číslo jednací: 3R053/03-Ku

Instance II.
Věc "Rekonstrukce objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech"
Účastníci
 1. Rehabilitační ústav Kladruby
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 odst. 2 sř - rozhodnutí potvrzeno, rozklad odmítnut
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 11. 12. 2003
Související rozhodnutí VZ/S554/03
3R053/03-Ku
Dokumenty file icon dokument ke stažení 105 KB

Č.j.: 3R53/03-Ku       V Brně dne 8.12.2003

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 2.10.2003 podaném Rehabilitačním ústavem Kladruby, se sídlem Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi, zast. ředitelkou MUDr. Marií Kulakovskou, právně zast. advokátem JUDr. Stanislavem Vytejčkem, advokátem Advokátní kanceláře se sídlem Hráského 406, 256 01 Benešov, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 554-R/03-VP/140/an ze dne 8.9.2003, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - Rehabilitační ústav Kladruby, se sídlem Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi, zast. ředitelkou MUDr. Marií Kulakovskou, při zadání veřejné zakázky na

 1. rekonstrukci objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech - oprava střešní konstrukce, zveřejněné dne 29.7.2002 na Centrální adrese pod. č. 10361725,

 2. na rekonstrukci objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech - SO 03 Vnitřní stavební úpravy a instalace zveřejněné na Centrální adrese dne 20.9.2002, pod č. 10389071 a

 3. na rekonstrukci objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech - Stavební opravy bazénu a technologie bazénu, zveřejněné na Centrální adres dne 20.9.2002 pod. č. 10389093,

výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č. 278/2002 Sb., jsem podle § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., na základě návrhu zvláštní komise ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona, rozhodl takto:

Napadené rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 554-R/03-VP/140/an ze dne 8.9.2003

p o t v r z u j i

a podaný rozklad

z a m í t á m .

O d ů v o d n ě n í

Na základě podnětu vyzval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS") Rehabilitační ústav Kladruby, se sídlem 257 62 Kladruby 30, zast. ředitelkou MUDr. Marií Kulakovskou (dále "jen zadavatel") dne 5.3.2003 pod č.j P 009/03/140/IB k předložení dokumentace k zadání veřejné zakázky na "rekonstrukci objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech - oprava střešní konstrukce" zadané výzvou více zájemcům podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č. 278/2002 Sb. (dále jen "zákon") a k vyjádření se k podnětu. Dne 12.3.2003 sdělil zadavatel, že dne 28.2.2002 "došlo ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy a tři zakázky, které se týkaly jiného předmětu plnění byly zadány v souladu se zákonem, neboť se jednalo o tři samostatná plnění což vyplývá z projektové dokumentace, i ze stavebního řízení". Zadávací dokumentace nebyla zadavatelem poskytnuta a v příloze zadavatel předložil dopis ze dne 7.3.2003 společnosti Tender Group plus, s.r.o., urgující vrácení dokumentace. ÚOHS se tedy obrátil dne 30.4.2003 na společnost Tender Group plus, s.r.o., která byla osobou pověřenou k výkonu zadavatelských činností, o poskytnutí uvedené dokumentace. Právní zástupce společnosti Tender Group plus, s.r.o. odpověděl dne 26.5.2003 pod č.j. AM 01 113/00, že dle podkladů a vyjádření bývalých zaměstnanců klienta komise dne 6.11.2002 vybrala nejvhodnější nabídku a tím byla ukončena činnost pověřené osoby a veškerá dokumentace byla předána zadavateli, jmenovitě MUDr. Marii Kulakovské.

ÚOHS dne 10.6.2003 opětovně požadoval od zadavatele dokumentaci k zadání veřejných zakázek. V odpovědi ze dne 17.6.2003 zadavatel ÚOHS sdělil, že zadavatel dokumentaci k zadání veřejné zakázky protokolárně předal dne 5.12.2002 společnosti Tender Group plus, s.r.o. a po několika urgencích bylo zadavateli pověřenou osobou odpovězeno, že se dokumentace v archivech společnosti nenalézá. Zadavatel proto zjišťuje, kde se zadávací dokumentace skutečně nalézá a po jejím získání ji zašle obratem ÚOHS. V příloze zadavatel zaslal Evidenční listy veřejné zakázky:

 • Rekonstrukce LTV - Oprava střešní konstrukce

 • Rekonstrukce LTV - SO 03 Vnitřní stavební úpravy

 • Rekonstrukce LTV - SO 02, 04 Stavební úpravy bazénů a technologie bazénů

 • Smlouva o dílo č. 10012002 (SO 03), krycí list rozpočtu, dodatek č. 1, dodatek č. 2, dodatek č. 3 a dodatek č. 4

 • Smlouva o dílo č. 10012002 (SO 02, 04), krycí list rozpočtu, dodatek č. 1, dodatek č. 2 a dodatek č. 3

 • Dodatek č. 3 ke smlouvě 1256/2002/06 (SO 01).

Součástí dokumentace bylo dále:

 • stavební povolení ze dne 18.7.2000 č.j. VÝST-330-1362/2000 na "St. úpravy s přístavbou léčebné budovy" Rehabilitačního ústavu v Kladrubech,

 • povolení změny stavby před jejím dokončením ze dne 17.7.2002 č.j. Výst.330-1274/2002 - "Změna zastřešení léčebné budovy" Rehabilitačního ústavu v Kladrubech (v rozsahu: bude odstraněna stávající střešní konstrukce budovy léčebné tělovýchovy a nově proveden krov se střešní krytinou z plechových šablon),

 • rozhodnutí o povolení změny ze dne 17.4.2003 č.j. Výst.330-135/2003 - v rozsahu: další 25 m bazén a rehabilitační vana, rehabilitační bazény se doplní zvedacím dnem, odvlhčováním a další klimatizací, strojovna bazénů se umístí do prostoru pod bazénem, ohřev bazénové vody bude nahrazen ohřevem topnou vodou, bude rozšířen počet sprch a soc. zařízení,

 • rozhodnutí o povolení změny ze dne 17.4.2003 č.j. Výst.330-2339/2003 - v rozsahu v 2 NP bude rozšířen počet soc. zařízení a místo bufetu bude učebna PC, v 3.NP budou provedeny šatny, soc. zařízení a cvičební sály, dále bude vybudována místnost ambulance, nové rozvody ústředního vytápění, vody kanalizace, vzduchotechniky a okna, vč. povrchů podlah.

Z výpisů k veřejným zakázkám na Centrální adrese vedené pod č.10361725 zveřejněné dne 29.7.2002, č. 10389071 zveřejněné dne 20.9.2002 a č. 10389093 zveřejněné dne 20.9.2002, vyplývá, že zadavatel pověřil společnost Tender Group plus, s.r.o. zadáním veřejné zakázky na

 1. na rekonstrukci objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech - oprava střešní konstrukce,

 2. na rekonstrukci objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech - SO 03 Vnitřní stavební úpravy a instalace a

 3. na rekonstrukci objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech - Stavební opravy bazénu a technologie bazénu.

Všechny tři zakázky byly zadány výzvou více zájemcům podle § 49 odst. 1 zákona.

Z předložených dokumentů vyplývá, že zadavatel uzavřel smlouvy o dílo se společností Stavitelství KRRO, s.r.o., V Polích 695, Světlá nad Sázavou, zast. generálním ředitelem Romanem Krejčíkem, a to:

 1. Smlouva o dílo č. 1254/2002/06 ze dne 7.8.2002. Předmětem díla je provedení stavby: Rekonstrukce objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech dle samostatných částí objektu SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení a v souladu s projektem realizace stavby zpracovaného pro stavební povolení a v souladu s projektem realizace stavby zpracovaného po částech:

SO 01 Oprava střešní konstrukce

SO 02 Stavební úpravy bazénů

SO 03 Vnitřní stavební úpravy a instalace

SO 04 Technologie bazénů

SO 05 Venkovní úpravy

V části III. Cena díla je uvedeno, že cena vč. DPH ve výši 14 700 000,- Kč je stanovena pro objekt SO 01 - oprava střešní konstrukce a neobsahuje objekt SO 02, SO 03, SO 04 a SO 05.

Dodatkem č. 1 je uvedeno v části II. Předmět díla, že se předmět díla rozšiřuje s ohledem na potřeby sociálního zázemí, umístění strojoven technologií a dalších potřeb vyplývajících s využitím střešního prostoru objektu a vychází z výkazů výměr realizační dokumentace. Cena díla se upravuje ne 16 772 033,- Kč bez DPH, Dodatkem č. 2 byl změněn termín plnění do 28.2.2003. Dodatkem č. 3 se smluvní strany dohodly, že po sjednaném rozšíření předmětu díla činí cena 17 610 680,- Kč.

 1. Smlouva o dílo č. 10012002 ze dne 7.10.2002. Předmětem díla je provedení stavby: Rekonstrukce objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech dle samostatných částí objektu SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení a v souladu s projektem realizace stavby zpracovaného pro stavební povolení a v souladu s projektem realizace stavby zpracovaného po částech:

SO 01 Oprava střešní konstrukce

SO 02 Stavební úpravy bazénů

SO 03 Vnitřní stavební úpravy a instalace

SO 04 Technologie bazénů

SO 05 Venkovní úpravy

Cena díla je uvedena ve výši 33 895 440,- Kč včetně DPH pro objekt SO 02 - Stavební úpravy bazénu a SO 04 Technologie bazénu. Cena neobsahuje objekt SO 01, SO 03 a SO 05. Ve smlouvě je uvedeno zahájení prací na díle dne 30.9.2002.

Dodatkem č. 1 ze 7.10.2002 byl rozšířen předmět díla o samostatný prosklený objekt, konstrukce tesařské, zámečnické, podlahy vlysové, parketové a povlakové, Konečná cena díla byla stanovena na 39 983 269,- Kč vč. DPH. Dodatkem č. 2 z 20.11.02 byl posunut termín dokončení do 31.3.2003. Dodatkem č. 3 ze dne 10.4.2003 bylo dohodnuto o posunutí termínu o způsobu financování a o stanovení termínu odstranění nedodělků. Cena díla činí 39 983 269,- Kč vč. DPH.

 1. Smlouva o dílo č. 10012002 ze dne 7.10.2002. Předmětem díla je provedení stavby: Rekonstrukce objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech dle samostatných částí objektu SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení a v souladu s projektem realizace stavby zpracovaného pro stavební povolení a v souladu s projektem realizace stavby zpracovaného po částech:

SO 01 Oprava střešní konstrukce

SO 02 Stavební úpravy bazénů

SO 03 Vnitřní stavební úpravy a instalace

SO 04 Technologie bazénů

SO 05 Venkovní úpravy

Cena díla je uvedena ve výši 32 896 155,- Kč včetně DPH pro objekt SO 03 - vnitřní stavební úpravy a instalace. Cena neobsahuje objekt SO 01, SO 02, SO 04 a SO 05. Ve smlouvě je uvedeno zahájení prací na díle dne 30.9.2002.

Dodatkem č. 1 byl předmět díla rozšířen o jímku v bazénové části, lešení a stavební výtahy a bourání konstrukcí. Cena díla byla na základě sjednaného rozšíření předmětu díla zvýšena na 39 487 868,- Kč vč. DPH. Dodatkem č. 2 z 20.11.02 byl posunut termín dokončení do 31.12.2002. Dodatkem č. 3 z 23.12.02 byl posunut termín dokončení do 28.2.2003. Dodatkem č. 4 ze dne 10.4.2003 bylo dohodnuto o posunutí termínu o způsobu financování a o stanovení termínu odstranění nedodělků. Cena díla činí 39 487 868,- Kč vč. DPH.

ÚOHS po projednání věci vydal dne 8.9.2003 pod č.j. S 554-R/03-VP/140/an rozhodnutí, kterým za porušení § 3 zákona tím, že zadavatel uzavřel na rekonstrukci objektu tělesné výchovy v Kladrubech tři smlouvy o dílo, uložil podle § 62 odst. 1 zákona, v platném znění, pokutu ve výši 30 000,- Kč.

Své rozhodnutí zadavatel odůvodnil zejména tím, že způsob zadání musí zadavatel zvolit ve smyslu ustanovení § 3 zákona, pokud nejsou splněny některé podmínky uvedené v ustanovení § 49 resp. § 50 zákona, podle předpokládané výše budoucího peněžitého závazku, a to na celý předmět plnění veřejné zakázky, tj. v tomto případě na celou stavbu vymezenou projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení. Stavební povolení ze dne 18.7.2000 č.j. VÝST-330-1362/2000 na "Stavební úpravy s přístavbou léčebné budovy" Rehabilitačního ústavu v Kladrubech, bylo vydáno na základě projektové dokumentace zahrnující stavební objekty SO 01 Oprava střešní konstrukce, SO 02 Stavební úpravy bazénů, SO 03 Vnitřní stavební úpravy a instalace, SO 04 Technologie bazénů, SO 05 Venkovní úpravy. Ze zveřejněných výzev více zájemcům na Centrální adrese pod. č. 10361725, zveřejněné dne 29.7.2002, č. 10389071 zveřejněné dne 20.9.2002 a č. 10389093 zveřejněné dne 20.9.2002 vyplývá, že zadavatel zadal veřejné zakázky na

 • opravu střešní konstrukce,

 • na vnitřní stavební úpravy a instalace a

 • na stavební opravy bazénu a technologie bazénu,

a to vždy výzvou více zájemcům podle § 49 odst. 1 zákona. Přitom se nejednalo o tři samostatná plnění a důvodem pro rozdělení zakázky nemohly být ani nutné změny, na jejichž základě byla vydána rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením. Zadavatel byl proto povinen ve smyslu § 3 odst. 2 zákona vyhlásit obchodní veřejnou soutěž, neboť v uvedeném případě jde o nemovitost a budoucí peněžitý závazek přesáhnul 30 mil. Kč. Tím, že zadavatel zakázku rozdělil na tři samostatné zakázky, které zadal podle § 49 zákona, porušil ustanovení § 3 odst. 2 zákona. Zadavatel rovněž porušil ustanovení § 64b zákona tím, že dokumentaci o zadání, včetně podaných nabídek všech uchazečů neuchoval po dobu pěti let od uzavření smlouvy. Za tato závažná porušení pak ÚOHS uložil zadavateli podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona, v platném znění pokutu, ve výši 30 000,- Kč. Pokuta může být uložena až do výše 1% ceny zakázky, která činila bez dodatků, kterými byly zadány dodatečné úpravy 81 491 595,- Kč a 1% tedy činí 814 916,- Kč. Dále ÚOHS uvedl, pro zdůvodnění výše pokuty, že je mu známa situace související s financováním zdravotnictví a z uvedeného důvodu proto volil výši sankce u níž předpokládá, že neohrozí chod, resp. nenaruší plnění úkolů, které má zadavatel ze zákona plnit, a přitom bude dostatečně adekvátní zjištěnému porušení zákona. Tedy dodržení principu jisté proporcionality tak, jak jej při své úvaze použil např. Vrchní soud v Olomouci v odůvodnění svého rozsudku č.j. 2A 5/2002. Pokuta uložená zadavateli za zjištěné porušení zákona při zadávání předmětné veřejné zakázky vystihuje dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní - postih za porušení povinností stanovených zákonem a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k takovému chování, které je v souladu se zákonem.

Proti tomuto rozhodnutí podal zadavatel v zákonné lhůtě rozklad, v němž zejména namítá, že při vědomí složité problematiky při zadávání veřejných zakázek, pověřil v souladu s § 69 zákona ve smyslu ustanovení § 32 zákona, zadáním veřejné zakázky právnickou osobu vlastnící oprávnění k podnikání a k poskytování těchto služeb, a to Tender group plus, s.r.o. Dále zadavatel uvádí, že nastaly okolnosti, které naléhavé potřeby rekonstrukce některých dalších objektů ještě znásobily a bylo nutno najít a realizovat okamžité řešení, a to k zamezení nepředvídatelné škody, ale i k ochraně zdraví zaměstnanců, pacientů a i k ochraně majetku. Záměr zadavatele nebylo rozdělit jednu původní zakázku na tři samostatné, ale řešit nastalou situaci. Tak na základě dříve vydaného stavebního povolení č.j. Výst. 330-1362/2000 byla vydána odborem výstavby ve Vlašimi další rozhodnutí o povolení stavby před jejím dokončením. Tato vydaná rozhodnutí, jejíž čísla zadavatel v rozkladu cituje, svědčí o tom, že se evidentně jedná o samostatné akce, které spolu souvisí, jelikož se realizují v jediném objektu.

K archivování dokumentů zadavatel uvádí, že zapůjčil dokumentaci, když v dobré víře byl přesvědčen o pravdivosti tvrzení žadatele, že se jedná o zapůjčení firmě, která byla pověřena provedením výběrových řízení. Zapůjčení se uskutečnilo na základě písemného předání a převzetí potvrzeného podpisem účastníků pod příslibem, že budou vráceny. Tento závazek zástupce pověřené firmy nedodržel a neučinil ani po několika výzvách. K tomu zadavatel dodává, že se rozhodl podat v této věci trestní oznámení.

Jako přílohu rozkladu zadavatel zaslal dopis ze dne 3.10.2002, vyjádření k žádosti o stanovisko a protokol o předání. Závěrem pak zadavatel uvádí, že je přesvědčen, že nedošlo k porušení zákona a pokuta je nepřiměřená. Dále uvádí, že podklady pro rozhodnutí "jsou neopodstatněné". Rozkladem zadavatel požaduje, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno.

Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu a s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru:

ÚOHS tím, že svým rozhodnutím č.j. S 554-R/03-VP/140/an ze dne 8.9.2003 uložil zadavateli za porušení § 3 zákona pokutu podle § 62 odst. 1 zákona ve výši 30 000,- Kč, rozhodl správně a v souladu se zákonem.

K námitkám zadavatele, že nebylo jeho záměrem rozdělit jednu původní veřejnou zakázku na tři samostatné veřejné zakázky, ale řešit nastalou situaci, a to nutné opravy (netěsnost bazénu a střechy) účelně a rychle, a že se jednalo o samostatné akce, uvádím, že na rekonstrukci bylo vydáno jedno stavební povolení (č.j. Výst.-330-1362/2000 ze dne 18.7.2000) a k němu byly vydány tři povolení změny stavby před jejím dokončením - změny zastřešení, další 25 m bazén a rehabilitační vana a další úpravy bazénů a úpravy v 2. a 3. NP (č.j. Výst. 330_1274/2002 ze dne 17.7.2002, č.j. Výst. 330-135/2003 ze dne 17.4.2003 a č.j. Výst. 330-2339/2003 ze dne 17.4.2003). Tyto skutečnosti zcela nepochybně vyplývají z předložené dokumentace. Nelze tedy souhlasit s tvrzením zadavatele, že se jednalo o samostatné akce. Sám zadavatel připouští, že spolu souvisí a že se realizovaly v jednom objektu a navíc bylo vydáno jedno stavební povolení na stavební úpravy s přístavbou léčebné budovy.

V této souvislosti odkazuji na ustanovení § 3 zákona, dle kterého vyplývá, že v daném případě měl zadavatel vyhlásit veřejnou obchodní soutěž, když výše budoucího závazku ze smlouvy bez DPH činila 81 491 595,- Kč. Tvrzení zadavatele o nutnosti řešení situace, k zamezení nepředvídatelné škody, ale i k ochraně zdraví zaměstnanců, pacientů a i k ochraně majetku je bezpředmětné. Ustanovení § 49 odst. 1 zákona, dle kterého v daném případě zadavatel postupoval, však na případy nepředvídatelné škody, či ochrany zdraví zaměstnanců, nepamatuje. Zadavatel měl asi na mysli možnost, kterou stanoví ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona, který pamatuje na případy naléhavé potřeby, ohrožení životů nebo zdraví lidí, apod. Použití způsobu zadání veřejné zakázky podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona však předpokládá zákonodárce pouze v mimořádných případech, kdy tento postup vyžaduje "naléhavá potřeba". Její existence musí nastat objektivně, nestačí, když je zadavatel pouze subjektivně pociťuje, neboť jedině tak lze předejít zneužívání tohoto zjednodušeného způsobu zadávání veřejné zakázky. Tedy pokud má být toto ustanovení zákona použito např. pro odstranění havarijního stavu, pak havárie musí nastat v souvislosti s nějakou mimořádnou, nečekanou a především nepředvídatelnou událostí (jako příklad lze uvést živelnou pohromu), jejíž následky je nutno začít odstraňovat okamžitě, tj. v rozmezí několika dnů či týdnů. Mimořádná situace takového rozsahu však v šetřeném případě objektivně nenastala. Nemovitost, jejíchž rekonstrukce byly předmětem šetřených veřejných zakázek, se dle všeho nacházely v havarijním stavu, tento stav však nebyl důsledkem mimořádných a neočekávatelných událostí, nýbrž budova, příp. budovy do něj dospěly přirozeným procesem stárnutí staveb, svou postupnou devastací a chátráním. Je potřeba konstatovat, že zadavatel byl svědkem těchto postupných procesů stárnutí a měl tedy dostatek času havarijnímu stavu těchto objektů předejít a zadat jejich rekonstrukci takovým postupem podle zákona, který by byl adekvátní naléhavosti potřeby těchto prací. Proto argumentaci zadavatele považuji v tomto bodě za bezpředmětnou, poněvadž nijak nevysvětluje, proč zadavatel postupoval při zadání veřejných zakázek formou výzvy dle § 49 odst. 1 zákona a ne obchodní veřejnou soutěží, jak stanoví zákon. I v dopise ministryně zdravotnictví ze dne 3.10.2002, na který odkazuje zadavatel v rozkladu, je zadavatel upozorňován právě na nutnost důsledného postupu dle zákona i na to, že "zásadní význam pro úspěšnost realizace má i vymezení souboru dodávek, které jsou předmětem obchodní veřejné soutěže. Předmět díla je nutno dekomponovat na celky, které jsou homogenní z hlediska realizace dodávky, jsou v kompetenci jednoho zhotovitele, umožňují efektivní způsob kontroly realizace a převzetí (z hlediska investora) a jejich realizace proběhne v rozmezí 9 - 12 měsíců. Zásadně je nutno zadávat zvlášť veřejné zakázky na dodávky stavebních prací a technologie a zvlášť na přístrojové vybavení a zdravotnickou techniku". Na tento dopis odkazuje zadavatel v souvislosti s jeho tvrzením, že "řešil havarijní stav", ale uvedený dopis neřeší problematiku havarijního stavu, ba naopak doporučuje obchodní veřejnou soutěž a postup dle zákona.

K nearchivování dokumentace o zadání uvádím, že tato povinnost je stanovena v § 64b zákona a dle tohoto ustanovení je zadavatel povinen dokumentaci o zadání, včetně podaných nabídek všech uchazečů uschovávat po dobu pěti let od uzavření smlouvy nebo od zrušení zadání veřejné zakázky s výjimkou vzorků nebo ukázek. K tomu vysvětluji, že tato povinnost je uložena zadavateli a zadavatel se nemůže vyvinit z této povinnosti tvrzením, ať již se zakládá na pravdě či nikoliv, že mu dokumentace nebyla navrácena osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností. Pro doplnění uvádím, že ÚOHS neuložil zadavateli za nearchivování dokumentace sankci, sankce byla zadavateli uložena pouze za porušení ustanovení § 3 zákona.

K výši uložené sankce toliko uvádím, že souhlasím s odůvodněním její výše s odkazem na rozsudek Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2A 5/2002, kterou provedl ÚOHS a znovu upozorňuji, že zadavateli mohla být uložena sankce ve výši 814 916,- Kč. Uložená částka 30 000,- Kč je v porovnání s možnou sankcí zcela zanedbatelná. Ztotožňuji se však i s vysvětlením ÚOHS uvedeném v napadeném rozhodnutí, že pokuta uložená zadavateli za zjištěné porušení zákona při zadávání předmětné veřejné zakázky vystihuje dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní - postih za porušení povinností stanovených zákonem a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k takovému chování, které je v souladu se zákonem.

Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody pro změnu či zrušení napadeného rozhodnutí, rozhodl jsem tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

Ing. Josef Bednář

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

 1. Rehabilitační ústav Kladruby, Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi, zastoupený ředitelkou MUDr. Marií Kulakovskou

 2. spis.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en