číslo jednací: VZ/S318/06

Instance I.
Věc Regulační plán centra města Zlína
Účastníci
 1. Statutární město Zlín
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 101 odst. 1 - porušení zák. bez vlivu na pořadí úspěšnosti nabídek
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 13. 7. 2007
Související rozhodnutí VZ/S318/06
R056,107/2007/02-12625/2007/310-Šp
Dokumenty file icon dokument ke stažení 135 KB

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhoinstančním rozhodnutím č. j. R056,107/2007/02-12625/2007/310-Šp ze dne 10.7.2007. Obě citovaná rozhodnutí nabyla právní moci dne 13.7.2007.

Č. j. S318/2006-02633/2007/530-LB

V Brně dne 31.1.2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., ve správním řízení zahájeném dne 26.10.2006 na návrh stěžovatele ze dne 24.10.2006 podle § 96 cit. zákona, jehož účastníky jsou

 • zadavatel - statutární město Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, zastoupené PhDr. Irenou Ondrovou, primátorkou,

 • navrhovatel - společnost STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o., se sídlem Na Dračkách 852/15, 162 00 Praha 6-Střešovice, IČ 26506483, a

účastníci sdružení založeného na základě Dohody o sdružení ze dne 28.5.2006, kterým byla veřejná zakázka přidělena

 • Ing. arch. Zdeněk Chládek, Csc., IČ 12217417, a

 • Ing. arch. Pavel Chládek, IČ 75675056, se sídlem Kamenná 4052/12, 760 01 Zlín, zast. Ing. arch. Zdeňkem Chládkem, Csc.,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce "Regulační plán centra města Zlína", zadávané podle § 25 odst. 2 písm. d) citovaného zákona, v jednacích řízeních bez uveřejnění zahájených výzvou ze dne 16.1.2006 a výzvou ze dne 11.5.2006,

rozhodl podle § 101 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., takto:

I.

Zadavatel - statutární město Zlín nesplnil povinnost dodržet zásadu transparentnosti stanovenou v § 25 odst. 1 zákona, neboť v průběhu jednacího řízení bez uveřejnění změnil váhy dílčích kritérií ekonomické výhodnosti nabídky, avšak tento úkon podstatně neovlivnil stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.

II.

Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., v návaznosti na § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se zadavateli statutárnímu městu Zlín ukládá:

uhradit náklady řízení ve výši 1 000,-- Kč(jeden tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 3180650001.

Odůvodnění

Statutární město Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, zastoupené PhDr. Irenou Ondrovou, primátorkou (dále jen "zadavatel"), učinilo podle § 27 odst. 5 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen "zákon"), dne 16.1.2006 písemnou výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění za účelem zadání podlimitní veřejné zakázky na služby "Regulační plán centra města Zlína".

V podmínkách výzvy zadavatel požadoval, aby vítězní účastníci Urbanisticko-architektonické soutěže Zlín - centrum vyhlášené dne 21.1.2005 předložili návrh smlouvy zohledňující výsledky uvedené veřejné soutěže o návrh a zkušenosti v ní získané, a dále aby doložili kvalifikační předpoklady dle zákona.

Výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění zaslal zadavatel dvěma vítězným účastníkům výše cit. veřejné soutěže o návrh - společnosti STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o., se sídlem Na Dračkách 852/15, 162 00 Praha 6-Střešovice, IČ 26506483 (dále jen "STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o."), a sdružení založenému na základě Dohody o sdružení ze dne 28.5.2006, které tvoří Ing. arch. Zdeněk Chládek, Csc., IČ 12217417, a Ing. arch. Pavel Chládek, IČ 75675056, se sídlem Kamenná 4052/12, 760 01 Zlín, zast. Ing. arch. Zdeňkem Chládkem, Csc. (dále jen "Ing. arch. Zdeněk Chládek, Csc.").

Společné jednání zadavatele se zástupci dodavatelů se konalo ve dnech 9.2.2006, 14.3.2006, 22.3.2006 a 29.3.2006. Na prvním jednání dne 9.2.2006 převzal zadavatel od dodavatelů dokumentaci o splnění kvalifikačních předpokladů a návrh smlouvy o dílo. Dodavatelé současně prohlásili, že budou vystupovat "jako jeden tým" jak vyplývá ze zápisu z jednacího řízení ve věci veřejné zakázky zadané v jednacím řízením bez uveřejnění na: Regulační plán centra města Zlína z téhož dne. Na jednání dne 14.3.2006 jednal zadavatel s oběma dodavateli o ceně díla. Stávající nabídková cena dodavatelů ve výši 7 mil. Kč nebyla pro zadavatele s ohledem na limit finančních prostředků, které byly na území vymezené v předmětné veřejné zakázce v rozpočtu vyčleněny, přijatelná. Novou cenu nabízenou dodavateli při zachování rozsahu předmětu díla ve výši 4,6 mil. Kč bez DPH zadavatel akceptoval. Dne 22.3.2006 se uskutečnila pracovní schůzka ke znění smlouvy. Na jednání dne 29.3.2006 se právní zástupci zadavatele a dodavatelů dohodli, že je nezbytné, aby dodavatelé ve smyslu § 30 odst. 7 zákona písemně deklarovali dohodu o vzájemných právech a povinnostech vůči sobě i vůči zadavateli v rámci plnění veřejné zakázky.

Vzhledem k tomu, že dodavatelé od dohody ve smyslu § 30 odst. 7 zákona odstoupili, rozhodla Rada města Zlína jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na svém zasedání dne 3.4.2006 usnesením č. 276/7R/2006 o zrušení jednacího řízení bez uveřejnění zahájeného dne 16.1.2006 podle § 68 odst. 1 zákona, což oznámil zadavatel všem dodavatelům dopisem ze dne 4.4.2006.

Dne 11.5.2006 učinil zadavatel novou písemnou výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, v níž vyzval dodavatele STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o. a Ing. arch. Zdeňka Chládka, Csc. k podání nabídky na zpracování Regulačního plánu centra města Zlína a stanovil termín otevírání obálek s nabídkami. K předmětné výzvě byla přiložena zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy.

V zadávací dokumentaci v části nazvané "Způsob hodnocení nabídek" stanovil zadavatel jako základní kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky s následujícími dílčími kritérii s přidělením vah:

nabídková cena 20 %

způsob provedení předmětu VZ z hlediska: 70 %

 • reálnosti a realizovatelnosti způsobu provádění regulace území, které umožní postupné dotváření centra města

 • míry zásahů do současného stavu území a režim uskutečnění (realizace) jednotlivých stavebních kroků

 • navržené etapizace realizace výstavby dle soutěžního návrhu

 • výčtu podmiňujících a vyvolaných investic v území

četnost pracovních schůzek, dosažitelnost zhotovitele v průběhu prací 10 %

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") v dalším textu ponechává označení nabídka v uvozovkách, přičemž dodává, že se nejedná o nabídku ve smyslu § 17 písm. b) zákona.

Usnesením Rady města Zlína č. 404/10R/2006 ze dne 26.5.2006 jmenoval zadavatel pro jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění sedmičlennou skupinu, kterou nazval "hodnotící komise veřejné zakázky". Orgán dohledu v dalším textu uvádí zkrácený název "komise", přičemž dodává, že se nejedná o hodnotící komisi ve smyslu § 57 odst. 1 zákona.

Na svém prvním jednání dne 7.6.2006 za účasti zástupců dodavatelů - společnosti STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o. a Ing. arch. Zdeňka Chládka, Csc. převzala komise uzavřené obálky s písemnými "nabídkami". Po provedení kontroly úplnosti komise přítomným dodavatelům otevírání obálek sdělila nabídkovou cenu a dále že obě nabídky jsou z hlediska požadovaných náležitostí dle zadávací dokumentace úplné. Poté komise vyzvala oba dodavatele k případnému dovysvětlení podaných nabídek. Z protokolu o "Otevírání obálek nabídek k veřejné zakázce na zpracování Regulačního plánu centra města Zlína" z téhož dne vyplývá, že nabídková cena dodavatele Ing. arch. Zdeňka Chládka, Csc. činila 4 600 000,- Kč bez DPH a nabídková cena dodavatele STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o. 2 997 000,- Kč bez DPH.

Komise se k dalšímu jednání sešla postupně ve dnech 12.6.2006, 30.6.2006 a 31.8.2006. Jak vyplývá ze "Zasedání hodnotící komise k veřejné zakázce na zpracování Regulačního plánu centra města Zlína" ze dne 12.6.2006 členové komise se na druhém jednání dohodli, že oba dodavatelé budou vyzváni k účasti na samostatných jednáních, na kterých budou seznámeni s dalším postupem ve věci veřejné zakázky, a to s možností doplnit či upravit do konkrétního termínu své nabídky, o kterých posléze hodnotící komise s konečnou platností rozhodne.

Ke třetímu samostatnému jednání s každým z dodavatelů se komise sešla dne 30.6.2006. Na tomto jednání komise za přítomnosti notáře jednala s Ing. arch. Zdeňkem Chládkem, Csc. zejména o nabídkové ceně, a o případných dalších úpravách výše ceny nabízené v jeho nabídce, resp. o jejím snížení. Poté komise projednala s dodavatelem STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o. dílčí části jeho "nabídky", které dosud shledávala nejasné či nevyhovující zadávacím podmínkám a vyzvala jej k jejich písemnému doplnění. Dne 31.8.2006 se uskutečnilo závěrečné jednání komise. Průběh jednání komise sledoval a notářským zápisem osvědčil jménem notářky Mgr. Svatavy Smolkové její zástupce Mgr. Ondřej Smolka.

Ze "Zápisu ze dne 31.8.2006 - Vyhodnocení Výběrového řízení na zpracování Regulačního plánu centra města Zlína" vyplývá, že komise po otevření obálek s konečnými "nabídkami" dodavatelů obsahujícími doplnění na základě projednaných požadavků zadavatele, provedla vyhodnocení "nabídek" podle dílčích kritérií ekonomické výhodnosti nabídek stanovených v zadávacích podmínkách. Po vyhodnocení "nabídek" dle stanovených dílčích kritérií komise stanovila následující pořadí úspěšnosti nabídek níže uvedených dodavatelů, takto:

1. Ing. arch. Zdeňek Chládek, Csc.

2. STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o.

Rozhodnutím č. j. MMZL 1967/2006 ze dne 18.9.2006 přidělil zadavatel veřejnou zakázku dodavateli Ing. arch. Zdeňku Chládkovi, Csc. Proti cit. rozhodnutí zadavatele, které bylo dodavateli STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o. doručeno dne 25.9.2006, podal jmenovaný dodavatel nedatovaným dopisem námitky, které zadavatel podle vlastního podacího razítka obdržel dne 6.10.2006. Po posouzení oprávněnosti podaných námitek zadavatel svým rozhodnutím č. j. 74250/06 ze dne 13.10.2006 námitkám dodavatele STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o. nevyhověl. Uvedené rozhodnutí zadavatele obdržel stěžovatel dle dodejky dne 17.10.2006.

Vzhledem k tomu, že dodavatel STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o. (dále také "navrhovatel") nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 24.10.2006 návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Orgán dohledu obdržel návrh dne 26.10.2006 a tímto dnem bylo podle § 96 odst. 2 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Navrhovatel ve svém návrhu namítá, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění nedodržel zásadu stejného zacházení se všemi zájemci a zásadu zákazu diskriminace, čímž porušil ustanovení § 25 odst. 1 zákona. Podle názoru navrhovatele zadavatel v průběhu jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění diskriminačním způsobem zvýhodňoval druhého soutěžícího, přičemž v rámci tohoto zvýhodňování použil zadavatel i zcela netransparentní zadávací podmínky, které měnil tak, aby vyhovovali druhému soutěžícímu, uvádí dále navrhovatel. Navrhovatel v této souvislosti namítá nadbytečnost požadavku zadavatele na popis "způsobu provedení díla" obsaženého v zadávací dokumentaci, a uvádí, že způsob provedení Regulačního plánu je jednoznačně určen v § 11 (a dalších) stavebního zákona.

S ohledem na výše uvedené je navrhovatel přesvědčen, že předmětná veřejná zakázka byla přidělena druhému soutěžícímu na základě zmanipulovaného jednacího řízení bez uveřejnění, aniž by druhý soutěžící prokázal to hlavní, co zákon požaduje, tedy, že jeho nabídka je pro zadavatele celkově ekonomicky výhodnější, a to jak cenou tak dalšími atributy, přičemž tyto další atributy jsou dány především stavebním zákonem, takže nižší cena je rozhodně pro celkovou ekonomickou výhodnost velmi významná ne-li rozhodující. Navrhovatel dále poukazuje na skutečnost, že Ing. arch. Zdeněk Chládek, Csc. dosud nikdy regulační plán, ani žádný jiný druh územně plánovací dokumentace, který byl předmětem veřejné zakázky, nezpracoval, a neplní tak základní kvalifikační požadavky.

S odkazem na skutečnosti uváděné v návrhu se navrhovatel domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky a uložení opatření k nápravě ve formě zahájení nového jednacího řízení bez uveřejnění.

Kauci uhradil navrhovatel s podáním návrhu.

O podání návrhu vyrozuměl orgán dohledu zadavatele dopisem č. j. S318/2006-19295/2006/530-LB ze dne 30.10.2006, který zadavatel obdržel dne 6.11.2006.

K výše uvedenému návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podal zadavatel v souladu s § 97 odst. 4 zákona dopisem ze dne 10.11.2006 orgánu dohledu své vyjádření, v němž popisuje průběh jednacích řízení bez uveřejnění zahájených výzvami ze dne 16.1.2006 a 11.5.2006. Zájemci - autoři vítězných návrhů urbanisticko-architektonické soutěže Zlín-centrum - při jednání dne 9.2.2006 předali dokumentaci o splnění kvalifikačních předpokladů a návrh smlouvy o dílo, uvádí zadavatel, a prohlásili, že budou vystupovat na základě předložené smlouvy o sdružení jako jeden tým. Na jednání konaném dne 28.3.2006 vyslovil zadavatel požadavek na předložení smlouvy o spolupráci uzavřené mezi uchazeči, která by byla přílohou smlouvy o dílo, a z níž by vyplývalo, že uchazeči budou vůči zadavateli při plnění veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. Tento požadavek zadavatele byl odůvodněn projevujícími se neshodami mezi oběma zájemci a jejich snahou jednat individuálně a vůči sobě kontraproduktivně. Na základě sdělení, která obdržel zadavatel od obou zájemců a z nichž vyplynulo jejich odstoupení od úmyslu plnit veřejnou zakázku společně, zadavatel zadávací řízení zrušil. Po zrušení tohoto zadávacího řízení následovalo zahájení nového zadávacího řízení výzvou k jednání ze dne 11.5.2006. Komise na svém prvním jednání konaném dne 12.6.2006 přistoupila k posouzení nabídek, přičemž se shodla na nedostatečnosti nabídky dodavatele STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o., pokud jde o rozdělení a pojmenování jednotlivých etap plnění veřejné zakázky a o požadavek zadavatele obsažený v zadávací dokumentaci na uvedení myšlenkových a metodických východisek plnění veřejné zakázky. Komise tedy na svém dalším jednání dne 30.6.2006 vyzvala dodavatele STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o. k doplnění textové části nabídky v souladu s požadavky zadávací dokumentace. Přestože jmenovaný dodavatel nedodržel lhůtu stanovenou k doplnění nabídky, doplnění bylo komisí přijato a posouzeno, přičemž bylo opětovně shledáno jako nedostatečné, neboť neupřesnilo filozofický přístup dodavatele k řešení plnění veřejné zakázky, ale obsahovalo převážně obecné teze z oblasti zpracování územně plánovací dokumentace.

K námitce navrhovatele týkající se stanovení nesrozumitelných a diskriminujících hodnotících kritérií pro zadání veřejné zakázky zadavatel uvádí, že pro tento účel stanovil zcela transparentně jako základní kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, a jako dílčí kritéria zvolil nabídkovou cenu, dále způsob provedení předmětu veřejné zakázky z konkrétně daných hledisek specifikovaných v zadávací dokumentaci (tj. konkretizace a rozbor fází případného uskutečňování soutěžního návrhu v praxi) a dále dosažitelnost zhotovitele v průběhu prací.

Zadavatel rovněž nesouhlasí s názorem navrhovatele, že způsob provedení regulačního plánu je jednoznačně určen zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), neboť ustanovení § 11 stavebního zákona vymezuje pouze definici regulačního plánu obce, jeho skutečné provedení ("stanovení využití jednotlivých pozemků a určení regulačních prvků plošného a prostorového uspořádání obce") se návrh od návrhu může výrazně lišit.

Zadavatel dále uvádí, že hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu se zákonem a jeho prováděcí vyhláškou č. 240/2004 Sb, o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb., dle jejíhož § 8 se "hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti provádí bodovací metodou". Pro hodnocení nabídek hodnotící komise v souladu s tímto ustanovením použila bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce byla dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odrážela úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanovila pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější byla stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty, což byla nabídka dodavatele Ing. arch. Chládka.

S ohledem na výše uvedené považuje zadavatel návrh podaný navrhovatelem za neopodstatněný a navrhuje správní řízení zastavit.

Dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky obdržel orgán dohledu dne 16.11.2006.

Účastníky správního řízení podle § 99 zákona jsou:

 • zadavatel,

 • společnost STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o., se sídlem Na Dračkách 852/15, 162 00 Praha 6-Střešovice, IČ 26506483, jež podala návrh, a

 • účastníci sdružení založeného na základě Dohody o sdružení ze dne 28.5.2006, a to Ing. arch. Zdeněk Chládek, Csc., IČ 12217417, a Ing. arch. Pavel Chládek, IČ 75675056, se sídlem Kamenná 4052/12, 760 01 Zlín, zast. Ing. arch. Zdeňkem Chládkem, Csc. (uchazeč, kterému byla veřejná zakázka přidělena).

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu účastníkům řízení dopisem č. j. S318/2006-20623/2006/530-LB ze dne 20.11.2006. K zajištění účelu správního řízení vydal orgán dohledu usnesení z téhož dne, v němž stanovil účastníkům řízení lhůtu do 1.12.2006, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a vyjádřit své stanovisko podle odst. 2 téhož ustanovení zákona. Orgán dohledu stanovil účastníkům řízení dále lhůtu do 5.12.2006, v níž se mohou podle odst. 3 posledně cit. ustanovení zákona vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Dne 20.11.2006 orgán dohledu vyzval navrhovatele dopisem č. j. S318/2006-20662/2006/530-LB podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy zaplatil poplatek stanovený podle položky 64 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o správních poplatcích. Současně navrhovatele poučil, že nebude-li poplatek zaplacen ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy, zahájené řízení zastaví.

V reakci na oznámení o zahájení správního řízení zaslal Ing. arch. Zdeňek Chládek, Csc. orgánu dohledu písemnosti týkající se korespondence s navrhovatelem a zadavatelem.

Orgán dohledu přezkoumal na základě § 96 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávací dokumentace, vyjádření účastníků řízení, obsahu návrhu a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při stanovení vah dílčích hodnotících kritérií nepostupoval v souladu se zákonem, avšak jeho pochybení neovlivnilo stanovení pořadí nabídek. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti.

Náležitosti výzvy k jednání

Podle § 25 odst. 1 zákona je zadavatel povinen zadat nadlimitní i podlimitní veřejnou zakázku v zadávacím řízení, pokud zákon nestanoví jinak.

Podle § 41 písm. b) zákona zadavatel v jednacím řízení bez uveřejnění zahajuje zadávací řízení výzvou k jednání.

Podle § 45 odst. 1 zákona oznamuje zadavatel ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění písemně dodavateli nebo omezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení.

Podle § 45 odst. 2 zákona musí zadavatel ve výzvě k jednání uvést

a) informace o předmětu veřejné zakázky,

b) identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3 ,

c) informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci, pokud není součástí této výzvy, zejména informace o místě, době vyzvednutí a úhradě nákladů na pořízení zadávací dokumentace a lhůtě pro vyžádání zadávací dokumentace a vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci,

d) datum, hodinu a místo, kde se bude jednání konat.

Podle § 68 odst. 1 zákona je zadavatel oprávněn zrušit jednací řízení bez uveřejnění kdykoli bez uvedení důvodu.

V případě šetřené veřejné zakázky učinil zadavatel dne 16.1.2006 výzvu k jednání, která obsahovala všechny zákonem stanovené náležitosti. Oznámení o zrušení jednacího řízení bez uveřejnění odeslal zadavatel zájemcům dne 4.4.2006.

Rozhodne-li se zadavatel zahájené jednací řízení bez uveřejnění zrušit, může tak učinit kdykoliv bez uvedení důvodu, přičemž zrušení jednacího řízení bez uveřejnění nebrání vypsání nového zadávacího řízení.

Usnesením č. 276/7R/2006 zrušil zadavatel v souladu s § 68 odst. 1 zákona jednací řízení bez uveřejnění zahájené dne 16.1.2006.

Dne 11.5.2006 učinil zadavatel v souladu s § 45 odst. 2 zákona novou výzvu k jednání, kterou opětovně zaslal všem vítězným účastníkům veřejné soutěže o návrh. V předmětné výzvě zadavatel požadoval předložení písemných nabídek jednotlivými zájemci k jednání na prvním společném jednání za účasti komise a všech zájemců o veřejnou zakázku, které se konalo v místě a čase uvedeném ve výzvě. Jelikož i druhé jednací řízení bez uveřejnění proběhlo na základě výsledků soutěže o návrh a k jednání byli vyzváni oba vítězní účastníci, nepovažoval orgán dohledu skutečnost, že zadavatel vyhlásil jednací řízení bez uveřejnění opětovně za porušení zákona, neboť i v tomto případě byly splněny podmínky stanovené v § 27 odst. 5 zákona.

Zákon nevylučuje, aby kromě kogentních náležitostí, uvedených taxativním výčtem v § 45 odst. 2 zákona, zadavatel ve výzvě uvedl i další podmínky a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky a zadávacímu řízení, mimo výčet náležitostí výzvy uvedený v zákoně, a to podle svého uvážení. Pokud tedy zadavatel požadoval v rámci zadávacích podmínek prokázání kvalifikace či předložení "nabídek" nejsou tyto požadavky v rozporu se smyslem jednacího řízení, zvláště, když o některých částech "nabídky" zadavatel vyjednává, resp. umožní zájemcům nabídku upravit.

Průběh jednacího řízení

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona je zadavatel v zadávacím řízení povinen dodržovat zásady stejného zacházení se všemi zájemci a uchazeči s výjimkami uvedenými v § 87, zákazu diskriminace a transparentnosti.

Pro posuzování a hodnocení nabídek zadavatelem v jednacím řízení s uveřejněním platí v souladu s § 64 zákona ustanovení hlavy páté obdobně.

Podle § 65 odst. 1 zákona je zadavatel povinen v otevřeném nebo v užším řízení přidělit veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako

a) ekonomicky nejvýhodnější nabídka v případě zadání na základě ekonomické výhodnosti nabídky, nebo

b) nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Podle § 65 odst. 2 zákona zašle zadavatel rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky vybranému uchazeči neprodleně ostatním, nebyli-li ze zadávacího řízení vyloučeni. V rozhodnutí uvede identifikační údaje o vybraném uchazeči včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 60 odst. 1. Dále uvede z nabídky ty údaje, které byly předmětem hodnocení podle stanovených kritérií, včetně odůvodnění zadání veřejné zakázky tomuto uchazeči a odmítnutí ostatních uchazečů. Součástí rozhodnutí musí být vyhodnocení pořadí nabídek ostatních uchazečů.

Podle § 65 odst. 3 zákona pro přidělení veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění platí odst. 1 a 2 přiměřeně; jestliže zadavatel sjednává smluvní podmínky pouze s jediným zájemcem, odst. 2 se nepoužije.

Z ustanovení § 64 zákona tedy vyplývá, že zákon ponechává v případě jednacího řízení bez uveřejnění postup při posuzování a hodnocení podaných "nabídek" na zadavateli, neboť se hlava V část třetí zákona a tedy i vyhláška č. 240/2004 Sb, o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb., (dále jen "vyhláška"), na kterou odkazuje § 62 odst. 3 zákona na tento postup nevztahují, což však neznamená, že zadavatel nemůže při jednacím řízení bez uveřejnění pravidla uvedená v ustanoveních zákona (a vyhlášky) použít.

V šetřeném případě zvolil zadavatel jako základní kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky. Pro účely hodnocení stanovil zadavatel v zadávací dokumentaci tři dílčí hodnotící kritéria, kterým přiřadil váhy - 20 %, 70 % a 10% (viz výše str. 3).

Z protokolu o druhém jednání komise ze dne 12.6.2006 a notářského zápisu č. 125/2006 z téhož dne, který jménem Mgr. Svatavy Smolkové sepsal její zástupce Mgr. Ondřej Smolka a jehož obsahem je osvědčení o průběhu jednání komise vydané podle § 79 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších změn a doplnění, vyplývá, že v rámci zadavatelem stanoveného způsobu hodnocení nabídek byly změněny váhy dílčích kritérií, tak že prvnímu a druhému hodnotícímu kritériu byly přiřazeny váhy nové, a to následovně

nabídková cena 35 %

způsob provedení předmětu VZ z hlediska: 55 %

 • reálnosti a realizovatelnosti způsobu provádění regulace území, které umožní postupné dotváření centra města

 • míry zásahů do současného stavu území a režim uskutečnění (realizace) jednotlivých stavebních kroků

 • navržené etapizace realizace výstavby dle soutěžního návrhu

 • výčtu podmiňujících a vyvolaných investic v území

Smyslem určení váhy jednotlivých kritérií je transparentní vyjádření významu, který zadavatel jednotlivým parametrům "nabídek" bude při svém hodnocení přikládat. Tento údaj výrazně ovlivňuje postup a rozhodování dodavatele při vstupu do výběrového řízení, resp. formulování vlastní "nabídky" na podkladě jednání se zadavatelem.

Je na uvážení zadavatele jakou váhu udělí jednotlivým kritériím. Největší význam přisuzoval zadavatel v daném případě kritériu "způsob provedení předmětu VZ z hlediska: reálnosti a realizovatelnosti způsobu provádění regulace území, které umožní postupné dotváření centra města; míry zásahů do současného stavu území a režim uskutečnění (realizace) jednotlivých stavebních kroků; navržené etapizace realizace výstavby dle soutěžního návrhu; výčtu podmiňujících a vyvolaných investic v území" (dále jen "způsob provedení předmětu VZ"), kterému přiřadil v zadávací dokumentaci nejvyšší váhu 70 %. Druhým kritériem v pořadí co do významu, který zadavatel tomuto kritériu přisuzoval, byla "nabídková cena" s vahou 20 %. Zadavatel však v průběhu jednacího řízení bez uveřejnění původně deklarované váhy předmětných kritérií změnil, a to tak, že váhu nejdůležitějšího dílčího kritéria "způsob provedení předmětu VZ" s nejvyšší vahou ponížil o 15 % na 55 % za současného navýšení váhy dílčího kritéria "nabídková cena" na 35 %.

Jak vyplývá ze "Zápisu ze dne 31.8.2006 - Vyhodnocení Výběrového řízení na zpracování Regulačního plánu centra města Zlína", jehož průběh sledoval a notářským zápisem č. 167/2006 osvědčil Mgr. Ondřej Smolka, bylo v dílčím kritériu "způsob provedení předmětu VZ" uděleno dodavateli Ing. arch. Zdeňku Chládkovi, CSc. 5500 bodů, jakožto návrhu, který lépe splňuje podmínky zadávací dokumentace, kdežto dodavateli STUDIO AJT bylo uděleno 3410 bodů, kdy podkladem pro toto hodnocení byl výpočet průměru hodnot, které jednotliví členové komise nabídce dodavatele STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o. přidělili. Průměrná hodnota byla stanovena číslem 62, které bylo dosazeno do vzorce v připravené výpočetní tabulce. Takto provedený výpočet stanovil bodové ohodnocení nabídky dodavatele STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o. tak, jak je uvedeno výše. V kritériu "nabídková cena" s vahou 35 % byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nejnižší nabídka, tedy nabídka dodavatele STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o., která získala 3500 bodů, kdežto nabídka Ing. arch. Zdeňka Chládka, Csc. získala 2439,5 bodů. Pokud jde o třetí hodnotící kritérium byly nabídky obou dodavatelů srovnatelné, tudíž jim bylo přiděleno každému 1000 bodů. Na základě součtu výsledných hodnot komise sestavila pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek, přičemž nabídka dodavatele Ing. arch. Zdeňkem Chládkem, Csc. získala 8 939,5 bodů a nabídka dodavatele STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o. získala 7 910 bodů.

Z výše uvedeného je zřejmé, že nabídka dodavatele Ing. arch. Zdeňka Chládka, Csc. byla při hodnocení v rámci hodnotícího kritéria "způsob provedení předmětu VZ" vyhodnocena jako nejvýhodnější a získala nejvyšší počet bodů (5500), kdežto nabídka dodavatele STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r. o. se umístila až na druhém místě s počtem bodů (3410). I když byl tedy změnou vah provedenou zadavatelem snížen význam druhého hodnotící kritéria "způsob provedení předmětu VZ" oproti kritériu "nabídková cena", nemohla změna vahového poměru ovlivnit celkové hodnocení nabídek, a tím i stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.

Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel při tomto postupu porušil zásadu zakotvenou v § 25 odst. 1 zákona, a to zásadu transparentnosti, když dodatečně změnil váhy v dílčích kritériích "nabídková cena" a "způsob provedení předmětu VZ z hlediska: reálnosti a realizovatelnosti způsobu provádění regulace území, které umožní postupné dotváření centra města; míry zásahů do současného stavu území a režim uskutečnění (realizace) jednotlivých stavebních kroků; navržené etapizace realizace výstavby dle soutěžního návrhu; výčtu podmiňujících a vyvolaných investic v území". Citované porušení povinnosti zadavatele však podstatně neovlivnilo stanovení pořadí nabídek, neboť byla zvýšena váha kritéria, v němž získal vyšší bodové hodnocení navrhovatel, a snížena váha kritéria, v němž byla lépe hodnocena nabídka vybraného uchazeče.

K hodnocení nabídek v jednotlivých kritériích je nutno zdůraznit, že odborné posouzení a hodnocení nabídek (zda a jak nabídky splňují požadavky zadavatele uvedené v zadání veřejné zakázky) ponechává zákon na zadavateli a je třeba dodat, že uvedený princip aplikuje orgán dohledu i ve své rozhodovací praxi, stejně argumentují i judikáty Vrchního soudu v Olomouci, např. č. j. 2 A 1/99 či 2 A 7/2000, Krajského soudu v Brně č. j. 31 Ca 69/2004 i Nejvyššího správního soudu č. j. 2 A 9/2002. Orgán dohledu nemůže zadavatele v odborném hodnocení nabídek zastoupit a nařídit zadavateli, jak má nabídky v jednotlivých kritériích hodnotit, případně nač má klást důraz, neboť v jeho kompetenci je podle § 94 zákona dohled nad dodržováním zákona spočívající zejména v přezkoumávání zákonnosti úkonů zadavatelů s cílem zajistit transparentnost zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace zájemců a uchazečů o veřejné zakázky, a kontrolování úkonů zadavatelů při zadávání veřejných zakázek podle zvláštního právního předpisu, tedy obecně kontroluje dodržení právního rámce v procesu výběru smluvního partnera zadavatele veřejné zakázky. Pravomoci orgánu dohledu sahají do úrovně těch činností zadavatele, která vytváří prostor pro fair podmínky pro účast uchazečů a zájemců v soutěži, avšak končí tam, kde nastupuje vlastní úvaha o tom, která nabídka splnila konkrétní kritérium a v jaké kvalitě. Z uvedeného vyplývá, že nelze přezkoumávat úvahy zadavatele, neboť tím by se orgán dohledu sám stavěl do pozice zadavatele a určoval by, která nabídka má být vybrána jako nejvhodnější. Orgán dohledu nemůže přebírat odpovědnost za výběr nejvhodnější nabídky, přičemž jeho úkolem je kontrola rámce, v němž se výběr provádí. Vlastní akt posouzení a hodnocení nabídek nemůže podléhat dohledové činnosti, protože nejde o dodržení zákonem stanovených postupů, ale o myšlenkový proces nepodléhající obecným zásadám správního řízení.

K uložení úhrady nákladů řízení

Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2005 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., správní orgán uloží účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, nahradit náklady řízení paušální částkou K procesní stránce jednacího řízení bez uveřejnění orgán dohledu dodává, že vlastní průběh ani forma jednání v jednacím řízení bez uveřejnění není zákonem stanovena, resp. upravena. Zadavatel je pouze povinen při jednání se zájemci dodržovat zásady transparentnosti zadávacího řízení, stejného zacházení a zákazu diskriminace, tak jak mu to obecně ukládá zákon. Za jednání tedy lze považovat a připustit jak formu ústního jednání, tak i písemnou formu, realizovanou podáním písemné nabídky, případně kombinace obou způsobů, tj. jednání na základě podaných nabídek.

Prováděcí právní předpis vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení (dále jen "vyhláška"), stanoví paušální částku nákladů řízení podle § 6 odst. 1 vyhlášky ve výši 1000 Kč. V ustanovení § 6 odst. 2 vyhláška dále upravuje možnost zvýšení paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých případech a případech přibrání znalce.

Vzhledem k tomu, že zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky porušil své zákonné povinnosti, jak je popsáno výše, rozhodl orgán dohledu o uložení povinnosti uhradit náklady řízení ve výši podle § 6 odst. 1 vyhlášky, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Orgán dohledu se na základě všech zjištěných skutečností, hodnocení důkazů jak jednotlivě, tak ve vzájemné souvislosti, rozhodl uložit zadavateli za závažné porušení zákona pokutu. Orgán dohledu posoudil celý případ a na základě zjištěných skutečností rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že v souladu s § 158 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, které bylo zahájeno po nabytí účinnosti tohoto zákona a které na zadávání veřejné zakázky navazuje, postupuje podle dosavadních právních předpisů, tedy dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Jindřiška Koblihová

místopředsedkyně ÚOHS

pověřená řízením sekce VZ

Obdrží:

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Studio A.J.T. Praha spol. s r. o., Na Dračkách 15/852, 162 00 Střešovice, Praha

Ing. arch. Zdeněk Chládek, Csc., Kamenná 4052/12, 760 01 Zlín

Ing. arch. Pavel Chládek, Kamenná 4052/12, 760 01 Zlín


Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en