číslo jednací: VZ/S190/03

Instance I.
Věc Dům s pečovatelskou službou Kyjov - rozšíření
Účastníci
 1. Město Kyjov
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 62 odst. 1 - pokuta
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 1. 7. 2004
Související rozhodnutí VZ/S190/03
2R15/04
Dokumenty file icon dokument ke stažení 119 KB

Rozhodnutí bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy ÚOHS ze dne 21.6.2004 čj. 2R 15/04 - Hr a nabylo právní moci dne 1.7.2004.

Č. j.: VZ S 190/03-152/289/03-Kr V Brně dne 22. ledna 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 24.11.2003 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a úkonů zadavatele města Kyjov, Masarykovo nám. 30, 697 22 Kyjov, zastoupené Ing. Janem Letochou, starostou, učiněných ve veřejné obchodní soutěži "Dům s pečovatelskou službou - rozšíření" vyhlášené podle části druhé cit. zákona v Obchodním věstníku č. 27/2003 dne 9.7.2003 pod zn. 174565-27/03, rozhodl takto:

Zadavatel město Kyjov, závažně porušil ustanovení

 • § 2h cit. zákona, neboť nevymezil jednoznačně množství a druh prací a dodávek,

 • § 33 odst. 3 cit. zákona, neboť zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje odůvodnění odchylného názoru některých členů komise proti názoru většiny,

 • § 35 odst. 1 cit. zákona v návaznosti na § 6 odst. 2 písm. e) a § 2 písm. h) téhož zákona, neboť nabídkové ceny uchazečů nehodnotil podle jejich výše transparentním a přezkoumatelným způsobem,

 • § 37 odst. 1 písm. h) cit. zákona tím, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje údaje a skutečnosti, na základě kterých bylo přiděleno bodové hodnocení podle kritéria "Reference uchazeče".

Za zjištěná závažná porušení zákona o zadávání veřejných zakázek se zadavateli městu Kyjov podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. ukládá pokuta ve výši 35 000,-- Kč (třicet pět tisíc korun českých). Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 1900315001.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), který vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), si na základě podnětu ze dne 10.10.2003 vyžádal od zadavatele města Kyjov, Masarykovo nám. 30, 697 22 Kyjov, zastoupené Ing. Janem Letochou, starostou (dále jen "zadavatel"), dokumentaci o zadání veřejné zakázky ­- obchodní veřejné soutěže "Dům s pečovatelskou službou - rozšíření", která byla vyhlášená podle části druhé zákona v Obchodním věstníku č. 27/2003 dne 9.7.2003 pod zn. 174565-27/03 dále jen ("soutěž").

V obdrženém podnětu pisatel zpochybňuje soulad postupu zadavatele se zákonem při zadávání uvedené veřejné zakázky. Zejména pisatel upozorňuje, že nabídky nebyly hodnoceny dle Radou města Kyjova schválených kritérií, dále, že ve zprávě výběrové komise není zdůvodněn odchylný názor některých jejích členů. Rovněž je poukazováno na nesplnění požadavku nepodjatosti minimálně dvou členů hodnotící komise. Dne 20.1.2004 orgán dohledu obdržel doplnění podnětu ze dne 10.10.2003, ve kterém je navíc uvedeno, že dva členové komise ohodnotili vítěznou nabídku maximálním počtem bodů, a tím ovlivnili konečný výsledek.

Na základě obdrženého podnětu si orgán dohledu vyžádal od zadavatel dokumentaci o zadání veřejné zakázky, včetně jeho stanoviska. Z dokumentace zjistil orgán dohledu následující skutečnosti.

V podmínkách soutěže byl stanoven následující způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické vhodnosti. Kritéria pro hodnocení ekonomické vhodnosti nabídky jsou uvedena v sestupném pořadí podle stupně významu.

 1. Celková výše nabídkové ceny včetně DPH

 2. Celková výhodnost předloženého návrhu smlouvy pro zadavatele (zejména majetkové sankce za nesplnění závazků uchazeče, záruka za jakost a záruční podmínky nad rámec vymezený zadavatelem)

 3. Reference uchazeče

Hodnoceno bude bodovací stupnicí. Získané body v příslušném kritériu budou vynásobeny stupněm významu. Součet takto upraveného počtu bodů za všechna kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení. Nejvhodnější nabídkou bude nabídka, která získá nejvyšší počet bodů.

V protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 19.8.2003 je uvedeno, že zadavatel do konce soutěžní lhůty obdržel devět nabídek, a že všechny (mimo nabídky společnosti BaS, stavební obchodní spol. s r. o. - uvedený uchazeč byl rozhodnutím zadavatele ze dne 21.8.2003 vyloučen pro pozdní platbu jistoty) vyhověly podmínkám zadání. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek z 26.8. 2003 (dále jen "zpráva") vyplývá, že po posouzení nabídek podle § 34 zákona nebyla komisí pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen "komise") navržena zadavateli k vyřazení žádná další z nabídek. Z uvedené zprávy dále vyplývá, že komise stanovila následující pořadí nabídek níže uvedených uchazečů, které zadavatel ve svém rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky akceptoval:

 1. MSO servis spol. s r. o., Kyjov

 2. FALCON, spol. s r. o., Kyjov

 3. SKANSKA CZ region Brno, s. r. o., Brno.

Zadavatel následně s uchazečem MSO servis, spol. s r. o., uzavřel dne 14.10.2003 smlouvu o dílo na částku 52 668 214,40 Kč, která odpovídá ceně uvedené v nabídce.

Orgán dohledu prozkoumal dokumentaci o zadání veřejné zakázky a na základě vlastního zjištění i údajů obsažených v předmětném dopisu ze dne 10.10.2003 získal pochybnosti o tom, zda úkony a rozhodnutí zadavatele směřující k uzavření smlouvy byly učiněny v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení z úřední povinnosti. Zahájení řízení oznámil orgán dohledu zadavateli jako jeho jedinému účastníkovi dopisem č. j. VZ S 190/03-152/5182/03-Kr ze dne 21.11.2003 a stanovil lhůtu pro vyjádření k podkladům pro rozhodnutí.

Orgán dohledu v oznámení zahájení správního řízení zadavatele seznámil s následujícími zjištěnými skutečnostmi:

 1. Zadavatel měl povinnost v souladu s § 6 odst. 2 písm. e) v návaznosti na § 2 písm. h) zákona, hodnotit nabídky dle kritéria "Celková nabídková cena včetně DPH" dle jejich výše a dle § 37 odst. 1 písm. g) zákona ve zprávě uvést stručný popis způsobu hodnocení nabídek. Ze zprávy nevyplývá, jakým způsobem a zda komise zohledňovala cenové rozdíly mezi jednotlivými nabídkami při hodnocení nabídek v kritériu "Celková nabídková cena včetně DPH."

 2. Podle § 37 odst. 1 písm. h) zákona zpráva musí mj. obsahovat výsledek hodnocení nabídek. Ze zprávy není z výsledku hodnocení kritéria "Reference uchazeče" zřejmé, jaké údaje a důvody vedly členy komise ke konkrétnímu bodovému ohodnocení.

 3. Dle § 33 odst. 3 zákona jsou členové komise povinni odůvodnit svůj odchylný názor proti názoru většiny v zápisu o jednání. Odchylný názor členů komise nebyl odůvodněn v případě hodnocení nabídky sdružení STAVOSERVIS Kyjov, spol. s r. o., Kyjov a STAVBY, s. r. o., Boršice dle kritéria č. 2. (bodové hodnocení dvou členů komise bylo shodně 1 bod oproti ostatním členů komise, kteří přidělili 4,1; 4,6; 5; 5; 5 a 7 bodů). Odchylný názor členů komise nebyl dále odůvodněn v případě hodnocení nabídky uchazeče FALCON, spol. s r. o. dle kritéria č. 3, kdy dva členové komise ohodnotili uvedenou nabídku 1 a 2 body oproti ostatním členů komise, kteří přidělili 4,5; 5,5; 5,9; 8; 8; 8 bodů.

 4. Dle ustanovení § 2h odst. 1 in fine zákona za úplnost a správnost údajů v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel. V podmínkách soutěže v bodu 6 je mj. uvedeno "Zjistí-li uchazeč nedostatky ve výkazu výměr oproti zadávací dokumentaci, doplní a ocení tyto práce do nabídky …".

Zadavatel se k podkladům pro rozhodnutí vyjádřil nedatovaným dopisem čj. 0M-11567/03/Ři, který orgán dohledu 10.12.2003, v němž uvedl mj. následující.

Dle zadavatele byl způsob hodnocení ve zprávě o posouzení a hodnocení dostatečně popsán a z hlediska hodnocení nabídkové ceny není v zákoně uveden žádný obligatorní způsob hodnocení. Výše nabídkové ceny byla dle zadavatele zohledněna u každého člena komise - nejnižší cena u každého člena komise obdržela nejvyšší počet bodů, nejvyšší cena pak bodů nejméně.

Členové komise pro posouzení a hodnocení nabídek nemusí dle zadavatele písemně odůvodnit výši přidělených bodů, ani postup jejich přidělení. Dle zadavatele uvádět odůvodnění, proč které kritérium dosáhlo u každého člena komise určitý počet bodů, zákon nejen nevyžaduje, ale bylo by to proti jeho smyslu, viz rozhodnutí Vrchního soudu č. j. 2A 1-99/32 ze dne 17.6.1999, ve kterém je mj. uvedeno, že "vlastní posouzení je právě bod, který nesmí dozorující orgán překročit, protože by se pak stal hodnotitelem nabídek. Jeho pravomoci končí tam, kde nastupuje úvaha o tom, která nabídka splnila konkrétní kritérium a v jaké kvalitě".

Dle vyjádření zadavatele jsou obligatorní náležitosti zprávy definovány v § 37 zákona a není zde uvedena povinnost uveřejňovat důvody "jiného hodnocení". Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek by bylo odůvodnění odchylného názoru uvedeno pouze v případě konečného výsledku, nikoliv odchylného hodnocení, a to pravděpodobně v případě pokud by si to členové komise výslovně vyžádali, což se nestalo. Případné zdůvodňování odchylného názoru by byl obdobný případ jako při zdůvodňování výše přidělení bodů v jednotlivém kritériu členem komise.

Zadavatel nepřenášel odpovědnost za správnost a úplnost zadávací dokumentace na uchazeče, pouze po uchazečích požadoval případné odchylky výkazu výměr od projektové dokumentace "nacenit mimo nabídkovou cenu". Dále zadavatel uvedl, že nabídkové ceny jednotlivých uchazečů, které byly hodnoceny, byly věcně a obsahově shodné.

Závěrem zadavatel uvedl, že orgán dohledu v roce 2003 podrobil přezkumu několik "výběrových řízení realizovaných městem Kyjov", u kterých byla forma zadání shodná, včetně způsobu hodnocení nabídek (podněty vedené pod č. j. P 202/02 a P 223/02 - pozn. orgánu dohledu).

Žádné další vyjádření či návrhy na doplnění šetření ve smyslu ustanovení § 33 správního řádu ze strany účastníka řízení orgán dohledu ve stanovené lhůtě neobdržel.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přezkoumal na základě ustanovení § 57 odst. 1 zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky, dokumentů předložených zadavatelem a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky závažně porušil zákon. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Dle ustanovení § 2h odst. 1 zákona součástí zadávací dokumentace musí být jednoznačné vymezení množství a druhu prací, dodávek nebo služeb, přičemž za úplnost a správnost údajů obsažených v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel.

Orgán dohledu po prozkoumání obsahu podmínek soutěže zjistil, že dle článku 6 měli uchazeči při zjištění nedostatků ve výkazu výměr oproti zadávací dokumentaci, tyto práce doplnit a ocenit do nabídky.

K argumentu zadavatele, že po uchazečích pouze požadoval případné odchylky "nacenit mimo nabídkovou cenu", orgán dohledu uvádí, dle ustanovení § 2h odst. 1 in fine zákona za úplnost a správnost údajů v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel. Není možné, aby zadavatel přenesl odpovědnost za úplnost a správnost zadávací dokumentace na uchazeče. Zadavatel musí bezpodmínečně klást důraz na plně připravenou bezchybnou zadávací dokumentaci, protože zde leží fundament pro transparentně zadanou veřejnou zakázku. K tvrzení zadavatele, že nabídkové ceny jednotlivých uchazečů, které byly hodnoceny, byly věcně a obsahově shodné, orgán dohledu uvádí, že výše uvedené nezpochybňuje, ale upozorňuje, že uvedeným postupem vzniká problém, na jakou částku uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky, zda na cenu, kterou uchazeč nabízí bez zjištěných prací oproti zadávací dokumentaci, nebo za cenu včetně uchazečem zjištěných víceprací, které navíc u každého uchazeče mohou mít různý rozsah.

Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažně porušil § 2h zákona, neboť jednoznačně nevymezil množství a druh prací a dodávek, neboť, jak vyplývá z článku 6 soutěže, uchazeči při zjištění nedostatků ve výkazu výměr oproti zadávací dokumentaci měli doplnit a ocenit tyto práce do nabídky.

Odůvodnění odchylného názoru některých členů komise proti názoru většiny

Zákon v § 33 odst. 3 stanoví, že členové komise odůvodní svůj odchylný názor proti názoru většiny v zápisu o jednání.

Orgán dohledu zjistil, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje odůvodnění odchylného názoru dvou členů komise při hodnocení nabídek dle některých kritérií proti názoru většiny.

K vyjádření zadavatele, že obligatorní náležitosti zprávy jsou definovány v § 37 a není zde uvedena povinnost uveřejňovat důvody "jiného hodnocení", orgán dohledu uvádí, že postup při jednání komise je uveden mj. i v § 33 zákona, přičemž v odst. 3 je obligatorně stanoveno, že členové komise odůvodní svůj odchylný názor proti názoru většiny v zápisu o jednání. Orgán dohledu poznamenává, že zákon v § 33 odst. 3 stanoví povinnost uvést odůvodnění odchylného názoru nikoliv pouze v případě "konečného výsledku". V šetřeném případě nelze vyloučit, že došlo k ovlivnění výsledku hodnocení nabídek, tedy výběru nejvhodnější nabídky. Na důkaz této eventuality orgán dohledu uvádí, že pokud by v kritériu č. 3 hodnotili zmínění dva členové komise nabídku společnosti FALCON, spol. s r. o., alespoň 4,5 body jako nejnižší bodové ohodnocení z většiny členů komise, umístila by se na prvním místě nabídka této společnosti.

Poněvadž zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje odůvodnění odchylného názoru některých členů komise, orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažně porušil § 33 odst. 3 zákona.

Hodnocení nabídek dle výše nabídkových cen

Zpráva musí mj. obsahovat výsledek hodnocení jednotlivých nabídek a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky (viz § 37 odst. 1 písm. h). Nabídková cena je v § 2 písm. h) zákona definována jako cena, kterou uchazeč navrhuje zadavateli za splnění veřejné zakázky ve své nabídce, přičemž dle § 6 odst. 2 písm. e) zadavatel při hodnocení nabídek podle ekonomické vhodnosti nabídky přihlédne k výši nabídkové ceny.

Při hodnocení nabídek podle kritéria "Celková nabídková cena včetně DPH", jemuž zadavatel přisoudil nejvyšší stupeň významu, nebyly rozlišeny rozdíly v nabídkových cenách jednotlivých uchazečů, neboť zadavatelem zvolená bodovací stupnice (1-8 bodů) neumožňuje zcela přesně zohlednit rozdíly v nabídkových cenách. Navíc bylo orgánem dohledu zjištěno, že členové komise pro posouzení a hodnocení nabídek přiřadili v rámci uvedené stupnice konkrétní nabídkové ceně rozdílné bodové ohodnocení - viz tabulka:

Nabídka uchazeče

Přidělované body jednotlivými členy komise v kritériu "Celková nabídková cena včetně DPH"

sdružení Pozemstav Brno, a. s. a MELIORACE, a. s.

4

2

2

2

3,3

2

2

2,5

FALCON, spol. s r. o.

5,4

7

7

7

5,4

7

7,4

6,4

ESOX, spol. s r. o.

3,1

1

1

1

3,2

1

1

2,1

sdružení STAVOSERVIS Kyjov, spol. s r. o. a STAVBY, s. r. o.

5

6

6

6

5,1

6

6

6,1

SKANSKA CZ region Brno s. r. o.

4,5

5

5

5

4,8

5

5

5,7

ZEVOS a. s.

4,3

4

4

4

4,5

4

4

3,9

MSO servis spol. s r. o.

5,5

8

8

8

5,5

8

7,6

6,5

KALÁB - stavební firma, spol. s r .o.

4,2

3

3

3

4,2

3

3

2,8

Orgán dohledu zjistil, že přidělení bodů jednotlivým nabídkovým cenám nebylo v tomto kritériu provedeno transparentním způsobem, jelikož nabídky byly v tomto kritériu jednotlivými členy komise hodnoceny různým způsobem.

K argumentu zadavatele o neexistenci obligatorního způsobu hodnocení nabídkové ceny v zákoně, orgán dohledu uvádí, že způsob hodnocení komise pro posouzení a hodnocení nabídek musí být vždy transparentní (a to tím spíše u objektivně hodnotitelných kritérií, jakým bezpochyby kritérium "Celková nabídková cena včetně DPH" je). Orgán dohledu si je vědom obtížnosti vyjádření bodového ohodnocení nabídkových cen, ale vzhledem k tomu, že zadavatel v podmínkách soutěže stanovil kritériu nabídková cena nejvyšší stupeň významu, bylo nezbytné hodnocení nabídek dle tohoto kritéria věnovat odpovídající pozornost.

Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažně porušil § 35 odst. 1 cit. zákona v návaznosti na § 6 odst. 2 písm. e) a § 2 písm. h) zákona, neboť nabídkové ceny uchazečů nehodnotil podle jejich výše transparentním a přezkoumatelným způsobem (orgán dohledu poznamenává, že zásada transparentnosti je jednou z nejdůležitějších zásad zadávání veřejných zakázek, což vyplývá i z judikátů Evropského soudního dvora, např. č. j. T-203/96 z 17. 2. 1998).

Pro informaci orgán dohledu uvádí, že pro objektivní hodnocení nabídkových cen lze využít např. vzorec

a = x : y. z,

kde x označuje nejnižší nabídkovou cenu, y nabídkovou cenu hodnocenou a z maximální počet bodů, kterého lze v rámci daného kritéria dosáhnout. Výsledná hodnota "a" se násobí vahou daného kritéria a pro celkové zhodnocení nabídky se následně sčítá s hodnotami přidělenými nabídce v ostatních kritériích vynásobených vždy odpovídající váhou kritéria.

Hodnocení nabídek dle kritéria "Reference uchazeče"

Zpráva musí mj. obsahovat výsledek hodnocení jednotlivých nabídek a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky (viz § 37 odst. 1 písm. h).

Orgán dohledu po prostudování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.8.2003 shledal, že v předmětné zprávě není uvedeno, jaké údaje a skutečnosti vedly členy komise ke konkrétnímu bodovému ohodnocení dle kritéria "Reference uchazeče".

K argumentu zadavatele, že zákon nevyžaduje ve zprávě o posouzení a hodnocení zdůvodnění, proč které kritérium dosáhlo u každého člena komise určitý počet bodů, orgán dohledu uvádí, že předmětná zpráva neobsahuje žádné zdůvodnění přidělování bodů v uvedeném kritériu (natož zdůvodnění úvah a údajů, které vedly jednotlivé členy komise k přidělování bodů). K citaci z výše uvedeného rozhodnutí Vrchního soudu (str. 4 odst. 2 tohoto odůvodnění), že "vlastní posouzení je právě bod, který nesmí dozorující orgán překročit, protože by se pak stal hodnotitelem nabídek", orgán dohledu uvádí, že v žádném případě se nestaví do role zadavatele, resp. hodnotitele nabídek, ale zákon v ust. § 37 odst. 1 písm. g) a h) ukládá zadavateli povinnost ve zprávě o posouzení a hodnocení mj. uvést zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a stručný popis způsobu hodnocení nabídek. K dedukci zadavatele učiněné z předmětného rozhodnutí Vrchního soudu, že "dozoru podléhá procesní stránka výběru, nikoliv samotný úvahový a volní proces výběru uchazeče", orgán dohledu uvádí, že uvedené by domyšleno ad absurdum znamenalo, že orgán dohledu by mohl pouze kontrolovat např. dodržování lhůt při zadávání zakázek, ale samotný výběr by ponechal na naprosté libovůli zadavatelům, což jistě zákonodárce při přijímání zákona o zadávání veřejných zakázek neměl v úmyslu.

Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažně porušil § 37 odst. 1 písm. h) zákona, tím, že zdůvodnění hodnocení nabídek ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek podle kritéria "Reference uchazeče" je neprůhledné a netransparentní, tím že neobsahuje údaje a skutečnosti, které vedly komisi ke konkrétnímu bodovému ohodnocení.

Orgán dohledu k tvrzení zadavatele, že ÚOHS v roce 2003 podrobil přezkumu několik výběrových řízení realizovaných městem Kyjov (č.j. P 202/02 a 223/02) uvádí, že z uvedených podnětů nebylo sice zahájeno správní řízení z úřední povinnosti, ale např. u veřejných zakázek na bytový domy Nerudova - Jiráskova bylo zjištěno závažné porušení zákona, ale orgán dohledu nemohl přistoupit k uložení sankce, neboť uplynula tříletá objektivní lhůta k uložení pokuty. Orgán dohledu doplňuje, že rozhodnutím č. j. S 179/02-151/5799/02-SP ze dne 10.12.2002 byla městu Kyjov uložena pokuta ve výši 4.000,- za závažné porušení zákona, které však bylo jiného charakteru než přezkoumávaný případ.

K obsahu podnětu ze dne 10.10.2003 (doplněného dne 20.1.2004) orgán dohledu uvádí následující.

Zadavatel v dokumentaci o zadání veřejné zakázky doložil fotokopii zápisu z jednání Rady města Kyjova ze dne 16.6.2003, který dokládá, že Rada schválila 3 kritéria hodnocení, čemuž odpovídají i podmínky obchodní veřejné soutěže. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.8.2003 vyplývá, že nabídky byly hodnoceny dle tří již uvedených kritérií.

Právo uchazeče podat námitky proti rozhodnutí zadavatele vyplývá z § 53 a násl. zákona, přičemž samotná skutečnost, že uchazeči podali námitky a zadavatel jim nevyhověl, automaticky neznamená, že byl porušen zákon. Orgán dohledu poznamenává, že ani jeden z uchazečů, kteří podali námitky zadavateli, nepodal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele.

Z předložené dokumentace orgán dohledu neshledal, že by zpráva o posouzení nabídek a hodnocení nabídek ze dne 26.8.2003 byla upravována. Uvedená zpráva je podepsaná všemi členy komise.

V již zmíněných námitkách uchazeče FALCON, spol. s r. o., proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky je uvedeno, že MSO servis, spol. s r. o. realizoval pro člena komise část stavby rodinného domu. V rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 18.9.2003 je uvedeno "Na základě dotazu u člena komise pro posouzení a hodnocení nabídek, pana ….., jsem zjistil, že s vybraným uchazečem jej nespojuje žádný vztah, a není ani pravdou, že pro něj realizoval část stavby rodinného domu". Dále je v uvedených námitkách zpochybněna nepodjatost dalšího člena komise s tím, že pro uchazeče MSO servis, spol. s r. o. zpracovává požární zprávy. Orgán dohledu konstatuje, že zpracovávání požárních zpráv je běžnou činností, se kterou lze stěží spojovat podjatost nebo osobní zájem na výsledku soutěže. Jelikož obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky je rovněž čestné prohlášení dle § 32 odst. 1 zákona, podepsané všemi členy komise a v podnětu ze dne 10.10.2003 (ani v jeho pozdějším doplnění) nebyly uvedeny další skutečnosti, které by svědčily o jejich podjatosti, orgán dohledu neshledal u jmenovaných členů komise podjatost ve smyslu § 32 zákona.

K části podnětu týkající se hodnocení nabídky společnosti MSO servis spol. s r. o., která měla nejnižší nabídkovou cenu, orgán dohledu uvádí, že ohodnocení maximálním počtem bodů v kritériu č. 1 "Celková nabídková cena včetně DPH" je naprosto logické (ke transparentnosti hodnocení nabídkové ceny viz výše na str. 6). U hodnocení nejvhodnější nabídky v podnětu uvedenými dvěma členy komise dle kritérií č. 2 a 3 orgán dohledu neshledal existenci odchylného názoru oproti názoru většiny.

Orgán dohledu vzhledem ke zjištěným závažným porušením zákona aplikoval ustanovení § 62 odst. 1 zákona o uložení pokuty. Podle § 62 odst. 1 zákona může orgán dohledu uložit zadavateli za zjištěné závažné či opětovné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek pokutu do výše 1 % ceny zakázky. Pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let, kdy došlo k tomuto porušení. Orgán dohledu obdržel podnět dne 13.10.2003 a smlouva o dílo byla uzavřena dne 14.10.2003. Cena veřejné zakázky při jejímž zadání se zadavatel dopustil závažného porušení zákona, za které může být zadavateli uložena pokuta, činí 52 668 214,40 Kč (viz smlouva o dílo ze dne 14.10.2003). Horní hranice možné pokuty (1% z ceny, kterou zadavatel uhradil za plnění veřejné zakázky) tedy činí 526 682,- Kč.

Orgán dohledu v rámci správního uvážení ohledně výše pokuty konstatuje, že musí být stanovena dle stupně závažnosti porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Z hlediska přiměřenosti sankce vzal orgán dohledu v úvahu zejména tu skutečnost, že zadavatel netransparentně hodnotil nabídky dle nabídkové ceny, ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek není uvedeno, jaké údaje a důvody vedly ke konkrétnímu bodovému ohodnocení kritéria "Reference uchazeče", uvedená zpráva neobsahuje odůvodnění odchylného názoru některých členů komise proti většině a uchazeči měli dle podmínek soutěže zjišťovat nedostatky ve výkazu výměr oproti zadávací dokumentaci. Postup zadavatele při výběru nejvhodnější nabídky byl netransparentní, a u hodnocení dle výše nabídkových cen a referencí rovněž nepřezkoumatelný. Zadavatel tak závažným způsobem porušil dvě základní zásady procesu zadávání veřejných zakázek, a to zásadu transparentnosti a umožnění přezkumu.

Orgán dohledu tedy vzhledem ke zjištěnému závažnému porušení přistoupil k uložení pokuty, neboť veřejná zakázka je realizována a nelze dosáhnout nápravy jinak. Na základě výše uvedených skutečností orgán dohledu uložil zadavateli pokutu při spodní hranici zákonem stanovené sazby, tedy ve výši 35 000,- Kč.

Orgán dohledu posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a na základě zjištěných a uvedených skutečností rozhodl, jak je uvedeno ve výroku..

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží:

Město Kyjov, Masarykovo nám. 30, 697 22 Kyjov, zastoupené Ing. Janem Letochou

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en