat spa, Genova, která byla zájemcem v jednacím řízení s uveřejněním a kterou zadavatel vyzval k podání nabídky.

Závěry Úřadu k doručování dodatečných informací k zadávacím podmínkám

18.  Poněvadž dokumentace neobsahuje doklad o doručení dodatečných informací k zadávacím podmínkám ze dne 30.9.2010, ze dne 1.10.2010 a ze dne 5.10.2010 společnosti Elsag Datamat spa, Genova, Úřad zadavatele usnesením vyzval k předložení dokladů prokazujících doručení dodatečných informací uvedenému dodavateli (viz bod 6. odůvodnění).

19.  Pro úplnost Úřad uvádí, že z dokumentace ani nevyplývá, že by zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 30.9.2010, ze dne 1.10.2010 a ze dne 5.10.2010 společnosti Elsag Datamat spa, Genova odeslal.

20.  Poněvadž zadavatel ve stanovené lhůtě ani později Úřadu doklad o doručení dodatečných informací k zadávacím podmínkám ze dne 30.9.2010, ze dne 1.10.2010 a ze dne 5.10.2010 společnosti Elsag Datamat spa, Genova nedoručil, Úřad považuje za prokázané, že zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 30.9.2010, ze dne 1.10.2010 a ze dne 5.10.2010 společnosti Elsag Datamat spa, Genova nedoručil.

21.  Zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem, na jehož základě dodavatelé zpracovávají své nabídky, proto zákon ukládá zadavateli vymezit prostřednictvím zadávací dokumentace veškeré podrobnosti předmětu veřejné zakázky nezbytné k tomu, aby dodavatelé mohli zpracovat své nabídky. Význam preciznosti zpracování zadávací dokumentace lze spatřovat v tom, že dodavatelé na jejím základě mají podat vzájemně porovnatelné nabídky, které umožní zadavateli jejich hodnocení podle předem stanovených hodnotících kritérií.

22.  V šetřeném případě zadavatel poskytl dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 30.9.2010, ze dne 1.10.2010 a ze dne 5.10.2010 (viz výše). Uvedené dodatečné informace však zadavatel nedoručil společnosti Elsag Datamat spa, Genova, která byla zájemcem v jednacím řízení s uveřejněním a kterou zadavatel vyzval k podání nabídky.

23.  Obecně lze konstatovat, že zadavatel může přistoupit k poskytnutí upřesňujících informací k zadávacím podmínkám, musí ale mj. důsledně dbát dodržení zásady rovného zacházení v zadávacím řízení.

24.  Pokud některý dodavatel požádá zadavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám, má zadavatel v takovém případě podle  ustanovení § 49 odst. 2 zákona povinnost doručit tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kteří o poskytnutí zadávací dokumentace požádali nebo jim byla poskytnuta.

25.  Tím, že zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 30.9.2010, ze dne 1.10.2010 a ze dne 5.10.2010 nedoručil společnosti Elsag Datamat spa, Genova nedodržel postup stanovený v § 49 odst. 2 zákona. Zadavatel v  této souvislosti současně nedodržel ani zásadu rovného zacházení v zadávacím řízení stanovenou v § 6 zákona, neboť ostatní dodavatelé, kteří si zadávací dokumentaci vyzvedli, tyto dodatečné informace od zadavatele obdrželi.

26.   Uvedený nezákonný postup zadavatele mohl podstatným způsobem ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť společnost Elsag Datamat spa, Genova v zadávacím řízení nepodala svoji nabídku. V této souvislosti nelze totiž vyloučit, že pokud by zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 30.9.2010, ze dne 1.10.2010 a ze dne 5.10.2010 doručil i společnosti Elsag Datamat spa, Genova, mohl i tento dodavatel podat svoji nabídku, která by mohla být pro zadavatele ekonomicky výhodnější, než obdržené nabídky, a proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.


K uložení nápravného opatření

27.  Podle § 118 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad uloží nápravné opatření tím, že zruší zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, jinak řízení zastaví.

28.  Vzhledem k tomu, že v šetřeném  případě zadavatel nedodržel postupy stanovené zákonem a tyto nezákonné postupy mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, rozhodl Úřad o zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno v bodu II. výroku tohoto rozhodnutí.

K uložení úhrady nákladů řízení

29.  Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 zákona také rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách  stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,-- Kč.

30.  Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím bylo zrušeno zadávací řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

31.  Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2012000009.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

v z. Ing. Hana Odehnalová

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pozn.: Pokud je v textu rozhodnutí uveden odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jedná se vždy o znění účinné v době zahájení zadávacího řízení.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz