číslo jednací: 3R109/04

Instance II.
Věc na zajištění vejně prospěšných služeb ve statutárním městě Mladá Boleslav
Účastníci
  1. Statutární město Mladá Boleslav
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 odst. 2 sř - rozhodnutí potvrzeno, rozklad odmítnut
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 25. 1. 2005
Související rozhodnutí VZ/S580/04
3R109/04
Dokumenty file icon dokument ke stažení 69 KB

Č.j.: 3R109/04-Ku       V Brně dne 17.1.2005

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 1.12.2004 podaném společností KUKU spol. s r.o., se sídlem Jizerní Vtelno 34, 294 31 Krnsko, zast. Josefem Kučerou, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 580-R/04-619/140/Ná ze dne 9.11.2004, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - Statutární město Mladá Boleslav, se sídlem Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav, zast. primátorem města Mgr. Svatoplukem Kvaizarem, v obchodní veřejné soutěži na "zajištění veřejně prospěšných služeb ve statutárním městě Mladá Boleslav" vyhlášené dne 7.4.2004 v Obchodním věstníku č. 14/04 pod zn. 189945-14/04 podle zákona č. 199/1004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., jsem podle § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., na základě návrhu zvláštní komise ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona, rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 580-R/04-619/140/Ná ze dne 9.11.2004

p o t v r z u j i

a podaný rozklad

z a m í t á m .

O d ů v o d n ě n í

Společnost KUKU spol. s r.o., se sídlem Jizerní Vtelno 34, 294 31 Krnsko, zast. Josefem Kučerou (dále jen "uchazeč") se svým rozkladem domáhá zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci správnímu orgánu prvního stupně. Jako důvody svého rozkladu uvádí, že vytýkaný nedostatek formy předmětné listiny není důvodem k zamítnutí návrhu. V této souvislosti poukazuje na povinnost správního orgánu poskytovat účastníkům řízení pomoc s odkazem na § 3 odst. 2 a § 19 odst. 3 správního řádu, dle kterého pomůže správní orgán odstranit nedostatky podání. Tuto povinnost však správní orgán nesplnil a tato skutečnost nemůže jít k tíži odvolatele.

Ze správního spisu vyplynuly tyto skutkové okolnosti případu. Zadavatel vyhlásil dne 7.4.2004 v Obchodním věstníku č. 14/04 pod zn. 189945-14/04 obchodní veřejnou soutěž na "zajištění veřejně prospěšných služeb ve statutárním městě Mladá Boleslav" (dále jen "soutěž") podle zákona č. 199/1004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"). Následně zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky a své rozhodnutí oznámil dne 13.8.2004 pod č.j. 57588-91/2004/PM všem hodnoceným uchazečům. Jako nejvhodnější byla zadavatelem vybrána nabídka společnosti COMPAQ MLADÁ BOLESLAV s.r.o., se sídlem Vančurova 569, 293 05 Mladá Boleslav, zast. Ing. Jaromírem Línkem a Ing. Josefem Foitem, právně zast. na základě plné moci ze dne 18.10.2004 JUDr. Petrem Zderčíkem, advokátem se sídlem v Praze, Bělehradská 77, 120 00 Praha 2 (dále jen "COMPAQ"). Proti tomuto rozhodnutí podal dne 26.8.2004 uchazeč námitky, kterým statutární zástupce zadavatele svým rozhodnutím ze dne 31.8.2004 nevyhověl. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 22.9.2004 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele (dále jen "návrh") a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení, jehož účastníky podle § 58 zákona jsou zadavatel, COMPAQ, společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Rumunská 1, 120 00 Praha 2, zast. Ing. Jiřím Čenským a Mgr. Romanem Mužíkem, právně zast. na základě plné moci ze dne 9.9.2004 JUDr. Ladislavem Břeským, advokátem se sídlem v Praze, Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2 (dále jen "AVE"), Marius Pedersen a.s., se sídlem Malé náměstí 124, 500 03 Hradec Králové, zast. Ing. Miroslavem Kvapilem a Ing. Milanem Pávem a uchazeč.

Po posouzení všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 9.11.2004 rozhodnutí č.j. S 580-R/04-619/140/Ná, kterým podle § 57 odst. 2 zákona návrh uchazeče zamítl, neboť součástí návrhu nebyl platný doklad o složení uvolněné jistoty.

V odůvodnění svého rozhodnutí Úřad uvádí, že podle § 57 odst. 2 zákona se návrh podává ve dvojím vyhotovení do deseti kalendářních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele. Jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli. V návrhu musí být uvedeno, kdo jej podává, proti kterému úkonu zadavatele směřuje, v čem je spatřováno porušení zákona a čeho se uchazeč domáhá. Součástí návrhu je i přesné označení a adresa zadavatele a doklad o složení uvolněné jistoty (§ 25 odst. 8 zákona). Návrh, který nemá tyto náležitosti musí Úřad zamítnout. Uchazeč podal návrh včas Úřadu i zadavateli. K návrhu doložil kopii záruční listiny ze dne 20.5.2004, nikoliv originál, která byla uchazeči uvolněna dne 13.8.2004 a obsahovala platnost do 30.9.2004. Uchazeč tím, že zadavateli znovu nesložil uvolněnou jistotu, nesplnil podmínku § 25 odst. 8 zákona. Kopie bankovní záruky není příslušnou listinou, která by zaručovala zadavateli uplatnění výkonu práva z poskytnuté jistoty. Úřad dále uvádí, že ve věci bylo zahájeno správní řízení na základě návrhu společnosti AVE vedené pod č.j. S 575-R/04-590/140/Ná.

Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu a s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru:

Úřad tím, že návrh uchazeče podle § 57 odst. 2 zákona zamítl, neboť součástí návrhu nebyl doklad o složení uvolněné jistoty, rozhodl správně a v souladu se zákonem.

K jednotlivým námitkám rozkladu uvádím následující.

Jak již správně uvedl Úřad v odůvodnění napadeného rozhodnutí, podle ustanovení § 57 odst. 2 zákona se návrh podává ve dvojím vyhotovení do deseti kalendářních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele. Jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli. V návrhu musí být uvedeno, kdo jej podává, proti kterému úkonu zadavatele směřuje, v čem je spatřováno porušení zákona a čeho se uchazeč domáhá. Součástí návrhu je i přesné označení a adresa zadavatele a doklad o složení uvolněné jistoty (§ 25 odst. 7 zákona). Návrh, který nemá tyto náležitosti, nebo u něhož uchazeč tyto náležitosti nedoložil ve lhůtě stanovené orgánem dohledu, jakož i návrh došlý po uplynutí stanovené lhůty, orgán dohledu zamítne.

Při podání návrhu je povinností Úřadu, aby se nejdříve zabýval otázkou, zda byl návrh podán včas v desetidenní lhůtě a zda byl podán v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 zákona. V daném případě bylo nepochybně zjištěno, že návrh uchazeč podal včas, ale nedoložil jako součást návrhu i doklad o složení uvolněné jistoty, když k návrhu připojil pouze kopii záruční listiny č. 4040401018 ze dne 20.5.2004 s platností do 30.9.2004. Pokud je v ustanovení § 57 odst. 2 zákona uvedeno, že součástí návrhu je i doklad o složení uvolněné jistoty, uchazeč musí uvolněnou jistotu znovu složit a zároveň s návrhem zaslat i doklad o složení jistoty, a to uchazeč neučinil, když k návrhu přiložil kopii záruční listiny, která mu byla zadavatelem vrácena a kterou prokazoval poskytnutí jistoty při podání nabídky. Tato mu byla zadavatelem uvolněna dne 13.8.2004 a uchazeč s podáním návrhu jistotu znovu nesložil. Za znovusložení uvolněné jistoty nelze považovat předložení kopie bankovní záruky s omezenou dobou platnosti (v daném případě do 30.9.2004), která mu byla zadavatelem vrácena (uvolněna) v souladu s ust. § 25 zákona. Institut poskytnutí jistoty slouží k výkonu práva zadavatele z poskytnuté jistoty (§ 26 zákona) a proto je nutné, aby uchazeč, který podává návrh, složil uvolněnou jistotu a k návrhu připojil doklad o složení této jistoty.

K námitkám uchazeče s odkazem na ustanovení správního řádu uvádím, že podle ustanovení § 18 odst. 2 správního řádu je správní řízení zahájeno až dnem, kdy podání účastníka řízení došlo správnímu orgánu příslušnému ve věci rozhodnout. V případě přezkoumávání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky je tak dnem zahájení správního řízení u Úřadu až den, kdy návrh na zahájení tohoto řízení dojde Úřadu.

Dále konstatuji, že Úřad vždy, i při podání nekvalifikovaném návrhu, posuzuje případ i po věcné stránce, zda zadavatel v průběhu zadávacího řízení neporušil některá ustanovení zákona. V daném případě bylo správní řízení zahájeno a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky byl zrušeno a zadavateli bylo uloženo provést nový výběr nejvhodnější nabídky, a to rozhodnutím Úřadu č.j. S 575-R/04-590/140/Ná ze dne 3.11.2004, které nabylo právní moci dne 8.12.2004.

Po zvážení všech aspektů případu a po zjištění, že Úřad postupoval ve věci v souladu se zákonem a správním řádem, když posoudil případ ve všech jeho vzájemných souvislostech a zhodnotil veškeré písemné podklady, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu.

Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

Ing. Josef Bednář

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

  1. Statutární město Mladá Boleslav, se sídlem Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav, zast. primátorem města Mgr. Svatoplukem Kvaizarem,

  2. KUKU spol. s r.o., se sídlem Jizerní Vtelno 34, 294 31 Krnsko, zast. Josefem Kučerou,

  3. JUDr. Ladislav Břeský, advokát se sídlem v Praze, Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2,

  4. JUDr. Petr Zderčík, advokát se sídlem v Praze, Bělehradská 77, 120 00 Praha 2,

  5. Marius Pedersen a.s., se sídlem Malé náměstí 124, 500 03 Hradec Králové, zast. Ing. Miroslavem Kvapilem a Ing. Milanem Pávem,

  6. spis.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en