číslo jednací: VZ/S578/05

zrušeno na základě rozhodnutí soudu

Instance I.
Věc Vnitřní úklid služebních prostor v lokalitách na teritoriu spravovaném Vojenskou ubytovací a stavební správou Praha
Účastníci
 1. Ministerstvo dopravy ČR
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 97 odst. 2 - říz. zast. - nesložena kauce
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 6. 3. 2006
Související rozhodnutí VZ/S578/05
3R011/06-Fr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 90 KB
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 578-R/05-527/140/Ná

V Praze dne 17.1.2006

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.12.2005 podle ustanovení § 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., na návrh uchazeče HORKA Spedition, s.r.o., se sídlem U Křížku 4/1403, 140 00 Praha 4, IČ: 26200821, za kterou jedná jednatel Leoš Houdek, právně zast. na základě plné moci ze dne 15.11.2005 JUDr. Zdeňkem Ruskem, advokátem, s pracovištěm Družstevní 8/1395, 140 00 Praha 4, o přezkoumání úkonů zadavatele České republiky - Ministerstva obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jehož jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Praha Ing. Jaromír Nechvátal, se sídlem Hradební 12, 111 21 Praha 1, vč. rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky "Vnitřní úklid služebních prostor v lokalitách na teritoriu spravovaném Vojenskou ubytovací a stavební správou Praha", ze dne 8.12.2005, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 24.6.2005 pod ev. č. 50009853, rozhodl takto:

Správní řízení vedené ve věci přezkoumání úkonů vč. rozhodnutí zadavatele Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jehož jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Praha Ing. Jaromír Nechvátal, se sídlem Hradební 12, 111 21 Praha 1, o přidělení veřejné zakázky "Vnitřní úklid služebních prostor v lokalitách na teritoriu spravovaném Vojenskou ubytovací a stavební správou Praha" ze dne 9.12.2005 se podle § 97 odst. 2 v návaznosti na § 98 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb. zastavuje, neboť s podáním návrhu uchazeč HORKA Spedition, s.r.o., se sídlem U Křížku 4/1403, 140 00 Praha 4, IČ: 26200821, za kterou jedná jednatel Leoš Houdek, nesložil kauci v plné výši.

Odůvodnění

Zadavatel Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jehož jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Praha Ing. Jaromír Nechvátal, se sídlem Hradební 12, 111 21 Praha 1 (dále jen "zadavatel"), uveřejnil na centrální adrese dne 24.6.2006 oznámení o otevřeném řízení pod ev. č. 50009853 podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb. (dále jen "zákon"), na nadlimitní veřejnou zakázku "Vnitřní úklid služebních prostor v lokalitách na teritoriu spravovaném Vojenskou ubytovací a stavební správou Praha".

Předmět plnění veřejné zakázky "Vnitřní úklid služebních prostor v lokalitách na teritoriu spravovaném Vojenskou ubytovací a stavební správou Praha" byl rozdělen do 20 dílčích plnění (dále jen "DP"), podle konkrétních objektů s požadavkem na zajištění vnitřního úklidu, který byl specifikovaný v předmětu a zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zadavatel umožnil uchazečům, aby podali nabídku na všechna dílčí pnění, nebo pouze na jimi vybrané objekty.

Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky na jednotlivá dílčí plnění shora citované veřejné zakázky. Společnost HORKA Spedition, s.r.o., se sídlem U Křížku 4/1403, 140 00 Praha 4, IČ: 26200821, za kterou jedná jednatel Leoš Houdek, podala nabídku na DP č. 1, 3, v teritoriu PS 0004, DP č. 14 v teritoriu PS 0019, DP č. 7 v teritoriu PS 0016, DP č. 8 v teritoriu PS 0020, DP č. 12 v teritoriu PS 0014, DP č. 15 v teritoriu PS 0019, PS 0004 a PS 0014.

Zadavatelem jmenovaná hodnotící komise provedla otevírání obálek s nabídkami ve dnech 15. a 16.9.2005. Posuzování a hodnocení nabídek, kdy jediným kritériem hodnocení byla nabídková cena, se konalo dne 30.9.2005. Téhož dne byla zpráva o posouzení a hodnocení nabídek předána zadavateli. Rozhodnutí o přidělení veřejných zakázek, které byly přiděleny: za DP č.1, 3 v teritoriu PS 0004, DP č. 14 v teritoriu PS 0019 uchazeči JOKR PRAHA, spol. s r.o., se sídlem Lublaňská 267/12, 120 00 Praha 2, IČ: 25611356, za kterou jedná jednatel ing. Josef Krejsa, za DP č. 7 v teritoriu PS 0016 uchazeči GSUS s.r.o., se sídlem T.G. Masaryka 12, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 25215213, za kterou jedná jednatel Jiří Paur, za DP č. 8 v teritoriu PS 0020, DP č. 15 v teritoriu PS 0019, PS 0004 a PS 0014 uchazeči TSB spol. s r.o., se sídlem Na závěji 564, 164 00 Praha 6, IČ: 63983303, za kterou jedná jednatel ing. Josef Geizer, za DP č. 12 v teritoriu PS 0014 uchazeči SaJ a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 25643169, za kterou jedná předseda představenstva JUDr. Oto Jirout, oznámil zadavatel uchazečům přípisem ze dne 26.10.2005 č.j. 101997-1-20/2005/DP-7103/31. Uchazeč HORKA Spedition, s.r.o., se sídlem U Křížku 4/1403, 140 00 Praha 4, IČ: 26200821, za kterou jedná jednatel Leoš Houdek, právně zast. na základě plné moci ze dne 15.11.2005 JUDr. Zdeňkem Ruskem, advokátem, s pracovištěm Družstevní 8/1395, 140 00 Praha 4 (dále jen "uchazeč"), převzal oznámení o přidělení zakázky za jednotlivá dílčí plnění dne 2.11.2005.

Proti rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky podal uchazeč dopisem ze dne 15.11.2005 námitky, které zadavatel převzal dne 16.11.2005. Zadavatel rozhodnutím ze dne 28.11.2005 č.j.: 4041/2005-8764 se zdůvodněním námitkám nevyhověl. Uchazeč obdržel rozhodnutí o námitkách dne 29.11.2005 a poté podal dopisem ze dne 8.12.2005 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") obdržel návrh uchazeče dne 9.12.2005. Tímto dnem bylo podle § 96 zákona ve znění jeho novel, zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb. (dále jen "zákon ve znění pozdějších předpisů") zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

V návrhu ze dne 8.12.2005 uchazeč uvádí, že se zadavatel především zabýval obsahem právní moci, kterou uchazeč udělil právnímu zástupci k zastupování řízení o námitkách a o přezkoumání úkonu zadavatele, kdy využil formuláře, který je dlouhá léta používán advokáty. Dále uchazeč namítá, že pokud byl termín otevírání obálek stanoven na den 15.9.2005 měly být tento den otevřeny všechny obálky, tím došlo k porušení § 59 odst. 1 zákona, protože toto ustanovení neumožňuje, aby otevírání obálek s nabídkami uchazečů bylo rozloženo na dva dny. Nesouhlasí s tvrzením zadavatele, že otevírání obálek bylo na následující den odloženo se souhlasem auditoria, a že zbývající obálky byly uloženy a zabezpečeny. Uvádí, že tímto úkonem bylo nepochybně porušeno ustanovení § 59 odst. 2 zákona. Dále namítá, že pokud zadavatel tvrdil, že nepožadoval předložit návrh smlouvy na služby v písemné i elektronické podobě, byl v rozporu se zadávací dokumentací, spojka "i" je spojkou souřadnou, která nemůže vyvolat dojem alternativy. Skutečnost, že uchazeči, kteří nesplnili tuto podmínku, nebyli vyloučeni, nepochybně mohla ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek. Uchazeč namítá reálnost nabídkových cen některých uchazečů, kdy jsou nabídkové ceny některých uchazečů nižší než mzdové náklady. Navrhuje, aby Úřad uložil zadavateli opatření k nápravě, zejména zrušení rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázek - dílčích plnění, či zákaz plnění ze smlouvy s uchazeči, jimž byly zakázky (jednotlivá dílčí plnění) přiděleny.

Úřad si vyžádal od zadavatele k návrhu uchazeče příslušnou dokumentaci a vyjádření, které obdržel dne 23.12.2005.

Zadavatel ve vyjádření ze dne 22.12.2005 k návrhu uchazeče uvedl, že plná moc byla zmatečná, nebyla v ní řádně zkonkretizována zvláštní plná moc. Vždy mu byla doručena jasně formulovaná plná moc, bez nevyplněných částí, ze které je patrné, že se jedná buď o tzv. "generální" nebo "obecnou" plnou moc. Uvádí, že nemůže vědět, jaké úmysly měl uchazeč ohledně delegování svých pravomocí na druhou osobu v otázce zastupování. Proto učiněný úkon by měl být jasný a konkrétní. Podotýká, že i přes výhrady k textu předložené plné moci tuto akceptoval. Proces manipulace s neotevřenými obálkami - a jak byly zajištěny do druhého dne - považuje za velmi podstatnou okolnost. Na základě toho nemohlo dojít k manipulaci s nabídkami a uchazeči nemohli být zvýhodněni, či znevýhodněni. Z důvodu velkého množství podaných nabídek nemohlo být provedeno otevírání obálek v jeden den. Dále uvádí, že důvěru v legálnost postupu nelze zpochybnit, neboť s tímto postupem vyslovili souhlas všichni přítomní a proces byl tak podroben velmi přísné veřejné kontrole. Jak vyplývá z dokumentace předal zadavatel hodnotící komisi, v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona, obálky před zahájením otevírání obálek včetně seznamu nabídek, a proto nemohlo být cit. ustanovení zákona porušeno. Způsob tvorby nabídkové ceny je svobodným právem každého uchazeče, vychází z jeho zkušeností, technických podmínek, zázemí, personálního vybavení, požadavků na tvorbu zisku a dalších aspektů. Zda částky uvedené jednotlivými uchazeči stačí na pokrytí jejich nákladů a k tvorbě zisku, opět záleží pouze na každém z nich. Zadavatel navrhuje, aby orgán dohledu na základě uvedených skutečností shledal návrh uchazeče jako nedůvodný a svým rozhodnutím řízení zastavil.

Účastníky správního řízení podle § 99 zákona jsou:

 1. Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jehož jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Praha Ing. Jaromír Nechvátal, se sídlem Hradební 12, 111 21 Praha 1,

 2. HORKA Spedition, s.r.o., se sídlem U Křížku 4/1403, 140 00 Praha 4, IČ: 26200821, za kterou jedná jednatel Leoš Houdek, právně zast. na základě plné moci ze dne 15.11.2005 JUDr. Zdeňkem Ruskem, advokátem, s pracovištěm Družstevní 8/1395, 140 00 Praha 4,

 • JOKR PRAHA, spol. s r.o., se sídlem Lublaňská 267/12, 120 00 Praha 2, IČ: 25611356, za kterou jedná jednatel ing. Josef Krejsa, u DP č. 1, 3 v teritoriu PS 0004, DP č. 14 v teritoriu PS 0019,

 • GSUS s.r.o., se sídlem T.G. Masaryka 12, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 25215213, za kterou jedná jednatel Jiří Paur, u DP č. 7 v teritoriu PS 0016,

 • TSB spol. s r.o., se sídlem Na závěji 564, 164 00 Praha 6, IČ: 63983303, za kterou jedná jednatel ing. Josef Geizer, u DP č. 8 v teritoriu PS 0020, DP č.15 v teritoriu PS 0019, PS 0004 a PS 0014,

 • SaJ a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 25643169, za kterou jedná předseda představenstva JUDr. Oto Jirout, u DP č. 12 v teritoriu PS 0014.

Z dokumentace k veřejné zakázce vyplývá, jak je uvedeno výše, že uchazeč podal nabídku na sedm dílčích plnění a to na DP číslo: 1, 3, 7, 8, 12, 14, 15.

Uchazeč složil na účet orgánu dohledu správní poplatek ve výši 30 000,- Kč a kauci ve výši 237 522,- Kč.

Z výše složené kauce orgán dohledu zjistil, že za základ pro výpočet kauce uchazeč považoval cenu uvedenou ve své nabídce za DP č. 1, 3, 7, 8, 12, 14, 15 za jeden rok plnění předmětu veřejné zakázky, nikoliv za dobu, na kterou bylo plnění v zadávacím řízení uvedeno. V oznámení zadávacího řízení v bodě 6.2.1. "Zahájení doby plnění" je uvedeno datum 1.1.2006 a bod 6.2.2. "Ukončení doby plnění" neobsahuje termín ukončení. V bodě 11.4. "Jiné" cit. oznámení zadávacího řízení je uvedeno, rozsah požadovaných úklidových prací - plošná výměra je uvedena bez ohledu na četnost úklidu, předpokládaná cena - k předpokladu uzavření smlouvy na dobu neurčitou je za čtyři roky. Uchazeč v nabídce uvedl ve smlouvách o poskytování služeb pod bodem 4. Doba plnění, lhůty - u termínu: zahájení poskytovaných služeb 1.1.2006, ukončení - doba neurčitá. V nabídce uchazeče je uvedeno, že cena poskytování služeb bez DPH za roční plnění činí za jednotlivá DP: č. 1 - 408 480,87 Kč, č. 3 - 181 028,89 Kč, č. 7 - 1 224 031,70 Kč, č. 8 - 769 889,20 Kč, č. 12 - 15 864 123,49 Kč, č.14 - 2 469 149,84 Kč, č. 15 - 2 835 483,30 Kč. Tato dílčí plnění činí celkem 23 752187,29 Kč bez DPH.

Vzhledem k tomu, že vymezená doba trvání smlouvy o poskytování služeb v zadávacích podmínkách je stanovena na dobu neurčitou, se výše nabídkové ceny podle ustanovení § 20 odst. 3 písm. b) zákona vypočítává za období čtyř let. Celková cena za období plnění předmětu veřejné zakázky tedy činí 95 008 749,16 Kč bez DPH, tj. (4 x 23 752 187,29 Kč). V daném případě pak činí 1 % z nabídkové ceny 950 087,49 Kč bez DPH.

Orgán dohledu přezkoumal v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 zákona případ ve všech vzájemných souvislostech po zhodnocení všech podkladů. Ve správním řízení orgán dohledu provedl, podle ustanovení § 32 odst. 1 a § 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, dokazování návrhem uchazeče, obsahem předané dokumentace o veřejné zakázce, obsahem stanoviska zadavatele a na základě vlastního zjištění konstatuje, že návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách neodpovídal podmínkám stanoveným v § 97 odst. 2 zákona v návaznosti na § 98 odst. 1 zákona, a proto musel správní řízení zastavit. Ke svému rozhodnutí orgán dohledu uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Podle § 98 odst. 1 zákona je s podáním návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel povinen složit na účet orgánu dohledu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejvýše však 1 000 000,- Kč. Kauce musí být připsána na účet orgánu dohledu nejpozději poslední den lhůty pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele.

Podle ustanovení § 20 odst 1 zákona se předpokládanou cenou předmětu veřejné zakázky na služby rozumí celková cena za poskytnuté služby. Nabídková cena uchazeče je cena, za kterou je uchazeč schopen splnit celý rozsah předmětu veřejné zakázky, který je vymezený v oznámení zadávacího řízení, příp. v zadávací dokumentaci.

Vzhledem k tomu, že vymezená doba trvání smlouvy o poskytování služeb v zadávacích podmínkách je stanovena na dobu neurčitou, se výše nabídkové ceny podle ustanovení § 20 odst. 3 písm. b) zákona vypočítává za období čtyř let. Celková cena za období plnění předmětu veřejné zakázky tedy činí 95 008 749,16 Kč bez DPH, tj. (4 x 23 752 187,29 Kč). V daném případě pak činí 1 % z nabídkové ceny 950 087,49 Kč bez DPH.

Uchazeč však složil na účet orgánu dohledu kauci pouze ve výši 237 522,- Kč bez DPH Z výše složené kauce orgán dohledu zjistil, že za základ pro výpočet kauce uchazeč považoval cenu, uvedenou ve své nabídce za poskytované služby, za dobu jednoho roku ve výši 237 522,- Kč bez DPH. Kauce tedy nebyla složena ve správné výši.

Vzhledem k tomu, že uchazeč nesložil nejpozději v poslední den lhůty pro podání návrhu kauci ve správné výši, musel orgán dohledu podle ustanovení § 97 odst. 2 zákona v návaznosti na § 98 odst. 1 zákona správní řízení zastavit. Kauce uhrazená na účet orgánu dohledu uchazeči bude vrácena do 7 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Mgr. Jindřiška Koblihová

náměstek předsedy ÚOHS

pověřený řízením sekce veřejných zakázek

Rozhodnutí obdrží:

 1. Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12, 111 21 Praha 1

 2. JUDr. Zdeněk Rusek, advokát, Družstevní 8/1395, 140 00 Praha 4

 3. JOKR PRAHA, spol. s r.o., Lublaňská 267/12, 120 00 Praha 2

 4. GSUS s. r.o., T.G. Masaryka 12, 360 01 Karlovy Vary

 5. TSB spol. s r.o., Na závěji 564, 164 00 Praha 6

 6. SaJ a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Na vědomí:

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en