číslo jednací: 3R011/06-Fr

zrušeno na základě rozhodnutí soudu

Instance II.
Věc Vnitřní úklid služebních prostor v lokalitách na teritoriu spravovaném Vojenskou ubytovací a stavební správou Praha
Účastníci
  1. Ministerstvo dopravy ČR
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 odst. 2 sř - rozhodnutí potvrzeno, rozklad odmítnut
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 6. 3. 2006
Související rozhodnutí VZ/S578/05
3R011/06-Fr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 71 KB

Č.j. 3R 011/06-Fr

V Brně dne 1. března 2006

V řízení o rozkladu ze dne 2. února 2006 podaném společností HOKRA Spedition, s.r.o., se sídlem U Křížku 4/1403, 140 00 Praha 4, za kterou jedná jednatel Leoš Houdek, právně zast. JUDr. Zdeňkem Ruskem, advokátem, s pracovištěm Družstevní 8/1395, 140 00 Praha 4, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 578-R/05-527/140/Ná ze dne 17.1. 2006, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele Česká republika - Ministerstva obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jehož jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Praha Ing. Jaromír Nechvátal, se sídlem Hradební 12, 111 21 Praha 1, učiněným při zadávání veřejné zakázky na "Vnitřní úklid služebních prostor v lokalitách na teritoriu spravovaném Vojenskou ubytovací a stavební správou Praha" v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon" nebo "zákon o veřejných zakázkách"), jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 24. 6. 2005 pod ev. č. 50009853, jsem podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh zvláštní komise ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 578-R/05-527/140/Ná ze dne 17.1. 2006

po t v r z u j i

a podaný rozklad

z am í t á m.

O d ů v o d n ě n í:

I. Zadávací řízení

  1. Zadavatel Česká republika - Ministerstva obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jehož jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Praha Ing. Jaromír Nechvátal, se sídlem Hradební 12, 111 21 Praha 1 (dále jen "zadavatel"), oznámil na centrální adrese dne 24. 6. 2005 pod ev. č. 50009853 veřejnou zakázku na "Vnitřní úklid služebních prostor v lokalitách na teritoriu spravovaném Vojenskou ubytovací a stavební správou Praha" (dále jen "veřejná zakázka"). Předmět plnění byl rozdělen do 20 dílčích plnění (dále jen "DP"), podle konkrétních objektů s požadavkem na zajištění vnitřního úklidu, který byl specifikován v předmětu a zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zadavatel umožnil uchazečům, aby podali nabídku na všechna dílčí plnění, nebo pouze na jimi vybrané objekty. Zadavatelem jmenovaná hodnotící komise provedla otevírání obálek s nabídkami ve dnech 15. a 16.9. 2005. Jediným kritériem hodnocení byla nabídková cena. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky oznámil zadavatel uchazečům přípisem ze dne 26.10. 2005. Uchazeč HORKA Spedition, s.r.o., se sídlem U Křížku 4/1403, 140 00 Praha 4, za kterou jedná jednatel Leoš Houdek, právně zast. na základě plné moci ze dne 15.11. 2005 JUDr. Zdeňkem Ruskem, advokátem, s pracovištěm Družstevní 8/1395, 140 00 Praha 4 (dále jen "navrhovatel"), převzal oznámení o přidělení zakázky za jednotlivá dílčí plnění dne 2.11. 2005. Zadavatel dopisem ze dne 28.11. 2005 oznámil navrhovateli, že jeho námitkám nevyhovuje. Navrhovatel podal dne 9.12. 2005 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad").

II. Napadené rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

2. Úřad vydal dne 17. 1. 2006 rozhodnutí č.j. S 578-R/05-527/140/Ná, kterým řízení zastavil, neboť s podáním návrhu navrhovatel nesložil kauci v plné výši. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesložil nejpozději v poslední den lhůty pro podání návrhu kauci ve správné výši, Úřad podle ust. § 97 odst. 2 v návaznosti na § 98 odst. 1 zákona řízení zastavil.

III. Rozklad

  1. Proti rozhodnutí č.j. S 578-R/05-527/140/Ná podal navrhovatel v zákonem stanovené lhůtě rozklad.

  1. Navrhovatel ve svém rozkladu vyjadřuje přesvědčení, že výši kauce správně vypočítal a včas složil na účet Úřadu. V této souvislosti navrhovatel sděluje, že Úřad pochybil, když nerozlišil mezi nabídkovou cenou a předpokládanou cenou, která je rozhodující pro určení, zda se jedná o zakázku nadlimitní či podlimitní. Úřad proto nesprávně aplikoval ust. § 20 odst. 3 písm. b) zákona, neboť toto ustanovení se týká předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky na služby.

Petit rozkladu

  1. Ze všech shora uvedených důvodů navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu rozkladem napadené rozhodnutí ze dne 17. 1. 2006 zrušil v celém rozsahu.

IV. Řízení o rozkladu

6. Dne 1. 1. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., který zrušil zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Zároveň však ve svém § 179 odst. 1 stanovil, že řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních předpisů. V rámci řízení o rozkladu podaném navrhovatelem jsem tedy postupoval v souladu s předchozí právní úpravou správního řízení.

7. Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle § 57 odst.1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), a proto v souladu s odstavcem 2 téhož ustanovení postoupil věc k rozhodnutí orgánu rozhodujícímu o rozkladu.

8. Podle § 59 odst. 1 správního řádu jsem napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu, a to i nad rámec námitek účastníka řízení obsažených v rozkladu, přičemž jsem dospěl k následujícím závěrům:

V. Přezkoumání skutkového a právního posouzení věci

9. K námitce navrhovatele týkající aplikace ust. § 20 odst. 3 písm. b) zákona pro zjištění výše nabídkové ceny uvádím, že podle ust. § 98 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách je navrhovatel povinen složit na účet orgánu dohledu kauci ve výši 1% z nabídkové ceny navrhovatele, nejvýše však 1 000 000 Kč. Vzhledem k tomu, že zákon pojem nabídková cena nedefinuje, vychází se pro účely výpočtu kauce ze zákonného ustanovení o předpokládané ceně předmětu veřejné zakázky, která je definovaná v ust. § 18 zákona o veřejných zakázkách. Použití analogického výkladu pro zjištění nabídkové ceny je dovozováno ze skutečnosti, že konstrukce pro výpočet nabídkové ceny a předpokládané ceny je zcela shodná, jak vyplývá z ust. § 61 zákona o veřejných zakázkách. Stanovení předpokládané ceny je rozhodné pro posouzení, zda se jedná o nadlimitní nebo podlimitní veřejnou zakázku, a tedy i pro určení, který ze dvou režimů zákona o veřejných zakázkách se bude aplikovat. Způsob, jakým se předpokládaná cena určuje, je popsán v § 18 až 23 zákona. Projednávaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na služby, a proto se použije pro výpočet předpokládané ceny ust. § 20 zákona o veřejných zakázkách, které stanoví, že předpokládanou cenou předmětu veřejné zakázky na služby je celková cena za poskytnuté služby. Zákon o veřejných zakázkách upravuje dva způsoby stanovení předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky na služby v závislosti na tom, zda doba plnění veřejné zakázky je určitá nebo neurčitá. Z ust. § 20 odst. 3 zákona vyplývá, že zadavatel určí předpokládanou cenu předmětu veřejné zakázky z celkové ceny plnění za dobu účinnosti smlouvy, jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu určitou nepřesahující 4 roky. Je-li smlouva uzavírána na dobu 4 let, na dobu neurčitou nebo na dobu určitou přesahující 4 roky, určí zadavatel předpokládanou cenu předmětu veřejné zakázky z celkové ceny plnění za 4 roky. Vzhledem k tomu, že vymezená doba trvání smlouvy o poskytování služeb v zadávacích podmínkách je stanovena na dobu neurčitou, se výše nabídkové ceny podle ustanovení § 20 odst. 3 písm. b) zákona vypočítává za období čtyř let. Celková cena za období plnění předmětu veřejné zakázky tedy činí 95 008 749,16 Kč bez DPH, tj. (4x 23 752 187,29 Kč). V daném případě pak činí 1% z nabídkové ceny 950 087,49 Kč bez DPH. Navrhovatel však složil na účet Úřadu kauci ve výši 237 522,-Kč bez DPH.

  1. Konstatuji, že uchazeč nesložil nejpozději v poslední den lhůty pro podání návrhu kauci ve správné výši, dospěl jsem k závěru, že Úřad ve správním řízení prvního stupně postupoval v souladu s ust. § 97 odst. 2 zákona v návaznosti na § 98 odst. 1 zákona, když správní řízení zastavil.

  1. Považuji za vhodné na tomto místě doplnit, že pokud Úřad v souvislosti s řízením o návrhu zjistí, že došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách, zahájí řízení z vlastního podnětu.

  1. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval ve věci v souladu se zákonem a správním řádem, když posoudil případ ve všech jeho vzájemných souvislostech a zhodnotil veškeré písemné podklady, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

Ing. Martin Pecina, MBA

předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:

1) HOKRA Spedition, s.r.o., se sídlem U Křížku 4/1403, 140 00 Praha 4

2) Česká republika - Ministerstva obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

3) spis

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en