číslo jednací: VZ/S554/03

Instance I.
Věc "Rekonstrukce objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech"
Účastníci
 1. Rehabilitační ústav Kladruby
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 62 odst. 1 - pokuta
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 11. 12. 2003
Související rozhodnutí VZ/S554/03
3R053/03-Ku
Dokumenty file icon dokument ke stažení 86 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an

V Praze dne 8.9.2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 14.7.2003 podle ustanovení § 57 odst. 1 ve spojení s § 60a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ve věci přezkoumání úkonů zadavatele Rehabilitačního ústavu Kladruby, se sídlem Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi, zastoupeného ředitelkou MUDr. Marií Kulakovskou, ve veřejné zakázce na

 1. rekonstrukci objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech - oprava střešní konstrukce, zveřejněné dne 29.7.2002 na Centrální adrese pod. č. 10361725,

 2. na rekonstrukci objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech - SO 03 Vnitřní stavební úpravy a instalace zveřejněné na Centrální adrese dne 20.9.2002, pod č. 10389071 a

 3. na rekonstrukci objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech - Stavební opravy bazénu a technologie bazénu, zveřejněné na Centrální adres dne 20.9.2002 pod. č. 10389093,

všechny zadané výzvou více zájemcům podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č. 278/2002 Sb.,

rozhodl takto:

 1. Zadavatel Rehabilitační ústav Kladruby, se sídlem Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi, zastoupený ředitelkou MUDr. Marií Kulakovskou, závažným způsobem porušil § 3 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č. 278/2002 Sb., tím, že na rekonstrukci objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech uzavřel:

 1. Smlouvu o dílo č. 1254/2002/06 ze dne 7.8.2002 na SO 01 Oprava střešní konstrukce

 2. Smlouvu o dílo č. 10012002 ze dne 7.10.2002 na SO 02 - Stavební úpravy bazénu a SO 04 Technologie bazénu,

 3. Smlouvu o dílo č. 10012002 ze dne 7.10.2002 na SO 03 - vnitřní stavební úpravy a instalace,

aniž zakázku zadal v souladu s cit. ustanovením zákona.

II. Za zjištěné závažné porušení cit. zákona se zadavateli Rehabilitačnímu ústavu Kladruby podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ukládá pokuta ve výši 30 000,- Kč (třicettisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dní od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-24825-621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 55403140.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") na základě podnětu vyzval zadavatele Rehabilitační ústav Kladruby se sídlem 257 62 Kladruby 30 za kterého jedná ředitelka MUDr. Marie Kulakovská (dále "jen zadavatel!), dopisem ze dne 5.3.2003 č.j P 009/03/140/IB k předložení dokumentace k zadání veřejné zakázky "rekonstrukci objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech - oprava střešní konstrukce" zadané výzvou více zájemcům podle § 49 odst. 1 zákona § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č. 278/2002 Sb. (dále jen "zákon") a k vyjádření k podnětu. Dne 12.3.2003 Úřad obdržel dopis ze dne 11.3.2003 od ředitelky Rehabilitačního ústavu Kladruby MUDr. Marie Kulakovské, ve kterém uvedla, že dne 28.2.2002 došlo ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy a tři zakázky, které se týkaly jiného předmětu plnění byly zadány v souladu se zákonem, neboť se jednalo o tři samostatná plnění což vyplývá z projektové dokumentace, i ze stavebního řízení. Zadávací dokumentace nebyla zadavatelem poskytnuta a v přílohou byl dopis ze dne 7.3.2003 společnosti Tender Group plus, s.r.o. urgující vrácení dokumentace. Úřad se proto obrátil na společnost Tender Group plus, s.r.o. která byla osobou pověřenou zadavatelem zadáváním veřejných zakázek dopisem ze dne 30.4.2003 o poskytnutí uvedené dokumentace.

Právní zástupce společnosti Tender Group plus, s.r.o. odpověděl dopisem ze dne 26.5.2003 č.j. AM 01 113/00, že dle podkladů a vyjádření bývalých zaměstnanců klienta komise dne 6.11.2002 vybrala nejvhodnější nabídku, tím byla ukončena činnost pověřené osoby a veškerá dokumentace byla předána zadavateli, jmenovitě MUDr. Marii Kulakovské.

Dopisem ze dne 10.6.2003 Úřad opětovně požadoval od zadavatele dokumentaci k zadání veřejných zakázek. Dne 24.6.2003 Úřad obdržel odpověď ze dne 17.6.2003 s tím, že zadavatel dokumentaci k zadání veřejné zakázky protokolárně předal dne 5.12.2002 společnosti Tender Group plus, s.r.o. a po několika urgencích bylo zadavateli pověřenou osobou odpovězeno, že se dokumentace v archivech společnosti nenalézá. Zadavatel proto zjišťuje, kde se zadávací dokumentace skutečně nalézá a po jejím získání ji zašle obratem Úřadu. V příloze dopisu byly Evidenční listy veřejné zakázky:

 • Rekonstrukce LTV - Oprava střešní konstrukce

 • Rekonstrukce LTV - SO 03 Vnitřní stavební úpravy

 • Rekonstrukce LTV - SO 02, 04 Stavební úpravy bazénů a technologie bazénů

 • Smlouva o dílo č. 10012002 (SO 03), krycí list rozpočtu, dodatek č. 1, dodatek č. 2, dodatek č. 3 a dodatek č. 4

 • Smlouva o dílo č. 10012002 (SO 02, 04), krycí list rozpočtu, dodatek č. 1, dodatek č. 2 a dodatek č. 3

 • Dodatek č. 3 ke smlouvě 1256/2002/06 (SO 01).

Součástí dokumentace bylo dále

 • stavební povolení ze dne 18.7.2000 č.j. VÝST-330-1362/2000 na "St. úpravy s přístavbou léčebné budovy" Rehabilitačního ústavu v Kladrubech,

 • povolení změny stavby před jejím dokončením ze dne 17.7.2002 č.j. Výst.330-1274/2002 - "Změna zastřešení léčebné budovy" Rehabilitačního ústavu v Kladrubech (v rozsahu: bude odstraněna stávající střešní konstrukce budovy léčebné tělovýchovy a nově proveden krov se střešní krytinou z plechových šablon),

 • rozhodnutí o povolení změny ze dne 17.4.2003 č.j. Výst.330-135/2003 - v rozsahu: další 25 m bazén a rehabilitační vana, rehabilitační bazény se doplní zvedacím dnem, odvlhčováním a další klimatizací, strojovna bazénů se umístí do prostoru pod bazénem, ohřev bazénové vody bude nahrazen ohřevem topnou vodou, bude rozšířen počet sprch a soc. zařízení,

 • rozhodnutí o povolení změny ze dne 17.4.2003 č.j. Výst.330-2339/2003 - v rozsahu v 2 NP bude rozšířen počet soc. zařízení a místo bufetu bude učebna PC, v 3.NP budou provedeny šatny, soc. zařízení a cvičební sály, dále bude vybudována místnost ambulance, nové rozvody ústředního vytápění, vody kanalizace, vzduchotechniky a okna, vč. povrchů podlah.

Z výpisů k veřejným zakázkám na Centrální adrese - č. 10361725 zveřejněné dne 29.7.2002, č. 10389071 zveřejněné dne 20.9.2002 a č. 10389093 zveřejněné dne 20.9.2002 - vyplývá, že zadavatel Rehabilitační ústav Kladruby pověřil společnost Tender Group plus, s.r.o. zadáním veřejné zakázky na

 1. na rekonstrukci objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech - oprava střešní konstrukce,

 2. na rekonstrukci objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech - SO 03 Vnitřní stavební úpravy a instalace a

 3. na rekonstrukci objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech - Stavební opravy bazénu a technologie bazénu.

Všechny tři zakázky byly zadány výzvou více zájemcům podle § 49 odst. 1 zákona.

Z předložených originálů, resp. kopií smluv vyplývá, že zadavatel uzavřel smlouvy o díle se zhotovitelem Stavitelství KRRO, s.r.o., V Polích 695, Světlá nad Sázavou, zastoupeným generálním ředitelem Romanem Krejčíkem:

 1. Smlouva o dílo č. 1254/2002/06 ze dne 7.8.2002. Předmětem díla je provedení stavby: Rekonstrukce objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech dle samostatných částí objektu SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení a v souladu s projektem realizace stavby zpracovaného pro stavební povolení a v souladu s projektem realizace stavby zpracovaného po částech:

SO 01 Oprava střešní konstrukce

SO 02 Stavební úpravy bazénů

SO 03 Vnitřní stavební úpravy a instalace

SO 04 Technologie bazénů

SO 05 Venkovní úpravy

V části III. Cena díla je uvedeno, že cena vč. DPH ve výši 14 700 000,- Kč je stanovena pro objekt SO 01 - oprava střešní konstrukce a neobsahuje objekt SO 02, SO 03, SO 04 a SO 05.

Dodatkem č. 1 je uvedeno v části II. Předmět díla, že se předmět díla rozšiřuje s ohledem na potřeby sociálního zázemí, umístění strojoven technologií a dalších potřeb vyplývajících s využitím střešního prostoru objektu a vychází z výkazů výměr realizační dokumentace. Cena díla se upravuje ne 16 772 033,- Kč bez DPH. Dodatkem č. 2 byl změněn termín plnění do 28.2.2003. Dodatkem č. 3 se smluvní strany dohodly, že po sjednaném rozšíření předmětu díla činí cena 17 610 680,- Kč.

 1. Smlouva o dílo č. 10012002 ze dne 7.10.2002. Předmětem díla je provedení stavby: Rekonstrukce objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech dle samostatných částí objektu SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení a v souladu s projektem realizace stavby zpracovaného pro stavební povolení a v souladu s projektem realizace stavby zpracovaného po částech:

SO 01 Oprava střešní konstrukce

SO 02 Stavební úpravy bazénů

SO 03 Vnitřní stavební úpravy a instalace

SO 04 Technologie bazénů

SO 05 Venkovní úpravy

Cena díla je uvedena ve výši 33 895 440,- Kč včetně DPH pro objekt SO 02 - Stavební úpravy bazénu a SO 04 Technologie bazénu. Cena neobsahuje objekt SO 01, SO 03 a SO 05. Ve smlouvě je uvedeno zahájení prací na díle dne 30.9.2002.

Dodatkem č. 1 ze 7.10.2002 byl rozšířen předmět díla o samostatný prosklený objekt, konstrukce tesařské, zámečnické, podlahy vlysové, parketové a povlakové, Konečná cena díla byla stanovena na 39 983 269,- Kč vč. DPH. Dodatkem č. 2 z 20.11.02 byl posunut termín dokončení do 31.3.2003. Dodatkem č. 3 ze dne 10.4.2003 bylo dohodnuto o posunutí termínu o způsobu financování a o stanovení termínu odstranění nedodělků. Cena díla činí 39 983 269,- Kč vč. DPH.

 1. Smlouva o dílo č. 10012002 ze dne 7.10.2002. Předmětem díla je provedení stavby: Rekonstrukce objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech dle samostatných částí objektu SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení a v souladu s projektem realizace stavby zpracovaného pro stavební povolení a v souladu s projektem realizace stavby zpracovaného po částech:

SO 01 Oprava střešní konstrukce

SO 02 Stavební úpravy bazénů

SO 03 Vnitřní stavební úpravy a instalace

SO 04 Technologie bazénů

SO 05 Venkovní úpravy

Cena díla je uvedena ve výši 32 896 155,- Kč včetně DPH pro objekt SO 03 - vnitřní stavební úpravy a instalace. Cena neobsahuje objekt SO 01, SO 02, SO 04 a SO 05. Ve smlouvě je uvedeno zahájení prací na díle dne 30.9.2002.

Dodatkem č. 1 byl předmět díla rozšířen o jímku v bazénové části, lešení a stavební výtahy a bourání konstrukcí. Cena díla byla na základě sjednaného rozšíření předmětu díla zvýšena na 39 487 868,- Kč vč. DPH. Dodatkem č. 2 z 20.11.02 byl posunut termín dokončení do 31.12.2002. Dodatkem č. 3 z 23.12.02 byl posunut termín dokončení do 28.2.2003. Dodatkem č. 4 ze dne 10.4.2003 bylo dohodnuto o posunutí termínu o způsobu financování a o stanovení termínu odstranění nedodělků. Cena díla činí 39 487 868,- Kč vč. DPH.

Úřad přezkoumal podle § 57 ve spojení s § 60a a následujících zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. postup zadavatele při zadání veřejné zakázky na provedení stavby: Rekonstrukce objektu léčebné tělesné výchovy v Kladrubech. Ve správním řízení Úřad provedl podle § 32 odst. 1 a § 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., ve spojení s ustanovením § 60a zákona dokazování obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky a obsahem stanoviska zadavatele, přičemž dospěl k závěru, že zadavatel porušil zákon.

Zadavatel je povinen jednoznačně definovat předmět veřejné zakázky. Pokud nelze předmět zakázky definovat v zadání, resp. v podmínkách obchodní veřejné soutěže, musí tak zadavatel učinit v zadávací dokumentaci, kterou je dle ustanovení § 2h odst. 1 zákona souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Podle ustanovení § 2h odst. 3 zákona se zadávací dokumentace pro veřejné stavební zakázky se stanoví v rozsahu projektové dokumentace nutné ke stavebnímu řízení, rozšířené o výkaz výměr, soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky. Způsob zadání musí zadavatel zvolit ve smyslu ustanovení § 3 zákona, pokud nejsou splněny některé podmínky uvedené v ustanovení § 49 resp. § 50, podle předpokládané výše budoucího peněžitého závazku a to na celý předmět plnění veřejné zakázky, tj. v tomto případě na celou stavbu vymezenou projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení. Stavební povolení ze dne 18.7.2000 č.j. VÝST-330-1362/2000 na "St. úpravy s přístavbou léčebné budovy" Rehabilitačního ústavu v Kladrubech, bylo vydáno na základě projektové dokumentace zahrnující stavební objekty SO 01 Oprava střešní konstrukce, SO 02 Stavební úpravy bazénů, SO 03 Vnitřní stavební úpravy a instalace, SO 04 Technologie bazénů, SO 05 Venkovní úpravy.

Ze zveřejněných výzev více zájemcům na Centrální adrese pod. č. 10361725, zveřejněné dne 29.7.2002, č. 10389071 zveřejněné dne 20.9.2002 a č. 10389093 zveřejněné dne 20.9.2002 vyplývá, že zadavatel zadal veřejné zakázky:

 1. na opravu střešní konstrukce,

 2. na vnitřní stavební úpravy a instalace a

 3. na stavební opravy bazénu a technologie bazénu

výzvou více zájemcům podle § 49 odst. 1 zákona.

Nejednalo se o tři samostatná plnění, jak tvrdí zadavatel, což vyplývá z projektové dokumentace i stavebního povolení ze dne 18.7.2000 č.j. VÝST-330-1362/2000 na "St. úpravy s přístavbou léčebné budovy" Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Důvodem pro rozdělení zakázky nemohly být ani nutné změny, na jejichž základě byla vydána rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením. Zadavatel byl proto povinen ve smyslu § 3 odst. 2 zákona vyhlásit obchodní veřejnou soutěž, neboť v uvedeném případě jde o nemovitost a budoucí peněžitý závazek přesáhnul 30 mil. Kč. Tím, že zadavatel zakázku rozdělil na tři samostatné zakázky, které zadal podle § 49 zákona, porušil ustanovení § 3 odst. 2 zákona.

Zadavatel rovněž porušil ustanovení § 64b zákona tím, že dokumentaci o zadání, včetně podaných nabídek všech uchazečů neuchoval po dobu pěti let od uzavření smlouvy.

Vzhledem k tomu, že zadavatel veřejné zakázky zadané cit. smlouvami zrealizoval a že tedy nelze dosáhnout nápravy např. uložením provedení nového výběru nejvhodnější nabídky či zrušením zadání veřejné zakázky, orgán dohledu zvolil postup podle části čtvrté hlavy IV zákona po poslední novele a přistoupil k uložení pokuty, neboť porušení zákona, kterých se zadavatel při zadání veřejné zakázky dopustil, jsou porušení závažná, neboť uvedeným postupem výrazně omezil soutěžní princip, který je základním principem veřejného zadávání. Nabídky mohli podat pouze vyzvaní zájemci a zadavatel tak nemohl obdržet nabídky od jiných subjektů, které by se mohly zúčastnit obchodní veřejné soutěže, pokud by zadavatel postupoval ve smyslu zákona.

Podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona po poslední novele může orgán zadavateli uložit pokutu, pokud zjistí, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona. Pokuta může být uložena až do výše 1% ceny zakázky, která činila bez dodatků kterými byly zadány dodatečné úpravy 81 491 595,- Kč a 1% tedy činí 814 916,- Kč.

Před uložením pokuty orgán dohledu rovněž dospěl k závěru, že je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé § 62 odst. 1 zákona, a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení, neboť k porušení zákona došlo 7.8.2002 a 7.10.2002 a orgán dohledu se o porušení zákona dozvěděl dne 17.6.2003 ze zaslané dokumentace, vyžádané na základě podnětu k přezkoumání úkonů zadavatele.

Orgánu dohledu je však současně rovněž známa situace související s financováním zdravotnictví. Z uvedeného důvodu proto volil výši sankce u níž předpokládá, že neohrozí chod, resp. nenaruší plnění úkolů, které má zadavatel ze zákona plnit, a přitom bude dostatečně adekvátní zjištěnému porušení zákona. Tedy dodržení principu jisté proporcionality tak, jak jej při své úvaze použil např. Vrchní soud v Olomouci v odůvodnění svého rozsudku č.j. 2A 5/2002.

Dohled nad dodržováním zákona podle § 52 zákona o zadávání veřejných zakázek spočívá mimo jiné i v kontrole postupů zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a v ukládání sankcí. Pokuta uložená zadavateli za zjištěné porušení zákona při zadávání předmětné veřejné zakázky vystihuje dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní - postih za porušení povinností stanovených zákonem a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k takovému chování, které je v souladu se zákonem.

S ohledem na uvedené skutečnosti, které byly zjištěny a hodnoceny ve správním řízení, Úřad rozhodl jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

Rehabilitační ústav Kladruby, Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi, zastoupený ředitelkou MUDr. Marií Kulakovskou

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en