číslo jednací: S243/2008/VZ-21823/2008/530/Va

Instance I.
Věc Právní pomoc v rámci privatizace bytového fondu m. č. Praha 10
Účastníci
  1. Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 zák. 137/2006 Sb. - porušení s vlivem na pořadí úspěšnosti - uložení nápravy
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 16. 4. 2009
Související rozhodnutí S243/2008/VZ-21823/2008/530/Va
R206/2008/02-4052/2009/310/ZČt
R001/2009/VZ-4075/2009/310/ZČt
Dokumenty file icon dokument ke stažení 90 KB

Č. j. S243/2008/VZ-21823/2008/530/Va

V Brně dne 8. prosince 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 4. 9. 2008 z moci úřední, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Městská část Praha 10, IČ 00063941, se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, zastoupená Mgr. Vladislavem Lipovským, starostou,

·  vybraný uchazeč – JUDr. Jan Pavlok, Ph. D., advokát, IČ 66198836, se sídlem AK  Na Příkopě 391/7, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Právní pomoc v rámci privatizace bytového fondu m. č. Praha 10“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému veřejných zakázek uveřejněno dne 11. 4. 2008 pod evidenčním číslem 60016454 a následně opraveno pod týmž evidenčním číslem dne 3. 6. 2008,

rozhodl takto:

I.

  Zadavatel – Městská část Praha 10 – nedodržel postup stanovený v ustanovení § 56 odst. 7 písm. c)  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že v oznámení o zahájení zadávacího řízení vymezil požadavek na prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. b) citovaného zákona mimo jiné tím, že požadoval, aby byl členem realizačního týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, minimálně jeden advokát s minimální praxí 20 let jako advokát, neboť tak nevymezil minimální úroveň tohoto kvalifikačního kritéria, která by odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. Uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

  Jako opatření k nápravě za nedodržení postupu uvedeného v bodu I. výroku rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší zadávací řízení.

II.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Městská část Praha 10 – ukládá:

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2430850001.

Odůvodnění

Městská část Praha 10, IČ 00063941, se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, zastoupená Mgr. Vladislavem Lipovským, starostou (dále jen „zadavatel“), uveřejnila podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 11. 4. 2008 pod evidenčním číslem 60016454 a následně opravila pod týmž evidenčním číslem dne 3. 6. 2008, oznámení  o zahájení zadávacího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Právní pomoc v rámci privatizace bytového fondu m. č. Praha 10“, a to formou otevřeného řízení (dále jen „veřejná zakázka“).

Zadavatel v bodu III.1.4) oznámení o zakázce uvedl jako „další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá“ požadavek, aby uchazeč v nabídce doložil, že „je schopen zajistit poskytování předmětných služeb v okruhu do 2 km /vzdušnou čarou/ od předmětného objektu tzn. od Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10. Tuto skutečnost uchazeč doloží např. nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou, smlouvou  o smlouvě budoucí nájemní nebo podnájemní, dokladem o vlastnictví nemovitosti apod.“  Úplné znění předmětného požadavku pak zadavatel uvedl v bodu 8.6.4. zadávací dokumentace nazvané „Základní údaje zadávací dokumentace“, kde za citovaný text dále uvedl, že ke kancelářím či jiným prostorům, vhodným pro plnění zakázky, si zadavatel  vyhrazuje právo fyzické kontroly těchto prostor.

Zadavatel v bodu III.2.3) oznámení o zakázce dále vymezil své požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů, přičemž mimo jiné uvedl, že dokladem nezbytným k posouzení, zda byly jeho požadavky splněny je  „specifikace realizačního týmu, jež se bude podílet na plnění veř. zak., zejm. právníků zajišťujících kontrolu jakosti“ a v rámci vymezení minimální úrovně pak zadavatel uvedl, že požaduje „min. 1 advokát zapsaný v seznamu advokátů ČAK, oprávněný poskytovat právní služby na území ČR o právu ČR, s min. praxí 20 let jako advokát“.  

  Požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů pak dále zadavatel rozvedl v zadávací dokumentaci nazvané „kvalifikační dokumentace“, a to mimo jiné pod bodem 1.5.2., z něhož vyplývá, že dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici pro plnění veřejné zakázky realizační tým, v němž je minimálně jeden vedoucí advokát, dva advokáti a dva advokátní koncipienti, přičemž u vedoucího advokáta zadavatel uvedl jako svůj požadavek „s minimální praxí 20 let jako advokát“.   

Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel celkem tři nabídky uchazečů. Po posouzení nabídek hodnotící komise dospěla k závěru, že dva z uchazečů nesplnili podmínky zadání dle požadavků zadavatele (viz „zpráva o posouzení a hodnocení nabídek“ ze dne  25. 6. 2008), přičemž zadavatel následně dne 27. 6. 2008 rozhodl o vyloučení těchto uchazečů. 

Zadavatel pak dne 16. 7. 2008 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky uchazeče JUDr. Jan Pavlok, Ph. D., advokát, IČ 66198836, se sídlem AK Na Příkopě 391/7,  110 00 Praha 1  (dále jen „vybraný uchazeč“).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona příslušný k dohledu nad dodržováním tohoto zákona, obdržel podnět, na základě kterého požádal zadavatele o zaslání dokumentace o zadávání šetřené veřejné zakázky.

S podáním podnětu a jeho obsahem seznámil Úřad zadavatele dopisem č. j. P390/2008/VZ-13124/2008/530/Va ze dne 30. 6. 2008. V obdrženém podnětu je mimo jiné uvedeno, že zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce doložil, že je schopen zajistit poskytování požadovaných služeb v okruhu do 2 km od sídla zadavatele, přičemž pisatel podnětu považuje tento požadavek zadavatele za diskriminační, neboť zvýhodňuje uchazeče z určitého území. Dále z podnětu vyplývá, že zadavatel v rozporu s § 6 zákona požaduje, aby jeden ze členů realizačního týmu měl jako advokát praxi 20 let.

Dne 14. 7. 2008 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k obsahu podnětu, ze kterého zejména vyplývají následující skutečnosti.

Zadavatel k požadavku na zajištění předmětných služeb v okruhu do 2 km od jeho  sídla uvedl, že předmětem veřejné zakázky je i jednání s kupujícími bytových jednotek, přičemž je v zájmu občanů dané městské části, aby jednání byla dostupná v blízkosti jejich bydliště. K problematice požadavku advokátní praxe v délce nejméně 20 let pak zadavatel uvedl, že jeho požadavkem bylo, aby výběr dodavatele byl proveden pouze z okruhu dostatečně zkušených advokátů.

Po přezkoumání předložené dokumentace získal Úřad pochybnost, zda byly rozhodnutí a úkony zadavatele učiněné při zadávání předmětné veřejné zakázky učiněny v souladu se zákonem, a proto zahájil ve věci přezkoumání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele správní řízení z moci úřední.

Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel a vybraný uchazeč.

Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli dopisem č. j. S243/2008/VZ-17568/2008/530/Va ze dne 2. 9. 2008, ve kterém ho seznámil se zjištěnými skutečnostmi, tj. pochybnostmi, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, zejména, zda zadavatel bezdůvodně nediskriminoval skupinu dodavatelů, kteří nejsou advokáty s minimální praxí 20 let.   

Úřad dále zadavateli usnesením č. j. S243/2008/VZ-17569/2008/530/Va ze dne  2. 9. 2008 stanovil lhůtu k navržení důkazů, či učinění jiných návrhů a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Současně Úřad stanovil zadavateli lhůtu k předložení vyjádření, jaké další úkony učinil v době od odeslání dokumentace veřejné zakázky do obdržení usnesení, zejména, zda v tomto období rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, neboť předložená dokumentace neobsahuje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.  

Úřad dne 2. 9. 2008 vydal pod č.j. S243/2008/VZ-17571/2008/530/Va  rozhodnutí  o předběžném opatření, kterým zadavateli zakázal uzavřít smlouvu v zadávacím řízení do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno. 

Dne 4. 9. 2008, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení zadavateli doručeno,  bylo zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele Úřadem.

Zadavatel se ke skutečnostem uvedeným v oznámení o zahájení správního řízení vyjádřil dopisem ze dne 18. 9. 2008, ve kterém mimo jiné uvedl následující skutečnosti.

K požadavku na zajištění poskytování požadovaných služeb v okruhu do 2 km od sídla zadavatele uvedl, že tento požadavek nepovažuje za diskriminační, neboť je v zájmu občanů městské části, aby jednání ohledně uzavírání kupních smluv bylo dostupné v blízkosti jejich bydliště, přičemž každý uchazeč má možnost si zajistit místo v okolí 2 km od sídla zadavatele. Způsob zajištění tohoto místa ponechal zadavatel na vůli uchazečů s tím, že uchazeč nemusel uzavírat přímo nájemní smlouvu, ale postačilo prokázání, že bude mít v případě, že bude vybrán k realizaci veřejné zakázky, k dispozici toto místo. Určení místa plnění považuje zadavatel za své legitimní právo.

K otázce požadavku na minimální advokátní praxi 20 let u jednoho člena týmu zadavatel uvedl, že si je vědom, že by předmětnou zakázku byli pravděpodobně schopni realizovat i advokáti s kratší praxí, „avšak takovou skutečnost samu o sobě nelze považovat za diskriminaci, neboť takové úvahy by zcela popíraly samotný smysl možnosti zadavatele stanovit minimální rozsah technických kvalifikačních předpokladů“. Zadavatel dále uvedl, že dospěl k závěru, že „větší pravděpodobnost, že bude předmět plnění splněn kvalitně, bude dána, pokud bude součástí týmu advokátů alespoň jeden advokát, který vykonává praxi nejméně 20 let. Důvodem je to, že se jedná o změnu stávajících vztahů k bytům, které byly založeny před více než dvaceti lety, mnohde bude nutné použít nebo vycházet z tehdejší právní úpravy jakož i tehdejší právní praxe, a proto považuje zadavatel za vhodné, aby vybraný uchazeč měl ve svém týmu advokáta, který již v této předmětné době vykonával advokátní praxi. Zadavatel dále upozorňuje na to, že v České republice jsou nejméně stovky advokátů, kteří mají praxi v oboru v trvání alespoň 20 let, a dále na to, že nic nebrání uchazečům, aby případně prokázali část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele či ve sdružení s jiným advokátem“. Zadavatel má za to, že zákon neporušil.

Součástí stanoviska zadavatele bylo doplnění zadávací dokumentace - zadavatel předložil Úřadu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 7. 2008.

V návaznosti na předložení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky vydal Úřad dne 25. 9. 2008 pod č.j. S243/2008/VZ-19293/2008/530/Va usnesení, kterým přibral jako účastníka správního řízení vybraného uchazeče a současně všem účastníkům správního řízení stanovil „nové“ lhůty k navržení důkazů, učinění návrhů a vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Vybranému uchazeči bylo pak v příloze tohoto usnesení zasláno  i oznámení o zahájení správního řízení.   

Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávací dokumentace  a vyjádření zadavatele konstatuje, že zadavatel při stanovení zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Stanovení technického kvalifikačního předpokladu - „min. 1 advokát zapsaný v seznamu advokátů ČAK, oprávněný poskytovat právní služby na území ČR, s min. praxí 20 let jako advokát“.

  Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Podle § 56 odst. 2 písm. b) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel požadovat seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Podle § 56 odst. 7 zákona je ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům  veřejný zadavatel povinen v oznámení o zahájení zadávacího řízení stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů, uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

  V šetřeném případě zadavatel uvedl své požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů mimo jiné i svým požadavkem na to, aby vedoucí advokát, který má být členem realizačního týmu, měl minimální praxi 20 let jako advokát (viz požadavky zadavatele specifikované výše).

  Úřad po přezkoumání postupu zadavatele i obsahu zadávacích podmínek neshledal objektivní skutečnosti na straně zadavatele, které by odůvodňovaly jeho požadavek na praxi jednoho z advokátů v délce minimálně 20 let. Jak je zřejmé z vymezení předmětu plnění veřejné zakázky uvedeného jak v oznámení zadávacího řízení, tak i v zadávací dokumentaci, předmětem šetřené veřejné zakázky je poskytování „běžných“ právních služeb, které spočívají v zajištění právní pomoci při prodeji bytových jednotek (tedy např. příprava smluv, příprava návrhu na zápis změny vlastnického práva do katastru nemovitostí, odborné konzultace s tímto související atd.), tedy právních služeb, které musí být schopen poskytnout každý advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Na této skutečnosti nic nemění ani fakt, že „se jedná o změnu stávajících vztahů k bytům, které byly založeny před více než dvaceti lety“ a že bude nutné „vycházet z tehdejší právní úpravy jakož i tehdejší právní praxe“, neboť každý „kvalifikovaný“ advokát by měl být schopen se v „tehdejší“ právní úpravě orientovat a právní služby tohoto charakteru řádně poskytnout. Navíc při připuštění takového požadavku zadavatele při vymezení kvalifikace by mohlo v praxi  u některých zakázek na právní služby docházet i k paradoxům, že by nebylo advokáta, který by „již v této předmětné době vykonával advokátní praxi“, neboť by se např. jednalo o situaci, když by předmětem právní pomoci byla i znalost předpisů vztahujících se k restitučním nárokům založených na vztazích jejichž počátek pramení z 19. století. Požadavek zadavatele na minimální praxi u vedoucího advokáta spočívající v délce nejméně 20 let považuje Úřad za diskriminační a nepřiměřený předmětu veřejné zakázky, tudíž za učiněný v rozporu se zákonem, přičemž stanovení nezákonného kritéria zužujícího potencionální uchazeče pouze na uchazeče s takto dlouhou délkou praxe mohlo v šetřeném případě odradit další zájemce   o danou veřejnou zakázku mající zkušenosti s realizací obdobných veřejných zakázek  a podstatně tak mohlo ovlivnit i pořadí úspěšnosti nabídek. K tomu Úřad dále poznamenává, že pisatel podnětu, na jehož podkladě pak následně Úřad rozhodl o zahájení správního řízení z moci úřední, ve svém podnětu uvedl, že „způsob, jakým je toto zadávací řízení nastaveno, nás zcela odradil od podání nabídky“, existuje tedy „konkrétní“ zájemce o předmětnou veřejnou zakázku, kterého zadavatelem nastavené zadávací podmínky odradily od podání své nabídky, přičemž lze současně předpokládat i existenci dalších zájemců, které postup zadavatele od podání nabídky také odradil.   

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 56 odst. 7 písm. c) zákona, když v oznámení o zahájení zadávacího řízení požadoval k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů doložení, že vedoucí advokát má minimální praxi 20 let jako advokát, neboť tak nevymezil minimální úroveň tohoto kvalifikačního kritéria, která by odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění dané veřejné zakázky. Uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť není vyloučeno, že by zadavateli nenabídl jiný uchazeč s kratší délkou advokátní praxe i lepší smluvní podmínky. Smlouva na daný předmět plnění dosud nebyla uzavřena. Předmětné porušení zákona pak bylo důvodem pro rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, neboť  se zadavatel dopustil závažného porušení zákona již při vymezování zadávacích podmínek dané veřejné zakázky a nápravu nelze sjednat jiným způsobem (viz dále).

Stanovení „další zvláštní podmínky“ uvedené v bodu III.1.4) oznámení zadávacího řízení

  Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

  Podle § 17 písm. l) zákona se rozumí zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky. 

Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

Podle § 44 odst. 3 písm. g) zákona musí zadávací dokumentace obsahovat alespoň jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.  

Jak vyplývá z textu oznámení zadávacího řízení i z textu zadávací dokumentace, zadavatel si jako zvláštní podmínku stanovil, aby uchazeč doložil ve své nabídce, že je schopen zajistit poskytování požadovaných právních služeb v okruhu do 2 km od sídla zadavatele a tuto skutečnost měl uchazeč ve své nabídce doložit např. nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou, smlouvou o smlouvě budoucí, dokladem o vlastnictví nemovitosti apod. K tomu Úřad dále uvádí, že je možné, aby zadavatel v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky stanovil podmínku, že uchazeči budou své služby poskytovat v určitém místě, pokud je tento požadavek odůvodněn předmětem plnění veřejné zakázky. V šetřené případě pak lze uznat požadavek zadavatele na poskytování právních služeb v okruhu do 2 km od sídla zadavatele, neboť předmětem plnění veřejné zakázky je mimo jiné i jednání s oprávněnými osobami, zajištění jejich podpisu, popř. odborné konzultace, přičemž se bude jednat o prodej bytových jednotek na území městské části Prahy 10. Zájem zadavatele na tom, aby „jednání a uzavírání kupních smluv bylo dostupné v blízkosti jejich bydliště“ je tedy možné považovat za úměrný charakteru předmětu plnění veřejné zakázky a také za opodstatněný ve vztahu k tomuto předmětu. Současně však Úřad nepovažuje za opodstatněné ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky, aby zadavatel požadoval předem (tedy ještě ve stádiu zadávacího řízení) po uchazečích, aby doložili ve svých nabídkách i vztah k určitému konkrétnímu místu, v němž budou služby poskytovány (tedy např. nájemní smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí atd.). Úřad má za to, že pro daný předmět plnění postačuje, aby dal zadavatel uchazečům možnost požadovaný smluvní vztah k určitému místu vytvořit až následně, tedy po výběru nejvhodnější nabídky.    

  Vzhledem ke skutečnosti, že Úřad přistoupil ke zrušení zadávacího řízení, již dále nezkoumal konkrétní vliv předmětné podmínky zadavatele na dané zadávací řízení. Současně však Úřad doporučuje zadavateli, aby v „novém“ zadávacím řízení stanovil tento svůj požadavek jako podmínku zadávacího řízení adekvátně předmětu plnění veřejné zakázky  a tudíž, aby umožnil uchazečům smluvní vztah ke konkrétnímu místu, v němž budou své služby poskytovat, vytvořit až po výběru nejvhodnější nabídky.

V souvislosti s výše uvedenou zvláštní podmínkou zadavatele Úřad dále konstatuje, že v rámci přezkoumání obsahu jednotlivých podaných nabídek uchazečů o veřejnou zakázku zjistil, že dva z uchazečů (kteří byli zadavatelem vyloučeni ze zadávacího řízení) ve svých nabídkách doložili nájemní smlouvu a smlouvu o pronájmu nemovitosti, a to na prostory, které se nachází v částech Praha, Žižkov (ulice Husitská) a Praha 4 – Podolí (ulice Ve svahu). Nabídka vybraného uchazeče pak obsahuje nájemní smlouvu, kterou má tento uchazeč uzavřenou s městskou částí Praha 10 (tedy přímo se zadavatelem), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor na ulici Vršovická 68 (tedy v sídle zadavatele), a to s účinností od 1. 5. 2008 na dobu neurčitou (tedy zhruba od doby trvání zakázky – dle obchodních podmínek stanovených v zadávací dokumentaci byl předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky červen 2008). Na základě uvedených skutečností se nabízí otázka, zda by neměl zadavatel v „novém“ zadávacím řízení zvážit možnost umožnit uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, aby poskytoval požadované právní služby v sídle zadavatele (v případě, že již k termínu podání nabídek nemá upraven smluvní vztah k jinému místu, které se nachází v okruhu 2 km od sídla zadavatele). Vzhledem k tomu, že Úřad rozhodl o zrušení zadávacího řízení z jiných důvodů, než je stanovení jiných požadavků zadavatele na plnění veřejné zakázky, a zadavatel má možnost tuto podmínku v „novém“ zadávacím řízení vymezit v souladu s výše uvedeným názorem Úřadu, Úřad se již dále tímto požadavkem zadavatele nezabýval.

Uložení nápravného opatření

V předmětném správním řízení bylo prokázáno, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 56 odst. 7 písm. c) zákona, neboť v oznámení o zakázce požadoval k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů doložení minimální praxe jednoho z členů realizačního týmu v délce nejméně 20 let. Uvedeným postupem zadavatele mohl být podstatně ovlivněn i výběr nejvhodnější nabídky. Nediskriminační stanovení požadovaných technických kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, jsou skutečnosti důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v případném zadávacím řízení, a to jak v době zveřejnění oznámení o zakázce v informačním systému o veřejných zakázkách, tak i po převzetí zadávací dokumentace. Nedodržení zákonem stanovených postupů ze strany zadavatele mohlo ovlivnit počet obdržených nabídek, přičemž nelze vyloučit skutečnost, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, podali by nabídky i další uchazeči, kteří realizovali obdobný předmět plnění, a to i když nemají ve svém realizačním týmu jednoho z advokátů s minimální praxí 20 let, přičemž tito uchazeči mohli podat nabídky s výhodnějšími podmínkami pro zadavatele.

Závěrem Úřad uvádí, že při rozhodování podle § 118 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel závažně pochybil již při stanovení požadovaných technických kvalifikačních předpokladů, musel Úřad zrušit předmětné zadávací řízení.  

Pro informaci Úřad dále uvádí, že podle § 84 odst. 7 zákona je zadavatel povinen odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému podle  § 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí. Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen doručit písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 5 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu. Pro úplnost k této problematice Úřad uvádí, že v daném případě nejsou uvedené lhůty vázány na „přijetí rozhodnutí“ zadavatele, ale je pro jejich počátek rozhodující okamžik nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

Náklady řízení

Podle § 119 odst. 2 zákona, je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 tohoto zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení  o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že zadávací řízení bylo tímto rozhodnutím zrušeno, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Pavel Herman

ředitel sekce veřejných zakázek

Obdrží:

Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

JUDr. Jan Pavlok, Ph. D., advokát, sídlem AK Na Příkopě 391/7, 110 00 Praha 1

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz