číslo jednací: VZ/S580/04

Instance I.
Věc na zajištění vejně prospěšných služeb ve statutárním městě Mladá Boleslav
Účastníci
 1. Statutární město Mladá Boleslav
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 57 odst. 2 - zamítnuto
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 25. 1. 2005
Související rozhodnutí VZ/S580/04
3R109/04
Dokumenty file icon dokument ke stažení 80 KB
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 580-R/04-619/140/Ná

V Praze dne 9.11.2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.9.2004 ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na základě návrhu uchazeče KUKU, spol. s r. o., se sídlem Jizerní Vtelno 34, 294 31 Krnsko, za kterého jedná jednatel Josef Kučera, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Statutárního města Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav, zast. primátorem města Mgr. Svatoplukem Kvaizarem, o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na "zajištění veřejně prospěšných služeb ve statutárním městě Mladá Boleslav", zadané obchodní veřejnou soutěží podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. vyhlášené dne 7.4.2004 v Obchodním věstníku č. 14/04 pod zn. 189945-14/04,

rozhodl takto:

návrh uchazeče - KUKU, spol. s r. o., se sídlem Jizerní Vtelno 34, 294 31 Krnsko, se podle § 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. zamítá, neboť součástí návrhu nebyl platný doklad o složení uvolněné jistoty.

Odůvodnění

Uveřejněním v Obchodním věstníku č. 14/04 pod zn. 189945-14/04, vyhlásil dne 7.4.2004 zadavatel - Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav, zast. primátorem města Mgr. Svatoplukem Kvaizarem (dále jen "zadavatel") prostřednictvím pověřené osoby výkonem zadavatelských činností MB INVEST, spol. s r. o., se sídlem Palackého 331, 293 01 Mladá Boleslav, na základě ustanovení § 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon") obchodní veřejnou soutěž na "zajištění veřejně prospěšných služeb ve statutárním městě Mladá Boleslav". Do skončení soutěžní lhůty byly zadavateli doručeny 4 nabídky. Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se konalo dne 20.5.2004. Komise při své činnosti nevyřadila žádnou nabídku.

Posouzení a hodnocení nabídek provedla osmičlenná komise pro posouzení a hodnocení nabídek ustavená Usnesením vlády České republiky ze dne 28.7.2004 č. 752. Komise se sešla na jednom jednání dne 5.8.2004. Ze svého jednání zpracovala zápis z jednání komise a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Nabídky uchazečů hodnotila na základě vyhlášeného způsobu hodnocení pomocí více kritérií v sestupném pořadí podle jejich ekonomické vhodnosti:

 1. Komplexnost a výhodnost návrhu smlouvy o dílo pro zadavatele (12)

(zejména komplexnost a provázanost služeb, majetkové sankce

při neplnění závazků, reklamační podmínky, jakost prováděných služeb,

záruka za jakost provedených služeb, doba splatnosti daňových dokladů

za provedené služby, operativnost, podmínky odstoupení od uzavřené smlouvy)

 1. Výše nabídkové ceny včetně DPH (10)

 2. Odborná způsobilost uchazeče (reference o obdobných realizovaných

zakázkách, počet zaměstnanců odborných profesí) (8)

 1. Využití místních zdrojů (pracovních sil, materiálových zdrojů apod.) (7)

 2. Technické a materiální vybavení uchazeče (počet a kvalita) (6)

Ke způsobu hodnocení nabídek je ve vyhlášení obchodní veřejné soutěže uvedeno následující: "Hodnoty v závorkách u jednotlivých kritérií stanovují váhy jednotlivých kritérií. Hodnocení nabídek bude provedeno dle jednotlivých kritérií pomocí bodovací stupnice v rozmezí od 1 do n, kde a je přirozené číslo udávající počet hodnocených nabídek. Nabídka vyhovující v daném kritériu nejméně bude hodnocena jedním bodem, nabídka vyhovující v daném kritériu nejlépe bude hodnocena n body. Ostatní nabídky budou hodnoceny ve všech kritériích s výjimkou kritéria výše nabídkové ceny body z intervalu (l; n), přičemž žádná z nabídek nemůže být hodnocena v daném kritériu stejným počtem bodů. U kritéria výše nabídkové ceny bude nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou hodnocena jedním bodem, nabídka s nejnižší nabídkovou cenou n body, bodové ohodnocení ostatních nabídek bude získáno lineární interpolací s tím, že nezávisle proměnnou bude výše nabídkové ceny a závisle proměnnou bude bodové ohodnocení.

V celkovém hodnocení bude jako nejvhodnější hodnocena nabídka s nejvyšším počtem bodů (celkový součet součinů bodových hodnocení nabídky a vah kritérií od všech členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek), jako nejméně vhodná pak nabídka s nejnižším počtem bodů. Pokud v celkovém hodnocení získají dvě nebo více nabídek shodný počet bodů, rozhodne o pořadí nabídek nabídková cena (nabídka s nižší nabídkovou cenou včetně DPH bude hodnocena jako vhodnější). Pokud i nabídková cena bude shodná, rozhodne o nejvýhodnější nabídce hlas předsedy komise pro posouzení a hodnocení nabídek".

Komise sestavila na základě výsledků hodnocení pořadí nabídek. Nejvhodnější nabídkou byla komisí vybrána nabídka uchazeče COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o., se sídlem Vančurova 569, 293 05 Mladá Boleslav, za kterou jednají jednatelé Ing. Jaromír Línek a Ing. Josef Foit. Usnesením Rady města Mladé Boleslavi ze dne 12.8.2004 č. 1701 bylo schváleno, že tato nabídka je nejvhodnější nabídkou. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo uchazečům zasláno dopisem ze dne 13.8.2004 č.j.: 57588-91/2004/PM. Dne 26.8.2004 obdržel zadavatel od uchazeče: KUKU, spol. s r. o., se sídlem Jizerní Vtelno 34, 294 31 Krnsko, za kterou jedná jednatel Josef Kučera (dále jen "uchazeč") proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky námitky. Zadavatel námitky uchazeče přezkoumal a námitkám nevyhověl. Uchazeče o tom vyrozuměl rozhodnutím o námitkách ze dne 31.8.2004 č.j.: 61558/2004/NPK, které uchazeč převzal dne 14.9.2004. Dne 22.9.2004 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad"), v zákonem stanovené lhůtě, od uchazeče návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení ve smyslu § 57 odst. 1 zákona.

Uchazeč v podaném návrhu namítá: nejednoznačnost a neurčitost předmětu plnění veřejné zakázky, nejednoznačnost a neurčitost stanovení způsobu hodnocení nabídek, zvýhodnění některého uchazeče v soutěži, kdy určení technického prostředku bylo uvedeno názvem, značkou a typem a kritérium hodnocení "využití místních zdrojů pracovních sil", pro které by zadavatel musel určit konkrétní specifikovanou a pro všechny zájemce shodnou povinnost, porušení transparentnosti zadávání veřejných zakázek, kdy podklady pro posouzení a hodnocení nabídek na zajištění veřejně prospěšných služeb zpracovala osoba pověřená zadavatelem výkonem zadavatelských činností, kdy se komise pro posuzování a hodnocení nabídek spokojila s převzetím podkladů a diskusí nad těmito podklady, nedostatečné zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč se podaným návrhem domáhá, aby Úřad vydal rozhodnutí, kterým zruší zadaní veřejné zakázky.

Zadavatel ve stanovisku orgánu dohledu k návrhu uchazeče uvedl, že uchazeč nepostupoval při podání návrhu v souladu s § 57 odst. 2 zákona, když zadavateli nesložil platný doklad o složení uvolněné jistoty. K návrhu uchazeče byla přiložena kopie záruční listiny č. 4040401018 ze dne 20.5.2004, nikoliv její originál. Jistota byla uchazeči uvolněna ke dni 13.8.2004. Dále zadavatel poznamenává, že platnost výše uvedené záruky poskytnuté Komerční bankou, a. s. Praha byla do 30.9.2004, neboť se jednalo o doklad původní poskytnuté jistoty v době podání nabídky. Doklad o novém složení jistoty podle ustanovení § 25 odst. 8 zákona nebyl uchazečem k návrhu přiložen. Ve stanovisku se zadavatel podrobně vyjadřuje k jednotlivým námitkám obsaženým v návrhu uchazeče uvádí, že vymezení plnění veřejné zakázky bylo v souladu s § 5 odst. 1 a § 2h odst. 1 zákona, když v zadávací dokumentaci stanovil jednoznačně množství a druh požadovaných prací, dodávek i služeb a např. k části předmětu plnění veřejné zakázky "ostatní činnosti uvedené v zadávací dokumentaci", resp. "služby neuvedené nebo jinak obtížně měřitelné" uvádí, že kapitola 1.1.6. byla zahrnuta do podmínek obchodní veřejné soutěže a zadávací dokumentace z důvodu specifičnosti zadávané veřejné zakázky, která ve svém předmětu plnění zahrnuje řadu prací a služeb, které lze jen obtížně určit pro svou specifičnost např. se jedná o likvidaci černých skládek. Uvádí, že v žádném případě nemohla být v daném případě ovlivněna výše nabídkové ceny, jak vyplývá ze souhrnné tabulky "Struktura nabídkové ceny veřejně prospěšných služeb za rok", která ocenění této části předmětu plnění vůbec nezahrnovala. Zadavatel nesouhlasí s tvrzením uchazeče, že požadoval v rozporu se zákonem zahrnutí služeb či dodávek neobsažených (nevymezených) v zadávací dokumentaci do nabídky. Konstatuje, že uvedení jednotkových cen, hodinových sazeb zaměstnanců a technického vybavení bylo po všech uchazečích požadováno jednotným způsobem formou vyplnění tabulek obsažených v zadávací dokumentaci. Ocenění mělo sloužit zadavateli jako předběžný podklad pro zadání případně vzniklé nové zakázky.

K návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele podal Úřadu písemné vyjádření uchazeč COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o., právně zastoupený na základě plné moci ze dne 18.10.2004 JUDr. Petrem Zderčíkem, advokátem, Advokátní kancelář Zderčík & spol., se sídlem Bělehradská 77, 120 00 Praha 2. K vymezení plnění veřejné zakázky k bodům 1.1. až 1.4. uvádí, že zadavatel na základě provozních zkušeností si byl vědom toho, že veřejná zakázka s dobou plnění 10 let může doznat, co do rozsahu a druhu plnění určitých změn, např. proto, že městu přibudou objekty, komunikace, plochy a proto zadavatel správně na takovou eventualitu pamatoval. Postup zadavatele při zadání veřejné zakázky, když pamatoval i na možné drobné změny je opodstatněný. Dále se vyjadřuje k hodnocení nabídek uchazečů, podotýká, že nabídka uchazeče nebyla vyhodnocena na prvním místě v žádném z kritérií hodnocení u žádného člena komise a uchazečem navržená nabídková cena byla nejvyšší nabídkovou cenou. Navrhuje, aby Úřad návrh uchazeče KUKU, spol. s r. o. zamítl a potvrdil napadené rozhodnutí zadavatele.

Účastníky správního řízení podle § 58 zákona jsou:

 1. zadavatel,

 2. uchazeč,

 3. COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o., se sídlem Vančurova 569, 293 05 Mladá Boleslav, za kterou jednají jednatelé Ing. Jaromír Línek a Ing. Josef Foit,

 4. Marius Pedersen a. s., se sídlem Malé náměstí 124, 500 03 Hradec Králové, za kterou jednají prokuristé Ing. Miroslav Kvapil a Ing. Milan Páv,

 5. AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., dříve podnikající pod obchodní firmou RWE Umwelt CZ s. r. o., se sídlem Rumunská 1, 120 00 Praha 2, za kterou jednají prokuristé Ing. Jiří Čenský a Mgr. Roman Mužík, právně zast. na základě plné moci ze dne 9.9.2004 JUDr. Ladislavem Břeským, advokátem, Advokátní kancelář, se sídlem Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2.

Úřad ve správním řízení zahájeném dne 22.9.2004 nejprve přezkoumal, zda návrh uchazeče splnil náležitost a podmínky ustanovení § 57 odst. 2 zákona.

Po přezkoumání dokumentace výše uvedené veřejné zakázky konstatuje Úřad následující skutečnosti:

podle § 57 odst. 2 zákona se návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele podává ve dvojím vyhotovení do deseti kalendářních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele. Jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli. V návrhu musí být uvedeno, kdo jej podává, proti kterému úkonu zadavatele směřuje, v čem je spatřováno porušení zákona a čeho se uchazeč domáhá. Součástí návrhu je i přesné označení a adresa zadavatele a doklad o složení uvolněné jistoty (§ 25 odst. 8 zákona). Návrh, který nemá tyto náležitosti, musí orgán dohledu zamítnout.

Uchazeč podal návrh včas v desetidenní lhůtě jak orgánu dohledu tak i zadavateli. K návrhu Úřadu doložil m.j. kopii záruční listiny ze dne 20.5.2004.

K návrhu uchazeče, který zadavatel od uchazeče obdržel byla přiložena pouze kopie záruční listiny č. 4040401018 ze dne 20.5.2004, nikoliv její originál, která byla uchazeči uvolněna, jak zadavatel uvádí, ke dni 13.8.2004 a obsahovala platnost výše uvedené záruky poskytnuté Komerční bankou, a. s. Praha do dne 30.9.2004. Uchazeč tím, že zadavateli znovu nesložil uvolněnou jistotu, tak nesplnil podmínku stanovenou v ustanovení § 25 odst. 8 zákona, kde je uvedeno: "Uchazeč, který podá návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách (§ 57) musí uvolněnou jistotu složit a k návrhu připojit doklad o složení této jistoty".

Kopie bankovní záruky není příslušnou listinou, která by zaručovala zadavateli uplatnění výkonu práva z poskytnuté jistoty. Úřad proto musel návrh podle ustanovení § 57 odst. 2 zákona zamítnout.

V postupu zadavatele při výběru nejvhodnější nabídky však Úřad zjistil porušení zákona, kterým se zabývá v souvislosti s podaným návrhem uchazeče AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., dříve podnikajícího pod obchodní firmou RWE Umwelt CZ s. r. o. na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve shora citované veřejné zakázce v rozhodnutí č.j.: S 575-R/04-590/140/Ná ze dne 3.11.2004.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

 1. Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav, zast. primátorem města Mgr. Svatoplukem Kvaizarem

 2. KUKU, spol. s r. o., Jizerní Vtelno 34, 294 31 Krnsko, za kterou jedná jednatel Josef Kučera

 3. COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o., Vančurova 569, 293 05 Mladá Boleslav, za kterou jednají jednatelé Ing. Jaromír Línek a Ing. Josef Foit

 4. Marius Pedersen a. s., Malé náměstí 124, 500 03 Hradec Králové, za kterou jednají prokuristé Ing. Miroslav Kvapil a Ing. Milan Páv

 5. JUDr. Ladislav Břeský, advokát, Advokátní kancelář, Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en