číslo jednací: 2R78/04

Instance II.
Věc Nástavba bytového domu B Trutnov, ul. M. Gorkého 261-264
Účastníci
  1. město Trutnov
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí jiné - zák. č. 199/1994 Sb.
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 8. 3. 2005
Související rozhodnutí VZ/S002/04
2R31/04
2R78/04
Dokumenty file icon dokument ke stažení 75 KB

Č. j.: 2R 78/04 - Hr V Brně dne 21. února 2005

Ve věci projednání rozkladu a současně návrhu na přezkoumání rozhodnutí v rámci mimoodvolacího řízení či na obnovu řízení ze dne 1.10.2004 podaného městem Trutnov, zast. starostou Mgr. Ivanem Adamcem, se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. 2R 31/04 - Hr ze dne 2.8.2004 i proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. VZ/S2/04-153/1125/04-Gar ze dne 12.3.2004 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - města Trutnov, se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, učiněných při zadání veřejné zakázky "Nástavba bytového domu B - Trutnov, ul. M. Gorkého 261 - 264" formou výzvy ze dne 23.3.2000 více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle ustanovení § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., jsem na základě návrhu zvláštní komise, ustavené podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., rozhodl takto:

Podle ustanovení § 60 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, rozklad ze dne 1.10.2004 jako nepřípustný

z a m í t á m

a současně podle § 63 odst. 1 posledně citovaného zákona

z a m í t á m

návrh na obnovu řízení.

O d ů v o d n ě n í

Zadavatel ve svém podání ze dne 4.10.2004, které označil jako "rozklad zadavatele proti rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. 2R 31/04-Hr ze dne 2.8.2004 i proti rozhodnutí Úřadu č. j. VZ/S2/04-153/1125/04-Gar ze dne 12.3.2004 (návrh na přezkoumání posledně citovaného rozhodnutí), též jako návrh na uspokojení zadavatele, případně návrh na obnovu obou řízení ukončených citovanými rozhodnutími" poukazuje na to, že na straně 5 rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladu byla za použití ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb. (dále jen "správní řád"), opravena chyba v psaní v rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") tak, že slova "STAMP s. r. o., Náchod" se nahrazují slovy "Pavel BOŘEK - STAVEBNÍ FIRMA, Dvůr Králové nad Labem". Ze skutečnosti, že ustanovení § 47 je součástí oddílu 4 správního řádu o náležitostech rozhodnutí, zadavatel dovozuje, že nesprávnost může být napravena jen v tom řízení, ve kterém k chybě došlo, a pouze tím orgánem, který se chyby dopustil. Oprava chyby tak byla provedena nepříslušným orgánem a je proto nicotná. Současně zadavatel uvádí, že se nejednalo o zjevnou chybu v psaní, ale o nepravdivý důvod rozhodnutí následkem čehož není rozhodnutí Úřadu řádně odůvodněno, a proto neobsahuje podstatnou náležitost rozhodnutí. Odvolací orgán vadnou část rozhodnutí Úřadu odůvodňuje jinak, něž znělo původní rozhodnutí a svým odůvodněním tedy napadené rozhodnutí mění a doplňuje a dokonce v původním rozhodnutí opravuje chybu, vše k tíži účastníka řízení, bez možnosti tohoto účastníka se k takovému podstatně odlišně odůvodněnému rozhodnutí ve správním řízení vyjádřit. Postupem předsedy Úřadu tak byl zadavatel dle svého názoru zbaven práva na řádný opravný prostředek. V dalším odkazuje zadavatel na jím podanou žalobu proti napadenému rozhodnutí předsedy ze dne 29.9.2004 ke Krajskému soudu v Brně. V závěru svého podání zadavatel uvádí, že podává tento rozklad též jako "návrh na přezkoumání rozhodnutí či obnovu řízení" a současně požaduje, aby předseda Úřadu své rozhodnutí zrušil, výrok I. rozhodnutí Úřadu změnil tak, že zákon nebyl porušen a výrok II. rozhodnutí Úřadu zrušil s tím, že řízení o pokutě nebude započato, a nebo vyslovil nicotnost obou rozhodnutí a k výrokům I. a II. rozhodnutí Úřad vyslovil právní názor, jak výše uveden, případně aby na základě § 62 odst. 1 písm. a), c) a e) správního řádu povolil obnovu řízení a vzhledem k nesprávnosti a zmatečnosti řízení o rozkladu přiměřeně podle ustanovení § 64 odst. 2 správního řádu rozhodl tak, jak výše uvedeno.

Ze správního spisu vyplynuly tyto skutkové okolnosti případu.

Úřad dne 12.3.2004 vydal rozhodnutí č. j. VZ/S2/04-153/1125/04-Gar, kterým v části I. výroku konstatoval, že zadavatel závažným způsobem porušil ustanovení § 2g odst. 1 zákona tím, že v zadávací dokumentaci zájemcům o veřejnou zakázku neposkytl nezbytné údaje a informace pro zpracování nabídky, a současně závažně porušil ustanovení § 49 odst. 5 v návaznosti na ustanovení § 2e zákona tím, že nevyloučil uchazeče Průmstav Trutnov s. r. o., Trutnov, z další účasti na veřejné zakázce, ačkoliv uchazeč nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů před podpisem smlouvy podle ustanovení § 2b odst. 1 písm. f) zákona způsobem podle ustanovení § 2c odst. 2 písm. c) zákona. V části II. výroku svého rozhodnutí pak Úřad zastavil řízení o uložení pokuty.

V odůvodnění svého rozhodnutí Úřad uvádí, že zadavatel v zadávací dokumentaci uložil uchazečům mimo jiné povinnost prověřit soulad výkazu výměr s výkresovou dokumentaci a v případě, že zjistí chyby, uvést soupis těchto chyb odděleně od výkazu výměr, tyto práce samostatně ocenit a zahrnout do celkové ceny díla. Na základě takto formulovaného zadání pak předkládali uchazeči nesrovnatelné nabídky, přičemž jako příklad jmenuje Úřad v napadeném rozhodnutí nabídku uchazeče STAMP s. r. o., Náchod, který navíc oproti výkazu výměr uvedl kovové doplňkové konstrukce sloupy z profilované oceli. Úřad konstatuje, že není možné, aby zadavatel přenesl odpovědnost za správnost zadávací dokumentace na uchazeče, ale naopak musí klást důraz na plně připravenou a zpracovanou zadávací dokumentaci, protože zde leží fundament pro transparentně zadanou veřejnou zakázku. Úřad dále uvádí, že součástí dokumentace nejsou doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů před podpisem smlouvy, a zadavatel měl proto vybraného uchazeče Průmstav Trutnov s. r. o., Trutnov, z další účasti na veřejné zakázce vyloučit.

Rozhodnutím předsedy Úřadu vedeného pod č.j. 2R 31/04 - Hr ze dne 2.8.2004 bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu a rozklad byl zamítnut s tím, že zadavatel závažně porušil zákon tak, jak již konstatoval Úřad svým rozhodnutím ze dne 12.3.2004 č.j. VZ/S2/04-153/1125/04-Gar. Současně byla s odkazem na ustanovení § 47 odst. 6 správního řádu opravena písařská chyba na straně tři ve čtvrtém odstavci rozhodnutí Úřadu, když slova "STAMP s. r. o., Náchod" byla nahrazena slovy "Pavel BOŘEK - STAVEBNÍ FIRMA, Dvůr Králové nad Labem".

Po projednání rozkladu, stejně jako návrhu na přezkoumání rozhodnutí mimoodvolací řízení a návrhu na obnovu správního řízení vedeného pod č.j. 2R 31/04 - Hr a č.j. VZ/S2/04-153 a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru:

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel podal rozklad, návrh na přezkoumání mimoodvolacího řízení i návrh na obnovu řízení, vše v jednom podání. K podání rozkladu proti pravomocnému rozhodnutí o rozkladu uvádím, že podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, o rozkladu rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy na základě návrhu jím ustavené zvláštní komise a proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. V řízení o rozkladu vedeného pod č.j. 2R 31/04-Hr bylo dne 2.8.2004 vydáno rozhodnutí v souladu s ustanoveními správního řádu a účastník správního řízení byl řádně poučen, že proti tomuto rozhodnutí se nelze dle § 61 odst. 2 správního řádu dále odvolat a toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.8.2004. Podání rozkladu proti konečnému rozhodnutí o rozkladu je tedy nepřípustné a jako takové jsem ho zamítl.

S odkazem na ustanovení § 62 odst. 1 písm. a), c) či písm. e) správního řádu, nejsou ani dány důvody pro povolení obnovy řízení, neboť nevyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které by mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohly být v řízení uplatněny bez zavinění účastníka řízení, ani nebyla nesprávným postupem správního orgánu účastníkovi řízení odňata možnost účastnit se řízení, a ani se napadené rozhodnutí Úřadu a předsedy Úřadu neopíralo o důkazy, které se ukázaly nepravdivými.

K námitkám zadavatele, že vada napadeného rozhodnutí Úřadu, která byla v řízení o rozkladu opravena jako písařská chyba ve smyslu ustanovení § 47 odst. 6 správního řádu, podstatným způsobem odůvodňovala zjištěné porušení zákona a její změnou došlo ke změně odůvodnění rozhodnutí Úřadu, čímž byla odňata zadavateli jako účastníkovi správního řízení možnost se k tomuto novému odůvodnění vyjádřit, uvádím následující. Rozhodnutím o rozkladu vedeného pod č.j. 2R 31/04 - Hr byla opravena pouze ta část odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřadu (VZ/S2/04-153/1125/04-Gar), která obsahovala argumentaci Úřadu uvozenou slovem "například", tedy pro ilustraci zjištěného porušení zákona. Nejednalo se proto o podstatnou změnu odůvodnění, která by znamenala de facto nové odůvodnění, ke kterému zadavatel neměl možnost se vyjádřit. Podstatou zjištěného porušení zákona byla zcela jiná skutečnost, a to, že zadavatel formuloval podmínky zadání veřejné zakázky v rozporu se zákonem, když na uchazeče přenesl část odpovědnosti za správnost zadávací dokumentace, čímž postupoval v rozporu se zásadou transparentnosti a přezkoumatelnosti procesu zadávání veřejné zakázky. K tomuto zjištění Úřadu měl zadavatel možnost se vyjádřit, což také v rozkladu učinil. V této souvislosti ve svém rozkladu uvedl, že uchazeč STAMP s. r. o., Náchod, skutečně ve své nabídce (v souladu s požadavkem zadávací dokumentace) uvedl některé odchylky od výkazu výměr, avšak namítal, že se nejedná o Úřadem omylem zmíněné "doplňkové konstrukce sloupy z profilované oceli". Svým tvrzením tak zadavatel v podstatě potvrdil závěry napadeného rozhodnutí Úřadu o nezákonnosti formulace zadání veřejné zakázky, a tedy nezpochybňoval podstatu zjištěného porušení zákona, ale popíral argumentaci, která toto porušení ilustrovala (popisovanou odchylku od výkazu výměr uvedl ve své nabídce jiný uchazeč - Pavel BOŘEK - STAVEBNÍ FIRMA, Dvůr Králové nad Labem). Nelze proto souhlasit s tvrzením zadavatele, že by mu postupem Úřadu byla odňata možnost vyjádřit se ke zjištěním Úřadu, a tedy že byla narušena zásada dvojinstančnosti správního řízení. V této souvislosti rovněž uvádím, že Úřad v napadeném rozhodnutí zjistil v postupu zadavatele i další porušení zákona, ke kterým měl zadavatel opět možnost se vyjádřit a této možnosti využil podáním rozkladu, který byl řádně projednán a bylo o něm rozhodnuto v souladu se správním řádem.

K tvrzení zadavatele, že opravu chyb v psaní provedl nepříslušný orgán, uvádím, že dle ustanovení § 47 odst. 6 správního řádu opraví chyby v psaní, počtech a jiné zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení rozhodnutí správní orgán kdykoliv i bez návrhu. Na provedení této opravy správní řád nepředepisuje žádnou formu, když správní orgán je povinen pouze o povedení této opravy účastníky řízení vyrozumět. Neformální charakter právního institutu opravy chyb v psaní tak nevylučuje ani provedení této opravy v druhostupňovém rozhodnutí odvolacího orgánu, který je z povahy dvojinstančnosti správního řízení příslušný a pravomocný rozhodnutí správního orgánu přezkoumat a případně i změnit či zrušit. Provedením opravy nebyl změněn smysl nebo dosah rozhodnutí, jak uvedeno výše, a tedy ji bylo možno učinit i v rozhodnutí, kterým byl rozklad zadavatele zamítnut a rozhodnutí Úřadu potvrzeno.

Současně jsem neshledal důvody pro zrušení či změnu napadeného rozhodnutí v rámci mimoodvolacího řízení podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu, neboť napadené rozhodnutí nebylo vydáno v rozporu se zákonem, obecně závazným právním předpisem nebo obecně závazným nařízením.

Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody pro povolení obnovy řízení ve smyslu ustanovení § 62 odst. 1 písm. a), c) či e) správního řádu, a ani důvody podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu pro změnu či zrušení pravomocného rozhodnutí v rámci mimoodvolacího řízení, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

Ing. Josef Bednář

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

  1. Město Trutnov, se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, zast. Mgr. Ivanem Adamcem,

  1. spis.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en