číslo jednací: R001/2009/VZ-4075/2009/310/ZČt

Instance II.
Věc Právní pomoc v rámci privatizace bytového fondu m. č. Praha 10
Účastníci
  1. Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 152 odst. 5 písm. b) sř - rozklad zamítnut
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 16. 4. 2009
Související rozhodnutí S243/2008/VZ-21823/2008/530/Va
R206/2008/02-4052/2009/310/ZČt
R001/2009/VZ-4075/2009/310/ZČt
Dokumenty file icon dokument ke stažení 71 KB

Č. j.: UOHS-R1/2009/VZ-4075/2009/310/ZČt       V Brně dne 9. dubna 2009

Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 5.1.2009 zadavatelem

·  městskou částí Praha 10, IČ 00063941, se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, zast. starostou Mgr. Vladislavem Lipovským,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8.12.2008, č. j. S243/2008/VZ-21823/2008/530/Va, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – městské části Praha 10, IČ 00063941, se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, zast. starostou Mgr. Vladislavem Lipovským – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Právní pomoc v rámci privatizace bytového fondu m. č. Praha 10“ formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 11.4.2008 pod evidenčním číslem 60016454 a následně opraveno pod týmž evidenčním číslem dne 3.6.2008, ve kterém je dalším účastníkem řízení advokát

·  JUDr. Jan Pavlok, Ph. D., IČ 66198836, se sídlem AK Na Příkopě 391/7, 110 00 Praha 1,

jsem podle § 152 odst. 5 písm. b), v návaznosti na § 92 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

  Rozklad zadavatele podaný dne 5.1.2009 jako opožděný

z a m í t á m.

O d ů v o d n ě n í

I.   Zadávací řízení a řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 20.6.2008 podnět, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že zadavatel – městská část Praha 10, IČ 00063941, se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, zast. starostou Mgr. Vladislavem Lipovským (dále jen „zadavatel“), zadal veřejnou zakázku „Právní pomoc v rámci privatizace bytového fondu m. č. Praha 10“ (dále jen „veřejná zakázka“), přičemž požaduje, aby uchazeč v nabídce doložil, že je schopen zajistit poskytování požadovaných služeb v okruhu do 2 km od sídla zadavatele. Pisatel podnětu považuje tento požadavek zadavatele za diskriminační, neboť zvýhodňuje uchazeče z určitého území. Dále z podnětu vyplývá, že zadavatel v rozporu s § 6 zákona požaduje, aby jeden ze členů realizačního týmu měl jako advokát praxi 20 let.

2.  V rámci šetření výše uvedeného podnětu Úřad zjistil, že zadavatel oznámil zadání předmětné veřejné zakázky v informačním systému o veřejných zakázkách dne 11.4.2008 pod evidenčním číslem 60016454 a následně je opravil pod týmž evidenčním číslem dne 3.6.2008. Jak Úřad zjistil, v oznámení o veřejné zakázce v bodu III.1.4) zadavatel jako „další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá“, uvedl požadavek, aby uchazeč v nabídce doložil svou schopnost zajistit poskytování předmětných služeb v okruhu do 2 km /vzdušnou čarou/ od předmětného objektu tzn. od Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, kterou doloží např. nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou, smlouvou o smlouvě budoucí nájemní nebo podnájemní, dokladem o vlastnictví nemovitosti apod.“ Úplné znění předmětného požadavku pak zadavatel uvedl v bodu 8.6.4. zadávací dokumentace nazvané „Základní údaje zadávací dokumentace“, kde dále uvedl, že ke kancelářím či jiným prostorům, vhodným pro plnění zakázky, si zadavatel vyhrazuje právo fyzické kontroly těchto prostor. Dále v bodě III.2.3) oznámení o zakázce zadavatel vymezil své požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů, přičemž mimo jiné uvedl, že dokladem nezbytným k posouzení, zda byly jeho požadavky splněny je „specifikace realizačního týmu, jenž se bude podílet na plnění veř.zak., zejm. právníků zajišťujících kontrolu jakosti“ a v rámci vymezení minimální úrovně pak zadavatel uvedl, že požaduje „min. 1 advokáta zapsaného v seznamu advokátů ČAK, oprávněného poskytovat právní služby na území ČR o právu ČR, s min. praxí 20 let jako advokát.“ Tento požadavek zadavatel dále rozvedl v zadávací dokumentaci nazvané „kvalifikační dokumentace“, a to mimo jiné pod bodem 1.5.2., ze kterého vyplývá, že dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici pro plnění veřejné zakázky realizační tým, ve kterém je minimálně jeden vedoucí advokát, dva advokáti a dva advokátní koncipienti, přičemž u vedoucího advokáta uvedl zadavatel jako svůj požadavek minimální praxi 20 let.

3.  Protože po přezkoumání předložené dokumentace získal Úřad pochybnost o souladu postupu zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky se zákonem, zahájil ve věci správní řízení z moci úřední, ve kterém jako účastníky správního řízení označil zadavatele a vybraného uchazeče. Oznámení o zahájení správního řízení obdrželi účastníci řízení dne 4.9.2008 a tímto dnem bylo správní řízení zahájeno. Současně s oznámením o zahájení správního řízení vydal Úřad rozhodnutí o předběžném opatření č. j. S243/2008/VZ-17571/2008/530/Va, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít v zadávacím řízení smlouvu do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.

Napadené rozhodnutí

4.  Dne 8.12.2008 vydal Úřad rozhodnutí č. j. S243/2008/VZ-21823/2008/530/Va, kterým konstatoval, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 56 odst. 7 písm. c) zákona, když v oznámení o zahájení zadávacího řízení vymezil požadavek na prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. b) zákona mimo jiné tím, že požadoval, aby členem realizačního týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, byl minimálně jeden advokát s minimální praxí 20 let jako advokát, neboť tak nevymezil minimální úroveň tohoto kvalifikačního kritéria, která by odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

5.  Jako opatření k nápravě za výše uvedené pochybení Úřad podle § 118 zákona zrušil zadávací řízení.

6.  V odůvodnění tohoto rozhodnutí Úřad uvedl, že ve vztahu k požadavku zadavatele na „další zvláštní podmínky“ uvedené v bodu III.1.4) oznámení zadávacího řízení týkající se schopnosti uchazeče zajistit poskytování požadovaných právních služeb v okruhu do 2 km od sídla zadavatele, bylo zjištěno, že v šetřeném případě je tento požadavek opodstatněný a úměrný charakteru předmětu plnění veřejné zakázky. Ve vztahu k tomuto požadavku však Úřad nepovažuje za opodstatněné, aby zadavatel již ve stadiu zadávacího řízení požadoval po uchazečích, aby ve svých nabídkách doložili i vztah k určitému konkrétnímu místu, kde budou služby poskytovány. V této souvislosti doporučil Úřad zadavateli vhodný postup v případném novém zadávacím řízení. Vzhledem k tomu, že Úřad zrušil zadávací řízení, nezkoumal již dále vliv výše uvedené podmínky zadavatele na dané zadávací řízení.

7.  V souvislosti se stanovením technického kvalifikačního předpokladu, kdy zadavatel požaduje „min. 1 advokáta zapsaného v seznamu advokátů ČAK, oprávněného poskytovat právní služby na území ČR, s min. praxí 20 let jako advokát“, Úřad neshledal objektivní skutečnosti, které by tento požadavek zadavatele opodstatňovaly. Výše uvedený požadavek zadavatele považuje Úřad za diskriminační a nepřiměřený předmětu veřejné zakázky, neboť poskytování „běžných“ právních služeb spočívajících v zajištění právní pomoci při prodeji bytových jednotek musí být schopen poskytnout každý advokát, který je zapsaný v seznamu advokátů ČAK. Požadavek minimálně dvacetileté praxe není odůvodněný ani skutečností, že se v předmětné veřejné zakázce jedná o změnu stávajících vztahů k bytům, které byly založeny před více než dvaceti lety, a že bude nutné vycházet z tehdejší právní úpravy stejně jako z tehdejší právní praxe, neboť každý „kvalifikovaný“ advokát by měl být schopen se jak v současných, tak v předcházejících právních předpisech orientovat.

8.  Vzhledem k tomu, že zadavatel závažně pochybil již při stanovení požadovaných technických kvalifikačních předpokladů, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, uložil Úřad zadavateli v souladu s § 118 zákona nápravné opatření tím, že zrušil zadání předmětné veřejné zakázky.

II.  Námitky rozkladu

9.  Proti shora uvedenému rozhodnutí podal zadavatel dne 5.1.2009 rozklad, ve kterém uvádí, že rozhodnutí Úřadu ze dne 8.12.2008, č. j. S243/2008/VZ-21823/2008/530/Va považuje za nesprávně a vydané v rozporu se zákonem a navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí v celém rozsahu zrušil.

10.  Dne 15.1.2009 obdržel Úřad odůvodnění rozkladu, ve kterém zadavatel uvádí, že má povinnost spravovat veřejné záležitosti s péčí řádného hospodáře a jako takový má velice omezené možnosti jak zajistit, aby byl předmět šetřené veřejné zakázky svěřen do rukou dostatečně erudovaného subjektu. Stanovení požadavku na minimálně dvacetiletou praxi vedoucího advokáta pak zadavatel považuje za jednu z možností, která umožní vybrat k realizaci veřejné zakázky vhodný subjekt. Tento požadavek zdůvodňuje svým přesvědčením o tom, že advokát s delší advokátní praxí, který v oboru dokázal obstát po dobu nejméně 20 let, bude lepší, než advokát, který má praxi kratší.

11.  Závěrem zadavatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí v celém rozsahu zrušil.

III.  Řízení o rozkladu

12.  Dne 16.1.2009 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k rozkladu JUDr. Jana Pavloka, Ph. D., IČ 66198836, se sídlem AK Na Příkopě 391/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „vybraný uchazeč“), ve kterém zadavatel uvádí, že proti rozkladu vybraného uchazeče nemá žádné výhrady.

13.  Úřad neshledal důvody pro zrušení nebo změnu svého rozhodnutí v rámci autoremedury a v souladu s § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věc postoupil odvolacímu správnímu orgánu.

14.  Po projednání rozkladu a veškerého souvisejícího spisového materiálu rozkladovou komisí ustanovenou podle § 152 odst. 3 správního řádu jsem zjistil skutečnosti odůvodňující postup podle § 92 odst. 1 správního řádu, a proto podaný rozklad jako opožděný zamítám.

IV.  K důvodům pro zamítnutí rozkladu

15.  Jak bylo uvedeno výše, dne 8.12.2008 vydal Úřad rozhodnutí č. j. S243/2008/VZ-21823/2008/530/Va, kterým konstatoval, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 56 odst. 7 písm. c) zákona. Jako opatření k nápravě Úřad v souladu s § 118 zákona zrušil zadávací řízení. Napadené rozhodnutí obsahovalo v souladu s § 68 odst. 5 správního řádu poučení o možnosti podání příslušného opravného prostředku, v tomto případě o podmínkách pro podání řádného rozkladu. Tímto poučením byla účastníkům řízení stanovena prekluzivní patnáctidenní lhůta pro podání rozkladu k předsedovi Úřadu, která je charakteristická zánikem práva jeho neuplatněním v propadné neboli prekluzivní době (v předmětném případě tedy do patnácti dnů). Počátek běhu této lhůty je určen okamžikem, kdy je rozhodnutí účastníku řízení doručeno.

16.  Z otisku razítka zadavatele na dodejce je zřejmé, že zadavatel obdržel rozhodnutí dne 10.12.2008. V souladu s pravidly o počítání času obsaženými v § 40 správního řádu je prvním dnem počátku běhu lhůty den následující po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V šetřeném případě tedy je tímto dnem 11.12.2008. Patnáctidenní lhůta pro podání rozkladu uplynula dne 25.12.2008. Vzhledem k tomu, že tento den i den následující patří mezi „tzv. ostatní svátky“ v souladu s § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, a vzhledem k tomu, že na tyto dva ostatní svátky navazuje víkend, je posledním dnem lhůty pro podání rozkladu v souladu s § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu nejbližší příští pracovní den, tedy 29.12.2008.

17.  V souladu s § 40 odst. 1 písm. d) je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního orgánu anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto správnímu orgánu, která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě. Z otisku razítka na obálce, ve které byl rozklad Úřadu doručen je zřejmé, že tato zásilka byla na poště podána dne 5.1.2009. Tomuto podání nepředcházelo žádné jiné podání ve smyslu § 37 odst. 4 zákona, tedy ústní, písemné do protokolu, v elektronické podobě či pomocí jiných technických prostředků. Přestože samotný rozklad je datován ke dni 22.12.2008, toto datum nemá z právního hlediska žádný význam a ve vztahu k posuzování včasnosti podání rozkladu je irelevantní.

18.  V této souvislosti pro úplnost dodávám, že originál rozkladu ze dne 22.12.2008 žádné další datum upřesňující časové souvislosti jeho odeslání neobsahoval. Dne 16.1.2009 bylo Úřadu doručeno odůvodnění rozkladu, které obsahovalo i kopii původního rozkladu zadavatele doplněnou o otisk razítka „Vypraveno dne 23.12.2008“. Totožný otisk razítka obsahovala i kopie původního rozkladu zadavatele doručená spolu s vyjádřením zadavatele k rozkladu vybraného uchazeče, které Úřad obdržel dne 20.1.2009. Opětovně však zdůrazňuji, že originál rozkladu výše uvedený otisk razítka neobsahoval a kopie původního rozkladu (jakkoli pozměněné) jsou jak pro věcné, tak pro meritorní posouzení rozkladu irelevantní. Zákon nicméně v této souvislosti v § 40 odst. 1 písm. d) jasně uvádí, že lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podána poštovní zásilka, která obsahuje podání, adresovaná věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Rozhodujícím pro posouzení včasnosti podaní rozkladu je tedy datum podání vyznačené na poštovní zásilce a ne datum uvedené na samotném podání.

19.  Na základě výše uvedených skutečností konstatuji, že tím, že zadavatel neuplatnil své právo podat rozklad nejpozději dne 29.12.2008 a učinil tak až 5.1.2009, došlo k zániku práva na podání rozkladu jeho neuplatněním ve stanovené patnáctidenní lhůtě a podaný rozklad je tedy posuzován jako opožděný.

V.   Závěr

20.  Po zvážení aspektů dané věci a po zjištění, že nastaly skutečnosti odůvodňující zamítnutí rozkladu pro opožděnost podle § 92 odst. 1 správního řádu, jsem rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

  Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu odvolat.

  Ing. Martin Pecina, MBA

  předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

1.  Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

2.  JUDr. Jan Pavlok, Ph. D., advokát se sídlem AK Na Příkopě 391/7, 110 00 Praha 1

3.  spis.

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz